Jaarverslag 2019
5.1
Financiële positie en beleid Hoornbeeck College

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste elementen ten aanzien van de financiële positie van het Hoornbeeck College onder de aandacht gebracht. De financiële positie van de SORG, waar het Hoornbeeck College onderdeel van uit maakt, is goed. Dit blijkt uit de balansopstelling en de financiële kengetallen die u kunt terugvinden in de rekening en verantwoording van de SORG en is als afzonderlijk document beschikbaar.

Het exploitatieresultaat van het Hoornbeeck College is positief en het meerjarenperspectief laat een positief beeld zien. Het beleid is erop gericht om, middels het toevoegen van een positief exploitatieresultaat aan het vermogen, de schuldpositie te verlagen.

5.2
Exploitatie

De volgende tabel geeft een overzicht van de staat van baten en lasten. Naast financiële gegevens van het verslagjaar 2019 wordt inzicht verschaft over het voorgaande jaar 2018 en is ook de begroting 2020 opgenomen.

Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
BATEN
Rijksbijdragen 54 485 380 55 250 000 56 762 027 57 050 000
Overige overheidsbijdragen en subsidies 214 974 175 000 200 595 200 000
College, cursus, les en examengelden 923 799 865 000 1 165 942 1 000 000
Overige baten 1 627 025 1 070 000 1 313 131 1 500 000
57 251 178 57 360 000 59 441 696 59 750 000
LASTEN
Personele lasten 39 070 816 40 350 000 41 141 219 42 500 000
Afschrijvingen 4 042 356 4 100 000 3 327 402 3 925 000
Huisvestingslasten 2 040 599 2 000 000 2 196 825 2 150 000
Overige lasten 9 474 758 8 710 000 9 677 260 9 850 000
54 628 529 55 160 000 56 342 706 58 425 000
Saldo baten en lasten 2 622 649 2 200 000 3 098 990 1 325 000
Rentelasten -413 795 -425 000 -443 322 -325 000
TOTAAL Resultaat 2 208 854 1 800 000 2 655 667 1 000 000

De rijksvergoeding is 2,7% hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meevallende indexering en aanvullende subsidies. Het Hoornbeeck neemt voorzichtigheidshalve 2/3 deel van de prestatiebekostiging opgenomen in de begroting. Het Hoornbeeck College heeft aan alle voorwaarden voldaan en de volledige vergoeding ontvangen.

De salariskosten zijn 2,0% hoger dan begroot alsgevolg van het treffen van een aanvullende voorziening voor het seniorenbeleid. De afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat er een correctie is doorgevoerd uit voorgaande jaren. De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot in verband met het uitvoeren van extra onderhoud en schoonmaakkosten.

De overige kosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere scholings- en begeleidingskosten. Daarnaast waren kosten voor leer- en hulpmiddelen hoger in verband met de uitbreiding van het opleidingenaanbod op verschillende locaties. De rentelasten zijn gelijk aan hetgeen volgens de begroting mocht worden verwacht.

5.3
Vooruitblik

In het verslagjaar 2019 is de strategie van het Hoornbeeck College herzien. Deze strategie kijkt vier jaar vooruit. We realiseren ons echter dat er in vier jaar van alles kan gebeuren waar we nu nog geen rekening mee kunnen houden. Met de kennis van nu richten we ons de komende jaren op de volgende zaken.

  • Onderwijs bieden met perspectief gericht op het bewust nemen van verantwoordelijkheid in beroep en maatschappij vanuit de Bijbelse boodschap. We zullen de komende jaren ons nog meer richten op het leren omgaan van onze studenten met andersgelovigen en op het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen het (loopbaan)perspectief van jongeren vergroten door de doorstroom naar opleidingen van een hoger niveau te stimuleren.
     
  • Onderwijs met een plus gericht op het bieden van veel aandacht aan het gebied van ethiek, kennis en vaardigheden, zodat de entree op arbeidsmarkt of de aansluiting met het vervolgonderwijs optimaal is. De achterliggende jaren is er een aantal opleidingen bijgekomen om daarmee in te spelen op vragen uit onze reformatorische achterban of op vragen vanuit bedrijven of instellingen. De komende jaren gaan we dit opleidingsaanbod optimaliseren, waarbij we rekening houden met kwaliteit, arbeidsmarktperspectief en stagekans.
     
  • Onderwijs dat werkt is gericht op onderwijs dat zich richt op het zien en kennen van de studenten en het voortdurend verbeteren van het onderwijs. Hoewel de onderwijskwaliteit bij het Hoornbeeck College hoog scoort zullen we niet achteroverleunen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om het onderwijs verder te verbeteren. De achterliggende jaren is er veel geïnvesteerd in ict. De komende jaren zal het accent verschuiven naar (elektronische) leermiddelen. De onderwijshuisvesting is nagenoeg op orde. In 2020 zal begonnen worden met de verbouwing van de huisvesting van locatie Apeldoorn.
     
  • Onderwijs dat verbindt richt zich op de verbinding van de beroepspraktijk en de regio om daarmee  actueel onderwijs te blijven bieden. De school werkt steeds meer samen met het beroepenveld. Deze lijn zal zich de komende jaren voortzetten. We zullen ook de komende jaren veel investeren in de ondersteuning van de technische opleidingen. De vraag van bedrijven is groot en we willen beter op deze behoefte inspelen. Binnen de school zullen we kennisuitwisseling verder stimuleren.

De groei van het aantal studenten van het Hoornbeeck College ligt achter ons. De toeleverende scholen laten al een aantal jaren geen groei meer zien. We voorzien nog een beperkte uitbreiding van het aantal opleidingen van het Hoornbeeck College, maar ook daar naderen we de grens. De komende jaren verwachten we een stabiel aantal studenten en mogelijk zelfs een kleine krimp.

Jaarverslag 2019
1192