Jaarverslag 2016
4.1
Duurzaamheid en huisvesting

Duurzaamheid

Duurzaamheid zien we als een onderdeel van het Bijbelse rentmeesterschap. Ook vanuit de overheid krijgen we de opdracht om producten, gebouwen en diensten te verwerven die nu en later goed zijn voor mens en milieu. We richten onze aandacht op dit moment vooral op:

 • een gezonde werk- en leeromgeving;
 • een aanvaardbaar geluidsniveau van de ventilatiesystemen;
 • lagere energiekosten door energiebesparende maatregelen en optimaal gebruik van daglicht; het efficiënt inzetten en verwarmen van ruimten;
 • het hergebruiken of doneren van materialen en meubels.

Naast deze duurzame maatregelen heeft het Hoornbeeck College ook een Energiebesparingsplan (EBP). In 2030 wil de school 35% van alle energie duurzaam opwekken. Voor de komende jaren hebben we de volgende stappen kunnen zetten.

Algemeen

 • Energieverbruik op alle locaties wordt gemonitord.
 • Alle technische installaties worden beheerd op afstand via een gebouwbeheersysteem.
 • De ring van de warmwatervoorziening in Amersfoort en Rotterdam is afgekoppeld.
 • Op alle locaties is de stooklijn geoptimaliseerd.
 • Door gerichte maatregelen, zoals ledverlichting, het tijdig uitschakelen van componenten enz. is ons elektriciteit gebruik gedaald met ca. 20%.
 • Gestart is met de voorbereidingen voor het duurzaam opwekken van energie d.m.v. zonnepanelen.

Amersfoort

 • Het ruim 100 jaar oude pand is voorzien van dubbelglas en deels van een nieuw pannendak.
 • De ingezette optimalisatieslag m.b.t. het energieverbruik wordt voortgezet. Ten opzichte van de start van ons EBP in het jaar 2009 is ons energieverbruik voor warmteopwekking gehalveerd.
 • 70% van de bovengenoemde warmteopwekking is CO2-neutraal door het stoken met biomassa.
amersfoort

Gerealiseerd bij nieuwbouw in Goes, Kampen en Rotterdam 

 • Moderne isolatie.
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem (Kampen).
 • Ledverlichting in de verkeersruimten.
 • Regeling verlichting en warmtevraag per ruimte bij aanwezigheid.
 • Warmte-koude-opwekking middels hoogrenderende warmtepompen.

 

Huisvesting

Algemeen
Het Hoornbeeck College realiseert het schoonmaken van de gebouwen voor een groot deel in eigen beheer. We constateren dat hierdoor beter wordt schoongemaakt en dat er beter toezicht wordt gehouden. Alleen de leslokalen worden door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd.

Amersfoort
De kapel van de locatie Amersfoort is van binnen gerenoveerd. Daarbij is ervoor gekozen om de binnenruimte terug te brengen in de oorspronkelijke kleuren. Een groot deel van de dakpannen is vervangen en tevens is dakisolatie aangebracht. Na een optimalisatieslag van de ruimten zijn er acht leslokalen bijgekomen. De Hoge Kleiweg is van een nieuwe asfaltlaag voorzien Op de planning 2017 van de provincie Utrecht staat het opknappen van de N237 en het aanbrengen van een fietstunnel onder de Stichtse rotonde voor een veiligere bereikbaarheid van onze locatie voor fietsers. Om de veiligheid voor onze fietsers te borgen is de fietsingang verplaatst. Er is een nieuwe ontsluiting gerealiseerd en de fietsenstalling is verplaatst.

Apeldoorn
Op de bovenste verdieping zijn boven warme lokalen Roofclix op het dak geplaatst. Deze panelen zorgen voor een betere warmteafvoer en isolatie. De cv-installatie is vervangen en aangesloten op het gebouwbeheersysteem. De inmiddels zichtbare besparingscijfers geven aan dat de maatregelen voldoen aan onze verwachtingen.

Goes
Omdat de huurtermijn van de nevenlocatie aan de Lijnbaan op termijn afloopt, zijn we ook het afgelopen jaar in gesprek geweest met de gemeente Goes. Naar aanleiding daarvan hebben we drie belendende woningen gekocht en zijn wij gestart met de uitbreiding aan de Dusseldorpstraat. De verwachting is dat de uitbreiding medio september 2017 in gebruik wordt genomen.

Gebouw HCD_Noordelijk Halfrond

Gouda
Door de toename van het studentenaantal is besloten om vervroegd een nieuwe vestiging te openen in Gouda. In twaalf weken tijd is een kantoorpand aan de Rijsselseweg 1 omgebouwd tot een Hoornbeeck-waardig onderwijsgebouw. Dit gebouw is vanaf het cursusjaar 2015-2016 in gebruik. De locatie is van tijdelijke aard; er wordt gezocht naar een geschikte, definitieve locatie.

Gezien de slechte energetische eigenschappen van het gebouw is dit ook aangesloten op ons gebouwbeheersysteem en is elk lokaal voorzien van een individueel gestuurd verwarmings-koelingssysteem. Door de grotere groei dan voorzien, bleek al snel dat extra ruimte is gewenst. Wij hebben dit kunnen realiseren door ingebruikname van een deel van een kantoorpand aan het Noordelijk Halfrond 10.

Kampen
Halverwege 2014 is de nieuwbouw aan de Willem Hendrik Zwart Allee opgeleverd. Al snel bleek de studentenpopulatie verder te groeien en is besloten om het gebouw verder uit te breiden. In december 2015 zijn tien extra lokalen opgeleverd en in gebruik genomen.

Rotterdam
Voor het Hoornbeeck College in Rotterdam wordt het ruimtegebrek steeds groter. Ook de uitbreiding van ons onderwijsaanbod techniek vraagt om extra ruimte. De verwachte afname in de groei van studenten, door de opening van onze nieuwe vestiging in Gouda, blijkt minimaal te zijn. In december 2015 zijn wij eigenaar geworden van de belendende Carnissetuin.

April 2016 is gestart met de nieuwbouw van een complete vleugel. De verwachting is dat de uitbreiding september 2017 in gebruik wordt genomen. Tot die tijd maken we gebruik van de ruimte die het Wartburg College, locatie De Swaef, ons biedt.

Het bestaande pand is in de zomervakantie gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Met name de ventilatie is aangepakt, zodat wij in frisse ruimten en lokalen kunnen werken en lesgeven.

HCR_nieuwbouw_2
4.2
Arbo en veiligheid

In 2016 is aandacht geschonken aan veiligheid d.m.v. risico-inventarisaties. Deze inventarisaties sluiten aan op de onderzoeken die in 2015 zijn uitgevoerd. Hierin heeft een externe veiligheidsadviseur weer een rol gespeeld. Daarnaast zijn op de verschillende locaties vergaderingen geweest van de veiligheidscommissies. Deze vergaderingen en de risico-inventarisatie hebben verbeterpunten opgeleverd voor een plan van aanpak. Bij dit plan van aanpak zijn de preventiemedewerkers van de locaties betrokken. Het punt ‘beïnvloeding van gedrag’ is een onderwerp dat nog steeds aandacht vereist.

Er zijn werkplekonderzoeken uitgevoerd en er is doorlopend aandacht voor beeldschermergonomie. Zo is er een Instructie Beeldschermwerk opgesteld, die verspreid wordt onder personeel. De preventiemedewerkers zijn geschoold op werkplekonderzoeken.

Mede door terreuraanslagen in 2015 en 2016 hebben nadere interne veiligheidseisen onze aandacht. In 2016 zijn de plannen op dit gebied verder uitgewerkt. Dit is onder andere te zien in een richtlijn die is opgesteld voor een inruimingsalarm. Daarnaast is er beleid opgesteld voor de ruimtelijke veiligheid rondom en in de school.

Door P&O zijn Health Checks mogelijk gemaakt, die het personeel de kans gaven te ontdekken hoe hun conditie op dat moment was. De aanbevelingen die uit de onderzoeken van 2015 en 2016 zijn gekomen worden verwerkt.

Preventiemedewerkers krijgen jaarlijks bijscholing en samen met een gecertificeerde deskundige wordt doorlopend gewerkt aan een actueel beleidsplan veiligheid voor het Hoornbeeck College. De plannen van aanpak die worden opgesteld naar aanleiding van de risico-inventarisatie, worden ook verwerkt in het beleidsplan. Het centraal opgestelde beleidsplan wordt uitgevoerd door de veiligheidscoördinator. De veiligheidsorganisatie van het Hoornbeeck College wordt hieronder schematisch weergegeven:

4.2_arbo-veiligheid
4.3
ICT en informatisering

ICT

Begin 2016 is de bestaande, verouderde telefooncentrale vervangen. Er is veel gedaan aan bewustwording rondom Informatiebeveiliging en Privacy. Locatie Gouda heeft een tweede vestiging in gebruik genomen, hiervoor zijn de ICT-infrastructuur en de overige digitale voorzieningen opgeleverd. Het bestaande gedeelte van vestiging Rotterdam is geheel verbouwd en ook hier zijn de ICT-infrastructuur en de digitale voorzieningen opgeleverd. ICT-processen zijn opnieuw ingericht om gebruikersvragen sneller te kunnen verwerken.

JV 2014 - studenten ict

Er is software in gebruik genomen om de opstart- en inlogtijd van studenten en medewerkers te versnellen. In samenwerking met de facilitaire afdeling zijn verdere stappen gemaakt in het verminderen van het stroomverbruik van ICT-apparatuur. Na de start van het cursusjaar zijn er enkele hardnekkige verstoringen geweest in het netwerk. Deze waren medio november opgelost. Daarop is een plan gemaakt voor structurele infrastructuur-verbetering.

Informatisering

 • De meekijksoftware LanSchool is in gebruik genomen en hiermee wordt Smartsync vervangen.
 • Op het Hoornbeeck Informatieportaal (HIP) is een Helpcentrum ingericht. Hier kunnen medewerkers handleidingen, video-instructies en formulieren vinden.
 • Naast diverse onderwijsapplicaties is Office 365 in gebruik genomen.
 • Op het gebied van blended learning is onderzocht welke variant voor het Hoornbeeck College passend is. In het kader daarvan werd een debat georganiseerd dat digitaal op alle locaties gevolgd kon worden. De opzet van de afdeling Informatisering (ICT-O) is afgerond.
 • Er is een project gestart voor het in gebruik nemen van mobiele devices voor medewerkers.
 • De meerjarenplanningmodule van de roosterapplicatie Xedule is in gebruik genomen. Als vervolg daarop is er een opzet gemaakt voor het verder opbouwen van de rooster-, toets- en examen-logistiek.
 • Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de onderwijsondersteunende applicaties. De uitkomsten worden gebruikt voor het verder verbeteren van de kwaliteit en het verminderen van het aantal in gebruik zijnde applicaties.
 • Er is een begin gemaakt met het inrichten van keuzedelen in het studenteninformatiesysteem.
4.4
Kwaliteitszorg
4.4.1
PDCA-cyclus

Voor de doorlopende verbetering van kwaliteitszorg hanteren we de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Deze cyclus komt terug in ons managementmodel dat is gebaseerd op het INK-model. Dat model is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. De kern van het INK-model wordt gevormd door werken aan samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model.

4.4.3_pdca cyclus
4.4.2
Planvorming en managementrapportages

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n). In 2012 is de systematiek voor planvorming vereenvoudigd en in de jaren erna is gewerkt aan een verdere professionalisering.

Met ingang van de plannen voor 2014-2015 is het maken van een SWOT-analyse toegevoegd aan de planvorming en het maken van een scholingsplan. Bij het scholingsplan willen we toegroeien van een optelsom van de scholingen die plaatsvinden binnen een team, naar een team dat bewust scholing inzet om de teamdoelen te kunnen verwezenlijken en de kwaliteit van de ‘going concern’-zaken minimaal gelijk te houden.

In 2016 is het Kwaliteitskader Hoornbeeck College geactualiseerd. Onder meer het concept-onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs is verwerkt. Het jaar ervoor waren reeds het strategisch meerjarenplan en het kwaliteitsplan in het kwaliteitskader verdisconteerd.

4.4.4_plan zelfevaluatie
4.4.3
Ontwikkelingen kwaliteitszorg

In 2016 hebben we gewerkt aan een aantal ontwikkelingen rond kwaliteitszorg:

 • ondersteuning en advisering bij de plannen en managementrapportages;
 • toegankelijk management dashboard;
 • opzet kwaliteitsprofiel;
 • nadere uitwerking risicoanalyse;
 • proces(her)ontwerp voor onder meer administratieve processen, curriculumontwikkeling, keuzedelen, verzuim en onderwijstijd;
 • uitvoeren van interne audits en audits bij andere ROC’s in verband met deelname aan de auditpool Diagonaal en het kwaliteitsnetwerk mbo;
 • actueel houden bestaande procedures;
 • rapportages onderwijstijd.

We hebben de Hoornbeeck Quality Tool ingezet om bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijk weer te geven. De afdeling Kwaliteitszorg is betrokken bij de inrichting van applicaties als het studentvolgsysteem, applicaties voor begeleiding, bpv-matching, presentieregistratie en een dashboard applicatie.

4.4.3_meerjarenpl onderzoeken

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck College een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt besproken met de leidinggevende(n).

De komende periode zal geëxperimenteerd worden met managementrapportage gesprekken waarbij op teamniveau een deel van het gesprek zal plaatsvinden met het team en een deel alleen met de desbetreffende opleidingsmanager.

4.4.4
Auditing

Samen met Kwaliteitsnetwerk Mbo werken we aan de onderwijskwaliteit op instellingsniveau. Mbo-instellingen ondersteunen elkaar door kennisdeling en het ontwikkelen van een goede auditsystematiek. We maken ook deel uit van de auditpool Diagonaal. Dit is een samenwerkingsverband van vijftien mbo-instellingen waarin auditoren worden uitgewisseld. Op die manier faciliteren we onafhankelijke beoordelingen én kennisdeling. In 2016 hebben bij het Hoornbeeck College zowel interne als externe audits plaatsgevonden. Thema-audits naar diplomering en examinering en daarnaast naar onderwijstijd en verzuim & vsv. Daarnaast een teamaudit bij de sector Economie & Handel. Hierbij worden van het Hoornbeeck College drie teams per sector onderzocht en daarnaast sectorbreed de thema’s curriculumontwikkeling, beroepspraktijkvorming, examinering en kwaliteitsborging

4.4.4_planning audits

Audit Kwaliteitsnetwerk Mbo
In 2014 heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo onderzoek gedaan naar de kwaliteitsborging op het Hoornbeeck College. Deze is positief beoordeeld. In een rangorde van kwaliteitsprofielen 1 t/m 5 is het Hoornbeeck College in het een na hoogste kwaliteitsprofiel geplaatst (kwaliteitsprofiel 4, zie afbeelding). Hierbij wordt aangetekend dat op dit moment nog geen enkele mbo-instelling in de hoogste categorie is geplaatst. De samenvatting van het onderzoeksrapport is te vinden op www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

De uitkomst van het onderzoek naar de Staat van de Instelling door de inspectie, waarbij het Hoornbeeck College op instellingsniveau en bij drie van de vier onderzochte teams de beoordeling ‘goed’ heeft ontvangen voor het thema ‘kwaliteitsborging’, komt hiermee overeen. Zie hierover paragraaf 3.5.

4.4.6_profiel 4 instelling

In 2016 is gewerkt aan wat we in de komende jaren willen voortzetten:

 • We willen kwaliteitszorg effectiever maken door het zo eenvoudig mogelijk te houden of te maken.
 • Er zal nog meer dan nu al het geval is, gestuurd worden op feitelijke informatie.
 • We werken bij zowel de teams als het middenmanagement aan de bewustwording van hun verantwoordelijkheden rond kwaliteitszorg door hen structureel de PDCA-cyclus te laten doorlopen. Op die manier kunnen zij ervaren dat niet alleen het Hoornbeeck College maar ook zijzelf hiervan profiteren.   

Uit de instellingsaudit van het Kwaliteitsnetwerk Mbo en het onderzoek naar de Staat van de Instelling door de inspectie is gebleken dat we hierin op de goede weg zijn.

In 2017 zal voor de tweede keer de instellingsaudit van het Kwaliteitsnetwerk Mbo op het Hoornbeeck College plaatsvinden.

4.4.5
Onderwijstijd/urennorm

In de laatste twee jaar zijn de wijzigingen rondom de normen onderwijstijd voor de BOL-opleidingen geïmplementeerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Met ingang van 2014-2015 gelden nieuwe normen voor de binnenschools verzorgde onderwijstijd, de beroepspraktijkvorming en de totale hoeveelheid uren onderwijstijd. Het aantal klokuren onderwijstijd stijgt van 850 naar 1000 per cursusjaar.
 • BOL-opleidingen krijgen een norm voor de totale opleidingsduur in plaats van per cursusjaar.
 • BBL-opleidingen moeten vanaf cursusjaar 2013-2014 verplicht minimaal 200 klokuren binnenschools aanbieden – eerder was dit 120 uur.
 • Gemotiveerde afwijkingen van de vereiste urennorm kunnen worden aangevraagd als de resultaten van de opleiding goed zijn en de studentenraad ermee instemt. Deze aanvraag heeft plaatsgevonden voor
  • de opleiding Verkoopspecialist (Detailhandel), BOL (crebonummer 90383/25155). Dit voor zowel het cohort 2014-, voor het cohort 2015- als voor het cohort 2016-.

De goedgekeurde gevraagde afwijking voor het cohort 2016-, die plaats heeft gevonden in april 2016 is:

4.4.5_OWT_afwijking 1

Dit was mogelijk vanwege voldoende tevredenheid van de studenten, de medewerkers en het bedrijfsleven. Daarnaast vanwege een voldoende jaar- en diplomaresultaat.

Motivatie voor aanvragen afwijking reguliere normen onderwijstijd:
De doelgroep van het Hoornbeeck College zijn vooral ‘doeners’, maar het Hoornbeeck hecht ook veel waarde aan het kennisaspect. Dit wordt hun zeker bijgebracht. Om echter zowel de relatie tussen binnenschools leren en buitenschools leren optimaal te houden, en gezien de doelgroep de motivatie op peil te houden, wordt het zinvoller geacht om de studenten in de authentieke omgeving van de daadwerkelijke praktijk te laten leren dan via praktijksimulaties op school. Daarnaast sluit dit aan op de wens van het bedrijfsleven voor een lintstage.

De onderstaande niveau 2-opleidingen

4.4.5_OWT_afwijking 2 opleid

Dit was mogelijk vanwege voldoende tevredenheid van de studenten, de medewerkers en het bedrijfsleven. Daarnaast vanwege een voldoende jaar- en diplomaresultaat.

Motivatie voor aanvragen uitwijking reguliere normen onderwijstijd
In genoemde opleidingen gaat het om studenten die 'doeners' zijn. Zij vinden het moeilijk om de hele week op school te zitten. Ook zijn er weinig BBL-plekken waar de verhouding theorie en praktijk beter geschikt is voor deze studenten. De ervaringen vanuit het verleden met veel lestijd op school zijn negatief. Zitten deze studenten veel op school met veel theorie-uren, dan daalt hun motivatie, en als zij op stage zijn dan vergeten zij hun studievoortgang. Om dit wel te behouden, gaat de student drie dagen per week naar school en twee dagen per week naar de stage-instelling. Theorie en praktijk wisselen elkaar steeds af en beïnvloeden elkaar op een positieve wijze. De stage-instelling is tevreden omdat men weet wanneer de student kan worden verwacht en de docent heeft meer grip op de studieloopbaan van de student omdat hij deze minimaal wekelijks ziet en spreekt. Het rooster is goed gevuld en heel evenwichtig (drie dagen school, twee dagen stage)

Via managementrapportages van de gerealiseerde onderwijstijd door de kwaliteitszorggroep wordt periodiek gecontroleerd of voldoende onderwijstijd wordt aangeboden. Risico’s worden specifiek benoemd. Hierop wordt door de desbetreffende opleidingsmanager bijgestuurd.

Bij de opleidingen met een goedgekeurde uitzondering onderwijstijd, wordt een studenttevredenheidsonderzoek in de vorm van de JOB Monitor met ingang van het cursusjaar 2016-2017 ieder jaar, in plaats van één keer per twee jaar, afgenomen. Het ene jaar d.m.v. de JOB Monitor en het andere jaar door het Hoornbeeck College. Ook wordt bewaakt of dit op orde blijft.

20160613_141246
4.4.6
Examinering
DSC_1758

In 2016 is de examenkwaliteit geëvalueerd aan de hand van de indicatoren met bijbehorende portretten in het Kwaliteitskader Hoornbeeck College (waarin ook opgenomen het toezichtskader inspectie 2012) bij het maken van de team-, sector- en portefeuilleplannen. Daarnaast is de examenkwaliteit geëvalueerd door het houden van interne thema-audits diplomering en examinering. Uitgangspunt hierbij is zowel het kwaliteitskader Hoornbeeck College als de uitwerking hiervan in het Handboek Examinering. Na een oorzaaksanalyse worden de verbeterpunten opgenomen in de team-, sector- en/of portefeuilleplannen, al naar gelang het karakter van het desbetreffende verbeterpunt.

Tenslotte is de kwaliteit van het Handboek Examinering geëvalueerd, door dit voor feedback voor te leggen aan het servicepunt examinering mbo en de gekregen feedback te verwerken.

De belanghebbenden zijn/worden bevraagd op hun tevredenheid over examinering via de JOB-monitor, enquête leerbedrijven en enquête binnenschoolse examinering (zie par. 4.4.5 voor de meerjarenplanning). Het verwerken van de uitkomsten hiervan verloopt op dezelfde wijze als bij de thema-audits.

Aandachtspunten:

 • toezichthoudende rol examencommissie;
 • implementatie wet op examencommissies;
 • deskundigheid van betrokkenen bij examinering;
 • examinering in de beroepspraktijk;
 • examinering mondelinge examens;
 • meenemen van externe assessoren (bij leerbedrijven) in de auditsystematiek.

De inhoud en voortgang van de team-, sector- en portefeuilleplannen wordt gemonitord via de tweejaarlijkse managementrapportagegesprekken.

Voor wat betreft inkoop en/of zelf ontwikkelen examens werkt het Hoornbeeck College in navolging van de afspraak zoals gemaakt in de Examenagenda conform het beleid ‘inkoop, tenzij…’

4.4.7
Kwaliteitsplan

In 2015 heeft de overheid een aantal kwaliteitsafspraken gemaakt. Het doel van deze kwaliteitsafspraken is het verbeteren van de kwaliteit van het mbo-onderwijs door onderwijsinstellingen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen hun onderwijsopbrengsten te verhogen. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van extra financiële middelen (investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget) en door het systematisch beschikbaar stellen van informatie over de resultaten van individuele mbo-instellingen. Het Hoornbeeck College werkt hieraan mee en heeft een kwaliteitsplan (inclusief een excellentieplan) ingediend. Beide zijn goedgekeurd door MBO in Bedrijf. Het Hoornbeeck College werkt aan het kwaliteitsplan via de Planning & Control cyclus. In februari 2017 is de tweede voortgangsrapportage opgeleverd. Deze was tot tevredenheid van MBO in Bedrijf.

Onderstaande thema’s komen aan de orde in het kwaliteitsplan (incl. excellentieplan).

4.4.7_kwal.plan - A4.4.7_kwal.plan - B4.4.7_kwal.plan - C4.4.7_kwal.plan - D4.4.7_kwal.plan - E4.4.7_kwal.plan - F4.4.7_kwal.plan - G
2.4.3
BPV-plan

Vóór de zomervakantie 2016 is het kader van de kwaliteitsafspraken bpv-plan opgesteld, in nauw overleg met de stakeholders (bpv-coördinatoren, instellingen en bedrijven). Dit plan heeft een positieve beoordeling van MBO in Bedrijf gekregen. Bij het BPV-plan geldt resultaatbekosting; dit houdt in dat het Hoornbeeck College een financiële beloning krijgt wanneer de in het plan geformuleerde resultaten daadwerkelijk zijn bereikt binnen de in het plan gestelde termijn.

Evenals bij het kwaliteitsplan werkt het Hoornbeeck College aan het kwaliteitsplan via eigen Planning & Control cyclus.

In 2017 is gebleken hoe moeilijk het is om, wanneer er reeds een verbeterslag is gemaakt bij de beroepspraktijkvorming, deze resultaten nog verder te verbeteren. Het is een leerpunt voor het Hoornbeeck College om de resultaten minder ambitieus te formuleren. 

Op basis van de integrale beoordeling van de behaalde resultaten, zijn de in 2017 behaalde resultaten als voldoende beoordeeld door MBO in Bedrijf en heeft de minister van OCW deze beoordeling overgenomen.

NB. De sector Dienstverlening wordt buiten beschouwing gelaten, aangezien deze sector in 2016-2017 nog niet bestond.

Voortgangsrapportage BPV-plan augustus 2017

bpv-plan
4.5
Personeel

Nieuwe cao-mbo 2016-2017
In de zomer van 2016 hebben werkgevers en vakbonden een nieuwe cao-mbo afgesloten met een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. De belangrijkste afspraken in deze nieuwe cao zijn een loonsverhoging van 3% per 1 januari 2016 en een eenmalige bruto uitkering van € 500,-. Daarnaast bevat de nieuwe cao gewijzigde afspraken met betrekking tot de werkloosheidsregeling, waarbij door de cao-partijen onder andere afspraken zijn gemaakt over het herstellen van de, door de overheid versoberde, WW-uitkering. In dit kader zijn ook afspraken gemaakt over het ontvangen van een transitievergoeding in relatie tot het recht op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

4.5_personeel per 31-12-2016
4.5_personeel verdeling man-vrouw

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2016 3,26%. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2015 (verzuimpercentage 3,12%). Het gemiddelde verzuimpercentage binnen de mbo-sector ligt boven de 5% (2015). De meldingsfrequentie bedroeg in 2016 1,22 ten opzichte van 0,95 in 2015. Dat betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 1,22 keer ziek gemeld heeft in 2016. De gemiddelde frequentie binnen de mbo-sector is 1,03 (2015).

4.5_personeel in-en uitstroom pers 2015
4.5_personeel in-en uitstroom pers 2016

Opleidingsschool HODOS
Enkele jaren geleden is er in samenwerking met Driestar Educatief een opleidingsschool opgezet waarbinnen de opleiding en begeleiding van startende en onbevoegde docenten in het mbo wordt vormgegeven. Deze opleidingsschool heeft de naam HODOS gekregen. Voor de opzet en ontwikkeling van deze opleidingsschool is destijds een subsidie toegekend voor de periode 2013-2016. In 2016 is een nieuwe subsidieaanvraag ingediend voor de periode 2017-2019. Deze subsidie is toegekend, waardoor ook de komende jaren verder vorm kan worden gegeven aan de ontwikkeling van de opleidingsschool.

Eigenrisicodragerschap WGA en begeleiding oud-medewerkers met een uitkering
SORG is vanaf 2007 eigenrisicodrager voor de WGA-uitkeringen. Omdat er met betrekking hiertoe op 1 januari 2017 wijzigingen plaatsvinden, is onderzocht of SORG eigenrisicodrager voor de WGA moest blijven of dat het verstandig zou zijn om terug te keren naar het publieke bestel (UWV). Uit een (financiële) analyse is gebleken dat het voor SORG financieel aantrekkelijk was om eigenrisicodrager te blijven. Omdat SORG ook eigenrisicodrager is voor ZW- en WW-uitkeringen, is zij ook verantwoordelijk voor de re-integratie van oud-medewerkers met een ZW-, WGA- en WW-uitkering. Daarom is besloten in 2017 deze verplichting concreet vorm te geven door een extern bureau in te schakelen die de begeleiding van deze groep oud-medewerkers kan vormgeven.

Healthchecks
In 2016 hebben wij, na positieve ervaringen in 2015, opnieuw healthchecks aangeboden aan onze medewerkers. Het doel van deze healthchecks is het bevorderen van de vitaliteit van medewerkers. 125 medewerkers hebben (opnieuw) gebruikgemaakt van de mogelijkheid van een healthcheck. Het thema ‘stress, balans werk-privé’ werd evenals in 2015 in de rapportage als aandachtspunt genoemd. Het voornemen is dan ook in 2017 een vervolgtraject op te zetten waarbij dit thema als uitgangspunt wordt genomen.

4.5_personeel fulltime-parttime
4.5_personeel verdeling dir-manag-op-obp

Functiegebouw
Het functiegebouw binnen het Hoornbeeck College ontwikkelt. In de loop der jaren zijn nieuwe functies ontstaan en worden andere functies niet of nauwelijks meer ingevuld. Doordat nieuwe functies zijn ontstaan is het aantal functies en functiebeschrijvingen in de achterliggende jaren fors toegenomen. Voor een actueel en overzichtelijk functiegebouw is het van belang deze functies van tijd tot tijd kritisch te bezien, waar nodig te actualiseren en waar mogelijk functies samen te voegen c.q. te uniformen. In 2016 is een kader opgesteld om tot een actueel functiegebouw te komen; in 2017 zal worden gestart met de uitwerking in actuele functiebeschrijvingen en het, indien nodig, herwaarderen van de functiebeschrijvingen.

4.5_personeel onderwijsbevoegdheid
4.5_personeel per 31-12-2016
4.6
Medezeggenschap
4.6.1
Studentenraad

Het bestuur en de schoolleiding willen op een open manier met studenten spreken over de gang van zaken op school. Er is daarom structureel overleg met de studentenraad. Deze raad heeft als taak om namens de studenten overleg te voeren met het College van Bestuur over het beleid van de gehele school. De raad kent een evenredige vertegenwoordiging van de locaties en wordt ondersteund door een beleidsadviseur van het directieteam. In het verslagjaar heeft de studentenraad o.a. feedback gegeven op het kwaliteitsplan en meegedacht in het bpv-plan. Daarnaast hebben zij een aantal eigen onderwerpen ter sprake gebracht.

De raad functioneert op basis van een reglement waarin rechten en plichten zijn vastgelegd. De adviesrechten zijn vastgelegd met inachtneming van de Bijbelse visie ten aanzien van de positie en verantwoordelijkheid die schoolleiding en studenten ten opzichte van elkaar hebben. De studentenraad vergaderde in 2016 driemaal met het College van Bestuur. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere het devicebeleid, het onderwijs in moderne vreemde talen en de huisvesting. De studentenraad heeft in 2016 ook overlegd met de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad.

Foto studentenraad 2017
4.6.2
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergaderde in 2016 maandelijks met het College van Bestuur. De raad is daarbij over een groot aantal onderwerpen geïnformeerd. Op diverse punten is door de ondernemingsraad advies uitgebracht of instemming gegeven. De ondernemingsraad heeft in 2016 ook vergaderd met de Raad van Toezicht. Er is aandacht besteed aan scholing. De ondernemingsraad brengt over zijn werk in 2016 een eigen jaarverslag uit.

4.7
Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Zij probeert dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. In het jaar 2016 heeft de stichting zich ingezet om ouders die geconfronteerd worden met hoge vervoerskosten te ondersteunen. Hiertoe is een rekenmodule ontwikkeld die online beschikbaar is. Via kerkenraden is een wervingscampagne opgezet in de achterban. Met de komst van de ov-kaart voor mbo-studenten in 2017 wil het bestuur van de stichting zijn activiteiten heroverwegen. De stichting stelt een eigen jaarverslag op.

logo sshc stichting steunfonds hoorbeeck college
Jaarverslag 2016
906