Jaarverslag 2016
6.1
Verantwoording Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent een diversiteit in de samenstelling, waardoor de inbreng van verschillende deskundigheden en maatschappelijke achtergronden worden gewaarborgd. De Raad bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:

 • J.A. van de Velde AA, voorzitter, accountant/bedrijfsadviseur;
 • H.T. Groenendijk, vice-voorzitter, manager bij een advies- en ingenieursbureau;
 • mr. D.J.H. van Dijk, lid Eerste Kamer voor de SGP;
 • ds. A.A. Egas, predikant;
 • W.J. Frens RA, algemeen directeur/eigenaar van een advies- en accountantskantoor;
 • G.R.J. van Heukelom, voormalig lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland;
 • J. Kuijers, directeur van een basisschool.

De samenstelling van de Raad is in 2016 gewijzigd. In juni 2016 heeft C.A. Achterberg RA de Raad van Toezicht verlaten, omdat de zittingstermijn ten einde liep. W.J. Frens RA is in juni 2016 toegetreden. De Raad van Toezicht heeft haar werkgeversfunctie vervuld richting het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het College van Bestuur de school naar behoren bestuurt en de identiteit van de school bewaakt op de manier die de Raad graag ziet. De beloning van het College van Bestuur is binnen de norm.

Bijeenkomsten
Voor het uitoefenen van de toezichthoudende taak heeft de Raad van Toezicht regelmatig overleg met het College van Bestuur. Een deel van het werk wordt verricht in de voorbereidingsgroepen financiën en onderwijs. In 2016 hebben deze elk twee keer vergaderd. De Raad van Toezicht brengt ook werkbezoeken aan de schoollocaties, in 2016 aan Apeldoorn, Goes en Rotterdam. De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 vier keer, daarnaast is viermaal vergaderd met het College van Bestuur. In 2016 heeft de Raad van Toezicht ook een bijeenkomst belegd met de directie van het Hoornbeeck College. De Raad heeft daarnaast vergaderingen bijgewoond van de ondernemingsraad en de studentenraad.

Governance code en toezicht
Bij de uitvoering van de toezichthoudende taak hanteert de Raad van Toezicht de governance code van de MBO Raad en houdt zij toezicht op de naleving van de identiteit van de school en de wettelijke verplichtingen. Tevens houdt de Raad toezicht op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. Naast de bovengenoemde taken heeft de Raad van Toezicht in het achterliggende jaar aandacht besteed aan onder meer:

 • de resultaten van het onderwijs;
 • de kwaliteit van het onderwijs;
 • nieuwe opleidingen en samenwerken met andere instellingen;
 • kwaliteitszorg.

De Raad van Toezicht werkt ook actief aan de eigen professionalisering, onder meer door contacten in het Platform van Raden van Toezicht mbo-instellingen en het Platform Raden van Toezicht reformatorisch vo van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). In 2016 heeft onder leiding van de VGS een visitatie plaatsgevonden met de raden van toezicht van de reformatorische vo-scholen. Verder heeft de Raad van Toezicht samen met het College van Bestuur een in company masterclass gevolgd over de kunst van het vragen stellen voor toezichthouders.

De Raad van Toezicht is alle medewerkers van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, de vele verrichte werkzaamheden én de behaalde resultaten.

J.A. van de Velde AA
Voorzitter Raad van Toezicht

6.2
Verantwoording Verenigingsbestuur / Identiteitsraad

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God is het fundament van ons onderwijs. Ouders en studenten voelen zich verbonden aan deze grondslag. De Identiteitsraad is een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school. De Identiteitsraad bestuurt de schoolvereniging (VVORG). De VVORG is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. In het verslagjaar is het aantal leden van de schoolvereniging gedaald van 1.791 naar 1.768.

De Identiteitsraad bestond per 31 december 2016 uit de volgende personen:

 • ds. A.C. Rijken, voorzitter, Gameren
 • ds. F. Mulder, vice-voorzitter, Rhenen
 • ing. G. de Jong, secretaris, Barneveld
 • G.P. Landwaart, penningmeester, Maartensdijk
   
 • ds. A.J. Britstra, Maartensdijk
 • J. van Dam, Houten
 • J.E. Everse, Yerseke
 • J.A. Jobse, Elspeet
 • L. Kisteman, De Klomp
 • W.F. van der Kooij, Barendrecht
 • E.J. de Korte, Wolphaartsdijk
 • ds. G. Pater, Oud-Beijerland
 • mr. M. Rebel, Renswoude
 • P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel
 • ds. A.C. Uitslag, Urk
 • N. Verdouw, Gouda
 • J.M. Verwijs, Ommeren

De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2016 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in:

 • het participeren in toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
 • het openen van het schooljaar op diverse locaties (met als thema ‘Heb je alles?’
 • het participeren bij diploma-uitreikingen
 • betrokkenheid bij de totstandkoming van readers voor het vak Godsdienst;
 • de voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging heeft ds. A.J. Britstra, lid van de Identiteitsraad, een lezing gehouden met als thema ‘Huisgodsdienst in relatie tot de school’.

De Identiteitsraad heeft in 2016 twee keer vergaderd met het College van Bestuur. Verder is, gezamenlijk met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, in het kader van ‘toerusting en vorming’ een bezoek gebracht aan de Stichting Ontmoeting in Rotterdam. Tijdens dit bezoek is onder meer een straatwandeling gehouden.

In 2016 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht en gesprekken gevoerd op de locaties Apeldoorn, Goes en Rotterdam.

Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school. Vanuit dit perspectief krijgen jongeren een moreel kompas mee voor hun toekomstig functioneren in onze samenleving. De Identiteitsraad hoopt van harte dat de Heere God Zijn zegen aan het onderwijs wil verbinden.

ds. A.C. Rijken
voorzitter Identiteitsraad

6.3
Evaluatie College van Bestuur - SORG (Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag), Hoornbeeck College en Van Lodenstein College

Het College van Bestuur evalueert regelmatig zijn eigen functioneren. Informeel en ook formeel. Daarnaast is het functioneren van het College van Bestuur regelmatig onderwerp van andere onderzoeken. Zo is er een onderzoek geweest naar het functioneren van het directieteam van het Hoornbeeck College in het kader van authentiek leiderschap. In die evaluatie werd ook het College van Bestuur meegenomen

Als twee leden van het College van Bestuur willen we een eenheid uitstralen, hoewel we verschillende persoonlijkheden zijn met verschillende portefeuilles. We hechten aan een informele transparante cultuur. De (voorbereiding van) besluitvorming willen we goed vastleggen. Met de directies zijn er tegenwoordig ook vergaderingen die opiniërend zijn in plaats van besluitvormend; dat vinden we een goede ontwikkeling.

Binnen het College van Bestuur willen we meer ruimte maken voor 'benen op tafel'- bezinningsmomenten. Met de directieteams hebben we naast de reguliere contacten ook bezinnings- en reflectiemomenten.

Principes en identiteit zijn voor ons heel belangrijk. In dit jaar zijn de besturingsprincipes herzien, de hoofdlijnen en principes van het bestuurlijk handelen zijn vastgelegd. Wanneer neem je de regie of doe je het juist niet? Dat is een afweging die soms lastig is.

De onderlinge verhoudingen in het College van Bestuur zijn goed. We vullen elkaar heel goed aan. Er is onderling vertrouwen, we geven elkaar ruimte. We verdelen de werkzaamheden zo dat we weinig samen doen: dat is efficiënt. Netwerkvergaderingen van het mbo en het vo bezoeken we wel samen. Daar kennen ze ons goed, mede omdat we sinds dit jaar ook in commissies meedraaien.

Willem de Potter
Dick van Meeuwen

Jaarverslag 2016
923