Jaarverslag 2018
2.1
Opleidingen

Het Hoornbeeck College biedt opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren:

  • Dienstverlening: opleidingen voor beveiliging, facilitair en helpende zorg & welzijn.
  • Economie: opleidingen voor commercieel, financieel, logistiek, retail en secretarieel.
  • Zorg & Welzijn: opleidingen voor verzorgende, mbo-verpleegkundige, doktersassistent, maatschappelijke zorg, sociaal maatschappelijk werk en pedagogisch werk.
  • Techniek & ICT: opleidingen voor bouwkunde, elektrotechniek, ict, infra, installatietechniek, mobiliteit en werktuigbouwkunde.

De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus en in verschillende leerwegen. In het komende jaar kijkt het Hoornbeeck College opnieuw naar mogelijkheden om het opleidingenportfolio verder uit te breiden.

Het uitgangspunt bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio van bestaande en nieuwe opleidingen is dat de opleidingen voldoende arbeidsmarktperspectief moeten hebben en doelmatig zijn: dat is onze zorgplicht naar onze studenten. De Wet macrodoelmatigheid die in 2015 van kracht werd, is voor ons overigens bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio wel een belemmerende factor en vraagt veel overleg en afstemming door het College van Bestuur met de andere ROC’s in de verschillende regio’s.

Verdeling studenten over sectoren

2.1 Aantal studenten per sector - jaarverslag 2018
Aantal studenten per sector 2018-2019 - jaarverslag 2018

Verloop van studentenstroom rondom 1 oktober (= teldatum)

Overzicht van de studenten die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten
In de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 zijn 142 studenten uitgeschreven met de volgende redenen:

Uitgeschreven van 01-10-2018 t/m 31-12-2018 Aantal studenten
Examendeelnemer 9
Met diploma 76
Overige ongediplomeerde uitstroom 57
Eindtotaal 142

Het aantal studenten dat in de periode 2 oktober t/m 31 december 2018 aan een opleiding is begonnen bedraagt 26.

trend aantal studenten per leerweg.jpg
2.2
Opbrengsten
2.2.1
Diploma- en jaarresultaat

Benchmark mbo

Net als in voorgaande jaren heeft het Hoornbeeck College goede resultaten geboekt in de benchmark mbo, een vergelijking met andere mbo-scholen. In de benchmark van het mbo wordt een onderscheid gemaakt tussen drie resultaten:

1.       Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma de school verlaat.
2.       Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten dat de school verlaat of doorstroomt.
3.       Startersresultaat: het aandeel nieuwe instromers in een bepaald jaar dat in het eerste jaar gediplomeerd is uitgestroomd of het volgend jaar nog binnen de instelling studeert.

Jaarresultaat 2015 2016 2017*
Hoornbeeck College 88,80% 88,50% 88,40%
Mbo Landelijk 74,20% 73,40% 73,50%
Diplomaresultaat 2015 2016 2017*
Hoornbeeck College 90,00% 90,50% 89,90%
Mbo Landelijk 75,20% 74,30% 74,80%
Startersresultaat 2015* 2016* 2017*
Hoornbeeck College 94,40% 95,40% 95,30%
Mbo Landelijk 84,50% 84,50% 85,50%

*Instellingsrapportage MBO Raad juni 2018
 

Jaarresultaat naar opleidingscategorieën

U ziet hieronder het jaarresultaat in 2017, weergegeven naar opleidingscategorie. (#)

(#) Instellingsrapportage MBO Raad juni 2018

2.2.1 Jaarresultaat naar opleidingscat - jaarverslag 2018.png

Zoals te zien waren de resultaten voor het Hoornbeeck College bovengemiddeld. Hieronder is de trend te zien van het Hoornbeeck College en de trend van het mbo.


Trend diploma- en jaarresultaat

Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma de school verlaat.

trend diplomaresultaat - jaarverslag 2018.jpg

Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten dat de school verlaat of doorstroomt.

trend jaarresultaat - jaarverslag 2018.jpg

Startersresultaat

trend startersresultaat.png
2.2.2
Voortijdige schoolverlating

Van voortijdig schoolverlaten (VSV) is sprake wanneer een student die jonger is dan 23 jaar de school verlaat zonder startkwalificatie. Voortijdige schoolverlaters onderbreken hun leerloopbaan en zijn daardoor kansarmer op de arbeidsmarkt. Het Hoornbeeck College scoort op dit punt lager dan de gemiddelde ROC’s. Dat betekent dat er op het Hoornbeeck College weinig VSV’ers zijn. De oorzaak hiervan is onder andere dat wij een warme overdracht hebben vanuit het voortgezet onderwijs, er sprake is van een zorgvuldige intake bij bijbehorende loopbaanadvies en vervolgens bij de student passende begeleiding. Bovendien vinden wij het heel belangrijk dat de student minimaal met een startkwalificatie afstroomt met het oog op de arbeidsmarkt.

VSV Hoornbeeck College Gemiddelde ROC’s
2013-2014 1,8% 5,8%
2014-2015 1,3% 5,4%
2015-2016 1,2% 5,0%
2016-2017 1,3% 5,4%
2017-2018* 1,2% 5,5%

*Bron: DUO april 2019 (voorlopige cijfers)

2.3
Uitstroom
2.3.1
Het echte studiesucces

Samen met 5 andere ROC’s is het Hoornbeeck College in 2018 een van de trekkers bij het ontwikkelen van een instrument gericht op informatie over alumni (voormalige studenten van de school). Dit vindt plaats in Mbo Raad-verband. Onderzocht zijn de alumni die in het kalenderjaar 2015 het Hoornbeeck College hebben verlaten.
Het is ontwikkeld vanuit het besef dat de kernfunctie van het mbo-onderwijs gelegen is in het meegeven van bagage waar studenten later succes mee kunnen boeken; in hun beroep, in hun verdere opleiding, in hun bedrijf, in hun leven. Het gaat niet alleen om kennis en vaardigheden die ze in hun latere beroep inzetten, maar ook om de vraag of de opgedane ervaringen op het mbo hen daadwerkelijk verder helpen. Daarbij speelt de ongewisheid over de toekomst van beroepen mee.

De gedachte is dat de bevraging van alumni onderdeel gaat vormen van een breder alumnibeleid dat op mbo-scholen wordt uitgebreid. Er zijn stappen gezet om dit alumnibeleid een vast onderdeel te laten zijn van de processen op scholen. Het alumni-onderzoek is hierbij, evenals het onderzoek onder personeel, studenten, ouders en bedrijven, een ankerpunt voor zelfbeoordeling. Hieruit vloeit voort het op basis hiervan werken aan behoud en waar nodig werken aan verbetering. De komende jaren breidt het aantal scholen en opleidingen dat de alumni zal bevragen uit.

Mede op basis van de verhouding in tijdsbesteding hebben we alle afgestudeerden ingedeeld in vier hoofdgroepen: ‘werk’, ‘werk en studie’, ‘studie’ en ‘anders’. De verdeling van de afgestudeerden over deze groepen is als volgt:

2.3.1 studiesucces - jaarverslag 2018.jpg

Vergeleken met het landelijk gemiddelde zijn de Hoornbeeck-alumni wat vaker aan het werk, en wat minder vaak (alleen) aan het doorstuderen. In de categorie ‘anders’ zitten werklozen, maar ook mensen die (onbetaald) zorg- of gezinstaken hebben. Dat laatste komt bij Hoornbeeck-alumni wat meer voor dan landelijk gemiddeld, vooral bij vrouwen: 11% van hen heeft (ook) zorg-/gezinstaken (1% van de mannen). Landelijk is dat maar 5% van de vrouwen (en 1% van de mannen).

2.3.2
Doorstroom HBO

Voor het onderdeel ‘doorstroom naar het HBO’ verwijzen wij naar paragraaf 3.7 van het jaarverslag.

2.3.3
Waardering schoolverlaters: bijdrage opleiding aan ontwikkeling competenties

De belangrijkste bijdrage van de opleiding aan de afgestudeerden ligt op het gebied van samenwerken. Dit geldt zowel voor het Hoornbeeck College als voor het landelijk totaal.

Op vrijwel alle competenties schatten Hoornbeeck-alumni de bijdrage van hun opleiding hoger in dan landelijk gemiddeld. Dat geldt met name voor samenwerken, nadenken over wie je bent/wat je wilt, en bepalen hoe je in het leven staat. Op het gebied van ‘blijven leren’ scoort Hoornbeeck iets onder het landelijk gemiddelde. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de uitkomsten van 2018 (alumni 2015) en die van 2017 (alumni 2014).

De opleiding heeft mij geholpen bij…

Competenties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (schaal van 1 t/m 4), gemiddeldes

2.3.3 competenties persoonlijke ontwikkeling.jpg

Sociale en creatieve competenties (schaal van 1 t/m 4, gemiddeldes)

2.3.3 competenties sociaal en creatief.jpg
2.3.4
Godsdienstonderwijs/identiteitsvorming

Alle Hoornbeeck-afgestudeerden kregen de vraag ‘Hoeveel heb je in je huidige situatie aan het godsdienstonderwijs/ identiteitsvorming op het Hoornbeeck College gehad?’

Zij konden op een vierpuntsschaal antwoorden, van 1=niets, tot 4=heel veel.
De gemiddeldes voor Hoornbeeck totaal, gesplitst naar sector, locatie, niveau en leerweg, staan in de onderstaande tabel.

2.3.4 tabel godsdienstonderwijs.jpg
2.3.5
Keuzegids Mbo 2018

In 2018 is het Hoornbeeck College voor de negende keer op rij uitgeroepen tot de beste mbo-school van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Mbo 2018.
Deze gids helpt jongeren en hun begeleiders bij de keuze voor een mbo- opleiding. Om tot een evenwichtig oordeel te komen, gebruikten de opstellers van de lijst cijfers over de tevredenheid van studenten, doorstroomcijfers, slagingspercentages en oordelen van de onderwijsinspectie.

De top 10 van mbo-scholen uit de Keuzegids Mbo 2018

2.3.5 top 10 MBO.jpg
2.4
Onderwijs
2.4.1
Algemeen

Het Hoornbeeck College bereidt studenten zo goed mogelijk voor op de beroepspraktijk. Dat wordt gedaan door in samenwerking met het werkveld de juiste kennis en vaardigheden aan te leren. Het Hoornbeeck College geeft echter vorming met meerwaarde door ook veel aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke toerusting, vorming en burgerschap. Om de medewerkers daarin te ondersteunen, zijn de visiedocumenten ‘Uitvoerend werk – Een pedagogische handreiking’ en ‘Lesgeven in het mbo – Een didactische handreiking’ voor docenten in het mbo opgesteld.

In 2018 heeft het Hoornbeeck College verder gewerkt aan de invoering van de herziene kwalificatiestructuur, keuzedelen en de verdere uitbreiding van het opleidingenaanbod. Om de veranderingen van de herziene kwalificatiestructuur zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft elke sector eigen onderwijsontwikkelaars. Samen met een projectleider vormen de ontwikkelaars de ontwikkelgroepen die aangestuurd worden door leden van het sectormanagement. In het visiedocument ‘Onze Koers – Een onderwijskundige handreiking’, worden de ambities van de school en zaken uit de ministeriële actieplannen als het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ en invoering herziene kwalificatiestructuur weergegeven in concrete richtingwijzers om de onderwijsontwikkeling te sturen. Sinds 2017 richten alle sectoren zich in de onderwijsontwikkeling vooral op de concretisering van de nieuwe kwalificatiedossiers die per 1 augustus 2016 voor alle opleidingen zijn ingevoerd. Voor veel opleidingen zal er in 2019 voor het eerst worden gediplomeerd op basis van de herziene kwalificatiestructuur.

2.4.2
Kwaliteitsplan

In 2015 heeft de overheid een aantal kwaliteitsafspraken gemaakt. Het doel van deze kwaliteitsafspraken is het verbeteren van de kwaliteit van het mbo door onderwijsinstellingen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen hun onderwijsopbrengsten te verhogen. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van extra financiële middelen (investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget) en door het systematisch beschikbaar stellen van informatie over de resultaten van individuele mbo-instellingen. Het Hoornbeeck College werkt hieraan mee en heeft een kwaliteitsplan (inclusief een excellentieplan) ingediend. Beide zijn goedgekeurd door MBO in Bedrijf. Het Hoornbeeck College werkt aan het kwaliteitsplan via de Planning & Control cyclus. In februari 2018 is de derde voortgangsrapportage opgeleverd. De eindrapportage over 2018 treft u hieronder aan.

Onderstaande thema’s komen aan de orde in het kwaliteitsplan (incl. excellentieplan).

Professionalisering van docenten en andere medewerkers
Deelthema Resultaten in periode 2015-2018
Excellente docenten De ambitie is een stijging van het aantal excellente docenten met 30% en heeft daarvoor met succes een master of een post hbo-opleiding gevolgd. Inmiddels ook jaarlijkse nascholingsplicht van 80 uur.
2015: 52,5% 2018: 48,6%
Ambitie is aangescherpt door jaarlijkse nascholingsplicht. De ambitie van een stijging van 30% is niet bereikt. Integendeel, er is juist een daling te zien. Door de groei van het Hoornbeeck College qua studentenaantal in de afgelopen jaren is er sprake van een aanzienlijk aantal nieuwe docenten, waardoor verhoudingsgewijs het percentage excellente docenten is gedaald in plaats van gestegen. Dit evenwicht zal zich naar verwachting in de komende jaren weer herstellen.
Aanvullend op reeds bestaande opleidingen is post-PDG traject ontwikkeld i.s.m. Driestar Educatief.
Lerarenbeurzen worden in het formatieverdeelbeleid anders verrekend, waardoor dit extra wordt gestimuleerd.
Inzet 3600-feedback Ambitie : 90% van de docenten maakt gebruik van de lesevaluatietool in het kader van de competentie reflectie en ontwikkeling.
De Raet-module 360-graden-feedback is te complex; daarom is een werkwijze buiten Raet gekozen. Hiermee is het monitoren wel moeilijker. Er zijn verschillende manieren waarop docenten aan zelfreflectie kunnen werken: lesbezoeken, duo-lessen en lesevaluaties. Met andere woorden: er wordt gekeken naar een totaal pakket aan middelen.
Een exact percentage van docenten wat gebruik maakt van dit pakket aan middelen is momenteel niet bekend. In de toekomst willen we het directe zicht hierop vergroten.
In overleg met studenten, docenten en management zijn vragen opgesteld voor de lesevaluatie. Sinds ca. november 2017 vinden lesevaluaties plaats door docenten met hun studenten via de ROC-spiegel met bespreking van de uitkomsten. PR vindt plaats via management en portal. Er is overleg met OR om instrument sterker te verankeren in POP-FU gesprekken.
Besloten is om meer ruimte te bieden aan een creatieve invulling van de POP-gesprekken én tevens te borgen dat deze gesprekken meer diepgang hebben.
Lerarenregister & Certificering Lerarenregister is landelijk niet doorgegaan.
Leergroepen van docenten Inmiddels wordt voldaan aan ambitie van minimaal één leergroep per locatie rondom een relevant onderwijskundig thema, behalve Goes. De thema’s van de leergroepen wisselen zich af.
Via het deelproject digitaal samenwerken wordt gewerkt aan bewustwording van nut en noodzaak van kennisdeling.
P&O neemt direct na afronding studie contact op met de vraag de scriptie te delen. Op het intranet van het Hoornbeeck College is een site ingericht waar deze worden gedeeld.
Naast het digitaal delen wordt kennis ook gedeeld binnen de teams en tussen locaties.
Er wordt vervolg aan gegeven door een commissie die docenten die onderzoek gaan uitvoeren voor hun studie te ondersteunen om voor de school nuttige onderwerpen voor (vervolg)onderzoeken te selecteren.
Werkveldstages voor docenten Bij alle sectoren is structureel sprake van docentstages. Komt ook in de managementrapportage van de opleidingsmanagers aan de orde.
Bij de sector Welzijn is inmiddels een concept gekozen waarbij instellingen docenten trainen en deze daarna een dag daarbij passende stage volgen.
Onderwijskundig leiderschap Minimaal 80% van de managers voldoen aan de criteria voor inspirerende leiders zoals beschreven in het professionaliseringsplan.
Alle nieuw benoemde managers krijgen een managementtraining.
Startende managers krijgen een coachingstraject.
Ook opleidingsmanagers bij teams met bijzondere problematieke worden gecoacht.
Intensivering onderwijs Nederlandse taal en rekenen
Deelthema Resultaten in periode 2015-2018
Instaptoetsen Taal & Rekenen De ambitie voor 2018 was dat het aantal studenten met een hoger behaald niveau dan vereist voor Nederlands 2F 2% is en voor Rekenen 2F 8%.
Er is voortdurend intervisie over didactische en organisatorische concepten tijdens platformbijeenkomsten.
Het implementeren en monitoren van nieuwe concepten vindt via de reken- en taalbeleidscommissie plaats.
% studenten met een hoger behaald niveau dan vereist
Rekenen: 2015: 10.2% 2018: 5.3%
Nederlands: 2015: 0% 2018: 4.1%
De ambitie voor 2018 is hiermee behaald voor Nederlands, maar helaas niet voor rekenen. Hoogstwaarschijnlijk houdt dit laatste verband met de inmiddels al langer durende onzekerheid rondom het al dan niet meetellen van rekenen bij het diploma.
Intensivering Nederlandse taal Inmiddels neemt de beroepsgericht ingerichte lesmethode de functie van de taalkaarten over en helpen de lesmethodes bij het bereiken van deze ambitie.
Het stimuleringsplan 'Bewust van eigen taal' waarbij de taalcoaches op de onderscheiden locaties een spilfunctie vervullen loopt inmiddels op alle locaties en de acties worden uitgevoerd. De taalcoaches hebben ook de contacten met de ontwikkelaars van de curricula. Het plan bevindt zich inmiddels in de doorontwikkelfase.
Intensivering Rekenen De rekencoaches vervullen inmiddels een spilfunctie op de locaties.
De ER-zorgroute is geïmplementeerd voor zowel het opleiden als het examineren.
Het monitoren van de implementatie van het stimuleringsplan ‘Bewust van rekenen’ is onderdeel van het activiteitenplan van de rekenbeleidscommissie. Een en ander wordt echter niet bevorderd door de politieke ontwikkelingen rondom rekenen.
Extra reken- en wiskundelessen in het geval van doorstroom naar het HBO is onderdeel geworden van het staande beleid.
Terugdringen van voortijdig schoolverlaten
Deelthema Resultaten in periode 2015-2018
Voorlichting en werving Bij alle opleidingen is aandachyt voor de (kwaliteit van de) voorlichting.
Op alle locaties vinden i.s.m. de VO-scholen PSO-activiteiten plaats.’
Voorlichting vindt plaats met behulp van de beroepsprofielen. Opleidingsvideo’s worden vernieuwd. De opleidingeninformatie op de website is herzien.
Intake en begeleiding Er is overleg met de VO-scholen over intakeactiviteiten. Voor alle opleidingen zijn er beroepsprofielen gemaakt. Deze gelden als handleiding voor de intakegesprekken.
Overal wordt AMN-test afgenomen, inclusief het meten van het startniveau voor Nederlands, Engels en rekenen. Dit om de studenten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het opleiden en begeleiden.
De ontwikkelde beroepsprofielen worden jaarlijks bijgesteld en er is een jaarlijkse scholingsplicht voor intakers en studieloopbaanbegeleiders.
In het kader van de wet ‘Vervroegde aanmelding en toelatingsrecht’ zijn de intakeactiviteiten geactualiseerd en ontvangen de studenten een loopbaanadvies. Intakers zijn geschoold.
In Qlikview wordt VSV per team gemonitord. Absentisme wordt strak bijgehouden om voortijdig uitval te voorkomen.
Startersresultaat: 2015 2018
Dienstverlening n.v.t. 98%
Economie 93% 92%
Gezondheidszorg 96% 95%
Techniek & ICT 94% 92%
Welzijn 94% 96%
Het percentage studenten dat hun diploma heeft behaald zonder tussentijdse opleidingswisselingen is voor het cursusjaar 2017-2018 83,4%, wat hoger is dan de landelijke norm voor startersresultaat.
Bevorderen beschikbaarheid en kwaliteit BPV
Deelthema Resultaten in periode 2015-2018
Beschikbaarheid BPV-plaatsen De tevredenheid van de studenten over leren en examinering in de BPV is als volgt:
BPV-enquête Hoornbeeck College 2018 (schaal 1 t/m 4) .
* Tevredenheid eindbeoordelingsgesprek 3.1
* Tevredenheid beoordeling 3.3
JOB Monitor 2018 (schaal 1 t/m 5): tevredenheid voldoende geleerd in stage: 4,4
Er wordt gewerkt aan het implementeren van een CRM-systeem.
Voor de nieuwe opleiding doktersassistent wordt gezocht naar nieuwe bpv-plekken. Dit is een tijdrovende investering. Voor het overige is de beschikbaarheid van BPV-plaatsen voldoende, met wel extra aandacht voor de ziekenhuisplaatsen bij de opleiding Verpleegkundige.
Betrokkenheid beroepenveld De tevredenheid van de studenten over de aansluiting onderwijs bij beroepspraktijk voldoet bij de JOB Monitor 2018: gewogen gemiddelde van BOL en BBL is 3.6, wat hoger is dan de minimaal vereiste score van 3.5.
Er vinden allerlei vormen van overleg, samenwerking en bedrijfsbezoeken plaats – qua aanpak passend bij de branche - om deze aansluiting te realiseren.
Er ontstaan momenteel ook bedrijfsscholen en op het werkveld afgestemde maatwerktrajecten.
Excellentie
Deelthema Resultaten 2015-2018
Internationalisering Ambitie: Ten minste 8,2% van de studenten met een bovengemiddeld resultaat loopt stage in het buitenland met mede als doel dat zij een bredere blik krijgen op (inter)nationale beroepscontext.
In 2018 heeft 16% van de studenten met een gemiddeld resultaat > 7,44 een stage in het buitenland gelopen. Hiermee is onze ambitie behaald.
Op iedere locatie is een coach internationalisering.
Er is een uitwisselingstraject met Hongarije. Verder is extra aandacht gegeven aan uitbreiding van het internationale netwerk richting Duitsland, Malta, Engeland, Schotland en Canada. Voor het overige zijn bestaande netwerken geïntensiveerd en/of verbreed.
Meester-gezel trajecten Ambitie: Op basis van de onderzochte mogelijkheden zijn de Hoornbeeck Gold-certificaten ingebed in het onderwijs van de sector Techniek & ICT, om studenten met bovengemiddelde resultaten de mogelijkheid te bieden te excelleren. Bij Zorg & Welzijn zijn de meester-gezeltrajecten ingebed in het onderwijs in de vorm van Gildeleren.
Extra certificaten * Economie: MBA en NIMA wordt nu op alle locaties aangeboden. Keuzedeel doorstroom HBO wordt extra curriculair aangeboden.
* Dienstverlening: VCA en EHBO worden aangeboden.
* Techniek: VCA en lasdiploma, Groot rijbewijs bij chauffeursopleiding
* Zorg en Welzijn: Oranjekruiscertificaat en weerbaarheidstraining. Verder is in ontwikkeling om een student Cum Laude te laten slagen. De criteria zijn in concept opgesteld, reeds besproken, maar moeten nog worden uitgewerkt in de procedures en voorlichting naar docenten/studenten. Verder is er voor verschillende opleidingen de mogelijkheid tot dubbel-diplomering.
*Hoornbeeckbreed: Cambridge en Goethe
De extra lessen om door te stromen naar de Pabo worden ook aangeboden aan studenten van andere sectoren. Daartoe moet een team toestemming geven i.r.t. de goede studieresultaten van de student.
Doorstroom naar het HBO Minimaal 15% van de gediplomeerde studenten op niveau 4 stroomt door naar een (verwante hbo-opleiding.
25% van de gediplomeerden stroomde in 2016-2017 door naar een hbo-opleiding en is daarmee 6% gestegen ten opzichte van de beginsituatie, wat minder is dan de ambitie. Landelijk was dit aantal in 2016-2017 36%. Het Hoornbeeck College komt hiermee dus onder het landelijk gemiddelde.
Aan de verhoging van de doorstroom naar het HBO is/wordt onder meer gewerkt door het gezamenlijk (door)ontwikkelen van AD-trajecten met onder meer CHE, HAN en Driestar Educatief. Daarnaast is gewerkt aan het (door)ontwikkelen van doorstroomprogramma’s.
Stimulering verbetering MVT Ambitie: De mogelijkheid voor studenten om op hoger niveau dan vereist te examineren wordt gefaciliteerd. In 2020 sluit ten minste 25% van de studenten Engels (en/of Duits) af op een hoger referentieniveau dan vereist.
Exacte percentage is nog niet bekend, er wordt hiervoor een rapportage ontwikkeld.
Alle docenten hebben inmiddels de mogelijkheid om Cambridge te volgen. Studenten die aan de voorwaarde voldoen zijn ook in de gelegenheid om Cambridge te volgen.
VTO/TTO is uitgesteld tot 2020. Dit omdat de verhoging van de kwaliteit van de reguliere lessen en de Cambridge-actie voorrang heeft gekregen.
Met ingang van 208-2019 worden Goethe-examens afgenomen en certicaten uitgereikt.
Skills- en uitblinkerscompetities Jong Ondernemen- en Debatwedstrijd is breder uitgerold en wordt inmiddels ieder jaar gehouden.
Sinds 2017 neemt het Hoornbeeck College deel aan Skills Heroes.
Studiewaarde
Deelthema Resultaten 2015-2018
Bevordering interne doorstroom Ambitie: Het gemiddelde jaar- en diplomaresultaat van de opleidingen van het Hoornbeeck College is en blijft minimaal 90%.
Uit Qlikview:
Sector JR DR
Dienstverlening 97% 91%
Economie 87% 89%
Gezondheidszorg 86% 92%
Techniek 88% 86%
Welzijn 89% 92%
Het Hoornbeeck College heeft besloten niet meer te sturen op studiewaarde, maar wel op kwalitatief goede intake en studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast wordt gestreefd naar het inschrijven van de student bij een opleiding van het niveau wat bij hem past.
Pedagogisch-didactische aanpak niveau 2 Voor deze studenten is een aparte pedagogisch-didactische visie opgesteld. Er zijn aparte groepen, docenten en specifieke lesmaterialen voor niveau 2. Kleinere groepen maken het mogelijk aandacht te hebben voor de individuele niveau 2-student.
ICT & Onderwijs
Deelthema Resultaten 2015-2018
Didactische visie ICT & Onderwijs Er is een Hoornbeeckbrede visie op de inzet van ICT in het leerproces opgesteld. Er is een practoraat ingericht met als doelstelling het gebruik van ICT beter in te bedden in het onderwijs.
I-coaches zijn ingesteld. Daarnaast een digitaal scholingstraject voor Hoornbeeck-medewerkers. Ook op locatie kunnen trainingen worden gevolgd.
Beleid Bring Your Own Device Het BYOD-beleid is voor docenten staand beleid. Voor de studenten worden hiervoor nog verschillende pilots gedraaid.
Aan het eind van het cursusjaar 17-18 hebben alle docenten ene eigen mobiel device, waardoor ICT-wijsheid verder zal toenemen. Studenten bij T&I opleidingen in Amersfoort zullen vanaf 18-19 ook met een eigen device aan het onderwijs gaan deelnemen.
ICT-vaardigheden docenten I-coaches zijn ingesteld. Daarnaast een digitaal scholingstraject voor Hoornbeeck-medewerkers. Ook op locatie kunnen trainingen worden gevolgd.
BPV-matchingsmodule De behoefte aan de digitale matchingsmodule bleek binnen de sectoren niet groot. Het digitale bedrijvenportaal is nog niet gerealiseeerd. Het administratieve deel van het bpv-proces wordt voor een groot deel via It’s Learning bijgehouden. In 2019 wordt de mogelijkheid onderzocht van het koppelen van bedrijven aan het digitale ‘plein’ waar zowel docenten als studenten zich gaan bevinden.
Digitalisering examendossiers De functionele vereisten zijn opgesteld. Momenteel wordt ook in landelijk verband i.s.m. SAMBO-ICT hierover nagedacht.
Applicatie OER-ontwikkeling Inmiddels is overgegaan tot het onderbrengen van de OER in Educator. Daarnaast worden de ontwikkelingen op dit gebied bijgehouden in Osiris, de opvolger van Eduarte voor het Hoornbeeck College.
Presentatie OER in Sharepoint Via de realisatie van de OER’s in Educator (zie hierboven) wordt tevens de OER op gebruikersvriendelijke wijze op maat aan de student gepresenteerd via Office 365.
2.4.3
BPV-plan

Vóór de zomervakantie 2016 is het kader van de kwaliteitsafspraken bpv-plan opgesteld, in nauw overleg met de stakeholders (bpv-coördinatoren, instellingen en bedrijven). Dit plan heeft een positieve beoordeling van MBO in Bedrijf gekregen. Bij het bpv-plan geldt resultaatbekosting; dit houdt in dat het Hoornbeeck College een financiële beloning krijgt wanneer de in het plan geformuleerde resultaten daadwerkelijk zijn bereikt binnen de in het plan gestelde termijn.

Evenals bij het kwaliteitsplan heeft het Hoornbeeck College aan het bpv-plan gewerkt via eigen Planning & Control cyclus.

 

Bij het werken aan het plan is gebleken hoe moeilijk het is om, wanneer er reeds een verbeterslag is gemaakt bij de beroepspraktijkvorming, deze resultaten nog verder te verbeteren. Het is een leerpunt voor het Hoornbeeck College om de resultaten minder ambitieus te formuleren. 

Op basis van de integrale beoordeling van de behaalde resultaten, zijn de in 2018 behaalde resultaten als voldoende beoordeeld door MBO in Bedrijf en heeft de minister van OCW deze beoordeling overgenomen.

2.4.3 BPV-plan deel 1
2.4.3 BPV-plan deel 2
2.4.4
Sector Dienstverlening
HCRotterdam (afdrukkwaliteit)-35.jpg

De sector Dienstverlening heeft een eigen pedagogisch-didactische aanpak ontwikkeld voor niveau 2. Zo zijn er speciale niveau 2 teams samengesteld en is er lesmateriaal ontwikkeld dat is afgestemd op niveau 2 studenten. Op verschillende locaties startte een wijkleerbedrijf waarin de studenten ervaring in de praktijk kunnen opdoen. Dit heeft tevens een meerwaarde voor de buurt waarin de school staat. Verder heeft de sector Dienstverlening haar opleidingenaanbod uitgebreid met de opleiding Beveiliging in Rotterdam en Gouda.

2.4.5
Sector Economie

De sector Economie heeft haar opleidingenaanbod uitgebreid met de opleidingen Logistiek. Verder is de sector bezig geweest haar bpv-materiaal te vernieuwen. Ook wordt er voortdurend gewerkt aan een sterkere verbinding met het bedrijfsleven. Zo wordt het onderwijs mede vormgegeven door echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Ook hebben verschillende studenten meegedaan aan de Skills-wedstrijden en de wedstrijden van Jong Ondernemen.

JV 2014 - studenten economie
2.4.6
Sectoren Gezondheidszorg & Welzijn

Om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de beroepspraktijk heeft de sector Gezondheidszorg & Welzijn in 2018 gewerkt aan de verdere invoering van de herziene kwalificatiestructuur. De invoering van de nieuwe dossiers geeft een goede gelegenheid om de opleidingen opnieuw in te richten en elementen toe te voegen waar verschillende branches om vragen. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om werknemers die zowel zijn opgeleid in de zorg- als in de welzijnssector. Dat vraagt om meer samenwerking in alle opleidingen zonder voorbij te gaan aan de specifieke vaardigheden van Gezondheidszorg en van Welzijn. Daar zijn in 2018 de nodige acties in ondernomen. Sommige opleidingen worden nu gecombineerd, zoals bijvoorbeeld Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg. Daarmee worden studenten dubbel gekwalificeerd. Dit wordt door het afnemend werkveld bijzonder gewaardeerd. De samenwerking zal komend jaar verder worden geïntensiveerd. Ook wordt onderzocht in hoeverre er meer opleidingen kunnen worden gecombineerd.

Beide opleidingen gebruiken examenmateriaal van een gevalideerde examenleverancier (P2M). Door deelname aan de klankbordbijeenkomsten van de examenleverancier blijven de betrokkenen als onderwijsontwikkelaars en de bpv-beleidscoördinator goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen ook input leveren op de producten. Het maken van goede toetsen en examens is een vak apart. Ook wordt de inzet van ict bij de afname van de toetsen een steeds belangrijkere factor. Daarom zijn met name de opleidingen van Welzijn aangesloten bij de Kennistoetsenbank. Door middel van pilots wordt ervaring opgedaan met het inzetten van ict voor de afname en beoordeling van toetsen. In 2019 willen we de pilots uitbreiden en onderzoeken of ook de opleidingen van Gezondheidszorg hiervan gebruik kunnen maken.

Het aantal voltijdstudenten Gezondheidszorg was het afgelopen jaar opnieuw groot. Dit levert vrijwel alleen uitdagingen op door het beperkte aantal stageplaatsen voor de opleidingen Verpleegkunde en Doktersassistent (niveau 4). De arbeidsmarkt voor met name niveau 3 en 4 trekt sterk aan en er gaan weer tekorten ontstaan. De verwachting is dat het aantal stageplaatsen gaat toenemen, met name in de wijk- en ouderenzorg. Er ontstaan ook allerlei andere initiatieven waarbij het mes aan twee kanten snijdt: kwalitatief wordt het onderwijs beter en kwantitatief kunnen meer studenten hun stage lopen. Het fenomeen Gildeleren is hierin interessant: het onderwijs wordt geheel in de instelling verzorgd, wat een contextrijke leeromgeving realiseert.

Binnen de opleidingen van Welzijn speelt het stageprobleem niet of nauwelijks. We zien ook daar dat de branches steeds meer vragen om breder gekwalificeerde beroepsbeoefenaars. In de opleidingen geven we daar vorm en inhoud aan door zo veel als mogelijk de overlap tussen kwalificatiedossiers c.q. opleidingen in een gezamenlijke cursus aan te bieden en een zo breed mogelijk palet van uitstroomprofielen aan te bieden. Er wordt komend jaar onderzocht in hoeverre er twee uitstroomprofielen kunnen worden aangeboden om in te examineren. Dit kan de arbeidsmarktrelevantie van de opleidingen ten goede komen. Ten aanzien van het fenomeen Gildeleren binnen Welzijn: in 2019 is een afdeling Gildeleren gestart bij de gehandicaptenzorginstelling Adullam. In 2019 wordt verder onderzocht, in samenwerking met instellingen, of dit concept van leren nog verder kan worden uitgebreid.

De verbinding met de branches en instellingen is sterker geworden door de invoering van het landelijk Zorgpact en de regionale uitwerkingen daarvan. Het Hoornbeeck College is partner in de zorgpacten die in de regio’s van onze locaties worden uitgerold. Ook participeren wij in werkgeversverenigingen: werkgeversvereniging Oost en Zuid-Holland-Zuid. Tevens zijn samen met instellingen voor gehandicaptenzorg keuzedelen ontwikkeld, toegesneden op specifieke vragen vanuit de instellingen, en verzorgen zij trainingen voor onze docenten. Ook instellingen als Ontmoeting en Leger des Heils verzorgen beroepsgerichte trainingen voor onze docenten. Meestal worden deze trainingen ook gekoppeld aan docentenstages in die instellingen. Goed beroepsonderwijs is een verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven/instellingen samen.

De sector Gezondheidszorg & Welzijn krijgt in het kader van herintreders, zij-instromers en het opleiden voor een hoger niveau steeds meer vraag naar maatwerktrajecten. Tegelijkertijd verandert de studentenpopulatie: er komen steeds meer oudere studenten. Volwassenonderwijs heeft binnen het Hoornbeeck College al plaats, maar die plaats zal steeds groter worden. Dat vereist een ander didactisch en pedagogisch handelen van de docenten. Een aantal docenten is hierop in 2018 geschoold. In 2019 zal er voor het vorm- en inhoudgeven van het volwassenonderwijs verdere aandacht zijn. In 2018 is gestart met een bedrijfsschool op de locatie Amersfoort, gericht op zijinstromers en herintreders binnen de Gezondheidszorg (CuraZorgtalent). In 2019 wordt er gestart met een bedrijfsschool in samenwerking met het Leger des Heils.

De sector Gezondheidszorg & Welzijn participeert volop in de Mbo Raad. Daardoor is er op deelvlakken goede samenwerking met andere mbo-scholen, ook in de diverse regio’s. Met het hbo is ook samengewerkt aan een keuzedeel doorstroom mbo-hbo. Met Driestar Educatief wordt samengewerkt in het traject ‘Goed voorbereid naar de Pabo’ voor studenten van de opleiding Onderwijsassistent. Ook participeren wij in overleggen over het vorm- en inhoud geven van Associated Degree-opleidingen (hbo-opleidingen op niveau 5) die aansluiten bij onze opleidingen. In 2018 startte een gezamenlijk ontwikkelde AD Social Work met de CHE, in 2019 zal de AD Pedagogisch Educatief Professional starten bij Driestar Educatief. Ook docenten van het Hoornbeeck College zullen worden gedetacheerd om in die opleiding onderwijs te verzorgen.

HCAmersfoort (afdrukkwaliteit)-21

In de sector Gezondheidszorg is in 2018 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd en de verdeling daarvan tussen begeleide onderwijstijd en de stage/beroepspraktijkvorming. Ook in 2019 zal een nieuwe aanvraag worden gedaan.

2.4.7
Sector Techniek & ICT

In 2018 zijn weer stappen gezet bij de Techniek en ICT-opleidingen. Opnieuw is sprake van groei van het totale studentenaantal van deze sector. Omdat de branches behoefte hebben aan extra werknemers is het positief dat onze opleidingen ook meer jonge mensen trekken. Daarbij valt wel op dat de groei met name wordt gerealiseerd bij de bbl-opleidingen. De bol-opleidingen vertonen een stabieler beeld.

HCAmersfoort (afdrukkwaliteit)-39

Wij geven ons onderwijs vorm vanuit een actueel beeld van wat van de beginnend beroepsbeoefenaars wordt gevraagd in de huidige praktijk. Vanwege de snelle technologische ontwikkelingen vraagt dit veel van het onderwijs. Daarom vindt er vanuit de verschillende opleidingen en locaties overleg plaats met het bedrijfsleven. Wij blijven daarbij vasthouden aan het aanbieden van theoriekennis. De relevantie van deze kennis willen we aan studenten laten zien. Uit de enquêtes onder onze stagebedrijven blijkt ook dat dit door het bedrijfsleven erg wordt gewaardeerd.

Ook geven we in ons onderwijs aandacht aan de professionele beroepshouding, waarbij het Bijbelse perspectief een plek krijgt. Onderwijs is immers méér dan kennis en kunde aanbrengen!

Het opleidingenportfolio kent weer een aantal nieuwe opleidingen: de bbl-opleiding tot keukenmonteur wordt ook voor werknemers van andere bedrijven opengesteld en van de niveau 4- opleiding Bouwkunde is ook een wegenbouw-variant gestart. Daarnaast worden bbl-opleidingen voor dak- en wandbeplating en voor niveau 4 bouwkunde voorbereid.

2.4.8
Keuzedelen

Het Hoornbeeck College heeft in 2016 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de keuzedeelverplichting ten behoeve van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Het vak Godsdienst is voor het Hoornbeeck College een kernvak dat sterk verbonden is aan onze missie en visie. De Bijbel is leidend voor de levensbeschouwelijke vorming van onze studenten in de drieslag: gezin, kerk en school. Het vak Godsdienst wordt daarom gevolgd door al onze studenten, in alle opleidingen en opleidingsvarianten. Het aantal studiebelastingsuren (SBU) bedraagt 240 uur, waarin begeleide onderwijstijd en zelfstudie is opgenomen. In de SBU is geen bpv opgenomen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Onderwijsovereenkomst (OOK). De kwaliteit van dit keuzedeel wordt bewaakt door een beleidscommissie Godsdienst en Burgerschap, die het lesmateriaal, de toetsen en opdrachten samenstelt in samenwerking met vakdocenten. De vaststelling van toetsen gebeurt door de Hoornbeeckbrede vaststellingscommissie en de resultaten worden vastgesteld in de Centrale Examen Commissie (CEC).

keuzedelen

In 2018 zijn er verzoeken gedaan voor niet-gekoppelde keuzedelen. Er heeft geen afwijzing plaatsgevonden. Daarnaast heeft ook het doelmatigheidsaspect geen rol gespeeld. Dit is verklaarbaar doordat de keuzedelen zich nog in de implementatiefase bevinden en omdat het Hoornbeeck College met relatief weinig opleidingen een beperkte hoeveelheid keuzedelen aanbiedt.

 

Overzicht niet-gekoppelde keuzedelen

Aantal niet-gekoppelde keuzedelen per sector per locatie
Amersfoort Goes Gouda Kampen Rotterdam Eindtotaal
Dienstverlening 1 1
Economie 29 8 12 9 24 82
Gezondheidszorg 4 4
Techniek&ICT 4 4
Welzijn 4 16 6 26
Eindtotaal 33 13 32 9 30 117
2.4.9
Taal- en rekenonderwijs

In 2017 heeft het Hoornbeeck College opnieuw geïnvesteerd in toets- en lesplannen voor taal- en rekenonderwijs. De resultaten van onze studenten voor Nederlands en rekenen liggen voor alle niveaus duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoewel het vereiste instroomniveau door veel studenten nog niet wordt gehaald, is een duidelijke vooruitgang zichtbaar. Daarom besteden we buiten de lessen om extra aandacht aan de studenten die dat nodig hebben. Zo is de inzet van taal- en rekencoaches succesvol gebleken. Deze taal- en rekencoaches hebben ook zitting in de respectievelijke beleidscommissie. Hiermee houden we de wet- en regelgeving bij, houden we de aandacht voor taal en rekenen op de locaties levend en ontplooien we allerlei initiatieven die aansluiten bij het niveau en ambitie van de studenten. Voorbeelden zijn meer aandacht voor lezen ter vergroting van de woordenschat, debat-, reken- en dicteewedstrijden.

Binnen het Hoornbeeck wordt, net zoals in het reformatorisch voortgezet onderwijs, bijzondere aandacht gegeven aan het vak Engels. Vanaf het cursusjaar 2015-2016 zijn deze activiteiten geconcentreerd in de zogenoemde taskforce Engels, waarin onder meer de taalcoaches Engels participeren. Tijdens het cursusjaar 2015-2016 is onderzocht welke knelpunten zich hierin precies voordoen, om die in het jaar erop gericht te kunnen aanpakken. In 2016-2017 is er concrete uitvoering gegeven aan een opgesteld actieplan. Daarnaast is de stap gezet om meer beroepsgerichte leermethoden in te zetten. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan op de eisen die aan de studenten worden gesteld in hun toekomstige beroep. In 2018 zijn deze stappen afgerond. De opbrengsten worden in 2019 gemonitord door de taskforce Engels die in 2019 verder gaat als beleidscommissie Engels.

2.4.10
Passend Onderwijs

In 2018 konden al onze studenten weer rekenen op Passend Onderwijs. Het loopbaanadviesgesprek was hierbij het startmoment. Samen met de student werd de ondersteuningsbehoefte vastgesteld.
In de Job-monitor gaf een derde deel van de studenten aan een beperking te hebben. Het overgrote deel heeft dit ook gemeld, zodat er aandacht aan besteed kon worden. In veel gevallen was de basisondersteuning toereikend. 14 procent van alle studenten had echter extra ondersteuning nodig. Deze extra ondersteuning bleek vooral in het eerste jaar nodig te zijn. 22% van de eerstejaars kreeg extra ondersteuning. In het derde jaar is dat afgebouwd naar 5%.
De intensiteit van extra ondersteuning verschilde per locatie, sector en opleidingsteam. In de opleidingen ICT, SAW Maatschappelijke Zorg, Dienstverlening en Electrotechniek werd relatief veel extra ondersteuning geboden. ICT springt het meest in het oog, waar 27% extra ondersteuning kreeg.
Studenten met extra ondersteuning kregen extra gesprekken, trainingen of aanpassingen (vooral examenaanpassingen).
Vergeleken bij voorgaande jaren nam het aantal ondersteuningsvragen dat te maken had met geestelijke gezondheid en leef- en gezinsomstandigheden toe. Het aantal ondersteuningsvragen dat te maken had met functioneren op school nam af. Extra ondersteuning werkt al jaren met een budget. Na vaststelling (per locatie, op basis van het aantal gewogen studenten) is dit verwerkt in het verdeelmodel. Ongeveer de helft is bestemd voor de teams extra ondersteuning. De andere helft is bestemd voor trajecten waar (m.n.) SLB-ers worden ingezet.
In de basisondersteuning is in dit jaar veel aandacht is uitgegaan naar de instroombegeleiding. Alle locaties hebben intakeactiviteiten vastgesteld. In de loopbaanadviesgesprekken werden de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers als uitgangspunt genomen, zodat er een goede doorgaande lijn van vmbo naar mbo gerealiseerd kan worden.

2.5
Internationalisering

Ook in 2018 is gewerkt aan verbetering van de voorbereiding en uitvoering van internationale stages. Er is een nieuw beleidsplan gemaakt en vastgesteld. Coördinatoren Internationalisering stimuleren en ondersteunen onderwijsteams bij het stellen en behalen van internationaliseringsdoelen, zoals deze in het excellentieplan zijn opgenomen. In het verslagjaar zijn in de sector Gezondheidszorg de meeste internationale stages uitgevoerd, met name in ziekenhuizen in België en Suriname. Verder waren enkele van onze studenten te vinden in Groot-Brittannië, Afrika en Canada. Ook werden werkweken georganiseerd naar onder andere Roemenië. Er zijn contacten gelegd om te komen tot partnerschappen.

2.6
Burgerschap (Godsdienst en Maatschappijleer)

Het Hoornbeeck College besteedt vanuit de Bijbelse identiteit aandacht aan vorming van studenten. Deze vorming richt zich op hoofd, hart en handen, dus: kennis, houding en vaardigheden. De vakken Godsdienst en Burgerschap nemen een bijzondere plaats in. Bij deze vakken wordt gewerkt aan de kerndoelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de visie en missie van de school:

  • Studenten laten wortelen in Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan.
  • Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaars in de 21e eeuw.
  • Studenten vormen en toerusten tot verantwoordelijke burgers in de huidige maatschappij.

De nationale kwalificatie-eisen voor Burgerschap kennen vier dimensies: sociaal- maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap. Het Hoornbeeck College heeft daar een vijfde dimensie aan toegevoegd: reformatorische identiteit. Rondom deze extra dimensie zijn in het verslagjaar voor het vak Godsdienst verschillende readers geschreven. Daarnaast zijn er specifiek voor de doelgroep niveau 2 eigen readers gemaakt. Deze methode kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en de afwisseling tussen korte theorieblokken en praktische opdrachten. Daarnaast zijn alle bestaande readers Godsdienst herzien. Voor het vak Burgerschap is ook een apart boek gemaakt voor niveau 2 studenten.

zout niveau 2 b
2.7
Klachten en klachtenafhandeling

Klachten rond examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar 2017-2018 zijn er geen klachten bij deze commissies binnengekomen. Er is in het verslagjaar ook geen beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep.

Bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van de klachtenregeling. Bij het Hoornbeeck College zijn op grond van de klachtenregeling voor elke locatie vanwege de toegankelijkheid een man en een vrouw als vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersonen hebben een brugfunctie tussen ouder(s)/studenten en medewerkers van de school enerzijds en, zo nodig, de klachtencommissie anderzijds. In het verslagjaar zijn enkele klachten gemeld. Deze zijn intern afgehandeld, zodat doorgeleiding van een klacht naar de externe klachtencommissie niet aan de orde was. Daarnaast worden de vertrouwenspersonen regelmatig door collega’s, ouders of studenten geconsulteerd met een vraag om een advies over hoe te handelen in een bepaalde situatie.

In het verslagjaar zijn er bij de commissie integriteit geen meldingen gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling.

Jaarverslag 2018
1084