Jaarverslag 2016
Ons onderwijs laat zich niet beschrijven

Een jaarverslag en een school zijn twee totaal verschillende zaken. Een jaarverslag is een statisch document en een school een bruisende dynamische gemeenschap. Hoe kan een jaarverslag met tekst, tabellen en foto’s laten zien wat een school nu echt is? Dat is onmogelijk! Wilt u echt weten wat voor school het Hoornbeeck College is? Dan is het beter om een keer bij ons op bezoek te komen. In de aula te zitten en de gesprekken te horen. Achterin de klas mee te kijken hoe studenten leren en de wisselwerking tussen docent en studenten zelf te ervaren. De praktijk zie je pas in een verpleegkundelokaal, de smeerolie ruik je pas in de werktuigbouwruimte. Het Hoornbeeck is ook psalmen zingen tijdens de dagopening en samen Bijbellezen. Hoe kun je nu in een jaarverslag laten zien wat Hoornbeeck-studenten leren op school of tijdens een stage? Een student leert niet alleen voor de toetsen, maar ook voor het leven. Een school is een gemeenschap waar vriendschappen ontstaan, soms voor het leven. Een plek waar lief en leed gedeeld wordt. Waar altijd wel iemand is die naar je wil luisteren.

Graag zou ik u als lezer een portret meegeven van mensen die op onze school werken. Zoals die conciërge die regelmatig een praatje maakt met dat groepje stoere jongens. Of die gedreven docent die maatwerk levert, zodat toch een diploma kan worden behaald. Of die opleidingsmanager die door z’n contacten met het bedrijfsleven voor een paar mooie stageplaatsen heeft gezorgd. Helaas, dat leest u allemaal niet. Het zou daardoor een heel dik verslag worden.

Daarom volstaan we met het melden dat alle zaken die u in dit verslag leest door mensen zijn gerealiseerd. Betrokken, gedreven mensen met een hart voor jongeren. Mensen die gaven van de Heere hebben gekregen om veel voor studenten van onze school te betekenen. Mensen die niet perfect zijn, maar die wel het beste zoeken voor de jongeren. Mensen die vaak een stapje meer zetten dan van hen wordt gevraagd. Mensen die jongeren voorbereiden op de tijd – een baan of vervolgopleiding – , maar hen ook wijzen op de eeuwigheid. Dan gaat het niet alleen over cijfers en resultaten, maar ook over het belangrijkste in dit het leven.  

Deze verantwoording krijgt een bijzondere betekenis als we beseffen dat we het werk doen voor Gods aangezicht, in de hoop en verwachting dat Hij Zijn zegen wil geven over ons onderwijs.

Het College van Bestuur,


drs. D. van Meeuwen, lid
drs. W.J. de Potter, voorzitter

IMG_3745_CvB
Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. De laatste jaren stellen we het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op onze website. Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag inzien op www.hoornbeeck.nl/jaarverslag-2016. Op aanvraag wordt een geprint exemplaar verstrekt.

Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur.

  • Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de strategische koers van de school. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de code goed bestuur en het profiel van het college. Tot slot wordt ingegaan op de werkzaamheden van het lectoraat en het thema communicatie.
  • Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opbrengsten en van de activiteiten rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ook thema’s als taal- & rekenonderwijs, internationalisering, burgerschap, klachtenafhandeling en de beroepskolom komen aan de orde.
  • Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van ons onderwijs en onze organisatie door studenten, ouders en leerbedrijven. De tevredenheidsscores van het personeel komen ook aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de waardering van en beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College in het verslagjaar. Daarbij gaat het om duurzaamheid, huisvesting, arbo & veiligheid, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en medezeggenschap.
  • Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de instelling.
  • Hoofdstuk 6 bevat de verantwoordingen van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad.

Dit jaarverslag vormt, samen met het jaarverslag van het Van Lodenstein College en de jaarrekening, het geïntegreerd jaardocument waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders.

Wilt u reageren op dit verslag of meer informatie? Neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl.

studentenrij
Jaarverslag 2016
877