Jaarverslag 2019
2.1
Opleidingen

Het Hoornbeeck College biedt ongeveer vijfentachtig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren:

  • Dienstverlening: opleidingen voor beveiliging, facilitair en helpende zorg & welzijn.
  • Economie: opleidingen voor commercieel, financieel, logistiek, retail en office- en managementsupport.
  • Zorg & Welzijn: opleidingen voor verzorgende, mbo-verpleegkundige, doktersassistent, maatschappelijke zorg, sociaal werk, pedagogisch werk en onderwijsassistent.
  • Technologie: opleidingen voor bouwkunde, elektrotechniek, ict, mobiliteit en werktuigbouwkunde.

De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus, in verschillende leerwegen en met diverse uitstromen. Daardoor komen we uit op ongeveer honderdendertig opleidingsvarianten.

Het uitgangspunt bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio van bestaande en nieuwe opleidingen is dat de opleidingen voldoende arbeidsmarktperspectief moeten hebben en doelmatig zijn: dat is onze zorgplicht naar onze studenten. De wet Macrodoelmatigheid die in 2015 van kracht werd, is voor ons overigens bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio wel een belemmerende factor en vraagt veel overleg en afstemming door het College van Bestuur met de andere ROC’s in de verschillende regio’s.

Een ander aspect is dat de leerlingenaantallen op het reformatorisch voortgezet onderwijs in het algemeen daalt. Nu nog in geringe mate, maar de verwachting is dat die daling zich doorzet. Dat heeft betekenis voor ons studentenaantal en daarmee ook de samenstelling van ons opleidingenportfolio.

Verdeling studenten over sectoren

2.1 aantal stud per sector
2.1 aantal stud per sector_percentages
2.1 stud trend per leerweg

Verloop van studentenstroom rondom 1 oktober (= teldatum)

Overzicht van de studenten die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten
In de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 zijn 131 studenten uitgeschreven met de volgende redenen:

Uitgeschreven van 01-10-2019 t/m 31-12-2019 Aantal studenten
Examendeelnemer 2
Keuze andere school 9
Met diploma 72
Overige ongediplomeerde uitstroom 48
Eindtotaal 131

Het aantal studenten dat in de periode 2 oktober t/m 31 december 2019 aan een opleiding is begonnen bedraagt 29.

2.2
Opbrengsten
2.2.1
Diploma- en jaarresultaat

Benchmark mbo

Net als in voorgaande jaren heeft het Hoornbeeck College goede resultaten geboekt in de benchmark mbo, een vergelijking met andere mbo-scholen. In de benchmark van het mbo wordt een onderscheid gemaakt tussen drie resultaten:

  1. Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma de school verlaat.
  2. Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten dat de school verlaat of doorstroomt.
  3. Startersresultaat: het aandeel nieuwe instromers in een bepaald jaar dat in het eerste jaar gediplomeerd is uitgestroomd of het volgend jaar nog binnen de instelling studeert.
Jaarresultaat (#) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Hoornbeeck College 88,1% 87,6% 87,7%
Mbo Landelijk 72,8% 70,8% 70,3%
Diplomaresultaat (#) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Hoornbeeck College 89,5% 89,2% 89,9%
Mbo Landelijk 73,5% 71,6% 71,0%
Startersresultaat 2016-2017 (*) 2017-2018 (*) 2018-2019 (**)
Hoornbeeck College 95,1% 94,6% 95,0%
Mbo Landelijk 84,7% 84,2% n.b.

(#) Mbo indicatoren per instelling april 2020 DUO (data 2018-2019 zijn voorlopige data)
(*) Instellingsrapportage MBO Raad juni 2019
(**) Qlikview Hoornbeeck College, april 2020 (voorlopige data)

Jaarresultaat naar opleidingscategorieën

U ziet hieronder het jaarresultaat in 2018, weergegeven naar opleidingscategorie. (#)

(#) Instellingsrapportage MBO Raad juni 2019

2.2.1 Resultaten jaar-dipl-starters niveau-vooropleiding.png

Zoals te zien waren de resultaten voor het Hoornbeeck College bovengemiddeld. Daarvoor zijn we bijzonder dankbaar. Hieronder is de trend te zien van het Hoornbeeck College en de trend van het mbo.
Het Hoornbeeck College monitort deze kengetallen per team. Het uitgangspunt hierbij is kijken naar het verhaal achter de cijfers en wanneer nodig en mogelijk hierop bijsturen met het belang van de student op het oog.


Trend diploma- en jaarresultaat

Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma de school verlaat.

2.2.1 Trend diplomaresultaat

Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten dat de school verlaat of doorstroomt.

2.2.1 Trend jaarresultaat

Startersresultaat

2.2.1 Trend startersresultaat
2.2.2
Passende plaatsing en kwalificatiewinst

Passende plaatsing geeft weer of de plaatsing van de eerstejaars studenten op een mbo-niveau overeenkomt met wat passend wordt geacht op basis van de vooropleiding.
Een passend diploma geeft aan of bij instellingsverlaters het niveau van het behaalde diploma passend wordt geacht bij de vooropleiding. Het verschil met passende plaatsing is dat voor studenten zonder vmbo-diploma een diploma op niveau 2 (starkwalifcatie) passend wordt geacht.
Kwalifcatiewinst is het verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het mbo en het niveau van de vooropleiding in het vo. De inidicator heeft uitsluitend betrekking op gediplomeerde schoolverlaters.
Onderstaand schema geeft weer welk mbo-niveau passend wordt geacht.

2.2.2 Passende plaatsing niveau-vooropleiding
Passende Plaatsing 2016 2017 2018
Hoornbeeck College 86,7 87,2% 89,8%
Mbo Landelijk 87,2 89,6% 89,8%
Passend Diploma 2016 2017 2018
Hoornbeeck College 71,6 72,5% 71,0%
Mbo Landelijk 60,8 62,0% 60,8%
Kwalficatiewinst 2016 2017 2018
Hoornbeeck College 82,3% 83,3% 82,1%
Mbo Landelijk 85,5% 86,9% 87,6%

*Instellingsrapportage MBO Raad juni 2019

Trend passende plaatsing (grafiek 1), daaronder trend passend diploma (grafiek links) en kwalificatiewinst (grafiek rechts)

2.2.2 Trend passende plaatsing
2.2.2 Trend passend diploma
2.2.2 Trend kwalificatiewinst

Passende plaatsing,  passend diploma en kwalificatiewinst naar opleidingscategorieën

U ziet hieronder de kengetallen passende plaatsing en passend diploma in 2018, weergegeven naar opleidingscategorie. (#)

# Instellingsrapportage MBO Raad juni 2019

2.2.2 Passende plaatsing-diploma-kwal.winst naar opleidingscategorie
2.2.3
Voortijdige schoolverlating

Van voortijdig schoolverlaten (VSV) is sprake wanneer een student die jonger is dan 23 jaar de school verlaat zonder startkwalificatie. Voortijdige schoolverlaters onderbreken hun leerloopbaan en zijn daardoor kansarmer op de arbeidsmarkt. Het Hoornbeeck College scoort op dit punt lager dan gemiddeld. Dat betekent dat er op het Hoornbeeck College weinig VSV’ers zijn. De oorzaak hiervan is onder andere dat wij een warme overdracht hebben vanuit het toeleverend voortgezet onderwijs, er sprake is van een zorgvuldige intake met bijbehorende loopbaanadvies en vervolgens bij de student passende begeleiding. Bovendien vinden wij het heel belangrijk dat de student minimaal met een startkwalificatie afstroomt met het oog op de arbeidsmarkt.

VSV Hoornbeeck College Gemiddelde ROC’s
2016-2017 1,30% 5,40%
2017-2018 1,30% 5,90%
2018-2019 1,4% (voorlopig cijfer) 5,8% (voorlopig cijfer)

*Bron: DUO 

2.3
Uitstroom
2.3.1
Het echte studiesucces

Het Hoornbeeck College heeft aan de start van het onderzoek ‘Het echte schoolsucces’ gestaan, samen met 5 andere ROC’s. Inmiddels is het aantal deelnemende ROC’s vergroot. Dit vindt plaats in MBO Raad-verband. Het Hoornbeeck College heeft inmiddels drie keer aan dit onderzoek meegewerkt. Het meest recent is het onderzoek in 2019 gehouden onder schoolverlaters van 2016.

Het onderzoek is ontwikkeld vanuit het besef dat de kernfunctie van het mbo-onderwijs gelegen is in het meegeven van bagage waar studenten later succes kunnen boeken: in hun beroep, in hun verdere opleiding, in hun bedrijf, in hun leven. Het gaat niet alleen om kennis en vaardigheden die ze in hun latere beroep inzetten, maar ook om de vraag of de opgedane ervaringen op het mbo hen daadwerkelijk verder helpen in vervolgstudie of beroep. Daarbij speelt de onzekerheid over de toekomst van sommige beroepen mee.

De gedachte is dat de bevraging van alumni onderdeel gaat vormen van een breder alumnibeleid dat op mbo-scholen zal worden uitgebreid. Stappen zijn gezet om dit alumnibeleid een vast onderdeel te laten zijn van de processen op de scholen. Het alumni-onderzoek is hierbij evenals het onderzoek onder personeel, studenten, ouders en bedrijven een ankerpunt voor zelfbeoordeling. Hieruit vloeit voert het werken aan behoud en waar nodig werken aan verbetering.

Tevens is HoornBack opgezet en wordt dit inmiddels uitgebreid als community voor alumni van het Hoornbeeck College. Informatie hierover is te vinden op www.hoornback.nl

De afgestudeerden zijn voor hun huidige situatie ingedeeld in zes hoofdgroepen: ‘loondienst’, ‘ondernemer’, ‘werkloos’, ‘vervolgopleiding’, ‘zorg- of gezinstaken’ en ‘anders’.

2.3.1 studiesucces alumni

Vergeleken met het landelijk gemiddelde werken de Hoornbeeck-alumni meer en studeren zij minder vaak door. Zij zijn minder werkloos en voeren wat meer zorg- of gezinstaken uit.

2.3.2
Doorstroom HBO

Voor het onderdeel ‘doorstroom HBO’ verwijzen wij ook naar paragraaf 3.7 van het jaarverslag.

Voor gediplomeerden is nagegaan in welke mate zij in oktober na het afronden van hun opleiding staan ingeschreven in het hbo.

Gediplomeerden van het Hoornbeeck College stromen aanzienlijk minder door naar het hbo dan het landelijk gemiddelde en gaan over het algemeen direct na afronding van hun opleiding werken. Het Hoornbeeck College werkt aan het stimuleren van doorstuderen op hbo. Eén van de manieren is het samenwerken met hbo-instellingen aan AD-trajecten. Deze korter durende trajecten kunnen de drempel verlagen om door te studeren.

2.3.2 trend doorstroom hbo
2.3.3
Waardering schoolverlaters: bijdrage opleiding aan ontwikkeling competenties

De belangrijkste bijdrage van de opleiding aan de afgestudeerden is het helpen om zelfstandiger te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. De grootste bijdrage die de opleiding heeft geleverd is het leren samenwerken. Dit geldt zowel voor het Hoornbeeck College als voor het landelijk totaal.

Op vrijwel alle competenties schatten Hoornbeeck-alumni de bijdrage van hun opleiding hoger in dan landelijk gemiddeld.

De opleiding heeft mij geholpen bij…

mijn persoonlijke ontwikkeling (schaal van 1 t/m 4, gemiddeldes)

2.3.3 waardering schoolverlaters_pers.ontwikk
2.3.3 waardering schoolverlaters_pers.ontwikk_2

Mijn sociaal-creatieve ontwikkeling (schaal van 1 t/m 4, gemiddeldes)

2.3.3 waardering schoolverlaters_sociaal-creatieve ontwikk
2.3.3 waardering schoolverlaters_legendes_2 rijen.png
2.3.4
Godsdienstonderwijs/identiteitsvorming

Alle Hoornbeeck-afgestudeerden kregen vragen over de bijdrage van de school aan de identiteitsvorming en de rol van het godsdienstonderwijs en studieloopbaanbegeleiding daarbij. We zien dat verbetering hierin mogelijk is. Daar is en wordt aan gewerkt door het doorontwikkelen van de readers, een eigen methode voor Burgerschap, zowel voor niveau 2 als niveau 3/4, en de didactiek hierbij.

2.3.4 waardering schoolverlaters_GD-id
2.3.3 waardering schoolverlaters_legendes_3 rijen_gd.png
2.3.5
Keuzegids Mbo 2019

In 2019 is het Hoornbeeck College voor de tiende keer op rij uitgeroepen tot de beste mbo-school van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Mbo 2019.
Deze gids helpt jongeren en hun begeleiders bij de keuze voor een mbo- opleiding. Om tot een evenwichtig oordeel te komen, gebruikten de opstellers van de lijst cijfers over de tevredenheid van studenten, doorstroomcijfers, slagingspercentages en oordelen van de onderwijsinspectie.

De top 10 van mbo-scholen uit de Keuzegids Mbo 2019

2.3.4 keuzegids mbo 2019
2.4
Onderwijs
2.4.1
Algemeen

Het Hoornbeeck College bereidt studenten zo goed mogelijk voor op de beroepspraktijk. Dat wordt gedaan door in samenwerking met het werkveld de juiste kennis en vaardigheden aan te leren. Het Hoornbeeck College geeft echter vorming met meerwaarde door ook veel aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke toerusting, vorming en burgerschap. Om de medewerkers daarin te ondersteunen, zijn de visiedocumenten ‘Uitvoerend werk – Een pedagogische handreiking’ en ‘Lesgeven in het mbo – Een didactische handreiking’ voor docenten in het mbo opgesteld.

In 2019 heeft het Hoornbeeck College verder gewerkt aan de invoering van de (herziene) kwalificatiestructuur, keuzedelen en de voorbereiding van de uitbreiding van het opleidingenaanbod. Om de veranderingen in de kwalificatiestructuur en –dossiers zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft elke sector eigen onderwijsontwikkelaars. Samen vormen de ontwikkelaars de ontwikkelgroepen die aangestuurd worden door leden van het sectormanagement. In het visiedocument ‘Onze Koers – Een onderwijskundige handreiking’, worden de ambities van de school en zaken uit de ministeriële actieplannen geconcretiseerd.  Sinds 2017 richten alle sectoren zich in de onderwijsontwikkeling vooral op de concretisering van de nieuwe kwalificatiedossiers die per 1 augustus 2016 voor alle opleidingen zijn ingevoerd. Voor veel opleidingen is er in 2019 voor het eerst gediplomeerd op basis van de herziene kwalificatiestructuur. Sommige opleidingen hebben bijgestelde en nieuwe kwalificatiedossiers gekregen die per 1 augustus 2020 moeten worden ingevoerd. Gecombineerd met de input vanuit de werkvelden blijft de ontwikkeling van het onderwijs daarmee voortdurend in beweging.

2.4.2
Kwaliteitsplan

In 2019 is een start gemaakt met de kwaliteitsagenda 2019-2022. De kwaliteitsagenda’s vloeit voort uit het Bestuursakkoord dat minister Van Engelshoven vorig jaar sloot met de MBO Raad. In dit akkoord is onder andere afgesproken dat scholen in de regio de ruimte krijgen om samen met bedrijven, instellingen, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het onderwijs. De regio is gedefinieerd als het werkgebied van de betreffende school. Voor het Hoornbeeck College is dit heel Nederland, gezien de door het land verspreid liggende locaties. De inspanningen in het kader van de kwaliteitsagenda worden deels gefinancierd uit investeringsgelden en deels uit resultaatgelden die het Hoornbeeck College hiervoor ontvangt op basis van de geldende criteria.

2.4.2 kwaliteitsplan overzicht 2018-2023

De kwaliteitsagenda 2019-2022 sluit aan bij het strategisch meerjarenplan 2019-2022. Klik hier om te zien wat in dit kader is gebeurd in 2019.

2.4.3
Sector Dienstverlening
HCRotterdam (afdrukkwaliteit)-35.jpg

De sector Dienstverlening heeft een eigen pedagogisch-didactische aanpak ontwikkeld voor niveau 2. Zo zijn er speciale niveau 2 teams samengesteld en is er lesmateriaal ontwikkeld dat is afgestemd op niveau 2 studenten. Op  de meeste locaties startte een wijkleerbedrijf waarin de studenten ervaring in de praktijk kunnen opdoen. Dit heeft tevens een meerwaarde voor de buurt waarin de school staat. In 2018 heeft de sector Dienstverlening haar opleidingenaanbod uitgebreid met de opleiding Beveiliging op niveau 2 en 3. Toen werd de opleiding alleen aangeboden in Rotterdam en Gouda. In 2019 is dit uitgebreid naar Kampen en Amersfoort. In Gouda en Rotterdam wordt inmiddels ook een niveau 3 opleiding Beveiliging aangeboden. Dat geeft de studenten ook mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau. Het is de bedoeling dat  deze opleiding volgend jaar ook in Kampen en Amersfoort aangeboden gaat worden.

De sector heeft ook de opleiding Zelfstandig werkend Gastheer/Gastvrouw ontwikkeld. Deze wordt aangeboden in Rotterdam en Apeldoorn. Deze opleiding biedt een goede doorstroom voor studenten die een facilitaire opleiding op niveau 2 hebben gedaan.

2.4.4
Sector Economie

De sector Economie is in 2019 bezig geweest met het  vernieuwen van haar curricula. Daarbij zijn de volgende speerpunten geformuleerd: Uitdagend beroepsgericht onderwijs, werken met echte opdrachten vanuit het bedrijfsleven, aandacht voor feedback en persoonlijke ontwikkeling, overzichtelijk bpv-materiaal.  Tevens is de sector bezig geweest met de verdere uitbouw van de opleidingen Logistiek (met name in de bbl-variant). De opleidingen Retail hebben te maken met een snel veranderend werkveld. Deze ontwikkelingen zijn in het curriculum geïncorporeerd. Verder hebben verschillende groepen studenten meegedaan aan de Skills-wedstrijden en de wedstrijden van Jong Ondernemen.

JV 2014 - studenten economie
2.4.5
Sectoren Gezondheidszorg & Welzijn

Om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de beroepspraktijk heeft de sector Gezondheidszorg & Welzijn in 2019 gewerkt aan de verdere invoering van de herziene kwalificatiestructuur. De invoering van de nieuwe dossiers geeft een goede gelegenheid om de opleidingen opnieuw in te richten en elementen toe te voegen waar verschillende branches om vragen. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om werknemers die zowel zijn opgeleid in de zorg- als in de welzijnssector. Dat vraagt om meer samenwerking in alle opleidingen zonder voorbij te gaan aan de specifieke vaardigheden van Gezondheidszorg en van Welzijn. Daar zijn in 2019 de nodige acties in ondernomen. Sommige opleidingen worden nu gecombineerd, zoals bijvoorbeeld Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg. Daarmee worden studenten dubbel gekwalificeerd. Dit wordt door het afnemend werkveld bijzonder gewaardeerd. Vanuit de SBB is er een nieuw kwalificatiedossier gemaakt waarin de genoemde combinatie als een nieuwe opleiding is gedefinieerd. Per 1 augustus 2020 moet dit dossier worden ingevoerd. Het Hoornbeeck College is hiermee content: voor het onderwijs zijn de hokjes tussen de opleidingen weggevallen waardoor er meer vanuit een integrale zorgbenadering het curriculum kan worden vormgegeven en voor de administratie worden hiermee processen vereenvoudigd.

Beide opleidingen gebruiken examenmateriaal van een gevalideerde examenleverancier (P2M). Door deelname aan de klankbordbijeenkomsten van de examenleverancier blijven de betrokkenen als onderwijsontwikkelaars en bpv-beleidscoördinator goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen ook input leveren op de producten. Het maken van goede toetsen en examens is een vak apart. Ook wordt de inzet van ict bij de afname van de toetsen een steeds belangrijkere factor. Daarom zijn met name de opleidingen van Welzijn aangesloten bij de Kennistoetsenbank. Door middel van pilots wordt ervaring opgedaan met het inzetten van ict voor de afname en beoordeling van toetsen. In 2020 willen we de pilots uitbreiden en onderzoeken of ook de opleidingen van Gezondheidszorg hiervan gebruik kunnen maken.

Het aantal voltijdstudenten Gezondheidszorg was het afgelopen jaar opnieuw groot. Dit levert vrijwel alleen uitdagingen op door het beperkte aantal stageplaatsen voor de opleidingen Verpleegkunde en Doktersassistent (niveau 4). De arbeidsmarkt voor met name niveau 3 en 4 trekt sterk aan en er gaan weer tekorten ontstaan. Het aantal stageplaatsen neemt toe, met name in de wijk- en ouderenzorg. Er ontstaan ook allerlei andere initiatieven waarbij het mes aan twee kanten snijdt: kwalitatief wordt het onderwijs beter en kwantitatief kunnen meer studenten hun stage lopen. Het fenomeen Gildeleren is hierin interessant: het onderwijs wordt geheel in de instelling verzorgd, wat een contextrijke leeromgeving realiseert.

Binnen de opleidingen van Welzijn speelt het stageprobleem niet of nauwelijks. We zien ook daar dat de branches steeds meer vragen om breder gekwalificeerde beroepsbeoefenaars. In de opleidingen geven we daar vorm en inhoud aan door zo veel als mogelijk is de overlap tussen kwalificatiedossiers c.q. opleidingen in een gezamenlijke cursus aan te bieden en een zo breed mogelijk palet van uitstroomprofielen aan te bieden. Ten aanzien van het fenomeen Gildeleren binnen Welzijn: in 2019 is een afdeling Gildeleren gestart bij de gehandicaptenzorginstelling Adullam. In 2020 wordt verder onderzocht in samenwerking met instellingen of dit concept van leren nog verder kan worden uitgebreid.

De verbinding met de branches en instellingen is sterker geworden door de invoering van het landelijk Zorgpact en de regionale uitwerkingen daarvan. Het Hoornbeeck College is partner in de zorgpacten die in de regio’s van onze locaties worden uitgerold. Ook participeren wij in werkgeversverenigingen: werkgeversvereniging Oost en Zuid-Holland-Zuid. Tevens zijn samen met instellingen voor gehandicaptenzorg keuzedelen ontwikkeld, toegesneden op specifieke vragen vanuit de instellingen, en verzorgen zij trainingen voor onze docenten. Ook instellingen als Ontmoeting en Leger des Heils verzorgen beroepsgerichte trainingen voor onze docenten. Meestal worden deze trainingen ook gekoppeld aan docentenstages in die instellingen. Goed beroepsonderwijs is een verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven/instellingen samen.

De sector Gezondheidszorg & Welzijn krijgt in het kader van herintreders, zij-instromers en het opleiden voor een hoger niveau steeds meer vraag naar maatwerktrajecten. Tegelijkertijd verandert de studentenpopulatie: er komen steeds meer oudere studenten. Volwassenonderwijs heeft binnen het Hoornbeeck College al plaats, maar die plaats zal steeds groter worden. Dat vereist een ander didactisch en pedagogisch handelen van de docenten. Een aantal docenten is hierop in 2018 geschoold. In 2019 zal er voor het vorm- en inhoudgeven van het volwassenonderwijs verdere aandacht zijn. In 2018 is gestart met een bedrijfsschool op de locatie Amersfoort, gericht op zijinstromers en herintreders binnen de Gezondheidszorg (CuraZorgtalent). In 2019 wordt er gestart met een bedrijfsschool in samenwerking met het Leger des Heils.

De sector Gezondheidszorg & Welzijn participeert volop in de MBO Raad. Daardoor is er op deelvlakken goede samenwerking met andere mbo-scholen, ook in de diverse regio’s. Met het hbo is ook samengewerkt aan een keuzedeel doorstroom mbo-hbo. Met Driestar Educatief wordt samengewerkt in het traject ‘Goed voorbereid naar de Pabo’ voor studenten van de opleiding Onderwijsassistent. Ook participeren wij in overleggen over het vorm en inhoud geven aan Associated Degree-opleidingen (hbo-opleidingen op niveau 5) die aansluiten bij onze opleidingen. In 2018 startte een gezamenlijk ontwikkelde AD Social Work met de CHE, in 2019 is de AD Pedagogisch Educatief Professional gestart bij Driestar Educatief. Ook docenten van het Hoornbeeck College zijn daar gedetacheerd om in die opleiding onderwijs te verzorgen. In 2020 is het plan om een AD-opleiding in de Zorg in samenwerking met de CHE te kunnen koppelen aan een van onze locaties. Daarbij wordt het onderwijs gedurende het eerste jaar van die opleiding gegeven op de locatie van het Hoornbeeck College. Daarmee beogen we de doorstroom van onze studenten naar het HBO te stimuleren.

HCAmersfoort (afdrukkwaliteit)-21

In de sector Gezondheidszorg is in 2019 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd en de verdeling daarvan tussen begeleide onderwijstijd en de stage/beroepspraktijkvorming. Ook in 2020 zal een nieuwe aanvraag worden gedaan.

2.4.6
Sector Technologie

Misschien is het u opgevallen, maar  er heeft een naamsverandering plaatsgevonden. De sector “Techniek en ICT” heet vanaf het cursusjaar 2019-2020 sector “Technologie”. Door deze nieuwe naam wordt duidelijk gemaakt dat ICT overal terugkomt, ook in de meer traditionele techniekopleidingen.

Als Hoornbeeck College willen we een bijdrage leveren aan de enorme vraag naar technische professionals in de samenleving. Dat we daarin slagen blijkt het feit dat er weer meer studenten op onze technologieopleidingen staan ingeschreven. Er is wel sprake van een verdere verschuiving van BOL- naar BBL-opleidingen. Als Hoornbeeck willen wij voor beide doelgroepen aantrekkelijk onderwijs bieden, dat past bij de persoonlijkheid en ambities van de student.

HCAmersfoort (afdrukkwaliteit)-39

Door actieve deelname aan de overleggen van de zogenaamde bedrijfstakgroepen, maar vooral door direct contact met het bedrijfsleven wordt geborgd dat het onderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Onze studenten staan bij het bedrijfsleven ondermeer bekend om hun kennis. Dat willen we graag zo houden! Maar ook blijven we aandacht geven aan het ontwikkelen van een professionele beroepshouding, waarin ook christelijke waarden en normen een plaats hebben.

De verdere verbetering van de examinering, zoals die mbo-breed is ingezet, krijgt ook bij Hoornbeeck Technologie gestalte. Het examenmateriaal wordt ingekocht en de examenorganisatie ontwikkelt zich voortdurend door naar een hoger niveau.

Het opleidingsaanbod is afgelopen jaar weer verder uitgebreid. Wij zien dat voor deze nieuwe opleidingen ook voldoende studenten zijn ingeschreven. Daarbij geldt wel dat wij bij verdere uitbreidingen moeten waken voor versnippering van het opleidingsaanbod, wat vanuit oogpunt van bedrijfsvoering relatief duur is.

In Rotterdam is vanaf het najaar 2019 de nieuwe Techniekhal in gebruik genomen. In deze hal, die onderdeel is van de vmbo-school “De Swaef” van het Wartburg College, wordt het werktuigbouwkundig onderwijs van vmbo en mbo gegeven. Een mooie manier om in gezamenlijkheid de hoge kosten van dit type onderwijs te dragen en een kwalitatief goede opleiding te kunnen vormgeven. In Hoevelaken werd op het terrein van het van Lodenstein College voor de Mobiliteitsopleidingen verbeterde huisvesting gerealiseerd. In Barneveld is het Hoornbeeck College een van de partners bij het vormgeven van BTO, de Barneveldse Techniek Opleiding.

2.4.7
Keuzedelen

Het Hoornbeeck College heeft in 2016 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de keuzedeelverplichting ten behoeve van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Het vak Godsdienst is voor het Hoornbeeck College een kernvak dat sterk verbonden is aan onze missie en visie. De Bijbel is leidend voor de levensbeschouwelijke vorming van onze studenten in de drieslag: gezin, kerk en school. Het vak Godsdienst wordt daarom gevolgd door al onze studenten, in alle opleidingen en opleidingsvarianten. Het aantal studiebelastingsuren (SBU) bedraagt 240 uur, waarin begeleide onderwijstijd en zelfstudie is opgenomen. In de SBU is geen bpv opgenomen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Onderwijsovereenkomst (OOK). De kwaliteit van dit keuzedeel wordt bewaakt door een beleidscommissie Godsdienst en Burgerschap, die het lesmateriaal, de toetsen en opdrachten samenstelt in samenwerking met vakdocenten. De vaststelling van toetsen gebeurt door de Hoornbeeckbrede vaststellingscommissie en de resultaten worden vastgesteld in de Centrale Examen Commissie (CEC).

keuzedelen

In 2019 zijn er 329 verzoeken voor niet-gekoppelde keuzedelen binnengekomen. Niet-gekoppelde keuzedelen zijn keuzedelen die niet behoren bij de kwalificatie van de opleiding waar de student voor ingeschreven staat. Deze verzoeken zijn allen toegewezen. Daarbij heeft het doelmatigheidsaspect geen rol gespeeld. Dit is verklaarbaar omdat het Hoornbeeck College met relatief weinig opleidingen een beperkte hoeveelheid keuzedelen aanbiedt.

Overzicht niet-gekoppelde keuzedelen

Aantal niet-gekoppelde keuzedelen per sector per locatie
Amersfoort Apeldoorn Goes Gouda Kampen Rotterdam Eindtotaal
Dienstverlening 1 5 2 8
Economie 21 5 29 29 20 53 157
Gezondheidszorg 1 8 9
Technologie 23 4 1 12 40
Welzijn 2 18 50 32 13 115
Eindtotaal 47 23 85 75 21 78 329
2.4.8
Taal- en rekenonderwijs

In 2019 heeft het Hoornbeeck College opnieuw geïnvesteerd in toets- en lesplannen voor taal- en rekenonderwijs. De resultaten van onze studenten voor Nederlands en rekenen liggen voor alle niveaus hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoewel het vereiste instroomniveau door veel studenten nog niet wordt gehaald, is een duidelijke vooruitgang zichtbaar. Daarom besteden we buiten de lessen om extra aandacht aan de studenten die dat nodig hebben. Zo is de inzet van taal- en rekencoaches succesvol gebleken. Deze taal- en rekencoaches hebben ook zitting in de  beleidscommissies. Hiermee houden we de wet- en regelgeving bij, houden we de aandacht voor taal en rekenen op de locaties levend en ontplooien we allerlei initiatieven die aansluiten bij het niveau en ambitie van de studenten. Voorbeelden zijn meer aandacht voor lezen ter vergroting van de woordenschat, debat-, reken- en dicteewedstrijden.

De Taskforce Engels heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een stevige basis rondom het vak Engels. Aandachtspunten daarbij zijn geweest het implementeren van een nieuwe methode, het op de kaart zetten van Hoornbeeck College als Cambridge instituut en het toerusten van collega’s voor het vak Engels. De opdracht van de taksforce is afgerond en sinds september 2019 is deze doorgezet in de beleidscommissie Engels. De nieuwe onderwijsmethodes zijn succesvol ingevoerd en vragen komende jaren verankering en verdieping. Op alle locaties kunnen studenten Cambridge Engels volgen op hun eigen niveau en zijn docenten opgeleid om Cambridge te geven. Dit gebeurt zowel voor interne als externe doelgroepen zoals bedrijven. Er is continue aandacht geweest voor het toerusten van collega’s rondom Engels. Hiervoor zijn  onder andere werkweken naar Engeland georganiseerd en docenten hebben de internationaal befaamde IATEFL-conferentie in Engeland gevolgd.

2.4.9
Passend Onderwijs

Basisondersteuning

Passend Onderwijs begint voor elke student bij het loopbaanadviesgesprek waarin de ondersteuningsbehoefte wordt vastgesteld. Al onze studenten kunnen vervolgens rekenen op basisondersteuning door de slb’er en de docenten.

Extra ondersteuning

Waar nodig is daarnaast extra ondersteuning ingezet. Op alle locaties is er een Team Extra Ondersteuning werkzaam die deze ondersteuning indiceert en arrangeert. Bij deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk de basisondersteuning betrokken. Net zoals vorig jaar kreeg 14% van onze studenten extra ondersteuning. De ondersteuningsbehoefte verschilde (opnieuw) behoorlijk per opleiding. In het oog springen de opleidingen voor maatschappelijk zorg, financiële beroepen, dienstverlening en ICT, waarin zo’n 20% extra ondersteuning kreeg. De ondersteuningsbehoefte nam in alle opleidingen in de loop van de schoolloopbaan af.

Problematiek en arrangementen

Studenten worden begeleid in verband met een beperking of een psychosociale problematiek. Ongeveer de helft van de extra ondersteuning werd geboden in verband met problemen die te maken hadden met de opleiding. Het gaat daarbij vooral om taalproblemen, sociale vaardigheden en plannen en organiseren. Zo’n 5% van de studenten kreeg een aanpassing in de examens. Vaak betreft dit extra tijd. Zo’n 10% van de studenten kreeg extra aandacht in verband met een beperking of een psychosociale problematiek. De aangegeven problematiek rond de geestelijke gezondheid nam opnieuw toe. Het aantal problemen in leef- en gezinsomstandigheden nam echter af. De complexiteit van de problematiek stabiliseert in 2019.

Beleid en kwaliteit

In 2019 hebben wij geïnvesteerd in de beleidsontwikkeling en de kwaliteit van Passend Onderwijs. Binnen de expertisegroepen basisondersteuning en extra ondersteuning wordt beleid voorbereid en geëvalueerd. Hoornbeeckbreed ligt de coördinatie bij de staffunctionaris Passend Onderwijs. Er is nagedacht en/of beleid gemaakt over de AVG in relatie tot begeleiding, de inrichting van een nieuw informatiesysteem, de leefwereld van jongeren, ondersteuning n.a.v. studieadvies, passend examineren van beroepsspecifieke onderdelen, plaatsing van studenten met een beperking, ervaringsgericht en relationeel werken en de opbouw van de teams extra ondersteuning. Extra ondersteuning werkt met een vastgesteld budget dat verdeeld wordt over de locaties.

Het Hoornbeeck College heeft een apart jaarverslag voor passend onderwijs.

2.5
Internationalisering

In 2019 is sterk ingezet op de beleidsmatige verankering van het internationaliseringsbeleid. Dit heeft ertoe geleid dat we een VET-charter hebben gekregen van Erasmus+. De mogelijkheden voor subsidie zijn daardoor toegenomen. Het beleidsplan is geheel vernieuwd. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de uitvoering van dit plan gestalte te geven. Iedere locatie/sector heeft een Coördinator Internationalisering. Zij stimuleren en ondersteunen onderwijsteams bij het stellen en behalen van de internationaliseringsdoelen. In het verslagjaar zijn in de sector Gezondheidszorg opnieuw de meeste internationale stages uitgevoerd, met name in ziekenhuizen in het buitenland. Verder waren enkele van onze studenten te vinden in Groot-Brittannië, Afrika en Canada. Ook werden werkweken georganiseerd naar onder andere Roemenië. Er zijn nieuwe contacten gelegd om te komen tot partnerschappen.

2.6
Burgerschap

Het Hoornbeeck College besteedt vanuit de Bijbelse identiteit aandacht aan vorming van studenten. Deze vorming richt zich op hoofd, hart en handen, oftewel: kennis, houding en vaardigheden. De vakken Godsdienst en Burgerschap nemen een bijzondere plaats in op het Hoornbeeck College. Bij deze vakken wordt gewerkt aan de kerndoelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de visie en missie van de school:

  • Studenten laten wortelen in Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan.
  • Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaars in de 21e eeuw.
  • Studenten vormen en toerusten tot verantwoordelijke burgers in de huidige maatschappij.

De nationale kwalificatie-eisen voor Burgerschap kennen vier dimensies: sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap. Het Hoornbeeck College heeft daar een vijfde dimensie aan toegevoegd: reformatorische identiteit. Rondom deze extra dimensie zijn in het verslagjaar voor het vak Godsdienst verschillende readers geschreven en/of herschreven. Daarnaast zijn er specifiek voor de doelgroep niveau 2 eigen readers gemaakt. Deze methode kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en de afwisseling tussen korte theorieblokken en praktische opdrachten. Voor het vak Burgerschap is een apart boek gemaakt voor niveau 2 studenten. Het boek voor niveau 3/4 is geheel herzien. Ook is er een begin gemaakt met een e-learning module die geschikt is voor het volwassenonderwijs

De nationale kwalificatie-eisen voor Burgerschap kennen vier dimensies: sociaal- maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap. Het Hoornbeeck College heeft daar een vijfde dimensie aan toegevoegd: reformatorische identiteit. Rondom deze extra dimensie zijn in het verslagjaar voor het vak Godsdienst verschillende readers geschreven. Daarnaast zijn er specifiek voor de doelgroep niveau 2 eigen readers gemaakt. Deze methode kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en de afwisseling tussen korte theorieblokken en praktische opdrachten. Daarnaast zijn alle bestaande readers Godsdienst herzien. Voor het vak Burgerschap is ook een apart boek gemaakt voor niveau 2 studenten.

zout niveau 2 b
2.7
Klachten en klachtenafhandeling

Klachten rond examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar 2018-2019 zijn er geen klachten bij deze commissies binnengekomen. Er is in het verslagjaar ook geen beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep.

Bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van de klachtenregeling. Bij het Hoornbeeck College zijn op grond van de klachtenregeling voor elke locatie vanwege de toegankelijkheid een man en een vrouw als vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersonen hebben een brugfunctie tussen ouder(s)/studenten en medewerkers van de school enerzijds en, zo nodig, de klachtencommissie anderzijds. In het verslagjaar zijn enkele klachten gemeld. Deze zijn intern afgehandeld, zodat doorgeleiding van een klacht naar de externe klachtencommissie niet aan de orde was. Daarnaast worden de vertrouwenspersonen regelmatig door collega’s, ouders of studenten geconsulteerd met een vraag om een advies over hoe te handelen in een bepaalde situatie.

In het verslagjaar zijn er bij de commissie integriteit geen meldingen gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling

Jaarverslag 2019
1166