Jaarverslag 2018
6.1
Verantwoording Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent een diversiteit in de samenstelling waardoor de inbreng van verschillende deskundigheden en maatschappelijke achtergronden worden gewaarborgd. De Raad bestond op 31 december 2018 uit de volgende leden:

•     H.T. Groenendijk, voorzitter, manager bij een advies- en ingenieursbureau;
•     ds. A.A. Egas, vice-voorzitter, predikant;
•     J. Kuijers, secretaris, directeur van een basisschool;
•     H.J. van den Berg MSc, lid raad van bestuur van een zorggroep;
•     W.J. Frens RA, algemeen directeur/eigenaar van een advies- en accountantskantoor;
•     G.R.J. van Heukelom, voormalig lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland;
•     Mr. A. Weggeman, directeur advisering Raad van State.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 gewijzigd. De heren Van Dijk en Van de Velde hebben de Raad verlaten. De heren Van den Berg en Weggeman zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft haar werkgeversfunctie vervuld richting het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het College van Bestuur de school naar behoren bestuurt en de identiteit van de school bewaakt. De beloning van het College van Bestuur is binnen de norm.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Aftredend termijn 1 Aftredend termijn 2
H.J. van den Berg MSc 2022 2026
Ds. A.A. Egas 2022
W.J. Frens R.A. 2020 2024
H.T. Groenendijk 2021
G.R.J. van Heukelom 2020
J. Kuijers 2019 2023
Mr. A. Weggeman 2022 2026

Bijeenkomsten
Voor het uitoefenen van de toezichthoudende taak heeft de Raad van Toezicht regelmatig overleg met het College van Bestuur. Een deel van het werk wordt verricht in de voorbereidingswerkgroepen financiën en onderwijs. In 2018 hebben de werkgroepen onderwijs en financiën elk tweemaal vergaderd.
De Raad van Toezicht brengt, samen met het College van bestuur, werkbezoeken aan de schoollocaties. In 2018 zijn de schoollocaties Apeldoorn en Rotterdam bezocht. De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 vijf keer, daarnaast is ook zesmaal vergaderd met het College van Bestuur. Er is eenmaal vergaderd met de Identiteitsraad. In 2018 heeft de Raad van Toezicht ook een bijeenkomst belegd met de directie van het Hoornbeeck College. De Raad heeft daarnaast vergaderingen bijgewoond van de ondernemingsraad en de studentenraad.

Governance code en toezicht
Bij de uitvoering van de toezichthoudende taak hanteert de Raad van Toezicht de governance code van de MBO Raad en houdt zij toezicht op de naleving van de identiteit van de school en de wettelijke verplichtingen. Tevens houdt de Raad toezicht op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. Naast de bovengenoemde taken heeft de Raad van Toezicht in het achterliggende jaar aandacht besteed aan onder meer:
•     de resultaten van het onderwijs;
•     de kwaliteit van het onderwijs;
•     nieuwe opleidingen en samenwerken met andere instellingen;
•     herijking strategisch meerjarenplan;
•     missie van het Hoornbeeck College;
•     kwaliteitszorg.

De Raad van Toezicht werkt ook actief aan de eigen professionalisering, onder meer door contacten in het Platform van Raden van Toezicht mbo-instellingen en het platform raden van toezicht reformatorisch vo van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).
De Raad van Toezicht is alle medewerkers van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, de vele verrichte werkzaamheden én de behaalde resultaten.

H.T. Groenendijk
Voorzitter Raad van Toezicht

6.2
Verantwoording Verenigingsbestuur / Identiteitsraad

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God is het fundament van ons onderwijs. Ouders en studenten voelen zich verbonden aan deze grondslag. De Identiteitsraad is een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school. De Identiteitsraad bestuurt de schoolvereniging (VVORG). De VVORG is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. In het verslagjaar is het aantal leden van de schoolvereniging gestegen van 1.823 naar 1.881.

De Identiteitsraad bestond per 31 december 2018 uit de volgende personen:

 • ds. A.C. Rijken, voorzitter, Gameren
 • J.M. Verwijs, secretaris, Ommeren
 • G.P. Landwaart, penningmeester, Maartensdijk
 • E. Blankestijn, Barneveld
 • J.H. Dek, Yerseke
 • ds. D. Heemskerk, Ouderkerk a/d IJssel
 • J.A. Jobse, Elspeet
 • L.D. van Klinken, Veenendaal
 • L. Kisteman, De Klomp
 • E.J. de Korte, Wolphaartsdijk
 • ds. G. Pater, Ouddorp
 • J. Rijfers, Alphen a/d Rijn
 • P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel
 • ds. A.C. Uitslag, Urk
 • N. Verdouw, Gouda
 • ds. A. Verschuure, Capelle a/d IJssel
 

Een van de leden van de Identiteitsraad, de heer J. van Dam, is in het verslagjaar overleden ten gevolge van een verkeersongeval.

De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2018 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in:

 • het participeren in toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
 • het openen van het schooljaar op diverse locaties (met als thema ‘Verder kijken’);
 • het participeren bij diploma-uitreikingen;
 • betrokkenheid bij de totstandkoming van readers voor het vak Godsdienst;
 • de voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging heeft de heer W. Büdgen, voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Driestar educatief en oud-bestuurder Wartburg College, een lezing gehouden met als thema ‘Jongeren zoeken’.

De Identiteitsraad heeft in 2018 twee keer vergaderd met het College van Bestuur. Verder heeft er een themavergadering plaatsgevonden met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
In 2018 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht en gesprekken gevoerd bij de locaties Apeldoorn en Rotterdam.
Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school. Vanuit dit perspectief krijgen jongeren een moreel kompas mee voor hun toekomstig functioneren in onze samenleving. De Identiteitsraad hoopt van harte dat de Heere God Zijn zegen aan het onderwijs wil verbinden.

ds. A.C. Rijken
voorzitter Identiteitsraad

6.3
Evaluatie College van Bestuur - SORG (Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag), Hoornbeeck College en Van Lodenstein College

Ieder jaar evalueert het College van Bestuur het eigen functioneren. Bij de evaluatie wordt teruggekeken: wat is er bereikt, vooruitgekeken: wat moeten we nog bereiken en kijken we naar de samenwerking met verschillende stakeholders.

 • Wat we hebben bereikt. Het onderwijsaanbod is uitgebreid om een nog betere aansluiting te vinden bij de wensen van de achterban, zoals de opleiding beveiliging bij het Hoornbeeck College. Passend Onderwijs heeft een stevige basis gekregen. Samenwerking met andere scholen krijgt steeds meer gestalte. We hebben meer invloed gekregen in diverse landelijke overlegorganen om daarmee de belangen van onze scholen te dienen. Regelmatig nodigen we politici uit om kennis te maken met ons onderwijs. De huisvesting is op alle locaties (grotendeels) op orde. 
 • Wat we nog willen bereiken. Een verdere professionalisering in de aansturing van de scholen. Uitbouw van de verbindingen met externe partners in de regio’s. Volwassenonderwijs bij het Hoornbeeck College in het kader van een levenlang ontwikkelen meer een eigen plaats te geven in de school. Betere resultaten voor het vak Engels. Meer zelfsturing bij de ontwikkeling van personeel onder meer via leeskringen en bezinningsbijeenkomsten.
 • Samenwerking Raad van Toezicht en Identiteitsraad. Er is een goede samenwerking met en een goede rolverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. We kunnen elkaar hier ook op aanspreken. De positie van de Identiteitsraad is de achterliggende jaren meer helder geworden.
 • Samenwerking met medezeggenschap: de samenwerking met de ondernemingsraad en de studentenraad is goed. De studentenraad wisselt vaak van samenstelling maar behoud haar positief kritische constructieve insteek.
 • Samenwerking binnen College van Bestuur. De samenwerking binnen het College van Bestuur is goed. Twee persoonlijkheden die elkaar, ondanks dat het weleens schuurt, goed aanvullen. Juist dat schuren wordt als nuttig wordt ervaren omdat het schoolbelang hiermee wordt gediend. We proberen van buiten naar binnen te werken. Voeling te houden met wat er in de achterban, maatschappij en politiek gebeurt en de vertaalslag te maken naar onze eigen scholen.
 • Professionalisering College van Bestuur. We zien professionalisering niet uitsluitend als het volgen van opleidingen cursussen. We participeren in diverse overleggen buiten de school. De kennis die we daar opdoen gebruiken we ook voor de eigen scholen en voor de achterban. Beiden hebben we recent de opleiding van Sioo (verandermanagement voor bestuurders) gevolgd. We proberen ons kwetsbaar en dus leerbaar op te stellen binnen de school. We willen ook identificatiefiguur binnen onze scholen zijn. Voor 2019 willen we graag een bestuurlijke visitatie met andere scholen die een bestuursmodel hebben met zowel een vo als een mbo.

Willem de Potter
Dick van Meeuwen

Jaarverslag 2018
1114