Jaarverslag 2018
4.1
Duurzaamheid en huisvesting

Duurzaamheid

Duurzaamheid zien we als een onderdeel van het Bijbelse rentmeesterschap. Ook vanuit de overheid krijgen we de opdracht om producten, gebouwen en diensten te verwerven die nu en later goed zijn voor mens en milieu. We richten onze aandacht op dit moment vooral op:

 • een gezonde werk- en leeromgeving;
 • een aanvaardbaar geluidsniveau van de ventilatiesystemen;
 • lagere energiekosten door energiebesparende maatregelen en optimaal gebruik van daglicht; het efficiënt inzetten en verwarmen van ruimten;
 • het hergebruiken of doneren van materialen en meubels.

Naast deze duurzame maatregelen heeft het Hoornbeeck College ook een Energiebesparingsplan (EBP). In 2030 wil de school 35% van alle energie duurzaam opwekken. Voor de komende jaren hebben we de volgende stappen kunnen zetten.

Algemeen

 • Energieverbruik op alle locaties wordt gemonitord.
 • Alle technische installaties worden beheerd op afstand via een gebouwbeheersysteem.
 • Zes locaties zijn voorzien van zonnepanelen (totaal meer dan 2000 stuks)
 • Op alle locaties is de stooklijn geoptimaliseerd.
 • Door gerichte maatregelen, zoals ledverlichting, het tijdig uitschakelen van componenten enz. is ons elektriciteitsgebruik gedaald met ca. 30%.
 • Vermindering van energieverbruik is een doorgaand proces.

Amersfoort

 • Het ruim 100 jaar oude pand is voorzien van dubbelglas en deels van een nieuw pannendak.
 • De ingezette optimalisatieslag m.b.t. het energieverbruik wordt voortgezet. Ten opzichte van de start van ons EBP in het jaar 2009 is ons energieverbruik voor warmteopwekking gehalveerd.
 • 70% van de bovengenoemde warmteopwekking is CO2-neutraal door het stoken met biomassa.
 • Onze ambitie is om in 2025 geheel CO2 neutraal te zijn.
amersfoort

Gerealiseerd bij nieuwbouw in Goes, Kampen en Rotterdam 

 • Moderne isolatie
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem (Kampen)
 • Ledverlichting in de verkeersruimten
 • Regeling verlichting en warmtevraag per ruimte bij aanwezigheid
 • Warmte-koude-opwekking middels hoogrenderende warmtepompen.

Huisvesting

Algemeen
Het Hoornbeeck College realiseert het schoonmaken van de gebouwen voor een groot deel in eigen beheer. We constateren dat hierdoor beter wordt schoongemaakt en dat er beter toezicht wordt gehouden. Alleen de leslokalen worden door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd.

Amersfoort
De kapel van de locatie Amersfoort is van binnen gerenoveerd. Daarbij is ervoor gekozen om de binnenruimte terug te brengen in de oorspronkelijke kleuren. Een groot groot deel van de dakpannen is vervangen en tevens is dakisolatie aangebracht.

De Hoge Kleiweg is van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Op de planning 2019-2020 van de provincie Utrecht staat, na het opknappen van de N237, het aanbrengen van een fietstunnel onder de Stichtse rotonde voor een veiligere bereikbaarheid van onze locatie voor fietsers. Om de veiligheid voor onze fietsers te borgen is de fietsingang verplaatst. Er is een nieuwe ontsluiting voor fietsers gerealiseerd naast de hoofdingang.

Apeldoorn
Op het dak zijn boven warme lokalen Roofclix geplaatst. Deze Roofclixpanelen zorgen voor een betere warmteafvoer en isolatie. De cv-installatie is vervangen en aangesloten op het gebouwbeheersysteem. De inmiddels zichtbare besparingscijfers geven aan dat de maatregelen voldoen aan onze verwachtingen.

Goes
De nevenlocatie aan de Lijnbaan is hebben wij verlaten. Er is een uitbreiding gerealiseerd van de bestaande hoofdlocatie. Hiermee is alles onder één dak gebracht.

Gouda
Door de toename van het studentenaantal is besloten om vervroegd een nieuwe vestiging te openen in Gouda. In twaalf weken tijd is een kantoorpand aan de Rijsselseweg 1 omgebouwd tot een Hoornbeeck-waardig onderwijsgebouw. Dit gebouw is vanaf het cursusjaar 2015-2016 in gebruik.

Gezien de slechte energetische eigenschappen van dit pand, is ook dit gebouw aangesloten op ons gebouwbeheersysteem en is elk lokaal voorzien van een individueel gestuurd verwarmings-koelingssysteem.
Door de grotere groei dan voorzien, bleek al snel dat extra ruimte was gewenst. Dit is gerealiseerd door ingebruikname van een deel van een kantoorpand aan het Noordelijk Halfrond 10. Inmiddels is dit kantoorpand gekocht, gestart met een totale transitie van kantoorgebouw naar schoolgebouw, met het voornemen om dit pand in 2019 als school in gebruik te nemen.

Kampen
Halverwege 2014 is de nieuwbouw aan de Willem Hendrik Zwart Allee opgeleverd. Al snel bleek de studentenpopulatie verder te groeien en is besloten om het gebouw verder uit te breiden. In december 2015 zijn tien extra lokalen opgeleverd en in gebruik genomen.

Rotterdam
Voor het Hoornbeeck College in Rotterdam wordt het ruimtegebrek steeds groter. Ook de uitbreiding van ons onderwijsaanbod techniek vraagt om extra ruimte. De verwachte afname in de groei van studenten, door de opening van onze nieuwe vestiging in Gouda, blijkt minimaal te zijn. In december 2015 zijn wij eigenaar geworden van de aangrenzende Carnissetuin.
In april 2016 is gestart met de nieuwbouw van een complete vleugel die wij in 2017 in gebruik hebben genomen. Voor een deel van de techniek opleiding wordt een nieuwe hal geplaats op het terrein van de De Sweaf van het Wartburg College. Er is een samenwerkingsverband met de Sweaf aangegaan voor het gezamenlijk gebruik van dure machines en technische apparatuur.

Het bestaande pand is in de zomervakantie 2016 gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. Met name de ventilatie is onder handen genomen, zodat de studenten en docenten in frisse ruimten en lokalen kunnen werken en lesgeven.

2018-09-11 Hoornbeeck Rotterdam (afdrukkwaliteit)-60.jpg
4.2
Arbo en veiligheid

In 2018 voerden we op de locaties risico-inventarisaties uit door preventiemedewerkers en een externe veiligheidsdeskundige. Het geheel van deze inventarisaties laat zien dat risico’s goed in beeld zijn en dat tijdig actie wordt ondernomen op mogelijke tekortkomingen. Blijvend aandachtspunt is wel ‘beïnvloeding van gedrag’. De preventiemedewerkers volgen jaarlijks bijscholing.

In aansluiting op 2017 is er in 2018 aandacht geweest voor beeldschermergonomie. Ook zijn er weer werkplekonderzoeken uitgevoerd door de preventiemedewerkers. De in 2016 opgestelde Instructie Beeldschermwerk heeft nogmaals aandacht gekregen. Daarnaast is erop gewezen dat de collega’s thuis met de Instructie Beeldschermwerk aan de slag kunnen.

De richtlijn voor een inruimingsalarm werd verder uitgewerkt. Op alle locaties is een inruimingsoefening gedaan. Deze oefeningen zijn geëvalueerd en krijgen in 2019 een vervolg. Naast een inruimingsalarm is gewerkt aan cameratoezicht in en rondom de school.

In 2018 is, in samenwerking met de ondernemingsraad en de studentenraad, een begin gemaakt met het project Rookvrije school. Ook wordt voortdurend gewerkt aan de duurzaamheid binnen de school.

Ondersteund door een gecertificeerde deskundige, is het beleidsplan veiligheid voor het Hoornbeeck College herschreven. De bijbehorende protocollen zijn herzien en opnieuw onder de aandacht gebracht. Bovendien is in 2018 een crisismanagementplan opgesteld, evenals een calamiteitenplan voor werkweken of excursies. De plannen van aanpak die worden opgesteld naar aanleiding van de risico-inventarisatie, zijn ook verwerkt in het beleidsplan. Het beleidsplan wordt uitgevoerd en voortdurend bijgewerkt door de veiligheidscoördinator. De veiligheidsorganisatie van het Hoornbeeck College wordt hieronder schematisch weergegeven:

4.2_arbo-veiligheid

Deze veiligheidsorganisatie hebben we in 2018 kritisch tegen het licht gehouden en geëvalueerd. Doorgevoerde veranderingen naar aanleiding van deze evaluatie zijn verwerkt in het beleidsplan veiligheid.

4.3
ICT

Het jaar 2018 stond grotendeels in het teken van project-IO: Innovatief Onderwijs. Een project dat bestaat uit vier deelprojecten:

 • Continuïteit en capaciteit van het netwerk: in 2017 is er een aanbestedingstraject geweest om te komen tot een nieuw netwerk zodat alle studenten en medewerkers gebruik kunnen maken van webbased applicaties en wifi. In 2018 is het gehele netwerk vervangen.
 • Organisatie rond ICT: van beheer naar regie en van techniek-gedreven naar service-georiënteerd. Technisch en specialistisch beheer wordt uitbesteed aan leveranciers en ondersteuning wordt gegeven zo veel mogelijk op de schoollocaties; centraal georganiseerd maar decentraal uitgevoerd. In 2018 is een nieuwe organisatiestructuur opgezet en zijn functies aangepast.
 • ICT-Deskundigheid: medewerkers hebben behoefte aan meer ICT-vaardigheden. Dit komt door de toenemende mate van ICT in het onderwijs. Het in 2017 gestarte practoraat Onderwijs Online vervult hierin een grote rol. In 2018 is een e-learning systeem gekozen en zijn er diverse kennismodules ontwikkeld waarmee medewerkers hun vaardigheden kunnen vergroten.
 • Digitaal samenwerken en curriculum: dit project wat in 2017 gestart is, wil het digitaal samenwerken en ontwikkelen van digitale content faciliteren. Dat gebeurt door het aanbieden van een digitale leerwerkomgeving en samenwerkinsgverbanden binnen en buiten het onderwijs te versterken en te creëren. Deze digitale leerwerkomgeving is in 2018 geselecteerd en verder ingericht. Naar verwachting zal dit platform medio 2019 worden geïmplementeerd.

Verder is er vanuit ICT in 2018 gewerkt aan:

 • AVG: Per mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Er is een (wettelijk verplichte) Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd en er zijn diverse processen ingericht om gegevensbescherming goed in te kunnen vullen.
 • Project MMA; het in 2017 gestartte project Mijn Mobiele Apparaat is in 2018 afgerond door medewerkers op de locaties Rotterdam en Apeldoorn te voorzien van een eigen mobiel apparaat.
 • Laptops Techniekstudenten: In Rotterdam en Amersfoort werken de 1e-jaars Techniekstudenten met laptops. Deze laptops werden via een webshop aangeschaft: Choose Your Own Device (CYOD). Op deze laptops kunnen de studenten alle benodigde software zelf installeren. De komende jaren wordt dit concept uitgebreid met andere sectoren.
 • Docentenportaal Eduarte: het Docentenportaal van Eduarte is in gebruik genomen. Dit responsive portaal (geschikt dus voor smartphones, tablets, etc.) biedt een gebruiksvriendelijke weergave van veel functionaliteiten die dagelijks door docenten wordt gebruikt.
 • Aanbesteding Student Informatie Systeem (SIS): met 8 andere scholen heeft het Hoornbeeck een aanbesteding laten uitvoeren om tot een nieuw SIS te komen. Uit de inschrijving en de productpresentatie kwam Osiris als beste applicatie naar voren. Heel 2019 zal gebruikt worden om deze applicatie voor de scholen te ontwikkelen en waar nodig aan te passen. Daarna kan implementatie plaatsvinden.
4.4
Kwaliteitszorg
4.4.1
PDCA-cyclus

Voor de doorlopende verbetering van kwaliteitszorg hanteren we de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Deze cyclus komt terug in ons managementmodel dat is gebaseerd op het INK-model. Dat model is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. De kern van het INK-model wordt gevormd door werken aan samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model.

4.4.3_pdca cyclus
4.4.2
Planvorming en managementrapportages

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n).

4.4.4_plan zelfevaluatie

In 2018 is gewerkt aan de implementatie van de doorontwikkelde systematiek. Deze implementatie zal in 2019 worden voortgezet.

Aandachtspunten:

 • Het aspect van dynamische plannen met halfjaarlijks een peilmoment. Deze input wordt gebruikt bij de managementrapportagegesprekken.
 • In het eerste deel van de managementrapportagegesprekken is naast het gesprek met de manager ook een gesprek met (een afvaardiging van) het team plaatsvinden. Het tweede deel alleen met de manager.
 • De inhoud van het plan wordt aangevuld met de visie op onderwijs en de visie op kwaliteit van het team.
 • Het scholingsplan wordt enerzijds vereenvoudigd. Anderzijds zal worden ingezet op een verder toegroeien naar de situatie dat teamscholing meer is dan een optelsom van de scholingen die plaatsvinden binnen een team naar een team wat bewust scholing inzet om de teamdoelen te kunnen verwezenlijken en de kwaliteit van de ‘going concern’-zaken minimaal gelijk te houden.

Daarnaast is het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College geactualiseerd.  

4.4.3
Ontwikkelingen kwaliteitszorg

In 2018 is gewerkt aan een aantal ontwikkelingen rond kwaliteitszorg:

 • ondersteuning en advisering op de locaties;
 • toegankelijk management dashboard;
 • nadere uitwerking risicoanalyse;
 • proces(her)ontwerp van onder meer keuzedelen, examinering, loopbaanadvies en BSA;
 • uitvoeren van interne audits en audits bij andere ROC’s in verband met deelname aan de auditpool Diagonaal en het kwaliteitsnetwerk MBO;
 • actueel houden bestaande procedures.

De Hoornbeeck Quality Tool is ingezet om bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijk weer te geven. De afdeling Kwaliteitszorg is betrokken bij de inrichting van applicaties als het studentvolgsysteem, applicaties voor begeleiding, bpv, presentieregistratie en een dashboard applicatie.

Meerjarenplanning onderzoeken

Activiteiten Frequentie 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Medewerkers-tevredenonderzoek (landelijk onderzoek) 1x per 2 cursusjaren ~ X ~ X ~ X
Studententevredenheids-onderzoek JOB-monitor (landelijk onderzoek) 1x per 2 cursusjaren ~ X ~ X ~ X
Alumnionderzoek – Het echte schoolsucces 1x per cursusjaar X X X X X X
Vervolg na diploma Bij diplomering X X X X X X
BPV-enquête - docenten/studenten/ leerbedrijven 1x per 2 jaar X X ~ X ~ X
Enquête begeleiding nieuwe docenten (behoefte onderzoek schoolopleiders en startende docenten – i.o.m. opleidingsschool) 1x per cursusjaar ~ X X X X X
Ouderenquête 1x per 3 cursusjaren ~ X ~ ~ X ~
Lesevaluatie Vrijwillig X X X X X
4.4.4
Auditing

Samenwerking
Samen met Kwaliteitsnetwerk MBO werken we aan de onderwijskwaliteit op instellingsniveau. Mbo-instellingen ondersteunen elkaar door kennisdeling en het ontwikkelingen van een goede auditsystematiek. We maken ook deel uit van de auditpool Diagonaal. Dit is een samenwerkingsverband van achttien mbo-instellingen waarin auditoren worden uitgewisseld, aan professionalisering van auditoren wordt gewerkt en intervisie- en kennisdelingsbijeenkomsten worden gehouden. Op die manier worden kwalitatief goede onafhankelijke beoordelingen gefaciliteerd.

Audits 2018
In 2018 hebben bij het Hoornbeeck College zowel interne als externe audits plaatsgevonden. Het betroffen thema-audits naar diplomering en examinering en een audit op aanvraag naar Passend Onderwijs. Ook een produktaudit OER’s. Daarnaast teamaudits bij de sector Welzijn en de sector Techniek. Bij de teamaudit worden met als referentiekader het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College drie teams per sector onderzocht en daarnaast sectorbreed de thema’s curriculumontwikkeling, beroepspraktijkvorming, examinering en kwaliteitsborging.
Tevens heeft de instellingsaudit door het kwaliteitsnetwerk MBO plaatsgevonden aan de hand van het dialoogmodel. Hierbij is onderzoek gedaan naar de volgende onderzoeksvraag: “Zijn binnen het Hoornbeeck het bewustzijn en de ambitie in alle geledingen voldoende ontwikkeld in lijn met het strategisch plan, zodat vertrouwen in de verdere ontwikkelingen gerechtvaardigd is?”

De strategische planperiode 2015-2020 was eind 2017 halverwege. Vanuit de veronderstelling dat bij het Hoornbeeck College de basis op orde is had het Hoornbeeck College behoefte aan een mid-term en ontwikkelingsgerichte review op de strategische ambities. De gestelde deelvragen zijn:

 1. Zijn er voldoende mogelijkheden om de verdere ontwikkeling van het onderwijs te ondersteunen (in termen van professioneel vermogen, passende randvoorwaarden, effectieve besturing)?
 2. Zijn in het onderwijs een aantal prioriteiten voor de studenten merkbaar geëffectueerd; het betreft de inpassing van de identiteit in het curriculum, de actuele aansluiting op ontwikkelingen in het werkveld (verder reikend dan het kwalificatiedossier), meer maatwerk (goede zorg voor kwetsbare studenten, ruimte voor excellentie).

De samenvatting van de rapportage is terug te vinden op https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/auditsrapportage/.

De uitkomst hiervan is verwerkt in de actualisering van het strategisch meerjarenplan van het Hoornbeeck College en in de kwaliteitsagenda.

Meerjarenplanning audits (intern/extern)
Activiteiten Frequentie 2016- 2017 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 2020- 2021 2020- 2021
WOT en portretten HC (Teamaudit)*/** 1x per 3 cursusjaren X (extern) G, D X (extern) W, T&ICT X (extern) E X (extern) G, D X (extern) W, T&ICT X (extern) E
Instellingsaudit (Kwaliteitsnetwerk MBO) 1x per 4 cursusjaren (i.p.v. 1x per 3 cursusjaren) - 1 jaar voorafgaand aan SvI; afspraak KNW momenteel 1x per 3 cursusjaren ~ X (extern) ~ ~ ~ X (extern)
Examinering 1x per 2 cursusjaren, tijdelijk frequênter X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Examinering entree op VO jaarlijks X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Diplomering jaarlijks X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Verzuim en VSV 1x per 2 cursusjaren i.p.v. 1x per 3 cursusjaren X (intern) ~ X (intern) ~ X (intern) ~
Onderwijstijd 1x per 3 cursusjaren i.p.v. 1x per 2 cursusjaren X (intern) ~ ~ ~ X (intern) ~
Steekproef CE 1x per cursusjaar X (IC)*** X (IC) X (IC) X (IC) X (IC) X (IC)
Examinering Welzijn, Gouda op aanvraag X (intern)
Passend Onderwijs op aanvraag X (intern)
HC Connect op aanvraag X (intern)
*Waaronder/alleen met leden auditpool Diagonaal
**Externe voorzitter
*** Vindt eenmalig in oktober cursusjaar erop plaats
4.4.5
Onderwijstijd/urennorm

In de laatste drie jaar zijn de wijzigingen rondom de normen onderwijstijd voor de bol-opleidingen geïmplementeerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Met ingang van 2014-2015 gelden nieuwe normen voor de binnenschools verzorgde onderwijstijd, de beroepspraktijkvorming en de totale hoeveelheid uren onderwijstijd. Het aantal klokuren onderwijstijd stijgt van 850 naar 1000 per cursusjaar.
 • Bol-opleidingen krijgen een norm voor de totale opleidingsduur in plaats van per cursusjaar.
 • Bbl-opleidingen moeten vanaf cursusjaar 2013-2014 verplicht minimaal 200 klokuren binnenschools aanbieden – eerder was dit 120 uur.

Gemotiveerde afwijkingen van de vereiste urennorm kunnen worden aangevraagd als de resultaten van de opleiding goed zijn en de studentenraad ermee instemt. Deze aanvraag heeft plaatsgevonden onderstaande opleidingen. Dit op basis van een pedagogisch-didactische argumentatie en passend binnen de Hoornbeeck visie op onderwijs. Randvoorwaarde is tevredenheid van de studenten, de medewerkers en het bedrijfsleven en daarnaast een voldoende jaar- en diplomaresultaat van de desbetreffende crebo’s.

Uitzonderingen aangevraagd voor onderwijstijd
Opleiding Crebo Cohort Afwijking
Dienstverlening
Helpende zorg en welzijn 25498 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 600 uur i.p.v. 700 en BPV 400 uur i.p.v. 300
Medewerker facilitaire dienstverlening 25499 2017/2018 BOT totaal: 1.150 i.p.v. 1.250
Medewerker facilitaire dienstverlening 25499 2017/2018 BOT totaal: 1.150 i.p.v. 1.250
Medewerker facilitaire dienstverlening 25499 2018/2019 BOT totaal: 1.150 i.p.v. 1.250
Particulier beveiliger 25407 2018/2019 BOT totaal: 1.150 i.p.v. 1.250
Economie
Verkoper detailhandel niveau 3 25155 2016/2017 Leerjaar 1: geen wijziging Leerjaar 2: BOT 135 uur minder, BOT totaal gelijk; daarmee meer vrije ruimte
Verkoopspecialist niveau 3 25155 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 615 i.p.v. 700 BOT totaal: 1.025 i.p.v. 1.250 OWT totaal: Geen wijziging
Junior Accountmanager niveau 3 25132 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 650 uur ipv 700 BOT totaal: 1.700 ipv 1.800 OWT totaal: Geen wijziging
Managementassistent/Directiesecretaresse 22157/23069 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 650 uur ipv 700 BOT totaal: 1.700 ipv 1.800 OWT totaal: Geen wijziging
Bedrijfsadministrateur 25138/25140 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 650 uur ipv 700 BOT totaal: 1.700 ipv 1.800 OWT totaal: Geen wijziging
Gezondheidszorg
Verpleegkundige 25480 2017/2018 Geen normverdeling BOT en BPV. OWT totaal: Geen wijziging, dus 4.000 uur. Er wordt voldaan aan de urenvereisten in het kader van de wet BIG.
Verpleegkundige 25480 2018/2019 BOT totaal: 2.250 uur i.p.v. 2.350 uur BPV totaal: uren van wet BIG aanhouden, dus 2.300
Verzorgende-ig/Maatschappelijke Zorg (Gildeleren, Amersfoort, Apeldoorn en Kampen) 25491/23181 2017/2018 Geen afwijking voor BOT of BPV, maar 440 uur hybride leren. OWT totaal: geen wijziging
Verzorgende-ig/Maatschappelijke Zorg (Gildeleren, Amersfoort, Apeldoorn en Kampen) 25491/23181 2018/2019 Geen afwijking voor BOT of BPV, maar 440 uur hybride leren. OWT totaal: geen wijziging
Verzorgende IG BBL Bedrijfsschool Cura Zorgtalent 25491 2018/2019 Amersfoort Leerjaar 1: BOT 190 uur i.p.v. 200, BPV 540 i.p.v. 650 Leerjaar 2: BOT 180 uur i.p.v. 200, BPV 540 i.p.v. 650 Leerjaar 3: BOT 180 uur i.p.v. 200, BPV 540 uur i.p.v. 650 OWT totaal: BOT 550 uur i.p.v. 600 uur, BPV 1.620 uur i.p.v. 1.950
Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg 25491 combi met 25476/25475 2016/2017 BOT totaal: 1.700 BPV totaal: 1.300
Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg 25491 combi met 25476/25475 2017/2018 BOT totaal: 1.700 BPV totaal: 1.300
Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg 25491 combi met 25476/25475 2018/2019 BOT totaal: 1.700 BPV totaal: 1.300

Wijze van interne bewaking
Via managementrapportages van de gerealiseerde onderwijstijd door de kwaliteitszorggroep wordt periodiek gecontroleerd of voldoende onderwijstijd wordt aangeboden. Risico’s worden specifiek benoemd. Hierop wordt door de desbetreffende opleidingsmanager bijgestuurd.

Bij de opleidingen met een goedgekeurde aanvraag uitzondering onderwijstijd wordt met ingang van het cursusjaar 2017-2018 in plaats van 1x per 2 jaar een studenttevredenheidsonderzoek in de vorm van de JOB Monitor ieder jaar dit onderzoek afgenomen (het ene jaar de JOB Monitor en het andere jaar door het Hoornbeeck College). Aan de hand hiervan bewaakt het Hoornbeeck College voor deze opleidingen jaarlijks of de studenttevredenheid op orde blijft.

4.4.6
Examinering

Algemeen
In 2018 is de examenkwaliteit geëvalueerd aan de hand van de indicatoren met bijbehorende portretten in het Kwaliteitskader Hoornbeeck College (waarin ook opgenomen het onderzoekskader inspectie 2017) bij het maken van de team-, sector- en portefeuilleplannen. Daarnaast is de examenkwaliteit geëvalueerd door het houden van interne thema-audits diplomering en examinering. Bij deze audits zijn ook de beoordelaars uit de leerbedrijven betrokken. Uitgangspunt bij de audits zijn zowel het kwaliteitskader Hoornbeeck College als de uitwerking hiervan in het Handboek Examinering. Na een oorzaaksanalyse worden de verbeterpunten opgenomen in de team-, sector- en/of portefeuilleplannen, al naar gelang het karakter van het desbetreffende verbeterpunt. Tenslotte is de kwaliteit van het Handboek Examinering geëvalueerd door deze voor feedback voor te leggen aan het servicepunt examinering mbo en de gekregen feedback te verwerken.

De belanghebbenden zijn/worden bevraagd op hun tevredenheid over examinering via de JOB Monitor, enquête leerbedrijven en enquête binnenschoolse examinering. Het verwerken van de uitkomsten hiervan verloopt op dezelfde wijze als bij de thema-audits.

Aandachtspunten:

 • toezichthoudende rol examencommissie
 • deskundigheid van betrokkenen bij examinering
 • examinering in de beroepspraktijk
 • examinering mondelinge examens

De inhoud en voortgang van de team-, sector- en portefeuilleplannen wordt gemonitord via de tweejaarlijkse managementrapportagegesprekken.

Voor wat betreft inkoop en/of zelf ontwikkelen examens werkt het Hoornbeeck College in navolging van de afspraak zoals gemaakt in de Examenagenda conform het beleid ‘inkoop, tenzij…’

Examenorganisatie
Daarnaast is in nauw overleg met alle betrokkenen gewerkt aan de implementatie van de wet op de examencommissies. Hierbij is de wet niet als uitgangspunt genomen, maar als randvoorwaarde. Op basis van wat goed gaat en wat beter moet of kan zijn wijzigingen vormgegeven. Daarnaast is gekozen voor een scheiding tussen ‘zorgen’ en ‘borgen’ die enerzijds duidelijk is, maar anderzijds ook hanteerbaar is.

Project Examinering
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van audits examinering en diplomering is een project examinering opgezet waarin gewerkt wordt aan verhoging van de kwaliteit van examinering vanuit verschillende invalshoeken:

 • Cultuur
 • ICT en administratie
 • Professionalisering
 • Controlemechanisme
 • Structuur
examenorg schema.jpg

Scholing
De leden van de examencommissies worden jaarlijks geschoold, hetzij door interne, hetzij door externe deskundigen op het gebied van examinering. Tevens vindt scholing plaats van toetsconstructeurs en toetsvaststellers.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de deskundigheid van assessoren uit de school als assessoren afkomstig uit de beroepspraktijk.

4.5
Personeel

Cao-mbo
In de zomer van 2018 hebben werkgevers en vakbonden een nieuwe cao mbo afgesloten met een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2020. De belangrijkste afspraken in deze nieuwe cao zijn een loonsverhoging van 2,6% per 1 oktober 2018 en van 2,3% per 1 juni 2019. Daarnaast zijn op drie momenten eenmalige uitkeringen toegekend. Verder dient er per instelling een werkdrukplan te komen, waarvoor inmiddels een werkgroep actief is. Vanwege de wettelijke bekwaamheidseisen voor instructeurs die vanaf 1 augustus 2018 in dienst treden, is de wettelijke ketenbepaling verruimd. Evenals voor docenten geldt, is het mogelijk om na de reguliere tijdelijke arbeidsovereenkomsten van in totaal twee jaar nogmaals een tijdelijk contract aan te gaan zolang de vereiste bekwaamheid nog niet is behaald. Tot slot zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van startende docenten.

4.5 Verdeling man vrouw - jaarverslag 2018
4.5 Fulltime parttime betrekkingen - jaarverslag 2018

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2018 3,17%. Hiermee is het verzuimpercentage iets gedaald ten opzichte van 2017 toen het verzuimpercentage 3,28% bedroeg. Het gemiddelde verzuim­percentage binnen de mbo-sector ligt op 5,6% (2017). De meldingsfrequentie was in 2018 0,97 ten opzichte van 0,98 in 2017. Dat betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 0,97 keer ziek gemeld heeft in 2018. De gemiddelde frequentie binnen de mbo-sector is 0,93 (2017). Het verzuimcijfer voor Het Hoornbeeck College als totaal is vrij stabiel; per sector en locatie van minder dan 1 tot ruim 6%.

Eigenrisicodragerschap WW-, WIA- en ZW-uitkeringen
De school is eigenrisicodrager voor de kosten van WW-, WIA- en ZW-uitkeringen van ex-medewerkers. Dat betekent dat de door het UWV uitbetaalde uitkeringen voor rekening van de school komen. Als eigenrisicodrager heeft de school eveneens een verplichting in het begeleiden van deze ex-medewerkers. De laatste jaren is actief ingezet op de begeleiding van ex-medewerkers, met name van degenen die een WW-uitkering ontvangen. De kosten hiervan zijn in het achterliggende jaar teruggebracht van ruim € 10.000,00 per maand naar een kleine € 4.000,00 per maand. De kosten van de WGA-uitkeringen zijn echter gestegen van bijna € 3.000,00 naar ruim € 10.000,00 per maand.

4.5 in- en uitstroom personeel 2017 - jaarverslag 2018
4.5 in- en uitstroom personeel 2018 - jaarverslag 2018

Beleid duurzame inzetbaarheid
In 2018 is invulling gegeven aan de invoering van de regeling seniorenbeleid. Onder meer wordt aan collega’s vanaf 63 jaar de mogelijkheid geboden om een derde dagdeel per week gedeeltelijk betaald seniorenverlof op te nemen. Twee collega’s hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Daarnaast is van drie collega’s het tweede dagdeel onbetaald seniorenverlof omgezet naar gedeeltelijk betaald verlof. Van de overige regelingen, met name op het gebied van gezondheid en professionalisering, is tot nu toe weinig gebruik gemaakt.

4.5 leeftijdsopbouw personeel - jaarverslag 2018
4.5 Personeelsbestand per 31 december 2018 - jaarverslag 2018

Lerarenregister
In verband met de verwachte invoering van het lerarenregister is het salarisverwerkingssysteem hierop aangepast door RAET en zijn door de afdeling P&O de juiste coderingen met betrekking tot de bevoegdheidsgrondslag doorgevoerd voor alle docenten, zodat de basisgegevens automatisch gemeld kunnen worden bij DUO. Het voornemen was dat docenten vervolgens hun periodieke bijscholingen zouden registreren, waarmee zij kunnen aantonen professioneel beroepsbeoefenaar te zijn.
Inmiddels is het plan door de overheid in de ijskast gezet, omdat het register te veel een doel op zichzelf is geworden, terwijl het bedoeld was als middel om de beroepsgroep te ondersteunen. Scholen en docenten hebben zich fel verzet tegen het verplichte register. Er zal onderzocht worden wat er allemaal nodig is om de positie van leraren te versterken.

4.5 onderwijsbevoegdheid OP - jaarverslag 2018
4.5 Verdeling dir-OP-OBP - jaarverslag 2018

Bekwaamheidseisen instructeurs
Sinds 1 augustus 2018 zijn de bekwaamheidseisen voor instructeurs wettelijk verankerd. Alle instructeurs die vanaf 1 augustus 2018 worden benoemd zijn verplicht om naast een vakinhoudelijk diploma een diploma in het bezit te hebben of te gaan studeren voor een opleiding waarmee zij pedagogisch-didactisch geschoold zijn. Op dit moment worden hiervoor mbo-4-opleidingen ontwikkeld door een aantal roc’s en AD-opleidingen (Associate Degree, niveau 5) door een aantal hogescholen.

4.6
Medezeggenschap
4.6.1
Studentenraad

Het bestuur en de schoolleiding willen op een open manier met studenten spreken over de gang van zaken op school. Er is daarom structureel overleg met de studentenraad. Deze raad heeft als taak om namens de studenten overleg te voeren met het College van Bestuur over het beleid van de gehele school. De raad kent een evenredige vertegenwoordiging van de locaties en wordt ondersteund door een beleidsondersteuner van het directieteam. In het verslagjaar heeft de studentenraad o.a. feedback gegeven op lesevaluaties, boekenlijsten en de ICT-plannen van de school. Verder hebben zij ingestemd met de begroting en de voorgekomen aanvragen afwijking onderwijstijd. Daarnaast hebben zij een aantal eigen onderwerpen ter sprake gebracht.

4.6.1 Studentenraad.jpg

De raad functioneert op basis van een reglement waarin rechten en plichten zijn vastgelegd. De adviesrechten zijn vastgelegd met inachtneming van de Bijbelse visie ten aanzien van de positie en verantwoordelijkheid die schoolleiding en studenten ten opzichte van elkaar hebben. De studentenraad vergaderde in 2018 vijfmaal met het College van Bestuur. De studentenraad heeft in 2018 ook overlegd met de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad.

4.6.2
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergaderde in 2018 maandelijks met een afvaardiging van het College van Bestuur en het Directieteam. De raad is daarbij over een groot aantal thema’s geïnformeerd. Over diverse onderwerpen is door de ondernemingsraad advies uitgebracht of instemming gegeven. Ook heeft de raad in 2018 vergaderd met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Tevens is er aandacht besteed aan scholing van de leden. De ondernemingsraad brengt over zijn werk in 2018 een eigen jaarverslag uit.

4.7
Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Zij probeert dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. In het jaar 2018 heeft de stichting zich ingezet om ouders die geconfronteerd worden met hoge vervoerskosten te ondersteunen. Hiertoe is een rekenmodule ontwikkeld die online beschikbaar is. Door de komst van de ov-kaart voor mbo- studenten is het bestuur op dit moment haar activiteiten aan het heroverwegen. De stichting stelt een eigen jaarverslag op.

logo sshc stichting steunfonds hoorbeeck college
Jaarverslag 2018
1101