Jaarverslag 2018
5.1
Financiële positie en beleid Hoornbeeck College

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste elementen ten aanzien van de financiële positie van het Hoornbeeck College onder de aandacht gebracht. De financiële positie van de SORG, waar het Hoornbeeck College onderdeel van uit maakt, is goed. Dit blijkt uit de balansopstelling en de financiële kengetallen die u kunt terugvinden in de rekening en verantwoording van de SORG en is als afzonderlijk document beschikbaar.
Het exploitatieresultaat van het Hoornbeeck College is positief en het meerjarenperspectief laat een positief beeld zien. Het beleid is erop gericht om, middels het toevoegen van een positief exploitatieresultaat aan het vermogen, de schuldpositie te verlagen.

5.2
Exploitatie

De volgende tabel geeft een overzicht van de staat van baten en lasten. Naast het verslagjaar 2018 wordt inzicht verschaft over het voorgaande jaar 2017 en is ook de begroting 2019 opgenomen.

Realisatie 2017 Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
BATEN
Rijksbijdragen 50 691 305 52 425 000 54 700 354 55 050 000
Overige overheidsbijdragen en subsidies 214 974 188 000 209 475 200 000
College, cusus, les en examengelden 755 077 832 500 923 799 850 000
Overige baten 1 393 729 1 284 000 1 337 549 1 250 000
53 055 085 54 729 500 57 171 177 57 350 000
LASTEN
Personele lasten 35 332 106 38 000 000 38 990 816 40 350 000
Afschrijvingslasten 3 386 970 3 945 000 4 042 356 4 100 000
Huisvestinglasten 2 677 182 1 865 000 2 040 599 2 000 000
Overige materiele lasten 8 484 720 8 254 500 9 474 758 8 700 000
49 880 978 52 064 500 54 548 529 55 150 000
Financiele baten en lasten 533 004 415 000 413 795 400 000
T O T A A L 2 641 103 2 250 000 2 208 853 1 800 000


De rijksvergoeding is 4,3% hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meevallende indexering en aanvullende subsidies. Daarnaast wordt voorzichtigheidshalve 2/3 deel van de prestatiebekostiging opgenomen. Het Hoornbeeck College heeft aan alle voorwaarden voldaan en de volledige vergoeding ontvangen.
De salariskosten zijn 2,6% hoger dan begroot als gevolg van het treffen van een voorziening voor het seniorenbeleid. De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot in verband met het vervroegd bijeindigen van een huurcontract in Gouda en hogere onderhoudskosten.
De overige kosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere scholings- en begeleidingskosten. Daarnaast waren kosten voor leer- en hulpmiddelen hoger in verband met de uitbreiding van het opleidingenaanbod op verschillende locatie’s. De rentelasten gelijk aan hetgeen volgens de begroting mocht worden verwacht.

5.3
Vooruitblik

In het verslagjaar 2018 is de strategie van het Hoornbeeck College herzien. Deze strategie kijkt vier jaar vooruit. We realiseren ons echter dat er in vier jaar van alles kan gebeuren waar we nu nog geen rekening mee kunnen houden. Met de kennis van nu richten we ons de komende jaren op de volgende zaken.

  • Onderwijs bieden met perspectief gericht op het bewust nemen van verantwoordelijkheid in beroep en maatschappij vanuit de Bijbelse boodschap. We zullen de komende jaren ons nog meer richten op het leren omgaan van onze studenten met andersgelovigen en op het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen het (loopbaan)perspectief van jongeren vergroten door de doorstroom naar opleidingen van een hoger niveau te stimuleren.
  • Onderwijs met een plus gericht op het bieden van veel aandacht aan het gebied van ethiek, kennis en vaardigheden, zodat de entree op arbeidsmarkt of de aansluiting met het vervolgonderwijs optimaal is. De achterliggende jaren is er een aantal opleidingen bijgekomen om daarmee in te spelen op vragen uit onze reformatorische achterban of op vragen vanuit bedrijven of instellingen. De komende jaren gaan we dit opleidingsaanbod optimaliseren, waarbij we rekening houden met kwaliteit, arbeidsmarktperspectief en stagekans.
  • Onderwijs dat werkt is gericht op onderwijs dat zich richt op het zien en kennen van de studenten en het voortdurend verbeteren van het onderwijs. Hoewel de onderwijskwaliteit bij het Hoornbeeck College hoog scoort zullen we niet achteroverleunen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om het onderwijs verder te verbeteren. De achterliggende jaren is er veel geïnvesteerd in ict. De komende jaren zal het accent verschuiven naar (elektronische) leermiddelen. De onderwijshuisvesting is nagenoeg op orde. In 2019 zal de vernieuwde huisvesting van locatie Gouda worden opgeleverd.
  • Onderwijs dat verbindt richt zich op de verbinding van de beroepspraktijk en de regio om daarmee  actueel onderwijs te blijven bieden. De school werkt steeds meer samen met het beroepenveld. Deze lijn zal zich de komende jaren voortzetten. We zullen ook de komende jaren veel investeren in de ondersteuning van de technische opleidingen. De vraag van bedrijven is groot en we willen beter op deze behoefte inspelen. Binnen de school zullen we kennisuitwisseling verder stimuleren
  • De groei van het aantal studenten van het Hoornbeeck College ligt achter ons. De toeleverende scholen laten al een aantal jaren geen groei meer zien. We voorzien nog een beperkte uitbreiding van het aantal opleidingen van het Hoornbeeck College, maar ook daar naderen we de grens. De komende jaren verwachten we een stabiel aantal studenten en mogelijk zelfs een kleine krimp.
Jaarverslag 2018
1110