Jaarverslag 2017
2.1
Opleidingen

Het Hoornbeeck College biedt ongeveer zeventig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren:

  • Dienstverlening: opleidingen voor facilitair, logistiek en helpende zorg en welzijn. Economie: opleidingen voor financieel, commercie, retail en secretariaat.
  • Zorg & Welzijn: opleidingen voor verzorgende, mbo-verpleegkundige, maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en onderwijsassistent.
  • Techniek & ICT: opleidingen voor bouwkunde, elektrotechniek, ict, mobiliteit en werktuigbouwkunde.

De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus en in verschillende leerwegen. In het komende jaar kijkt het Hoornbeeck College opnieuw naar mogelijkheden om het opleidingenportfolio verder uit te breiden.

Het uitgangspunt bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio van bestaande en nieuwe opleidingen is dat de opleidingen voldoende arbeidsmarktperspectief moeten hebben en doelmatig zijn: dat is onze zorgplicht naar onze studenten. De Wet macrodoelmatigheid die in 2015 van kracht werd, is voor ons overigens bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio wel een belemmerende factor en vraagt veel overleg en afstemming door het College van Bestuur met de andere ROC’s in de verschillende regio’s.

Verdeling studenten over sectoren

aantal studenten per sectoraantal studenten per sector 17-18_verdeling

Verloop van studentenstroom rondom 1 oktober (= teldatum)

Overzicht van de studenten die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten
In de periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 zijn 121 studenten uitgeschreven met de volgende redenen:

Uitgeschreven van 01-10-2017 t/m 31-12-2017 Aantal studenten
Examendeelnemer 12
Met diploma 63
Overige ongediplomeerde uitstroom 46
Eindtotaal 121

Het aantal studenten dat in de periode 2 oktober t/m 31 december 2017 aan een opleiding is begonnen bedraagt 31.

trend aantal studenten per leerweg
2.2
Opbrengsten
2.2.1
Diploma- en jaarresultaat

Benchmark mbo

Net als in voorgaande jaren heeft het Hoornbeeck College goede resultaten geboekt in de benchmark mbo. In de benchmark van het mbo wordt een onderscheid gemaakt in twee resultaten:

  1. Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma de school verlaat.
  2. Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten dat de school verlaat of doorstroomt.
Diplomaresultaat 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Hoornbeeck College 90,0% 90,5% 89,9%
Mbo Landelijk 75,0% 74,3% 74,5%
Jaarresultaat 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Hoornbeeck College 88,5% 88,5% 88,4%
Mbo Landelijk 74,2% 73,2% 73,0%

Jaarresultaat naar opleidingscategorieën

U ziet hieronder het jaarresultaat in 2015, weergegeven naar opleidingscategorie. (#)

(#) De jaarresultaten naar opleidingscategorieën over 2017 worden in juni 2018 beschikbaar gesteld door de Mbo Raad.

2.2.1_diploma-en jaarresultaat opleid.categorie nw 2015

Zoals te zien waren de resultaten voor het Hoornbeeck College bovengemiddeld. Hieronder is de trend te zien van het Hoornbeeck College en de trend van het mbo.

Trend diploma- en jaarresultaat

diplomaresultaat 2017_grafiekjaarresultaat 2017_grafiek
2.2.2
Voortijdige schoolverlating

Van voortijdig schoolverlaten (VSV) is sprake wanneer een student die jonger is dan 23 jaar de school verlaat zonder startkwalificatie. Voortijdige schoolverlaters onderbreken hun leerloopbaan en zijn daardoor kansarmer op de arbeidsmarkt. Het Hoornbeeck College scoort op dit punt lager dan de gemiddelde ROC’s. Dat betekent dat er op het Hoornbeeck College weinig VSV’ers zijn. De oorzaak hiervan is onder andere dat wij een warme overdracht hebben vanuit het voortgezet onderwijs en uitgebreide intakeactiviteiten met alle studenten uitvoeren. Bovendien vinden wij het heel belangrijk dat de student minimaal met een startkwalificatie afstroomt met het oog op de arbeidsmarkt.

VSV Hoornbeeck College Gemiddelde ROC’s
2012-2013 2,1% 6,2%
2013-2014 1,8% 5,8%
2014-2015 1,3% 5,4%
2015-2016 1,5% 5,1%
2016-2017 1,3% 5,2%
2.3
Uitstroom
2.3.1
Het echte studiesucces

Samen met 5 andere ROC’s is het Hoornbeeck College in 2017 een van de trekkers bij het ontwikkelen van een instrument gericht op informatie over alumni (voormalige studenten van de school). Dit vindt plaats in Mbo Raad-verband.
Het is ontwikkeld vanuit het besef dat de kernfunctie van het mbo-onderwijs gelegen is in het meegeven van een bagage waar studenten later succes kunnen boeken; in hun beroep, in hun verdere opleiding, in hun bedrijf, in hun leven. Het gaat niet alleen om kennis en vaardigheden die ze in hun later beroep inzetten, maar om de vraag of de opgedane ervaringen op het mbo hen daadwerkelijk verder helpen. Daarbij speelt de ongewisheid over de toekomst van beroepen mee.

De gedachte is dat de bevraging van alumni onderdeel gaat vormen van een breder alumni beleid dat op mbo-scholen zal worden uitgebreid. Dit alumni beleid zal een vast onderdeel worden van de processen op de scholen en wordt net als het onderzoek onder personeel, studenten, ouders en bedrijven een ankerpunt voor beoordelen en aanpassingen van werkprocessen op school.

De komende jaren zal het aantal scholen en opleidingen dat de alumni zal bevragen worden uitgebreid.

Mede op basis van de verhouding in tijdsbesteding hebben we alle afgestudeerden ingedeeld in vier hoofdgroepen: ‘werk’, ‘werk en studie’, ‘studie’ en ‘anders’. De verdeling van de afgestudeerden over deze groepen is als volgt:

studiesucces

We zien dat de Hoornbeeck-afgestudeerden wat vaker werkzaam zijn en wat minder vaak een vervolgopleiding doen dan landelijk gemiddeld.

Binnen de categorie ‘anders’ (waarin dus werklozen, zorg-/gezinstaken en andere situaties in vallen) is het aandeel Hoornbeeck-afgestudeerden met zorg-/gezinstaken (en geen of bijna geen werk) beduidend hoger dan landelijk. Het aandeel ‘gewone’ werklozen is juist vergelijkbaar met het landelijk totaal (Hoornbeeck 2%, landelijk 3%).

2.3.2
Doorstroom HBO

Doorstroom HBO - informatie volgt

2.3.3
Waardering schoolverlaters: bijdrage opleiding aan ontwikkeling competenties

De belangrijkste bijdrage van de opleiding aan de afgestudeerden ligt op het gebied van samenwerken. Dit geldt zowel voor het Hoornbeeck College als voor het landelijk totaal. Voor Hoornbeeck-afgestudeerden is de opleiding daarnaast het meest waardevol gebleken op de gebieden verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig(er) zijn en zelfreflectie (nadenken over wie je bent en wat je wilt). Ook landelijk zijn de afgestudeerden hierover het meest positief. Over een groot aantal competenties zijn de afgestudeerden van het Hoornbeeck College positiever dan over de bijdrage van hun opleiding in het landelijk totaal. Een uitgesproken verschil zien we bij ‘bepalen hoe je in het leven staat’. De identiteit van het Hoornbeeck College zorgt voor extra aandacht voor dit thema. Dat heeft geleid tot een positievere waardering dan gemiddeld onder de afgestudeerden.

De opleiding heeft mij geholpen bij…

Competenties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (schaal van 1 t/m 4), gemiddeldes

competenties persoonlijke ontwikkeling

Sociale en creatieve competenties (schaal van 1 t/m 4, gemiddeldes)

competenties sociaal en creatief
2.3.4
Godsdienstonderwijs/identiteitsvorming

Alle Hoornbeeck-afgestudeerden kregen de vraag ‘Hoeveel heb je in je huidige situatie aan het godsdienstonderwijs/ identiteitsvorming op het Hoornbeeck College gehad?’

Zij konden op een vierpuntsschaal antwoorden, van 1=niets, tot 4=heel veel.

De gemiddeldes voor Hoornbeeck totaal, en gesplitst naar sector, niveau en geslacht, staan in de onderstaande figuur.

godsdienstonderwijs identiteitsvorming
2.3.5
Keuzegids Mbo 2017

In 2017 is het Hoornbeeck College voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot de beste mbo-school van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Mbo 2017.
Deze gids helpt jongeren en hun begeleiders bij de keuze voor een mbo- opleiding. Om tot een evenwichtig oordeel te komen, gebruikten de opstellers van de lijst cijfers over de tevredenheid van studenten, doorstroomcijfers, slagingspercentages en oordelen van de onderwijsinspectie.

De top 10 van mbo-scholen uit de Keuzegids Mbo 2017.

keuzegids mbo 2017 top10
2.4
Onderwijs
2.4.1
Algemeen

Het Hoornbeeck College bereidt studenten zo goed mogelijk voor op de beroepspraktijk. Dat wordt gedaan door in samenwerking met het werkveld de juiste kennis en vaardigheden aan te leren. Het Hoornbeeck College geeft echter vorming met meerwaarde door ook gedegen aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke toerusting en burgerschap. Om de medewerkers daarin te ondersteunen, zijn de visiedocumenten ‘Uitvoerend werk – Een pedagogische handreiking’ en ‘Lesgeven in het mbo – Een didactische handreiking’ voor docenten in het mbo opgesteld.

onderwijskundige handreiking

In 2017 heeft het Hoornbeeck College verder gewerkt aan de invoering van de herziene kwalificatiestructuur en de voorbereiding van de uitbreiding van het opleidingenaanbod met inachtneming van onze zorgplicht. Om de veranderingen van de herziene kwalificatiestructuur zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft elke sector eigen onderwijsontwikkelaars. Samen met een projectleider vormen de ontwikkelaars de ontwikkelgroepen die aangestuurd worden door leden van het sectormanagement. In het visiedocument ‘Onze Koers – Een onderwijskundige handreiking’, worden de ambities van de school en zaken uit de ministeriële actieplannen als het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ en invoering herziene kwalificatiestructuur weergegeven in concrete richtingwijzers om de onderwijsontwikkeling te sturen. In 2017 richtten alle sectoren zich in de onderwijsontwikkeling vooral op de concretisering van de nieuwe kwalificatiedossiers die per 1 augustus 2016 voor alle opleidingen zijn ingevoerd.

2.4.2
Kwaliteitsplan

In 2015 heeft de overheid een aantal kwaliteitsafspraken gemaakt. Het doel van deze kwaliteitsafspraken is het verbeteren van de kwaliteit van het mbo-onderwijs door onderwijsinstellingen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen hun onderwijsopbrengsten te verhogen. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van extra financiële middelen (investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget) en door het systematisch beschikbaar stellen van informatie over de resultaten van individuele mbo-instellingen. Het Hoornbeeck College werkt hieraan mee en heeft een kwaliteitsplan (inclusief een excellentieplan) ingediend. Beide zijn goedgekeurd door MBO in Bedrijf. Het Hoornbeeck College werkt aan het kwaliteitsplan via de Planning & Control cyclus. In februari 2017 is de tweede voortgangsrapportage opgeleverd. Deze was tot tevredenheid van MBO in Bedrijf.

Onderstaande thema’s komen aan de orde in het kwaliteitsplan (incl. excellentieplan).

Professionalisering van docenten en andere medewerkers
Deelthema Gerealiseerde resultaten Verwachting 2018 t.o.v. 2015
Excellente docenten De ambitie is een stijging van het aantal excellente docenten met 30% en heeft daarvoor met succes een master of een post hbo-opleiding gevolgd. Inmiddels ook jaarlijkse nascholingsplicht van 80 uur.
2015: 52,5% 2017: 52,7%
Ambitie is aangescherpt door jaarlijkse nascholingsplicht. De ambitie van een stijging van 30% wordt in 2018 heroverwogen.
Aanvullend op reeds bestaande opleidingen is post-PDG traject ontwikkeld i.s.m. Driestar Educatief.
Lerarenbeurzen worden in het formatieverdeelbeleid anders verrekend, waardoor dit extra wordt gestimuleerd.
Inzet 3600-feedback Ambitie : 90% van de docenten maakt gebruik van de lesevaluatietool in het kader van de competentie reflectie en ontwikkeling.
In overleg met studenten, docenten en management zijn vragen opgesteld voor de lesevaluatie. Sinds ca. november vinden lesevaluaties plaats door docenten met hun studenten via de ROC-spiegel met bespreking van de uitkomsten. PR vindt plaats via management en portal. Er is overleg met OR om instrument sterker te verankeren in POP-FU gesprekken.
Besloten is om meer ruimte te bieden aan een creatieve invulling van de POP-gesprekken, maar te borgen dat deze gesprekken meer diepgang hebben.
Lerarenregister & Certificering Lerarenregister is landelijk gestagneerd.
Leergroepen van docenten Inmiddels wordt voldaan aan ambitie van minimaal één leergroep per locatie rondom een relevant onderwijskundig thema, behalve Goes. Gedachtegoed breidt zich uit over de locaties. Bovendien ontstaan leesgroep (Gouda, Rotterdam) waar docenten gezamenlijk boeken lezen en bespreken.
Via het deelproject digitaal samenwerken wordt gewerkt aan bewustwording van nut en noodzaak van kennisdeling.
P&O neemt direct na afronding studie contact op met de vraag de scriptie te delen.
Werkveldstages voor docenten Voor bij de sector Economie & Retail is collectief op docentenstage ingezet. Komt ook in de managementrappor-tage van de opleidingsmanagers aan de orde.
Wordt vanaf 2020 voortgezet via staand beleid.
Onderwijskundig leiderschap Alle managers voldoen aan de criteria voor inspirerende leiders zoals beschreven in het professionaliseringsplan.
Alle nieuw benoemde managers krijgen een managementtraining.
Startende managers krijgen een coachingstraject.
Ook opleidingsmanagers bij teams met bijzondere problematieke worden gecoacht.
De leergroep in Kampen wordt voortgezet.
Intensivering onderwijs Nederlandse taal en rekenen
Deelthema Gerealiseerde resultaten Verwachting 2018 t.o.v. 2015
Instaptoetsen Taal & Rekenen De volgende deelambitie is gewijzigd: het aantal studenten met een hoger behaald niveau dan vereist. Is voor Nederlands 2F in 2018 2% en voor Rekenen 2F 8%.
Er is voortdurend intervisie over didactische en organisatorische concepten tijdens platformbijeenkomsten.
Het implementeren en monitoren van nieuwe concepten vindt via de reken- en taalbeleidscommissie plaats.
% studenten met een hoger behaald niveau dan vereist
Rekenen: 2015: 10.2% 2017: 8.5%
Nederlands: 2015: 0% 2017: 1.5%
Intensivering Nederlandse taal Inmiddels neemt de beroepsgericht ingerichte lesmethode de functie van de taalkaarten over en helpen de lesmethodes bij het bereiken van deze ambitie.
Het stimuleringsplan 'Bewust van eigen taal' waarbij de taalcoaches op de onderscheiden locaties een spilfunctie vervullen loopt inmiddels op alle locaties en de acties worden uitgevoerd. De taalcoaches hebben ook de contacten met de ontwikkelaars van de curricula.
Intensivering Rekenen De rekencoaches vervullen inmiddels een spilfunctie op de locaties.
Er zijn ER-toetsen. De monitoring van de implementatie van de ER-zorgroute vindt momenteel plaats.
Het monitoren van de implementatie van het stimuleringsplan ‘Bewust van rekenen’ is onderdeel van het activiteitenplan van de rekenbeleidscommissie.
Extra reken- en wiskundelessen in het geval van doorstroom naar het HBO is onderdeel geworden van het staande beleid.
Terugdringen van voortijdig schoolverlaten
Deelthema Gerealiseerde resultaten Verwachting 2018 t.o.v. 2015
Voorlichting en werving Op alle locaties vinden i.s.m. de VO-scholen PSO-activiteiten plaats.’
Voorlichting vindt plaats met behulp van de beroepsprofielen.
Intake en begeleiding Er is overleg met de VO-scholen over een intakeactiviteiten. Voor alle opleidingen zijn er beroepsprofielen gemaakt. Deze gelden als handleiding voor de intakegesprekken.
Overal wordt AMN-test afgenomen.
De ontwikkelde beroepsprofielen worden jaarlijks bijgesteld en er is een jaarlijkse scholingsplicht voor intakers en studieloopbaanbegeleiders.
In Qlikview wordt VSV per team gemonitord. Absentisme wordt strak bijgehouden om voortijdig uitval te voorkomen.
Startersresultaat: 2015 2017
Dienstverlening n.v.t. 99%
Economie 93% 94%
Gezondheidszorg 96% 96%
Techniek & ICT 94% 94%
Welzijn 94% 95%
Bevorderen beschikbaarheid en kwaliteit BPV
Deelthema Gerealiseerde resultaten Verwachting 2018 t.o.v. 2015
Beschikbaarheid BPV-plaatsen De tevredenheid van de studenten over leren en examinering in de BPV is als volgt:
BPV-enquête Hoornbeeck College 2017 (schaal 1 t/m 4) .
* Tevredenheid eindbeoordelingsgesprek 3,1
* Tevredenheid beoordeling 3,2
BPV-Monitor SBB 2017:
* Tevredenheid leerdoelen behalen (97% van de studenten is tevreden)
* Tevredenheid hoeveelheid geleerd (97% van de studenten is tevreden).
Er wordt gewerkt aan het implementeren van een CRM-systeem.
Voor de nieuwe opleidingen (facilitair, beveiliging, logistiek en doktersassistent) wordt gezocht naar nieuwe bpv-plekken. Dit is een tijdrovende investering. Voor het overige is de beschikbaarheid van BPV-plaatsen voldoende, met wel extra aandacht voor de opleiding Verpleegkundige.
Betrokkenheid beroepenveld De tevredenheid van de studenten over de aansluiting onderwijs bij beroepspraktijk voldoet bij de JOB Monitor 2016: gewogen gemiddelde van BOL en BBL is 3.74, wat hoger is dan de minimaal vereiste score van 3,5.
In 2017 is gestart met de afname van de JOB 2018. De uitkomsten hiervan zijn in mei 2018 bekend.
Er vinden allerlei vormen van overleg, samenwerking en bedrijfsbezoeken plaats – qua aanpak passend bij de branche - om deze aansluiting te realiseren.
Er ontstaan momenteel ook bedrijfsscholen en op het werkveld afgestemde maatwerktrajecten.
Excellentie
Deelthema Gerealiseerde resultaten Verwachting 2018 t.o.v. 2015
Internationalisering Ambitie: Ten minste 8,2% 10% van de studenten met een bovengemiddeld resultaat loopt stage in het buitenland met mede als doel dat zij een bredere blik krijgen op (inter)nationale beroepscontext.
In 2017 heeft 8,19% van de studenten met een gemiddeld resultaat > 7,44 een stage in het buitenland gelopen.
Er is gewerkt aan de totstandkoming van een uitwisselingstraject met Hongarije. Verder is extra aandacht gegeven aan uitbreiding van het internationale netwerk richting Duitsland en Malta. Voor het overige zijn bestaande netwerken geïntensiveerd en/of verbreed.
Meester-gezel trajecten Ambitie: Op basis van de onderzochte mogelijkheden zijn de Hoornbeeck Gold-certificaten ingebed in het onderwijs van de sector Techniek & ICT, om studenten met bovengemiddelde resultaten de mogelijkheid te bieden te excelleren. Bij Zorg & Welzijn zijn de meester-gezeltrajecten ingebed in het onderwijs in de vorm van Gildeleren.
Extra certificaten * Economie: MBA en NIMA wordt nu op alle locaties aangeboden. Keuzedeel doorstroom HBO wordt extra curriculair aangeboden.
* Dienstverlening: VCA en EHBO worden aangeboden.
* Techniek: VCA en lasdiploma
* Zorg en Welzijn: Oranjekruiscertificaat en weerbaarheidstraining. Verder is in ontwikkeling om een student Cum Laude te laten slagen. De criteria zijn in concept opgesteld, reeds besproken, maar moeten nog worden uitgewerkt in de procedures en voorlichting naar docenten/studenten. Verder is er voor verschillende opleidingen de mogelijkheid tot dubbel-diplomering.
De extra lessen om door te stromen naar de Pabo worden ook aangeboden aan studenten van andere sectoren. Daartoe moet een team toestemming geven i.r.t. de goede studieresultaten van de student.
Doorstroom naar het HBO Minimaal 15% van de gediplomeerde studenten op niveau 4 stroomt door naar een (verwante hbo-opleiding.
Behaalde percentages zijn:
Economie: 17%, Gezondheidszorg: 8%, Techniek: 11%, Welzijn: 23%; Totaal: 17%
Aan de verhoging van de doorstroom naar het HBO is/wordt onder meer gewerkt door het gezamenlijk ontwikkelen van AD-trajecten met ondermeer CHE, HAN en Driestar Educatief. Bovendien is zorg en welzijn in gesprek om een deel van het AD-programma te laten verzorgen in het MBO. Daarnaast is gewerkt aan het (door)ontwikkelen van doorstroomprogramma’s.
Stimulering verbetering MVT Ambitie: De mogelijkheid voor studenten om op hoger niveau dan vereist te examineren wordt gefaciliteerd. In 2020 sluit ten minste 25% van de studenten Engels (en/of Duits) af op een hoger referentieniveau dan vereist.
Exacte percentage is nog niet bekend, rapportage hiervoor wordt ontwikkeld; studenten hebben slechts sporadisch Engels/Duits op hoger niveau dan vereist afgesloten. Voor 2018 is hier actief op ingezet.
Door middel van CIJL zal Engels steeds meer een plek krijgen binnen de reguliere lessen.
Alle docenten hebben inmiddels de mogelijkheid om Cambridge te volgen. Studenten die aan de voorwaarde voldoen zijn ook in de gelegenheid om Cambridge te volgen.
VTO/TTO is uitgesteld tot 2020. Dit omdat de verhoging van de kwaliteit van de reguliere lessen en de Cambridge-actie voorrang heeft gekregen.
Het Hoornbeeck College mag inmiddels Goethe-examens afnemen. De docenten zijn hiertoe bevoegd en bekwaam gemaakt. Goethe wordt vanaf 2017-2018 ingezet.
Skills- en uitblinkerscompetities Jong Ondernemen en Debatwedstrijd is breder uitgerold en wordt inmiddels ieder jaar gehouden.
Sinds 2017 doet het Hoornbeeck College mee met de skills-wedstrijden.
Studiewaarde
Deelthema Gerealiseerde resultaten Verwachting 2018 t.o.v. 2015
Bevordering interne doorstroom Het gemiddelde jaar- en diplomaresultaat van de opleidingen van het Hoornbeeck College is en blijft minimaal 90%.
Uit Qlikview:
Sector JR DR
Dienstverlening 97% 91%
Economie 87% 89%
Gezondheidszorg 86% 92%
Techniek 88% 86%
Welzijn 89% 92%
Het Hoornbeeck College heeft besloten niet meer te sturen op studiewaarde, maar wel op kwalitatief goede intake en studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast wordt gestreefd naar het inschrijven van de student bij een opleiding van het niveau wat bij hem past.
Pedagogisch-didactische aanpak Was in 2016 reeds gerealiseerd. In 2017 is aandacht besteed aan continuering.
ICT & Onderwijs
Deelthema Gerealiseerde resultaten Verwachting 2018 t.o.v. 2015
Didactische visie ICT & Onderwijs Er is een practoraat ingericht met als doelstelling het gebruik ICT het onderwijs beter in te bedden.
Momenteel vinden allerhande trainingen plaats. I-coaches zijn ingesteld, trainingen op locatie Rotterdam en Goes gegeven. Bezoek geweest aan ICT-O beurs in Berlijn.
Beleid Bring Your Own Device Bij Techniek & ICT in Rotterdam wordt vanaf 16-17 gewerkt met eigen devices bij de T&I BOL opleidingen. Vanaf 18-19 gaat dit model ook bij T&I Amersfoort van start.
Aan het eind van het cursusjaar 17-18 hebben alle docenten ene eigen mobiel device, waardoor ICT-wijsheid verder zal toenemen. Studenten bij T&I opleidingen in Amersfoort zullen vanaf 18-19 ook met een eigen device aan het onderwijs gaan deelnemen.
ICT-vaardigheden docenten Het practoraat wordt in combinatie met het deelproject deskundigheidsbevordering van het project IO. In 2018 worden collega’s op de locaties gestimuleerd tot het leren werken met de eigen devices door het laten gebruiken van een MMA-device.
BPV-matchingsmodule Inmiddels is de BPV-matchingsmodule voldoende ontwikkeld door Eduarte om hiermee aan de slag te kunnen. Diverse functionaliteiten zoals accreditatie van BPV-bedrijf en deskundigheidsverklaring van praktijkbegeleider worden gebruikt. Hierdoor is besloten om de module voor 1 jaar aan te schaffen (september 2017 – september 2018).
De verschillende onderwijsportalen die Eduarte aanbiedt zijn onderzocht. Het studentenportaal is begin 2017 geïmplementeerd. Binnenkort (april 2018) volgt het docentenportaal waarvan nu binnen het onderwijs diverse pilots lopen.
De implementatie van het docentportaal verloopt trager dan verwacht omdat gewenste en aangeboden functionaliteit niet beschikbaar was.
Daarna zal een beschrijving voor het bedrijvenportaal worden opgesteld. Hierna kunnen pilots met verschillende bedrijven worden gestart.
Naderhand (begin 2018) wordt gekeken of er voldoende draagvlak in het onderwijs is om de module breder te implementeren (urenverantwoording van studenten, matching, etc).
Digitalisering examendossiers De functionele vereisten zijn opgesteld.
Er is geen applicatie aangeschaft, aangezien bij het onderzoek bleek dat dit ook via een onderdeel van KRD (Eduarte) mogelijk was.
Er is hiervoor een tweetal projectgroepen ingericht om dit verder te onderzoeken en te komen tot een plan van aanpak.
Applicatie OER-ontwikkeling OER-applicatie is uit de lucht gehaald. Wordt toch weer handmatig verwerkt. OER’s worden wel meegenomen in ontwikkeling Meerjarenplanning-tool van Eduarte.
Presentatie OER in Sharepoint Het besluit is nog niet genomen of over wordt gegaan tot het gebruik van Sharepoint door studenten. Het bedrijvenportaal om de toegang tot de OER’s te realiseren voor de leerbedrijven is nog in de implementatiefase.
2.4.3
BPV-plan

Vóór de zomervakantie 2016 is het kader van de kwaliteitsafspraken bpv-plan opgesteld, in nauw overleg met de stakeholders (bpv-coördinatoren, instellingen en bedrijven). Dit plan heeft een positieve beoordeling van MBO in Bedrijf gekregen. Bij het BPV-plan geldt resultaatbekosting; dit houdt in dat het Hoornbeeck College een financiële beloning krijgt wanneer de in het plan geformuleerde resultaten daadwerkelijk zijn bereikt binnen de in het plan gestelde termijn.

Evenals bij het kwaliteitsplan werkt het Hoornbeeck College aan het kwaliteitsplan via eigen Planning & Control cyclus.

In 2017 is gebleken hoe moeilijk het is om, wanneer er reeds een verbeterslag is gemaakt bij de beroepspraktijkvorming, deze resultaten nog verder te verbeteren. Het is een leerpunt voor het Hoornbeeck College om de resultaten minder ambitieus te formuleren. 

Op basis van de integrale beoordeling van de behaalde resultaten, zijn de in 2017 behaalde resultaten als voldoende beoordeeld door MBO in Bedrijf en heeft de minister van OCW deze beoordeling overgenomen.

NB. De sector Dienstverlening wordt buiten beschouwing gelaten, aangezien deze sector in 2016-2017 nog niet bestond.

Voortgangsrapportage BPV-plan augustus 2017

bpv-plan
2.4.4
Sector Dienstverlening

Op niveau 2 is de opleiding Dienstverlening gestart, waarin met een eigen pedagogische en didactische aanpak studenten breder worden opgeleid en dubbelkwalificatie mogelijk is. Het fenomeen wijkleerbedrijf is voor niveau 2 een mooi initiatief vergelijkbaar met het Gildeleren.

Meer informate volgt

2.4.5
Sector Economie

In het achterliggende jaar is de sector Economie bezig geweest de contacten met de bedrijven verder te verstevigen. Alle docenten hebben een dag stage gelopen in het bedrijfsleven. Ook het management is op bezoek geweest bij verschillende bedrijven. De input van bedrijven is nadrukkelijk verwerkt in het curriculum. Zo zijn er nieuwe vakken aan curriculum toegevoegd omdat de bedrijven daar om vragen. Ook is het bpv-materiaal vernieuwd en vereenvoudigd. Op alle locaties zijn mini-ondernemingen gestart en hebben studenten meegedaan met de landelijke Skills-wedstrijden.

JV 2014 - studenten economie
2.4.6
Sectoren Gezondheidszorg & Welzijn
JV 2014 - studenten gezondheidszorg

Om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de beroepspraktijk heeft de sector Gezondheidszorg & Welzijn in 2017 gewerkt aan de verdere invoering van de herziene kwalificatiestructuur. De invoering van de nieuwe dossiers geeft een goede gelegenheid om de opleidingen opnieuw in te richten en elementen toe te voegen waar verschillende branches om vragen. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om werknemers die zowel zijn opgeleid in de zorg- als in de welzijnssector. Dat vraagt om meer samenwerking in alle opleidingen zonder voorbij te gaan aan de specifieke vaardigheden van Gezondheidszorg en van Welzijn. Daar zijn in 2017 de nodige acties in ondernomen. Sommige opleidingen worden nu gecombineerd, zoals bijvoorbeeld Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg. Daarmee worden studenten dubbel gekwalificeerd. Dit wordt door het afnemend werkveld bijzonder gewaardeerd. De samenwerking zal komend jaar verder worden geïntensiveerd. Ook wordt onderzocht in hoeverre er meer opleidingen kunnen worden gecombineerd.

Ook de keuze voor het examenmateriaal sluit goed aan bij beide opleidingen. Door deelname aan de klankbordbijeenkomsten van de examenleverancier blijven de betrokkenen als onderwijsontwikkelaars en bpv-beleidscoördinator goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen ook input leveren op de producten. Er is in 2017 een docent gedetacheerd naar de examenleverancier die meewerkt aan het ontwerpen van examens.

Het aantal voltijdstudenten Gezondheidszorg was het afgelopen jaar opnieuw groot. Dit levert wel uitdagingen op door het beperkte aantal stageplaatsen, met name op niveau 4. De trend is dat de arbeidsmarkt voor met name niveau 3 en 4 aantrekt en er weer tekorten gaan ontstaan. De verwachting is dat het aantal stageplaatsen gaat toenemen, met name in de wijk- en ouderenzorg. Er ontstaan ook allerlei andere initiatieven waarbij het mes aan twee kanten snijdt: kwalitatief wordt het onderwijs beter en kwantitatief kunnen meer studenten hun stage lopen. Het fenomeen Gildeleren is hierin interessant: het onderwijs wordt geheel in de instelling verzorgd, wat een contextrijke leeromgeving realiseert.

Binnen de opleidingen van Welzijn speelt het stageprobleem niet of nauwelijks. We zien ook daar dat de branches steeds meer vragen om breder gekwalificeerde beroepsbeoefenaars. In de opleidingen geven we daar vorm en inhoud aan door zo veel als mogelijk is de overlap tussen kwalificatiedossiers c.q. opleidingen in een gezamenlijke cursus aan te bieden en een zo breed mogelijk palet van uitstroomprofielen aan te bieden. Er wordt komend jaar onderzocht in hoeverre er twee uitstroomprofielen kunnen worden aangeboden om in te examineren. Dit kan de arbeidsmarktrelevantie van de opleidingen ten goede komen.

De verbinding met de branches en instellingen is sterker geworden door de invoering van het landelijk Zorgpact en de regionale uitwerkingen daarvan. Het Hoornbeeck College is partner in de zorgpacten die in de regio’s van onze locaties worden uitgerold. Ook participeren wij in werkgeversverenigingen. Tevens worden samen met instellingen voor gehandicaptenzorg keuzedelen ontwikkeld, toegesneden op specifieke vragen vanuit de instellingen, en verzorgen zij trainingen voor onze docenten. Goed beroepsonderwijs is een verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven/instellingen samen.

De sector Gezondheidszorg & Welzijn participeert volop in de Mbo Raad. Daardoor is er op deelvlakken goede samenwerking met andere mbo-scholen, ook in de diverse regio’s. Met het hbo is ook samengewerkt aan een keuzedeel doorstroom mbo-hbo. Met Driestar Educatief wordt samengewerkt in het traject ‘Goed voorbereid naar de Pabo’ voor studenten van de opleiding Onderwijsassistent. Ook participeren wij in overleggen over het vorm- en inhoud geven van Associated Degree-opleidingen (hbo-opleidingen op niveau 5) die aansluiten bij onze opleidingen.

In de sector Gezondheidszorg is in 2017 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd en de verdeling daarvan tussen begeleide onderwijstijd en de stage/beroepspraktijkvorming.

2.4.7
Sector Techniek & ICT

Het onderwijs aan de studenten van de Techniek en ICT-opleidingen is in 2017 verder ontwikkeld. Daarbij is de relatie met het bedrijfsleven en de aansluiting op de arbeidsmarkt een belangrijk thema geweest. Enerzijds door het samen met het bedrijfsleven ontwikkelen van keuzedelen. Elk onderwijsteam heeft ook bijeenkomsten met het regionale bedrijfsleven belegd om wederzijdse verwachtingen op elkaar aan te sluiten. Omdat technische ontwikkelingen razendsnel doorgaan, moeten wij als Hoornbeeck daarop optimaal inspringen. Daarbij blijft ons motto: vakmanschap vraagt kennis en oefening, maar ook vorming en bezinning. 

JV 2014 - studenten techniek

Als bijzondere vorm van samenwerking kan het inrichten van een nieuwe opleiding voor keukenmonteurs genoemd worden. Deze opleiding wordt speciaal vormgegeven als bedrijfsschool voor de DB-keukengroep.
Een heel andere vorm van samenwerking kreeg gestalte in het meewerken van onze ICT-docenten aan de ontwikkeling van een bachelor-ICT opleiding door de CHE met een bijbehorend deeltijd-AD traject.

Wij zijn blij dat het aantal Techniek & ICT-studenten ook in 2017 verder is gestegen. Meer jongeren krijgen hierdoor een reformatorische opleiding voor een technisch beroep. Daaraan is in Nederland veel behoefte. In Rotterdam is verder gewerkt aan de pas gestarte BOL opleidingen Electro en werktuigbouwkunde. Daarbij is samen met het Wartburg College een zgn. techniekhal voorbereid. In die hal wordt in loop van 2019 de werkplaats van het MBO en VMBO gezamenlijk gehuisvest.

2.4.8
Keuzedelen
keuzedelen

Het Hoornbeeck College heeft in 2017 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de keuzedeelverplichting ten behoeve van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Het vak Godsdienst is voor het Hoornbeeck College een kernvak dat sterk verbonden is aan onze missie en visie. De Bijbel is leidend voor de levensbeschouwelijke vorming van onze studenten in de drieslag: gezin, kerk en school. Het vak Godsdienst wordt daarom gevolgd door al onze studenten, in alle opleidingen en opleidingsvarianten. Het aantal studiebelastingsuren (SBU) bedraagt 240 uur, waarin begeleide onderwijstijd en zelfstudie is opgenomen. In de SBU is geen beroepspraktijkvorming (stage) opgenomen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Onderwijsovereenkomst (OOK). De kwaliteit van dit keuzedeel wordt bewaakt door de beleidscommissie Godsdienst en Burgerschap die daartoe de examens laat vaststellen door gecertificeerde toetsvaststellers. Aangezien dit Hoornbeeck brede keuzedeel niet in de kwalificatiedossiers van de betreffende opleidingen is opgenomen, is er geen sprake van overlap met andere onderdelen van de kwalificatie.

In 2017 zijn er geen verzoeken voor niet-gekoppelde keuzedelen binnengekomen. Derhalve heeft er geen toewijzing of afwijzing plaatsgevonden. Ook het doelmatigheidsaspect heeft nog geen rol gespeeld. Dit is te verklaren doordat het fenomeen keuzedelen zich voor veel opleidingen nog in de implementatiefase bevindt.

2.4.9
Taal- en rekenonderwijs
JV 2014 - studenten welzijn

In 2017 heeft het Hoornbeeck College opnieuw geïnvesteerd in toets- en lesplannen voor taal- en rekenonderwijs. De resultaten van onze studenten voor Nederlands en rekenen liggen voor alle niveaus duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoewel het vereiste instroomniveau door veel studenten nog niet wordt gehaald, is een duidelijke vooruitgang zichtbaar. Daarom besteden we buiten de lessen om extra aandacht aan de studenten die dat nodig hebben. Zo is de inzet van taal- en rekencoaches succesvol gebleken.

Het komende jaar continueren we trajecten met toeleverende scholen om het taal- en rekenonderwijs naar een hoger niveau te brengen. In het kwaliteits- en excellentieplan heeft het Hoornbeeck College extra doelen geformuleerd om ook voor excellente studenten uitdagingen te bieden in deze vakgebieden, bijvoorbeeld met het oog op de doorstroom naar het hbo.

Binnen het Hoornbeeck wordt, net zoals in het reformatorisch voortgezet onderwijs, bijzondere aandacht gegeven aan het vak Engels. In 2016-2017 wordt er concrete uitvoering gegeven aan een opgesteld actieplan. De eerste stap is gezet om meer beroepsgerichte leermethoden in te zetten. Daarnaast is een actieplan opgesteld om het behalen van een Cambridge certificaat door docenten en studenten te stimuleren. In december 2017 hebben 54 studenten zich hiervoor aangemeld.

2.4.10
Passend Onderwijs

In 2017 konden al onze studenten weer rekenen op Passend Onderwijs. De intake was hierbij het startmoment. Samen met de student werd de ondersteuningsbehoefte vastgesteld. In de Job-monitor gaf een derde deel van de studenten aan een beperking te hebben. Het overgrote deel heeft dit ook gemeld, zodat er aandacht aan besteed kon worden. In veel gevallen was de basisondersteuning toereikend. 14 procent van alle studenten had echter extra ondersteuning nodig. Deze extra ondersteuning bleek vooral in het eerste jaar nodig te zijn. Bijna een kwart van de eerstejaars kreeg extra ondersteuning. In het derde jaar is dat vrijwel afgebouwd.
De intensiteit van extra ondersteuning verschilde per locatie, sector, niveau en opleidingsteam. In de opleidingen Dienstverlening (DVL), ICT, SAW Maatschappelijke Zorg, Verzorgende werd relatief veel extra ondersteuning geboden. In de opleidingen ICT en DVL wordt de meeste extra ondersteuning geboden.
Studenten met extra ondersteuning kregen extra gesprekken, trainingen of aanpassingen (vooral examenaanpassingen).
Het aantal ondersteuningsvragen dat te maken had met geestelijke gezondheid, persoonlijke omstandigheden en functioneren in de opleiding nam toe, vergeleken bij voorgaande jaren. Het aantal ondersteuningsvragen in verband met geestelijke gezondheid nam echter af.

Veel aandacht is uitgegaan naar basisondersteuning en studieloopbaanbegeleiding (SLB). Het project SLB 2.0, voorbereid door de expertisegroep basisondersteuning, heeft een goed vervolg gekregen. Dit betekent een professionaliseringsslag in de begeleiding van onze studenten. Zo zijn er criteria vastgesteld waaraan alle methodes voor SLB moeten voldoen en is het beleid rondom intake-activiteiten vastgesteld.

2.5
Internationalisering

Ook in 2017 is gewerkt aan verbetering van de voorbereiding en uitvoering van internationale stages. Coördinatoren Internationalisering stimuleren en ondersteunen onderwijsteams bij het stellen en behalen van internationaliseringsdoelen, zoals deze in het excellentieplan zijn opgenomen. In het verslagjaar zijn in de sector Gezondheidszorg de meeste internationale stages uitgevoerd, met name in ziekenhuizen in België en Suriname. Verder waren enkele van onze studenten te vinden in Groot-Brittannië, Afrika en Canada. Ook werden werkweken georganiseerd naar onder andere Roemenië. Er zijn contacten gelegd om te komen tot partnerschappen. Daarnaast is een start gemaakt met het herzien van het beleidsplan.

2.6
Burgerschap (Godsdienst en Maatschappijleer)

Het Hoornbeeck College besteedt vanuit de Bijbelse identiteit aandacht aan vorming van studenten. Deze vorming richt zich op hoofd, hart en handen, dus: kennis, houding en vaardigheden. De vakken Godsdienst en Burgerschap nemen een bijzondere plaats in. Bij deze vakken wordt gewerkt aan de kerndoelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de visie en missie van de school:

  1. Studenten laten wortelen in Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan.
  2. Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaars in de 21e eeuw.
  3. Studenten vormen en toerusten tot verantwoordelijke burgers in de huidige maatschappij.

De nationale kwalificatie-eisen voor Burgerschap kennen vier dimensies: sociaal- maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap. Het Hoornbeeck College heeft daar een vijfde dimensie aan toegevoegd: reformatorische identiteit. Rondom deze extra dimensie zijn in het verslagjaar voor het vak Godsdienst verschillende readers geschreven. Daarnaast zijn er specifiek voor de doelgroep niveau 2 eigen readers gemaakt. Deze methode kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en de afwisseling tussen korte theorieblokken en praktische opdrachten. Daarnaast zijn alle bestaande readers Godsdienst herzien. Voor het vak Burgerschap is ook een apart boek gemaakt voor niveau 2 studenten.

zout niveau 2 b
2.7
Klachten en klachtenafhandeling

Klachten rond examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar 2016-2017 zijn er geen klachten bij deze commissies binnengekomen. Er is in het verslagjaar ook geen beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep.

Bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van de klachtenregeling. Bij het Hoornbeeck College zijn op grond van de klachtenregeling voor elke locatie vanwege de toegankelijkheid een man en een vrouw als vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersonen hebben een brugfunctie tussen ouder(s)/studenten en medewerkers van de school enerzijds en, zo nodig, de klachtencommissie anderzijds. In het verslagjaar zijn zes klachten gemeld. Deze zijn intern afgehandeld, zodat doorgeleiding van een klacht naar de externe klachtencommissie niet aan de orde was. Daarnaast worden de vertrouwenspersonen regelmatig door collega’s, ouders of studenten geconsulteerd met een vraag om een advies over hoe te handelen in een bepaalde situatie.

In het verslagjaar zijn er bij de commissie integriteit geen meldingen gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling.

Jaarverslag 2017
997