Jaarverslag 2018
Onze basis

Gods Woord
Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gefundeerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (de Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, waarin we Hem als de Weg naar de zaligheid kunnen leren kennen. We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is.

De praktijk
Hoe krijgt Gods Woord een plaats in het dagelijks onderwijs?

 • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, het zingen van psalmen en een gebed. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
 • Godsdienst & Burgerschap: landelijk is Godsdienst geen verplicht vak, maar op het Hoornbeeck College vormt het een kernvak.
 • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de realiteit van de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die zij kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken. We helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de (virtuele) open maatschappij.
 • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot Zijn eer en een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.

De kerntaak van onze school en ons personeel is om jongeren te onderwijzen, toe te rusten en te vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief.
We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zodanig opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren inzetten in dienst van God en hun naaste. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is jongeren wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

Deze basis van ons onderwijs betekent ook dat we een duidelijke eigen visie hebben op het toelaten van studenten en het benoemen van personeel.

1.1
Missie, visie en strategische agenda: gestelde en behaalde doelen


Missie
Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep staat centraal op het Hoornbeeck College. De beroepspraktijk is het uitgangspunt van het onderwijs. In die praktijk gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften uit. De boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering is het vertrekpunt en tevens richtingbepalend.

Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat is gebaseerd op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis. In afhankelijkheid van Gods zegen bieden we eigentijds onderwijs dat is gericht op de totale ontwikkeling van studenten. We bereiden hen voor op hun plaats in de samenleving. Dit geven we vorm vanuit de eenheid van gezin, kerk en school. We hanteren daarbij een drieluik van onderwijs, toerusting en vorming. Dit vindt plaats in het licht van wat de Bijbel en de belijdenisgeschriften ons leren over mensen en samenleving en over de zin en het doel van ons leven en werken.

Visie
Studenten en medewerkers van onze school kiezen met overtuiging voor reformatorisch onderwijs en voelen zich er thuis, omdat deze past binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil daarnaast zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met de toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zet de school zich in voor doorlopende leerlijnen.

1.1.1
Strategische koers 2018-2022

In het jaar 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan ontwikkeld. Onder de titel Onderwijs met een plus geeft het plan richting aan het onderwijs tot het jaar 2020. In het verslagjaar 2018 is dit strategisch beleidsplan herijkt en geactualiseerd. Nieuwe doelen zijn toegevoegd, andere zijn vervallen. De titel Onderwijs met een plus blijft dezelfde. Dit geactualiseerde en vernieuwde strategisch beleidsplan loopt van 2018-2022.

In vier hoofdstukken, Onderwijs met een perspectief, Onderwijs met een plus, Onderwijs dat werkt en Onderwijs dat verbindt, brengen we onder woorden wat wij op grond van onze missie met ons onderwijs willen en hoe we dit willen bereiken. We willen studenten extra bagage meegeven, enerzijds vanuit onze christelijke identiteit en anderzijds vanuit ons lesprogramma. Zo bereiden we hen voor op een plek in de maatschappij. Elke Hoornbeeck-locatie en ieder onderwijsteam zal dit concreet maken.

Personeel, studenten, ouders en leidinggevenden zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidsdocument. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen hun inbreng.

onderwijs met plus_cover.png

1) Onderwijs met perspectief
Ons onderwijs heeft een dubbel perspectief: gericht op het beroep en de maatschappij, maar ook op de eeuwigheid. De Bijbelse boodschap werkt herkenbaar door in de vakken. Docenten zijn levende voorbeelden en daarom richtinggevend. Zij leren de studenten om als christen om te gaan met anderen. Ook worden studenten gewezen op hun verantwoordelijkheid om een goede maatschappelijke bijdrage te leveren. Binnen de kaders van onze grondslag is er ruimte voor verschillen. We bereiden studenten voor op de samenleving van vandaag en de levensbeschouwelijke vragen die zij tegenkomen.

2) Onderwijs met een plus
We besteden veel aandacht aan de juiste beroepshouding, ethiek, kennis en vaardigheden. Hoornbeeckstudenten hebben doorgaans een goede entree op de arbeidsmarkt of bij een vervolgopleiding. We helpen de studenten om ambitie te hebben. Zij kunnen binnen of naast de reguliere programma’s extra leerroutes volgen en extra diploma’s behalen. Zo komt er bijvoorbeeld een leerlijn hbo en een ad-traject. We erkennen en benutten verschillen tussen de studenten. De zwakkere studenten krijgen speciale aandacht en onze zorgstructuur is op orde. We spelen in op de toenemende vraag naar onderwijs aan volwassenen en geven daarmee vorm en inhoud aan “een leven lang ontwikkelen”. Het volwassenonderwijs gebeurt al op verschillende locaties, daarnaast streven we naar uitbreiding van dit aanbod.

3) Onderwijs dat werkt
Elke student moet worden gezien. De aanpak, zowel pedagogisch als didactisch, is toegespitst op het niveau en type onderwijs. Zo is er speciale aandacht voor niveau 2 en zijn de BBL-trajecten geen afgeleiden van de BOL-opleiding. Leermiddelen worden vanuit onze aanpak gekozen en effectief ingezet. De docent blijft de spil van het onderwijsproces en ict-gebruik is een hulpmiddel. De school is ook een ontmoetingsplaats waar de interactie tussen docent en student hoog in het vaandel staat. Student en docent geven elkaar terugkoppeling op onderwijsresultaten in een professionele dialoog. De focus ligt op de toekomstige beroepspraktijk.

4) Onderwijs dat verbindt
Onderwijsteams hebben invloed op de ontwikkeling van het onderwijs. De docenten staan in directe verbinding met het beroepenveld in de regio, dat steeds meer in beeld komt. Vanuit de beroepspraktijk kijken we naar onze vakken en werken we met passende thema’s en projecten. Docenten zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en zorgen ervoor dat de opleidingen blijven aansluiten bij het werkveld. We stimuleren en faciliteren kennisdeling, zowel in de teams en tussen teams als met externen. Oud-studenten (alumni) worden bij het onderwijs op onze school betrokken. We geven ook onderwijs in bedrijven en instellingen (bedrijfsscholen) en werken met opdrachten vanuit het beroepenveld.

1.2
Juridische structuur / Governance Code
1.2.1
Bestuur en Directie

Het Hoornbeeck College valt samen met het Van Lodenstein College onder de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG). Beide scholen worden namens deze stichting bestuurd door het College van Bestuur. Bestuursvoorzitter is drs. W.J. de Potter; drs. D. van Meeuwen is bestuurslid. Beide scholen worden ondersteund door centraal georganiseerde diensten als financiën, ict en personeelszaken.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast is er een Identiteitsraad die betrokken is bij identiteitsbepalende onderwerpen als toelating van studenten en benoeming van personeel. Het Hoornbeeck College heeft een eigen directieteam: drs. A.G. Blonk (voorzitter), drs. S. Nentjes (lid) en drs. M.W. van Winkelen MBA (lid).

1.2.2
Governance code

De ‘Branchecode goed bestuur’ van de Mbo Raad is door de onderwijssector zelf vastgesteld. Deze code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en voorziet in onderwijsgerelateerde procedures. Het Hoornbeeck College houdt zich aan deze code en dit is op meerdere plaatsen in het jaarverslag terug te vinden. Het College van Bestuur is bezig met een herziening van de statuten en reglementen. Als deze documenten gereed zijn, worden ze op de website van het Hoornbeeck College geplaatst.

1.2.3
Relevante (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht

Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vervullen. Bij het aangaan van een nevenfunctie houdt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria:

 • De nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg.
 • Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

Nevenfuncties Raad van Toezicht

H.J. van den Berg MSc

 • Bestuurder Leliezorggroep
 • Vice-voorzitter van het bestuur van Stichting Palliatieve Leerhuizen Rotterdam
 • Penningsmeester van het bestuur van Korsakov Kenniscentrum Nederland
 • Lid van het bestuur van Conforte (Bracheorganisatie zorg in Rotterdam)

Ds. A.A. Egas

 • Predikant Christelijk Gereformeerde Kerk
 • Lid van de Raad van Advies Kliksafe te Nunspeet
 • Lid hoofdbestuur Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
   

   

W.J. Frens RA

 • Algemeen directeur Van Asselt Adviseurs en Accountants

H.T. Groenendijk

 • Hoofd van afdeling geotechniek van de gemeente Rotterdam
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Wartburg College
 • Visitator accreditatie hbo

G.R.J. van Heukelom

 • Vice-voorzitter raad van toezicht Crowdfundingfonds ZIB 
 • Voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie Zeeuwland
 • Voorzitter Stichting Sociale Delta Zeeland
 • Voorzitter Steunstichting Huize Winterdijk
 • Lid Adviesraad van de kerken van het Calvijn College

J. Kuijers

 • Directeur basisschool Koning Willem-Alexanderschool
 • Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba
 • Lid stuurgroep Samen Opleiden – Hogeschool De Driestar

Mr. A. Weggeman

 • Directeur Advisering Raad van State
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Voorzitter van de identiteitscommissie van de Vereniging tot Bevor­dering van Schoolonderwijs op gereformeerde grondslag (VBSO)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting verzorging verstandelijk gehandicapten (De Schutse)
 • Plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Vlaardingen

Nevenfuncties College van Bestuur

Drs. W.J. de Potter

 • Uitsluitend functies die direct zijn gerelateerd aan de werkzaamheden voor het Hoornbeeck College en voor het Van Lodenstein College, zoals  diverse activiteiten in de MBO Raad, de VO Raad en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).
 • Sinds 2018 voorzitter van het overleg van bestuurders van de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs.

Drs. D. van Meeuwen

 • Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep
 • Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
 • Lid Partijadviesraad Staatkundig Gereformeerde Partij
1.3
Betrokkenheid

Het Hoornbeeck College heeft veel contacten en onderhoudt actief relaties met verschillende doelgroepen. Om onze directe contacten met medewerkers en studenten te stimuleren is er een ondernemingsraad en een studentenraad. De ouders van studenten worden regelmatig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen de school. Het Hoornbeeck College heeft een actieve schoolvereniging (VVORG) waarvan ouders lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Identiteitsraad die toeziet op het behoud van het reformatorische karakter van de school. Het College van Bestuur vergadert een aantal keer per jaar met de Identiteitsraad en daarnaast is er jaarlijks een ledenvergadering van de schoolvereniging.

Via stage- en werkgeverscontacten heeft het Hoornbeeck College veel contacten met organisaties. Daarnaast is er een netwerk met bedrijven en instellingen, getiteld Ondernemend onderwijs. De school onderhoudt contacten met onder meer de VRO (Vereniging Reformatorische Ondernemers), de VRCL (een reformatorische zakenvereniging), de RMU (organisatie voor werkgevers en werknemers) en de ROV (Reformatorische Oudervereniging). In het verslagjaar hebben we in diverse regio’s themabijeenkomsten gehouden met kerkenraden over het thema ‘Keuzegedrag van jongeren in relatie tot de Bijbel'.

Onze studenten komen van een aantal reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Met deze scholen onderhouden we vanzelf goede contacten, evenals met diverse hogescholen. Het Hoornbeeck College participeert actief in de brancheorganisatie Mbo Raad. Ook wordt vanuit de school geparticipeerd in de kenniskring van de bijzondere leerstoel onderwijsrecht van het beroepsonderwijs aan de Vrije Universteit.

1.4
Toekomstperspectief 2019

Kwaliteit
De achterliggende jaren heeft het Hoornbeeck College hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat wordt opgemerkt door studenten, ouders en ook het beroepenveld. Maar het Hoornbeeck College kan niet achterover leunen. De komende jaren willen we veel aandacht blijven besteden aan de kwaliteit en dan met name de kwaliteit in de klas. Waar mogelijk verbeteren we de kwaliteit van de lessen. Zorgen voor afwisseling, stimuleren en motiveren van studenten. Meer lessen laten verzorgen door gastsprekers. Vergroten van de afstemming tussen de vakken. Adequate toerusting en vorming, met name naar aanleiding van onze alumni-onderzoeken. Doelgerichte en verantwoorde inzet van ICT in de didactiek van het onderwijs. Aandacht voor Engels: extra certificaten en de mogelijkheden bezien van beperkte vormen van tweetaligheid. Aandacht voor de kwaliteit van het lesgeven aan volwassenen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
Thema’s die de komende jaren verder onze aandacht vragen zijn opgenomen in onze kwaliteitsagenda, waarin bovengenoemde onderdelen ook een plaats hebben. Met als extra de verdere kwaliteitsverbetering van examinering en diplomering en het kwalitatief op orde hebben en houden van de administratieve processen.

Achterban en samenwerking
Het Hoornbeeck College wil er zijn voor de reformatorische achterban. We willen een ruim aanbod aan opleidingen bieden, zodat veel jongeren de mogelijkheid hebben om middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op reformatorische grondslag te volgen.
Om die reden is het aantal opleidingen de laatste jaren verder uitgebreid. Ook in het cursusjaar 2019-2020 willen we enkele nieuwe opleidingen starten. Ook de opleidingen voor niveau 2 (met een mogelijk vervolg van een opleiding op niveau 3) willen we uitbreiden om iedere jongere zo mogelijk een passende opleiding aan te bieden. De komende jaren wil het Hoornbeeck College het techniekonderwijs verder uitbreiden. Locatie Amersfoort heeft reeds een groot aanbod techniekopleidingen. In Rotterdam is het Hoornbeeck College bezig met de uitbreiding van techniekopleidingen met locatie De Swaef van het reformatorische Wartburg College. Het is de bedoeling om een gezamenlijke hal te realiseren voor techniekopleidingen.
Een steeds groter wordende groep herintreders op de arbeidsmarkt volgt een opleiding in de sector Gezondheidszorg en Welzijn van het Hoornbeeck College. De komende jaren willen we deze vorm van volwassenonderwijs verder uitbreiden. Daarmee spelen we in op de vacaturenood in de zorgsector en de wens van herintreders in de achterban om opnieuw de arbeidsmarkt op te gaan. We sluiten daarbij aan op de initiatieven binnen de maatschappelijke ontwikkeling rondom het Leven Lang Ontwikkelen.
Het Hoornbeeck College heeft een goede band met bedrijven en instellingen waar onze studenten stagelopen. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om deze relatie verder te versterken. In enkele situaties wordt het onderwijs vormgegeven door instellingen en het Hoornbeeck College. De werkveldinnovaties zorgen voor meer beroepsgericht onderwijs: onderwijs dat aantrekkelijk is voor onze studenten.
De achterliggende jaren investeerden we veel in de samenwerking met de toeleverende vo- scholen. Deze relatie is ook voor de toekomst van belang. De komende jaren zullen we meer aandacht besteden aan de relaties met het hbo om de niveau-4 studenten nog beter te kunnen voorbereiden op het volgen van een opleiding aan het hbo.

Huisvesting
In het jaar 2018 maakten we een start met de bouw- en onderwijskundige aanpassing van de aangekochte huisvesting voor de locatie Gouda. De huisvesting van deze locatie is naar verwachting in 2019 op orde, zodat studenten goed en eigentijds onderwijs op één locatie in Gouda ontvangen.

ICT
In het jaar 2019 wordt het project rondom de ict-infrastructuur afgerond. De achterliggende jaren bleek de ict-infrastructuur onvoldoende te zijn om aan het gevraagde ict-gebruik te kunnen voldoen. Het project is er op gericht om voor ict minder complexiteit, meer continuïteit en groeimogelijkheden te bieden, zodat het onderwijs beter wordt bediend. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de ict-vaardigheden van het onderwijzend personeel door middel van scholingsbijeenkomsten. Op sommige locaties gaan pilots draaien rondom het meenemen van een eigen device door studenten. Ook het practoraat Mediawijsheid heeft hierin een plaats. Over een vervolg van dit practoraat dat in 2019 afloopt zal worden nagedacht.

Onderwijs met een plus
De docent is de sleutel van ons onderwijs. In de komende jaren werken we verder aan de toerusting en het werkklimaat, zodat de docenten optimaal hun werk kunnen doen. Het Hoornbeeck College is gezegend met veel mensen die gedreven zijn om het goede voor de studenten te zoeken. We blijven kijken waar we de kwaliteit van de school verder kunnen verbeteren.

In het jaar 2019 zal het Hoornbeeck College het in 2018 herijkte strategisch meerjarenplan verder uitvoeren. Het voertuig hiervoor is de kwaliteitsagenda 2019-2022. Deze kwaliteitsagenda is opgenomen in het in februari 2018 afgesloten bestuursakkoord tussen de mbo-sector en de minister van OCW. Eind 2018 is de agenda gereedgekomen en ingediend bij de minister. In 2019 krijgen wij hierop een beoordeling met de mogelijkheid van bijstelling. Daarna vindt de kwaliteitsagenda zijn weg binnen het Hoornbeeck College via de onderling afgestemde plannen van de instelling/sectoren, locaties en teams.

Overige doelstellingen
Andere aspecten waarop het Hoornbeeck College de aandacht op richt:

 • een heroriëntatie op de invulling van onderwijstijd, die door de intensivering in veel opleidingen als knellend wordt ervaren;
 • een verdere uitbouw van contract- en scholingsactiviteiten door Hoornbeeck Connect;
 • het intensiveren van de contacten met het hbo om een goede doorstroom mbo-hbo te bevorderen;
 • het intensiveren van de contacten met het werkveld ten gunste van het primaire proces.
1.5
Structuur
1.5.1
Managementstructuur

De dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College is in handen van een directieteam. Dit team stuurt het centrale beleid aan. Naast de thema’s onderwijs, personeel en bedrijfsvoering hebben de directieleden ook sectorportefeuilles in beheer:

 • Drs. A.G. Blonk: sectoren Gezondheidszorg & Welzijn
 • Drs. S. Nentjes: sector Dienstverlening en sector Economie
 • Drs. M.W. van Winkelen MBA: sector Techniek & ICT

Locatie- en opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de zes Hoornbeeck-locaties en vormen het gezicht van de school in de verschillende regio’s. De locatiemanagers zijn:

 • H.J. Bart: locatiemanager Kampen
 • Drs. J.G. Lindhoud: locatiemanager Apeldoorn
 • Drs. W.K. Petersen: locatiemanager Amersfoort
 • Drs. A. van Kralingen: locatiemanager Rotterdam
 • E.W. Timmerman: locatiemanager Goes
 • Drs. G. van Veldhuizen: locatiemanager Gouda 
organogram_170119_def
1.5.2
Spreiding

In het verslagjaar geeft het Hoornbeeck College onderwijs op zes locaties. Deze locaties bevinden zich in regio’s waar veel van onze studenten wonen. Die locaties sluiten bovendien zo veel mogelijk aan op de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs in die regio. Door de regionale spreiding is de reistijd voor de meeste studenten acceptabel en is het ook mogelijk om goed samen te werken met toeleverend onderwijs, bedrijven en instellingen.

De locatie Amersfoort heeft dependances in Hoevelaken (mobiliteit) en Gorinchem (niveau 2 zorg en welzijn, economie en techniek), de locatie Apeldoorn heeft in samenwerking met het ROC van Twente een dependance in Rijssen (Gezondheidszorg niveau 3, BBL).

1.5 Aantal studenten per locatie.jpg
1.6
Lectoraat
foto team lectoraat

Na het lectoraat Werken aan de opdracht is in het jaar 2017 gestart met het nieuwe lectoraat Vorming vanuit de Bron. De heer drs. N. van Steensel werkt hieraan als nieuwe lector, samen met een kenniskring en een klankbordgroep. De vraagstelling is: Hoe versterken opvoeders de Bijbelse waarden en normen bij onze (v)mbo-jongeren die participeren in een seculiere samenleving, die onder andere gekenmerkt wordt door andere en vaak conflicterende waarden en normen. Hoe ontwikkelen we bij hen een attitude om als christen verantwoorde keuzes te maken? In 2018 zijn de opbrengsten van diverse onderzoeken in publicaties uitgegeven. Daarnaast worden filmpjes gebruikt. Het lectoraat staat dicht bij de schoolpraktijk waar het thema “vorming” als onderwijskundig thema in het verslagjaar en 2019 centraal staat.

1.7
Practoraat

Een nieuwe loot aan de Hoornbeeck-stam is het practoraat. Onder de titel “Onderwijs Online” is dit practoraat in augustus 2017 van start gegaan en heeft een looptijd van drie jaar. De heer drs. K. van der Laan MEd is benoemd als practor. Hij heeft eveneens een kenniskring en klankbordgroep als ondersteuning. De onderzoeksvraag van dit practoraat is: Op welke wijze de mediawijsheid van docenten en studenten binnen het mbo-onderwijs kan worden bevorderd, waarbij het doel is om het onderwijs te verbeteren en waarin de gevraagde competenties vanuit het werkveld een plaats krijgen. Via publicaties, filmpjes en cursussen gaf het practoraat aandacht aan het omgaan met sociale media en het gebruik van digitale leermiddelen in de les. De tweede opdracht van het practoraat, namelijk de verbinding leggen met de digitale ontwikkelingen in het arbeidsveld, is in het verslagjaar opgepakt.

1.8
Communicatie

Het Hoornbeeck College communiceert met veel verschillende doelgroepen, zowel intern als extern. Via bestaande kanalen bereiken we studenten, ouders, personeelsleden, BPV-bedrijven en overige betrokkenen. Omdat de wereld op het gebied van communicatie in razendsnel tempo verandert, vraagt dat doordenking van onze communicatiestrategie. Daarom is in 2018 kritisch gekeken naar de manier waarop het Hoornbeeck College communiceert met elke doelgroep. Deze bezinning heeft gezorgd voor een aantal ontwikkelingen:

hoornback
 • Intern: er vond uitbreiding van de communicatieafdeling plaats, waardoor het Hoornbeeck College in staat is om een groot deel van de communicatiemiddelen zelf te ontwikkelen.
 • Intern: in 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw online samenwerkingsplatform, zowel voor studenten als docenten. Dit platform zal samenwerking, delen en vinden van informatie en bereiken van bestaande applicaties in de toekomst gemakkelijker en efficiënter maken.
 • Intern: ook is er in 2018 gestart met de aanschaf van een platform waarin we op een veilige en effectieve manier om kunnen gaan met persoonsgegevens. Dit ‘customer relationship management-systeem’ zal in de toekomst worden ingezet voor bijvoorbeeld het contact met alumni.
 • Extern: doormiddel van HoornBACK (het Hoornbeeck-platform voor oud-studenten) is gewerkt aan een nog sterkere focus op duurzaam contact met alumni. Een van de resultaten van deze focus is het nieuwe magazine ‘Forward’, speciaal voor alumni.
Jaarverslag 2018
1074