‹ Terug naar overzicht

Voorwoord

Downloaden als PDF
_DSC1264

Mensen of zaken

Het onderwijs gaat over mensen en zaken. In dit jaarverslag leest u meer over zaken dan over mensen. Een jaarverslag is immers een verantwoordingsdocument. Een verslag waarin we laten zien wat in het achterliggende jaar op school is gebeurd. Daarin laten we zaken zien die goed gaan, maar ook die beter kunnen. Dan gaat het over examenresultaten, instroomcijfers, ict, gebouwen en nog veel meer. Allemaal zaken die van groot belang zijn voor het onderwijs. Zaken waarin de overheid ook nadrukkelijk om verantwoording vraagt. Die verantwoording is in de loop van de jaren steeds groter geworden. De overheid, maar ook andere partijen in onze samenleving, kijken over onze schouders mee. Hoewel we soms wel wat veel moeten verantwoorden, zijn we altijd tot verantwoording bereid. U als lezer wilt immers weten wat er in onze school gebeurt. Bovendien werken we als school met belastinggeld dat we van de overheid ontvangen. Dat dient zorgvuldig te worden besteed.

Graag willen wij u een portret meegeven van mensen. Van iedereen die op onze school werkt. Zoals die conciërge die regelmatig een praatje maakt met dat groepje stoere jongens. Of die gedreven docent die maatwerk levert, zodat toch een diploma kan worden behaald. Of die opleidingsmanager die door contacten met het bedrijfsleven voor een paar mooie stageplaatsen heeft gezorgd. Helaas, dat leest u allemaal niet in dit verslag. Het zou ook een heel dik verslag worden.

Daarom volstaan we door te melden dat alle zaken die u in dit verslag leest door mensen zijn gerealiseerd. Betrokken, gedreven mensen met een hart voor jongeren. Mensen die gaven van de Heere hebben gekregen om veel voor studenten van onze school te betekenen. Mensen die niet perfect zijn, maar die wel het beste zoeken voor de jongeren. Mensen die vaak een stapje meer zetten dan we van hen vragen. Mensen die jongeren voorbereiden op de tijd – een baan of vervolgopleiding – maar hen ook wijzen op de eeuwigheid. Dan gaat het niet alleen over cijfers en resultaten, maar ook over de meest belangrijke dingen van het leven. 

Deze verantwoording krijgt een bijzondere betekenis als we beseffen dat we het werk doen voor Gods aangezicht, in de hoop en verwachting dat Hij Zijn zegen geeft over het onderwijs.

Het College van Bestuur,

 

W.J. de Potter, voorzitter
D. van Meeuwen, lid

Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. De laatste jaren stellen we het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op onze website. Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag inzien op www.hoornbeeck.nl/jaarverslag-2018. Op aanvraag wordt een geprint exemplaar verstrekt.

Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur.

  • Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de strategische koers van de school. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de code goed bestuur en het profiel van het college. Tot slot wordt ingegaan op de werkzaamheden van het lectoraat en het thema communicatie.
  • Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opbrengsten en van de activiteiten rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ook thema’s als taal- & rekenonderwijs, internationalisering, burgerschap, klachtenafhandeling en de beroepskolom komen aan de orde.
  • Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van ons onderwijs en onze organisatie door studenten, ouders en leerbedrijven. De tevredenheidsscores van het personeel komen ook aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de waardering van en beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College in het verslagjaar. Daarbij gaat het om duurzaamheid, huisvesting, arbo & veiligheid, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en medezeggenschap.
  • Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de instelling.
  • Hoofdstuk 6 bevat de verantwoordingen van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad.

Dit jaarverslag vormt, samen met het jaarverslag van het Van Lodenstein College en de jaarrekening, het geïntegreerd jaardocument waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders.

Wilt u reageren op dit verslag of meer informatie? Neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl.

studentenrij