Jaarverslag 2019
6.1
Verantwoording Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent een diversiteit in de samenstelling waardoor de inbreng van verschillende deskundigheden en maatschappelijke achtergronden worden gewaarborgd. De samenstelling van de Raad was op 31 december 2019 als volgt:

 • H.T. Groenendijk, voorzitter, manager bij een advies- en ingenieursbureau;
 • ds. A.A. Egas, vice-voorzitter, predikant;
 • J. Kuijers, secretaris, directeur van een basisschool;
 • H.J. van den Berg, lid raad van bestuur van een zorggroep;
 • W.J. Frens RA, algemeen directeur/eigenaar van een advies- en accountantskantoor;
 • G.R.J. van Heukelom, voormalig lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland;
 • Mr. A. Weggeman, directeur advisering Raad van State.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2019 niet gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het College van Bestuur de school naar behoren bestuurt en de identiteit van de school bewaakt. De beloning van het College van Bestuur is binnen de norm.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Aftredend termijn 1 Aftredend termijn 2
G.R.J. van Heukelom 2020
H.T. Groenendijk 2021
Ds. A.A. Egas 2022
J. Kuijers 2023
W.J. Frens R.A. 2020 2024
H.J. van den Berg 2022 2026
Mr. A. Weggeman 2022 2026

Bijeenkomsten
Voor het uitoefenen van de toezichthoudende taak heeft de Raad van Toezicht regelmatig overleg met het College van Bestuur. Een deel van het werk wordt verricht in de voorbereidingswerkgroepen financiën en onderwijs. In 2019 hebben de werkgroepen onderwijs en financiën elk tweemaal vergaderd.

De Raad van Toezicht brengt werkbezoeken aan de schoollocaties. In 2019 zijn de schoollocaties Amersfoort, Goes, Gouda en Kampen bezocht. De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 zes keer, daarnaast is ook zesmaal vergaderd met het College van Bestuur. Er is een themabijeenkomst belegd met de Identiteitsraad. Het onderwerp van deze bijeenkomst was “geloof en wetenschap”. Prof dr. W. van Vlastuin heeft daarover een lezing gehouden.
In 2019 heeft de Raad van Toezicht ook overleg gevoerd met de directie van het Hoornbeeck College.

Governance code en toezicht
Bij de uitvoering van de toezichthoudende taak hanteert de Raad van Toezicht de governance code van de bve en houdt zij toezicht op de naleving van de identiteit van de school en de wettelijke verplichtingen. Tevens houdt de Raad toezicht op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. De Raad van Toezicht heeft richting het College van Bestuur een klankbordfunctie en een adviserende rol. Naast de bovengenoemde taken heeft de Raad van Toezicht in het achterliggende jaar aandacht besteed aan onder meer:

 • Herziening statuten SORG;
 • Herziening reglement raad van toezicht;
 • De resultaten van het onderwijs;
 • De kwaliteit van het onderwijs;
 • Nieuwe opleidingen en samenwerken met andere instellingen;
 • Herijking strategisch meerjarenplan van 2015 – 2020 naar 2018 – 2022;
 • Missie van het Hoornbeeck College;
 • Kwaliteitszorg.
 • Benoemen accountant;
 • Geconsolideerde jaarrekening 2018;
 • Financiële overzichten 2019;
 • Begroting 2020;
 • Start werving- en selectieprocedure lid college van bestuur;
 • Vaststellen vergoeding raad van toezicht 2019.

De Raad van Toezicht werkt ook actief aan de eigen professionalisering, onder meer door contacten in het Platform van Raden van Toezicht mbo-instellingen en het platform raden van toezicht reformatorisch vo van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).
De Raad van Toezicht is alle medewerkers van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, de vele verrichte werkzaamheden én de behaalde resultaten.

H.T. Groenendijk
Voorzitter Raad van Toezicht

6.2
Verantwoording Verenigingsbestuur / Identiteitsraad

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God is het fundament van ons onderwijs. Ouders en studenten voelen zich verbonden aan deze grondslag. De Identiteitsraad is een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school. De Identiteitsraad adviseert het College van Bestuur op het gebied van identiteit en bestuurt de schoolvereniging (VVORG). De VVORG is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. In het verslagjaar is het aantal leden van de schoolvereniging gestegen van 1.881naar 1.896.

De Identiteitsraad bestond per 31 december 2019 uit de volgende personen:

 • ds. A.C. Rijken, voorzitter, Haaften
 • J.M. Verwijs, secretaris, Ommeren
 • G.P. Landwaart, penningmeester, Maartensdijk
 • E. Blankestijn, Barneveld
 • J.H. Dek, Yerseke
 • ds. D. Heemskerk, Uddel
 • J.A. Jobse, Elspeet
 • L.D. van Klinken, Veenendaal
 • L. Kisteman, De Klomp
 • E.J. de Korte, Wolphaartsdijk
 • ds. G. Pater, Ouddorp
 • J. Rijfers, Alphen a/d Rijn
 • P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel
 • ds. A.C. Uitslag, Urk
 • N. Verdouw, Gouda
 • ds. A. Verschuure, Capelle a/d IJssel
 • L.A. Wijnmaalen, Urk

De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2019 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in:

 • het participeren in toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
 • het openen van het schooljaar op diverse locaties (met als thema ‘Leren voor het leven’);
 • het participeren bij diploma-uitreikingen;
 • betrokkenheid bij de totstandkoming van readers voor het vak Godsdienst.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging in juni heeft de heer drs. N. van Steensel, die op dat moment lector identiteit aan het Hoornbeeck College was, een lezing gehouden met als thema ‘De eenheid van kerk en onderwijs in deze tijd’.

Omdat in de ledenvergadering van juni niet het benodigde aantal stemgerechtigde leden (50) aanwezig was om te stemmen over de punten statutenwijziging, stemming leden Identiteitsraad en herbenoeming lid Raad van Toezicht, is in september een tweede ledenvergadering gehouden.

In het verslagjaar zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging herzien. De leden hebben in de ledenvergadering van september ingestemd met deze herziening. In november is de akte gepasseerd.

De Identiteitsraad heeft in 2019 twee keer vergaderd met het College van Bestuur. Verder heeft er een themavergadering plaatsgevonden met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
In 2019 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht en gesprekken gevoerd bij de locaties Amersfoort, Goes, Gouda en Kampen.

Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school. Vanuit dit perspectief krijgen jongeren een moreel kompas mee voor hun toekomstig functioneren in onze samenleving. De Identiteitsraad hoopt van harte dat de Heere God Zijn zegen aan het onderwijs wil verbinden.

ds. A.C. Rijken,
voorzitter Identiteitsraad

6.3
Evaluatie College van Bestuur - SORG (Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag), Hoornbeeck College en Van Lodenstein College

Zelfevaluatie College van Bestuur SORG
Elk jaar evalueert het College van Bestuur zijn eigen functioneren. Bij de evaluatie wordt teruggekeken (wat is er bereikt), vooruitgekeken (wat moeten we nog bereiken) en kijken we naar de samenwerking met verschillende stakeholders.

Verklaring van Bevoegd Gezag
Het College van Bestuur streeft naar goed en Bijbelgetrouw onderwijs binnen de mogelijkheden en kaders van de overheid. Het College van Bestuur is van oordeel dat de opleidingen van onze scholen voldoen aan de wettelijke eisen. Het College van Bestuur hanteert de branchecodes goed bestuur van het mbo en het vo. We vormen een collegiaal College van Bestuur. De werkwijze van het College van Bestuur is vastgelegd in een besturingsfilosofie die afgestemd is met de Raad van Toezicht en de beide schooldirecties.

Bij de jaarlijkse zelfevaluatie heeft het College van Bestuur teruggeblikt op 2019. Dat is  gedaan aan de hand van het functieprofiel van het College van Bestuur met de zeven kernactiviteiten. Het College van Bestuur constateert dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is, dat er veel aandacht is voor de identiteit van de scholen. Het grootste aandachtspunt is de vacatures, vooral bij het vo. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg en examinering.

Zelfevaluatie College van Bestuur
Als CvB hebben we, met inachtneming van de overeengekomen portefeuilleverdeling, zorggedragen voor onder meer:

 1. het integraal bestuur van de scholen van de stichting
  Ook in 2019 hebben heeft het College van Bestuur aandacht besteed aan een verdere verbetering van de planning & control-cyclus. Bij het Van Lodenstein College  hebben we als College van Bestuur een ronde gemaakt langs alle locaties om kennis te nemen van de locatie- en teamplannen.
  Van cruciaal belang is een sterke directie- en managementstructuur. Bij het Van Lodenstein College is het College van Bestuur in 2019 bezig geweest met een doorontwikkeling van de organisatie, waarbij we als College van Bestuur meer ‘voeling’ gaan houden met het beleid van de school. Het College van Bestuur werkt  aan de integratie van het directieteam met het team van de locatiemanagers. De Centrale Diensten ondersteunen de scholen en het College van Bestuur. In het verslagjaar heeft het College van Bestuur stappen gezet om de afhankelijkheid van het hoofd financiën te verkleinen. Tevens is een eerste stap gezet om de continuïteit van de afdeling personeelszaken te waarborgen.
 2. het onderwijsbeleid van de scholen
  In 2019 is bij het Van Lodenstein College meer aandacht gevraagd voor het onderwerp persoonsvorming. Het onderdeel vorming heeft op beide scholen een betere plaats gekregen door de activiteiten van lectoraat en practoraat. In het verslagjaar is een belangrijke slag gemaakt in de mediavorming van docenten bij beide scholen.
 3. het leerlingen-/studenten(zorg)beleid binnen de scholen
  Cruciaal is dat er op beide scholen een veilig pedagogisch klimaat is en veel aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Als College van Bestuur zorgen we ervoor dat dit op de agenda’s blijft staan. De uitbouw van passend onderwijs binnen de financiële kaders blijft hoog op onze agenda staan.
 4. het kwaliteitszorgbeleid van de scholen
  Als College van Bestuur zijn we, mede door een aantal incidenten in onderwijsland, nadrukkelijker betrokken bij de kwaliteitszorg op onze scholen. Het achterliggende jaar hebben we vooral aandacht gehad voor de examinering van beide scholen. Daarnaast vormt de examenorganisatie een voortdurend aandachtspunt. Ook dit jaar heeft het College van Bestuur het initiatief genomen tot diverse audits.
 5. profilering, positionering en vertegenwoordiging van de scholen/stichting op basis van portefeuilleverdeling
  Als College van Bestuur vertegenwoordigen we onze scholen bij de diverse organisaties, zoals sectorraden. We spelen daarin een actieve rol om invloed te hebben op het toekomstig beleid en ook om ons reformatorisch onderwijs goed op de landelijke kaart te krijgen. Deze participatie kost tijd en energie maar geeft ons ook inspiratie.
 6. een doelmatige bedrijfsvoering van de scholen
  Wij hanteren het principe van een lage overhead voor de scholen. Zoveel mogelijk geld gaat naar het primaire proces. Er moet echter steeds meer geregeld worden waardoor er een zekere druk staat op dit principe. De scholen zijn ‘in control’, wel is er een zekere kwetsbaarheid als het gaat over de bezetting.
 7. het personeelsbeleid binnen de scholen
  Het Van Lodenstein College heeft veel vacatures. Het aantal kandidaten dat solliciteert op vacatures is vaak te beperkt om verantwoorde keuzes te maken op het gebied van kwaliteit en identiteit. Er wordt op beide scholen veel geïnvesteerd in personeel. De opleidingskosten zijn hoog. Dit jaar is er een management kweekvijver gestart met voldoende kandidaten.
 8. stakeholders
  Het College van Bestuur hecht veel waarde aan een goede relatie met de vele stakeholders. Ook is er veel aandacht voor de diverse vormen van intern en extern toezicht. Wij zien de medezeggenschapsorganen als een middel om de kwaliteit van de besluitvorming binnen de scholen te verbeteren. Er zijn levendige discussies en er wordt meegedacht. De medezeggenschapsraad, ondernemingsraad en studentenraad hebben geen vacatures.
  De Raad van Toezicht is in de praktijk van onze scholen een sterke sparringspartner voor het College van Bestuur met een heldere opvatting over haar rol. De samenstelling van de Raad van Toezicht is stabiel, omdat er zeven leden zijn met een zittingsduur van acht jaar. Gestreefd wordt dat per jaar 1 lid van de Raad van Toezicht aftreedt.
  De (reformatorische) achterban van de scholen is, naast andere betrokkenheid, ook vertegenwoordigt in een schoolvereniging (VVORG). Het bestuur van de vereniging (de Identiteitsraad) heeft een belangrijke adviesfunctie richting het College van Bestuur. 
Stakeholder analyse_DEF.png
Jaarverslag 2019
1196