Jaarverslag 2017
3.1
Waardering van studenten

In 2016 is de landelijke JOB Monitor afgenomen om te meten wat mbo-studenten van hun school vinden. In het rapport van dit onderzoek scoort het Hoornbeeck College bovengemiddeld hoog. De twee kernresultaten van het onderzoek, weergegeven in een door de studenten geuite waardering met een rapportcijfer, laten de volgende cijfers zien:

Kernvraag Jaartal Hoornbeeck College Landelijk
Waardering voor de instelling 2010 7,6 6,4
2012 7,6 6,4
2014 7,7 6,5
2016 7,6 6,6
Waardering voor de opleiding 2010 7,6 6,9
2012 7,5 6,9
2014 7,6 7
2016 7,5 7

Bij het Hoornbeeck College is de score bij beide kernvragen met 0,1 punt gedaald. Landelijk is de score bij de eerste kernvraag met 0,1 punt gestegen en bij de tweede kernvraag gelijk gebleven. Daarmee is de afstand tot het landelijk gemiddelde kleiner geworden ten opzichte van de andere ROC’s.

De response van de JOB Monitor was 80%. Deze hoge response – ook op het niveau van de teams – zorgt ervoor dat ook op teamniveau betrouwbare informatie ter beschikking is gekomen over de mate van tevredenheid van de studenten van de desbetreffende teams.

Evenals voorgaande jaren zijn uit de JOB Monitor 2016 ook verbeterpunten naar voren gekomen. Deze punten zijn opgenomen in de locatie- en teamplannen. Via de halfjaarlijkse managementrapportages wordt de voortgang van verbeteracties gemonitord. Aan de standaardvragenlijst van de JOB Monitor zijn enkele specifieke vragen over de identiteit van de school toegevoegd.

Uitslag JOB-monitor Hoornbeeck College (incl. benchmark)
Benchmark clusters Landelijk Hoornbeeck
Informatie 3,5 3,7
Lessen/programma 3,4 3,6
Toetsing en examinering 3,8 4
Studiebegeleiding 3,6 3,8
Onderwijsfaciliteiten 3,7 3,8
Vaardigheden en motivatie 3,4 3,5
Stage (bol) 3,6 3,9
Werkplek (bbl) 3,8 4
(Studie)loopbaanbegeleiding 3,4 3,5
Rechten en plichten 3,3 3,7
Sfeer en veiligheid 3,8 4,2
School en studie 3,4 3,9
Uitslag eigen vragen Hoornbeeck College
job monitor HC eigen vragen_2

Naast het afnemen van de JOB Monitor heeft het Hoornbeeck College ook meegewerkt aan het landelijke School Ex-programma. Met dit onderzoek willen we gediplomeerde studenten zoveel mogelijk begeleiden naar werk met een hoge baanzekerheid of een vervolgopleiding. Gediplomeerde studenten die geen werk kunnen vinden, begeleiden we naar het UWV. We hebben deze ondersteuning een plaats gegeven in de Loopbaanoriëntatie en  -begeleiding (LOB) en via alumnionderzoek volgen we de verdere ontwikkeling van studenten. Ook al is het gesubsidieerde landelijke School Ex-programma afgerond, het Hoornbeeck College heeft de bovengenoemde werkwijze voortgezet. De resultaten van het Hoornbeeck College waren op 1 oktober 2017:

School-Ex 2017 2016 2015 2014
Reden uitschrijving Diploma's % Diploma's % Diploma's % Diploma's %
Geslaagd 619 26% 399 19% 302 13% 186 9%
Geslaagd en andere opleiding HC 413 17% 363 17% 362 17% 378 19%
Geslaagd en geen werk 113 5% 176 8% 252 12% 240 12%
Geslaagd en hbo 204 8% 216 10% 186 8% 237 12%
Geslaagd en mbo-opleiding elders 53 2% 53 2% 58 3% 52 3%
Geslaagd en werk 928 38% 885 41% 940 43% 833 42%
Geslaagd en werken/leren 28 1% 27 1% 39 2% 29 1%
Geslaagd en werken/leren hbo 65 3% 50 2% 52 2% 46 2%
Totaal 2423 100% 2169 100% 2191 100% 2001 100%
3.2
Waardering van ouders

In 2015 is voor de tweede keer onderzoek verricht onder ouders naar hun waardering van de identiteit van en het gegeven onderwijs aan het Hoornbeeck College.

Kernvraag 2012 2015
Waardering voor de instelling 3,4 3,4
Waardering voor de opleiding 3,2 3,4

* Score (schaal 1 t/m 4)

Te zien is dat de tevredenheid over de opleiding met 0,2 punt is gestegen.

De verbeterpunten uit dit onderzoek zijn meegenomen in de locatie- en teamplannen. De voortgang van de verbeteracties wordt gemonitord bij de halfjaarlijkse managementrapportagegesprekken. In 2018 zal een vergelijkbaar onderzoek worden uitgevoerd. In dit onderzoek wordt nagegaan of de verbeteracties een hogere score opleveren en of de scores bij de overige thema’s minimaal gelijk zijn gebleven.

3.3
Waardering van medewerkers
3.3_waardering medewerkers

Bovenste kleine rondje – vorige meting (2013)
Onderste kleine rondje – benchmark mbo

Score schaal 1 t/m 10

In 2015 heeft onderzoeksbureau Effectory een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden onder het personeel van het Hoornbeeck College. Dit onderzoek is op elk mbo-college hetzelfde, zodat benchmarking mogelijk is. Naast de standaardvragen van de Mbo Raad heeft het Hoornbeeck College eigen vragen toegevoegd.

Op basis van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013 hebben verbeteracties een plaats gekregen in de team-, locatie-, sector- en portefeuilleplannen. De verbeteracties gaan vooral in op het thema bevlogenheid, omdat de score hierop relatief laag was. Op instellingsniveau zijn we aan de slag gegaan met de thema’s ict, communicatie en werkdruk.

Uit de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 blijkt dat:

 • de werkdruk speerpunt blijft. Deze is zowel hoger geworden bij het Hoornbeeck College, alsook bij de benchmark mbo. Dit is te verklaren vanuit de implementatie van Focus op Vakmanschap (inclusief intensivering), de regeldruk rondom examinering en de diverse administratieve processen. De score op de vraag of men voldoende tijd heeft om zijn werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren, is gestegen van 5,4 naar 5,8. De landelijke benchmark zit op 4,9.
 • ict enigszins verbeterd is; desondanks blijft ict een speerpunt en zal in 2017 een aantal forse investeringen worden gedaan.
 • de communicatie verbeterd is.

Op basis van bovengenoemd onderzoek in 2015 zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Werkdruk
  • bij het onderwijsgevend personeel wordt hieraan aandacht besteed via het thema ‘werkverdeling en werkdrukvermindering’;
  • bij de doelgroep ‘opleidingsmanagers’ wordt hieraan aandacht besteed door onder meer dit punt aan de orde te stellen tijdens managementdagen en masterclasses;
  • door specifieke maatregelen te nemen zoals professionalisering van docenten, maximale groepsgrootte te bepalen en niveau 2 ruimer te faciliteren.
 • Risicoteams
  • 6 van de 36 teams scoren grotendeels benedengemiddeld. Vanuit centraal niveau worden deze teams ondersteund en gemonitord in hun maatregelen tot het verbeteren van de medewerkerstevredenheid.

Op het niveau van de teams en de locatie zijn in overleg met de betrokkenen verbeterpunten opgenomen in de locatie- en teamplannen. De voortgang van de verbeteracties wordt gemonitord in de halfjaarlijkse managementrapportagegesprekken. In 2018 zal een vergelijkbaar onderzoek worden uitgevoerd om te meten of onze verbeteracties het gewenste resultaat opgeleverd hebben en de overige resultaten minimaal gelijk zijn gebleven.

3.4
Waardering van leerbedrijven

In 2017 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de leerbedrijven door het Hoornbeeck College.

Algemene vragen 2017 2015
Vertrouwen in organisatie bpv* 3,2 3,2
Vertrouwen in examinering Hoornbeeck College* 3,2 3,1
% leerbedrijven wat de identiteit van de student(en) van het Hoornbeeck College herkenbaar vindt bij hun dagelijks handelen in het leerbedrijf 83% 85%

*Schaal van 1 t/m 4

Bovengenoemde uitkomsten geven globaal aan dat de leerbedrijven tevreden zijn.

De respons van leerbedrijven op dit onderzoek is hoog genoeg om conclusies te trekken op instellingsniveau. Het blijft een aandachtspunt om op teamniveau tot een voldoende hoge respons te komen om de uitkomsten op dat niveau representatief te kunnen laten zijn.

examinering in bpv

Per team zijn de uitkomsten van deze enquête bekeken en zijn waar nodig specifieke verbeteracties opgenomen in de teamplannen. De voortgang van deze verbeteracties komt aan de orde in halfjaarlijkse gesprekken op basis van managementrapportage. Bovendien is van de uitkomsten van deze meting gebruik gemaakt bij de rapportage inzake het BPV-plan (zie hoofdstuk 6). In 2018 voeren we een vergelijkbaar onderzoek uit om te meten of onze verbeteracties het gewenste resultaat hebben opgeleverd en daadwerkelijk leiden tot een hogere score en of de overige thema’s nog minimaal gelijk scoren. Tevens om te na te gaan of de beloofde resultaten voor 2018 in het bpv-plan zijn bereikt.

Naast het tevredenheidsonderzoek door het Hoornbeeck College onder leerbedrijven heeft ook de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) hiernaar onderzoek gedaan. Ook daaruit bleek de tevredenheid van de leerbedrijven. Een vergelijking met de uitkomsten in 2016 is nog niet te maken, gezien de eerder geringe response.

Het Hoornbeeck College verricht inspanningen om het onderzoek van SBB en de Hoornbeeck-specifieke vragen samen te voegen tot één onderzoek.

leerbedrijven onderzoek SBB
3.5
Waardering van de onderwijsinspectie

Elke drie jaar doet de Inspectie een onderzoek naar de Staat van de Instelling. Dat onderzoek bestaat uit een gegevensanalyse, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. In 2015 heeft dit onderzoek voor de tweede keer op het Hoornbeeck College plaatsgevonden. De inspectie heeft voor het instellingsonderzoek een steekproef genomen bij vier opleidingen die als voldoende zijn beoordeeld. Bovendien is de kwaliteitsborging op instellingsniveau als goed beoordeeld.

3.5_waardering inspectie

Aandachtspunten:

 • Toezichthoudende rol van de examencommissie
 • Voldoende gelegenheid voor maatwerk bij de opleiding Autotechnicus

Nadat het inspectierapport van het Hoornbeeck College op 21 december 2015 is vastgesteld, zijn de aandachtspunten per opleiding en de locatiespecieke c.q. sectorspecifieke aandachtspunten verwerkt in de desbetreffende plannen. De voortgang wordt gemonitord via de managementrapportages en de bijbehorende gesprekken.

Tevens is in 2016 het concept-toezichtskader verwerkt in het kwaliteitskader Hoornbeeck College.

3.6
Samenwerking met toeleverend en vervolgonderwijs

Ook in 2017 is de samenwerking met het voortgezet onderwijs (VO) verder doorontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde warme overdracht en de aansluiting van het inschrijvingsproces van het MBO op het keuzeadviestraject dat binnen het VO wordt vormgegeven. Het Hoornbeeck is op regionaal niveau goed aangesloten bij de reformatorische VO-scholen. Via het bestuurdersoverleg en het schoolleidersplatform van het reformatorisch onderwijs vindt er ook landelijk afstemming plaats. Daarin vinden wij elkaar in de gezamenlijke opdracht voor het opleiden en vormen van onze jonge mensen.

Met verschillende HBO’s is gewerkt aan het vormgeven van zgn. Associate Degree (AD) trajecten. Het nieuwe AD traject bij de Driestar Hogeschool is daarvan de meest concrete opbrengst. Wij zijn ervan overtuigd dat door gezamenlijke projecten tussen MBO en HBO het onderwijs in beide sectoren niet alleen beter op elkaar aansluit, maar ook aan niveau en inhoud wint.

Het Hoornbeeck participeert op talloze manieren in netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit loopt uiteen van regionale netwerken rondom een bepaald thema (bijvoorbeeld TechNet Eemland rondom het Techniekonderwijs in de regio Amersfoort) tot landelijke netwerken rondom het MBO. Wij willen in verbinding staan met onze omgeving om kennis en ervaring te kunnen uitwisselen en waar mogelijk beleid en activiteiten af te kunnen stemmen.

3.7
Beroepskolom

Entree opleiding
Het platform Entree (niveau 1-opleidingen) heeft elke periode vergaderd. Er is een grote betrokkenheid en onderlinge samenwerking tussen voortgezet onderwijs en het mbo.
Dit jaar is er hard gewerkt aan de optimalisering van het servicedocument Entree-opleidingen. Binnen het platform worden ervaringen m.b.t. lesinhoud en pedagogisch-didactische aanpak structureel uitgewisseld. De door de Mbo Raad georganiseerde bijeenkomsten worden bezocht om op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen en de vertaalslag te maken naar onze situatie.

BBL-VO
De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en bbl-opleidingen is in 2017 gecontinueerd. De eindverantwoordelijkheid voor deze opleidingen ligt bij het Hoornbeeck College, maar het Voortgezet Onderwijs maakt dit door het uitlenen van docenten en het bieden van huisvesting mogelijk. Bovendien kan daarmee optimaal gewerkt worden aan een soepele overgang tussen het vmbo en het mbo. Mede door de aantrekkende arbeidsmarkt hebben zich het afgelopen jaar meer studenten gemeld voor deze vorm van onderwijs.

Doorstroom hbo
De doorstroom van onze studenten naar het hbo is 24%. Dit cijfer ligt onder het landelijk gemiddelde (ca. 40% in 2016). Daarbij komt dat landelijk de uitval van studenten in het eerste jaar van de hbo-studie in het algemeen hoog is. De oorzaak daarvan is vooral het tekort aan studievaardigheden. Ook speelt het kennisniveau van Engels een rol. Om de doorstroom te verhogen, de studievaardigheden te vergroten en de Engelse taalvaardigheid uit te breiden is er in 2016 door de Christelijk Hogeschool Ede het initiatief genomen om samen met een aantal ROC’s, waaronder het Hoornbeeck College, een keuzedeel 'Doorstroom mbo naar hbo' te ontwikkelen. Al onze sectoren zijn hierbij betrokken. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de acties in ons kwaliteitsplan: verhogen van onze doorstroom naar het hbo en een succesvolle start op het hbo door een goede voorbereiding. Deze keuzemodule is in 2017 door middel van een pilot beproefd. De resultaten zijn nog niet meetbaar omdat deze studenten net zijn gestart met hun opleiding op het hbo

De doorstroom van studenten Onderwijsassistent naar de Pabo is geringer dan voorheen vanwege de door de overheid aangescherpte toelatingseisen. Voor toelating tot de Pabo moeten onze studenten een drietal toelatingstoetsen voldoende behalen. Aangezien dit vakgebieden zijn die niet allemaal in het opleidingscurriculum zijn opgenomen, vergt dit een extra inspanning van de studenten in het laatste leerjaar. Deze extra inspanning leidt ertoe dat er minder studenten voor de Pabo kiezen. De studenten die in samenwerking met de hogescholen het voorbereidingstraject lopen, behalen daarentegen in het eerste leerjaar van de Pabo goede resultaten. Bovendien is de uitval van mbo-studenten in het eerste leerjaar in 2017 afgenomen. De overheid faciliteert in 2017 de studietrajecten financieel en met landelijke studieprogramma’s. Het is de bedoeling dat dit traject in de nieuwe kwalificatiestructuur wordt opgenomen door extra keuzedelen aan te bieden. In 2019 moet dit uiteindelijk zijn gerealiseerd. Om hiertoe te komen maken wij gebruik van de expertise van de pabo Driestar Educatief.

Logo-Driestar HS

Ondernemend onderwijs
Het netwerk Ondernemend Onderwijs heeft zich in het achterliggende jaar nadrukkelijk beziggehouden met het thema duurzaamheid. Doelstelling is een beweging op gang te krijgen die leidt tot bewustwording van dit thema op onze school, maar ook bij onze stakeholders zoals bpv-bedrijven en instellingen alsook de toeleverende scholen.

Op locatieniveau zijn er ook contacten met het beroepenveld en het toeleverend onderwijs om de op nieuwe kwalificatiedossiers gebaseerde programma’s op een goede wijze in te vullen. Ook hebben sommige opleidingen een speciale sessie met het bedrijfsleven gehouden, gericht op het actualiseren van het curriculum en de bpv.

Duurzaamdoen logo cmyk 01.pdf
Jaarverslag 2017
1005