Jaarverslag 2016
Onze basis

Gods Woord
Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gefundeerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (de Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, waarin we Hem als de Weg naar de zaligheid kunnen leren kennen. We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is.

De praktijk
Hoe krijgt Gods Woord een plaats in het dagelijks onderwijs?

 • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, het zingen van psalmen en een gebed. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
 • Godsdienst & Burgerschap: landelijk is Godsdienst geen verplicht vak, maar op het Hoornbeeck College vormt het een kernvak.
 • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de realiteit van de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die zij kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken. We helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de (virtuele) open maatschappij.
 • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot Zijn eer en een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.
_DSC5786

De kerntaak van onze school en ons personeel is om jongeren te onderwijzen, toe te rusten en te vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief.
We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zodanig opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren inzetten in dienst van God en hun naaste. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is jongeren wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

Deze basis van ons onderwijs betekent ook dat we een duidelijke eigen visie hebben op het toelaten van studenten en het benoemen van personeel.

1.1
Missie, visie en strategische agenda: gestelde en behaalde doelen

Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep staat centraal op het Hoornbeeck College. De beroepspraktijk is het uitgangspunt van het onderwijs. In die praktijk gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften uit. De boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering is het vertrekpunt en is tevens richtingbepalend. 

Studenten en medewerkers van onze school kiezen met overtuiging voor reformatorisch onderwijs en voelen zich er thuis. Passend binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil daarnaast zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met de toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zet de school zich in voor doorlopende leerlijnen.

Gestelde en behaalde doelen
In Onderwijs met een plus, ons onderwijs richting 2020 worden de strategische doelen van het Hoornbeeck College beschreven. Voor de concretisering van onze gestelde doelen verwijzen we naar:

 • Managementrapportages van het directieteam. Die worden twee keer per jaar gedeeld met het College van Bestuur. De gegevens voor deze rapportages krijgt het directieteam uit rapportages van de verschillende Hoornbeeck-locaties.

 • Kwaliteitsplan met daarin het excellentieplan. Deze plannen beschrijven hoe we de onderwijskwaliteit willen waarborgen en excelleren in bepaalde doelgebieden. De versie van februari 2017 geeft de stand van zaken weer uit het jaar 2016.

 • BPV-verbeterplan dat vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gemonitord.

1.1.1
Strategische koers 2015-2020

In het jaar 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan ontwikkeld. Onder de titel Onderwijs met een plus wordt richting gegeven aan het onderwijs tot het jaar 2020. In vier hoofdstukken, Onderwijs met een perspectief, Onderwijs met een plus, Onderwijs dat werkt en Onderwijs dat verbindt, is onder woorden gebracht wat wij op grond van onze missie met ons onderwijs willen en hoe we dit willen bereiken.

Personeel, studenten, ouders en leidinggevenden zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidsdocument. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen hun inbreng.

1) Onderwijs met perspectief
Identiteit doortrekt alles wat we willen en doen in onderwijs en organisatie. Vanuit het besef dat Gods Woord leidend moet zijn in ons leven geven we invulling aan eigentijds onderwijs. Ons onderwijs heeft een dubbel perspectief: gericht op het beroep en de maatschappij, maar ook op de eeuwigheid. De Bijbelse boodschap werkt herkenbaar door in de vakken. Docenten zijn levende voorbeelden en daarom richtinggevend. Zij leren de studenten om als christen om te gaan met anderen. Ook worden studenten gewezen op hun verantwoordelijkheid om een goede maatschappelijke bijdrage te leveren.

2) Onderwijs met een plus
We besteden veel aandacht aan de juiste beroepshouding, ethiek, kennis en vaardigheden. Hoornbeeckstudenten hebben doorgaans een goede entree op de arbeidsmarkt of bij een vervolgopleiding. We helpen de studenten om ambitie te hebben. Zij kunnen binnen of naast de reguliere programma’s extra leerroutes volgen en extra diploma’s behalen. Zo komt er bijvoorbeeld een leerlijn hbo. We erkennen en benutten verschillen tussen de studenten. De zwakkere studenten krijgen speciale aandacht en onze zorgstructuur is op orde.

brochure_cover

3) Onderwijs dat werkt
Elke student moet worden gezien. De aanpak, zowel pedagogisch als didactisch, is toegespitst op het niveau en type onderwijs. Zo is er speciale aandacht voor niveau 2 en zijn de BBL-trajecten geen afgeleiden van de BOL-opleiding. De docent blijft de spil van het onderwijsproces en ict-gebruik is een hulpmiddel. De school is ook een ontmoetingsplaats waar de interactie tussen docent en student hoog in het vaandel staat. Student en docent geven elkaar terugkoppeling op onderwijsresultaten in een professionele dialoog. De focus ligt op de toekomstige beroepspraktijk.

4) Onderwijs dat verbindt
Onderwijsteams hebben invloed op de ontwikkeling van het onderwijs. De docenten staan in directe verbinding met het beroepenveld in de regio, dat steeds meer in beeld zal komen. Vanuit de beroepspraktijk kijken we naar onze vakken en werken we met passende thema’s en projecten. Kennisdeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, zowel in de teams en tussen teams als met externen. Oud-studenten worden bij het onderwijs op onze school betrokken. We geven ook onderwijs in bedrijven en instellingen (bedrijfsscholen) en werken met opdrachten vanuit het beroepenveld.

1.2
Juridische structuur / Governance Code
1.2.1
Bestuur en Directie

Het Hoornbeeck College valt samen met het Van Lodenstein College onder de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG). Beide scholen worden namens deze stichting bestuurd door het College van Bestuur. Bestuursvoorzitter is drs. W.J. de Potter; drs. D. van Meeuwen is bestuurslid. Beide scholen worden ondersteund door centraal georganiseerde diensten als financiën, ict en personeelszaken.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast is er een Identiteitsraad die betrokken is bij identiteitsbepalende onderwerpen als toelating van studenten en benoeming van personeel. Het Hoornbeeck College heeft een eigen directieteam: drs. A.G. Blonk (voorzitter), drs. S. Nentjes (lid) en drs. M.W. van Winkelen MBA (lid).

1.2.2
Governance code

De ‘Branchecode goed bestuur’ van de MBO Raad is door de onderwijssector zelf vastgesteld. Deze code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en voorziet in onderwijsgerelateerde procedures. Het Hoornbeeck College houdt zich aan deze code en dit is op meerdere plaatsen in het jaarverslag terug te vinden. Het College van Bestuur is bezig met een herziening van de statuten en reglementen. Als deze documenten gereed zijn, worden ze op de website van het Hoornbeeck College geplaatst.

1.2.3
Relevante (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht

Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vervullen. Bij het aangaan van nevenfuncties houdt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria:

 • De nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg.
 • Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende relevante nevenfuncties:

De heer mr. D.J.H. van Dijk

 • Lid van de Eerste Kamer voor de SGP
 • Lid van de Raad van Commissarissen voor de Erdee Media Groep
 • Lid van de Raad van Toezicht voor de Lelie zorggroep

Ds. A.A. Egas

 • Lid van de Raad van Advies Kliksafe te Nunspeet

De heer W.J. Frens

 • Geen relevante nevenfuncties

De heer H.T. Groenendijk

 • Lid Raad van Toezicht Wartburg College
 • Visitator accreditatie hbo

De heer G.R.J. van Heukelom

 • Vice-voorzitter raad van toezicht Crowdfundingfonds ZIB
 • Commissaris woningcorporatie Zeeuwland
 • Voorzitter Stichting Sociale Delta Zeeland
 • Voorzitter Steunstichting Huize Winterdijk

De heer J. Kuijers

 • Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba
 • Lid stuurgroep Samen Opleiden – Hogeschool De Driestar

De heer J.A. van de Velde AA

 • Voorzitter Stichting speciaal onderwijs op gereformeerde grondslag in Zeeland

 

De leden van het College van Bestuur hebben de volgende nevenfuncties:

De heer drs. W.J. de Potter

 • Uitsluitend functies die direct zijn gerelateerd aan de werkzaamheden voor het Hoornbeeck College en voor het Van Lodenstein College, zoals participatie in de Mbo Raad en de VO-Raad.

De heer drs. D. van Meeuwen

 • Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep
 • Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
 • Lid Partijadviesraad Staatkundig Gereformeerde Partij
1.3
Betrokkenheid

Het Hoornbeeck College heeft veel contacten en onderhoudt actief relaties met verschillende doelgroepen. Om onze directe contacten met medewerkers en studenten te stimuleren is er een ondernemingsraad en een studentenraad. Belangrijke thema’s worden in centrale bijeenkomsten besproken. De ouders van studenten worden regelmatig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen de school. Het Hoornbeeck College heeft een actieve schoolvereniging waarvan ouders lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Identiteitsraad die toeziet op het behoud van het reformatorische karakter van de school. Het College van Bestuur vergadert een aantal keer per jaar met de Identiteitsraad en daarnaast is er jaarlijks een ledenvergadering van de schoolvereniging.

Via stage- en werkgeverscontacten heeft het Hoornbeeck College veel contacten met organisaties. Daarnaast is er een netwerk met bedrijven en instellingen, getiteld Ondernemend onderwijs. De school onderhoudt contacten met onder meer de VRO (Vereniging Reformatorische Ondernemers), de VRCL (een reformatorische zakenvereniging), de RMU (organisatie voor werkgevers en werknemers) en de ROV (Reformatorische Oudervereniging). In het verslagjaar hebben we in diverse regio’s themabijeenkomsten gehouden met kerkenraden over het thema ‘Hoe blijf ik in gesprek met onze jongeren?'.

Onze studenten komen van een aantal reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Met deze scholen onderhouden we vanzelf goede contacten, evenals met diverse hogescholen. Het Hoornbeeck College participeert actief in de brancheorganisatie MBO Raad. Ook wordt vanuit de school geparticipeerd in de kenniskring van het lectoraat ‘Nieuwe media in onderwijs en opvoeding’ (Driestar Educatief) en de kenniskring van de bijzondere leerstoel onderwijsrecht van het beroepsonderwijs (Vrije Universteit).

1.4
Toekomstperspectief 2017

Kwaliteit
De achterliggende jaren heeft het Hoornbeeck College hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat wordt opgemerkt door studenten, ouders en ook het beroepenveld. Het is echter geen reden om achterover te leunen. De komende jaren willen we veel aandacht blijven besteden aan de kwaliteit en dan met name de kwaliteit in de klas. Waar mogelijk de kwaliteit van de lessen verbeteren. Zorgen voor afwisseling, stimuleren en motiveren van studenten. Meer lessen laten verzorgen door gastsprekers. Vergroten van de afstemming tussen de vakken. Ook zal meer aandacht worden gegeven aan de Engelse taal. Onder meer in de reguliere lessen en het laten behalen van een extra certificaat. Maar ook de mogelijkheden bezien van beperkte vormen van tweetaligheid.
Thema’s die de komende jaren verder onze aandacht vragen zijn de kwaliteitsagenda, met als onderdeel excellentie, bpv, de verdere kwaliteitsverbetering van examinering en diplomering en het kwalitatief op orde hebben en houden van de administratieve processen.

Achterban en samenwerking
Het Hoornbeeck College wil er zijn voor de reformatorische achterban. We willen een ruim aanbod aan opleidingen bieden, zodat veel jongeren de mogelijkheid hebben om middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op reformatorische grondslag te volgen. Om die reden is het aantal opleidingen de laatste jaren verder uitgebreid. Ook in het cursusjaar 2018-2019 zullen enkele nieuwe opleidingen starten. De komende jaren wil het Hoornbeeck College het techniekonderwijs verder uitbreiden. Locatie Amersfoort heeft reeds een groot aanbod techniekopleidingen. 
In Rotterdam is het Hoornbeeck College bezig met de uitbreiding van techniekopleidingen met locatie De Swaef van het reformatorische Wartburg College. Het ligt in de bedoeling om een gezamenlijke hal te realiseren voor techniekopleidingen.
Een kleine groep herintreders op de arbeidsmarkt volgt een opleiding in de sector Gezondheidszorg en Welzijn van het Hoornbeeck College. De komende jaren willen we deze vorm van volwassenonderwijs verder uitbreiden. Daarmee wordt ingespeeld op de vacaturenood in de zorgsector en de wens van herintreders in de achterban om opnieuw de arbeidsmarkt op te gaan.

Het Hoornbeeck College heeft een goede band met bedrijven en instellingen waar onze studenten stagelopen. Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om deze relatie verder te versterken. De werkveldinnovaties zorgen voor meer beroepsgericht onderwijs: onderwijs dat aantrekkelijk is voor onze studenten.

De achterliggende jaren is veel geïnvesteerd in de samenwerking met de toeleverende vo- scholen. Deze relatie blijft ook voor de toekomst van belang. De komende jaren zullen we meer aandacht besteden aan de relaties met het hbo. Om zo de niveau-4 studenten nog beter te kunnen voorbereiden op het volgen van een opleiding aan het hbo.

Huisvesting
In het jaar 2018 zal een start gemaakt worden met de bouw- en onderwijskundige aanpassing van de aangekochte huisvesting voor de locatie Gouda. De huisvesting van deze locatie is dan naar verwachting in 2019 op orde, zodat studenten goed en eigentijds onderwijs op één locatie in Gouda kunnen ontvangen.

Gebouw HCD_Noordelijk Halfrond

ICT
In het jaar 2018 krijgt de ict-infrastructuur een impuls. De achterliggende jaren bleek de ict-infrastructuur onvoldoende te zijn om aan het gevraagde ict-gebruik te kunnen voldoen. Het streven is om voor ict minder complexiteit, meer continuïteit en groeimogelijkheden te bieden, zodat het onderwijs beter kan worden bediend. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de ict-vaardigheden van het onderwijzend personeel.

Onderwijs met een plus
De docent is de sleutel van ons onderwijs. In de komende jaren zal verder worden gewerkt aan de toerusting en het werkklimaat, zodat de docenten optimaal hun werk kunnen doen. Het Hoornbeeck College is gezegend met veel mensen die gedreven zijn om het goede voor de studenten te zoeken. We blijven ook kijken waar de kwaliteit van de school nog verder kunnen verbeterd.

In het jaar 2018 zal het Hoornbeeck College het strategisch meerjarenplan herijken. Het plan is vastgesteld in 2015 en heeft een looptijd tot 2020. We willen in 2018 kijken hoever de school is met de realisatie en ook deze mogelijkheid gebruiken om de aangepaste strategie in lijn te brengen met de kwaliteitsagenda 2019-2022. Deze kwaliteitsagenda is opgenomen in het in februari 2018 afgesloten bestuursakkoord tussen de mbo-sector en de minister van OCW.

1.5
Structuur
1.5.1
Managementstructuur

De dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College is in handen van een directieteam. Dit team stuurt het centrale beleid aan. Naast de thema’s onderwijs, personeel en bedrijfsvoering hebben de directieleden ook sectorportefeuilles in beheer:

 • Drs. A.G. Blonk: sectoren Gezondheidszorg & Welzijn
 • Drs. S. Nentjes: sector Dienstverlening en sector Economie
 • Drs. M.W. van Winkelen MBA: sector Techniek & ICT

Locatie- en opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de zes Hoornbeeck-locaties en vormen het gezicht van de school in de verschillende regio’s. De locatiemanagers zijn:

 • H.J. Bart: locatiemanager Kampen
 • Drs. J.G. Lindhoud: locatiemanager Apeldoorn
 • Drs. W.K. Petersen: locatiemanager Amersfoort
 • Drs. A. van Kralingen: locatiemanager Rotterdam
 • E.W. Timmerman: locatiemanager Goes
 • Drs. G. van Veldhuizen: locatiemanager Gouda 
organogram_170119_def
1.5.2
Spreiding

In het verslagjaar geeft het Hoornbeeck College onderwijs op zes locaties. Deze locaties bevinden zich in regio’s waar veel van onze studenten wonen. Die locaties sluiten bovendien zo veel mogelijk aan op de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs in die regio. Door de regionale spreiding is de reistijd voor de meeste studenten acceptabel en is het ook mogelijk om goed samen te werken met toeleverend onderwijs, bedrijven en instellingen.

1.6
Lectoraat Identiteit
foto team lectoraat

Na het lectoraat Werken aan de opdracht is in het jaar 2017 gestart met het nieuwe lectoraat Vorming vanuit de Bron. De heer drs. N. van Steensel werkt hieraan als nieuwe lector, samen met een kenniskring en een klankbordgroep. De vraagstelling is: Hoe versterken opvoeders de Bijbelse waarden en normen bij onze (v)mbo-jongeren die participeren in een seculiere samenleving, die onder andere gekenmerkt wordt door andere en vaak conflicterende waarden en normen. Hoe ontwikkelen we bij hen een attitude om als christen verantwoorde keuzes te maken?

1.7
Communicatie

Het Hoornbeeck College heeft dagelijks contact met belanghebbenden als leerbedrijven, studenten en hun ouders, maar ook met overheidspartijen en andere scholen. Communicatie maakt het verschil als het gaat om betrokkenheid en informatievoorziening. In 2017 zijn er een aantal stappen gezet:

 • Er is een start gemaakt met het strategisch inzetten van social-media kanalen. Daaronder vallen onder andere Facebook, LinkedIn en Instagram. Op deze manier participeert het Hoornbeeck College effectief in de leefwereld van studenten, ouders/verzorgers, BPV-bedrijven en overige betrokkenen.
 • Het alumniprogramma Hoorn<BACK heeft haar eerste activiteiten gerealiseerd. Op verschillende locaties zijn wervingscampagnes en reünies gehouden.

In 2017 heeft de ontwikkeling van de studneten-app voortgang gekregen. Door betrokkenheid van verschillende partijen binnen de organisatie kan begin 2018 een eerste versie beoordeeld worden.

hoornback
Jaarverslag 2016
880