‹ Terug naar overzicht

1 Beleid en organisatie

Downloaden als PDF
2019-09-23 Hoornbeeck Kampen (originele kwaliteit)-7.jpg

Onze basis

Gods Woord
Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gefundeerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (de Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, waarin we Hem als de Weg naar de zaligheid kunnen leren kennen. We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is. Deze vertaling wordt in een groot deel van de kerken in onze achterban gebruikt.

De praktijk
Hoe krijgt Gods Woord een plaats in het dagelijks onderwijs?

 • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, het zingen van psalmen en een gebed. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
 • Godsdienst & Burgerschap: landelijk is Godsdienst geen verplicht vak, maar op het Hoornbeeck College vormt het een kernvak.
 • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de realiteit van de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die zij kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken. We helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de (virtuele) open maatschappij.
 • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot Zijn eer en een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.

De kerntaak van onze school en ons personeel is om jongeren te onderwijzen, toe te rusten en te vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief.
We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zodanig opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren inzetten in dienst van God en hun naaste. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is jongeren wijzen op de noodzaak en mogelijkheid van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

Deze basis van ons onderwijs betekent ook dat we een duidelijke eigen visie hebben op het toelaten van studenten en het benoemen van personeel.

“Wij vinden houvast in Bijbelse waarden, geven studenten normen mee”
Verhaal_Blonk-dPotter.jpg

1.1 Missie, visie en strategische agenda: gestelde en behaalde doelen

Missie

Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep staat centraal op het Hoornbeeck College. De beroepspraktijk is het uitgangspunt van het onderwijs. In die praktijk gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften uit. De boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering is het vertrekpunt en tevens richtingbepalend.

In afhankelijkheid van Gods zegen bieden we eigentijds onderwijs dat is gericht op de totale ontwikkeling van studenten. We bereiden hen voor op hun plaats in de samenleving. Dit geven we vorm vanuit de eenheid van gezin, kerk en school. We hanteren daarbij een drieluik van onderwijs, toerusting en vorming. Dit vindt plaats in het licht van wat de Bijbel en belijdenisgeschriften ons leren over mens en samenleving, de zin en het doel van ons leven en over ons handelen.

Visie

Studenten en medewerkers van onze school kiezen met overtuiging voor reformatorisch onderwijs. Zij voelen zich thuis, omdat dit onderwijs past binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil daarnaast zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met de toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en de afnemende hbo-scholen als Christelijke Hogeschool Ede en Driestar Educatief zet de school zich in voor doorlopende leerlijnen.

1.1.1
Strategische koers 2018-2022

In het jaar 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan ontwikkeld. Onder de titel Onderwijs met een plus geeft het plan richting aan het onderwijs tot het jaar 2022. In het verslagjaar 2018 is dit strategisch beleidsplan herijkt en geactualiseerd. Nieuwe doelen zijn toegevoegd, andere zijn vervallen. De titel Onderwijs met een plus blijft dezelfde. Dit geactualiseerde en vernieuwde strategisch beleidsplan loopt van 2018-2022.

In vier hoofdstukken, Onderwijs met een perspectief, Onderwijs met een plus, Onderwijs dat werkt en Onderwijs dat verbindt, brengen we onder woorden wat wij op grond van onze missie met ons onderwijs willen en hoe we dit willen bereiken. We willen studenten extra bagage meegeven, enerzijds vanuit onze christelijke identiteit en anderzijds vanuit ons lesprogramma. Zo bereiden we hen voor op een plek in de maatschappij. Elke Hoornbeeck-locatie en ieder onderwijsteam zal dit concreet maken.

Personeel, studenten, ouders en leidinggevenden zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidsdocument. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van kerkenraden, bedrijven, instellingen, ouders, oud-studenten en andere scholen hun inbreng gehad.

1) Onderwijs met perspectief
Ons onderwijs heeft een dubbel perspectief: gericht op het beroep en de maatschappij, maar ook op de eeuwigheid. De Bijbelse boodschap werkt herkenbaar door in de vakken. Docenten zijn levende voorbeelden en daarom richtinggevend. Zij leren de studenten om als christen om te gaan met anderen. Ook worden studenten gewezen op hun verantwoordelijkheid om een goede maatschappelijke bijdrage te leveren. Binnen de kaders van onze grondslag is er ruimte voor verschillen. We bereiden studenten voor op de samenleving van vandaag en de levensbeschouwelijke vragen die zij tegenkomen.

2) Onderwijs met een plus
We besteden veel aandacht aan de juiste beroepshouding, ethiek, kennis en vaardigheden. Hoornbeeckstudenten hebben doorgaans een goede entree op de arbeidsmarkt of bij een vervolgopleiding. We helpen de studenten om ambitie te hebben. Zij kunnen binnen of naast de reguliere programma’s extra leerroutes volgen en extra diploma’s behalen. Zo is er bijvoorbeeld een leerlijn hbo en zijn er ad-trajecten. We erkennen en benutten verschillen tussen de studenten. De zwakkere studenten krijgen speciale aandacht en onze zorgstructuur is op orde. We spelen in op de toenemende vraag naar onderwijs aan volwassenen en geven daarmee vorm en inhoud aan “een leven lang ontwikkelen”. Het volwassenonderwijs vindt al plaats op verschillende locaties, daarnaast streven we naar uitbreiding van dit aanbod

3) Onderwijs dat werkt
Elke student moet worden gezien. De aanpak, zowel pedagogisch als didactisch, is toegespitst op het niveau en type onderwijs. Zo is er speciale aandacht voor niveau 2 en zijn de BBL-trajecten geen afgeleiden van de BOL-opleiding. Leermiddelen worden vanuit onze aanpak gekozen en effectief ingezet. De docent blijft de spil van het onderwijsproces en ict-gebruik is een hulpmiddel. De school is ook een ontmoetingsplaats waar de interactie tussen docent en student hoog in het vaandel staat. Student en docent geven elkaar terugkoppeling op onderwijsresultaten in een professionele dialoog. De focus ligt op de toekomstige beroepspraktijk.

4) Onderwijs dat verbindt
Onderwijsteams hebben invloed op de ontwikkeling van het onderwijs. De docenten staan in directe verbinding met het beroepenveld in de regio. Vanuit de beroepspraktijk kijken we naar onze vakken en werken we met passende thema’s en projecten. Docenten zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en zorgen ervoor dat de opleidingen blijven aansluiten bij het werkveld. We stimuleren en faciliteren kennisdeling, zowel in de teams en tussen teams als met externen. Oud-studenten (alumni) worden bij het onderwijs op onze school betrokken. We geven ook onderwijs in bedrijven en instellingen (bedrijfsscholen) en werken met opdrachten vanuit het beroepenveld.

1.2 Juridische structuur / Governance Code

1.2.1
Bestuur en Directie

Het Hoornbeeck College valt samen met het Van Lodenstein College onder de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG). Beide scholen worden namens deze stichting bestuurd door het College van Bestuur. Bestuursvoorzitter is drs. W.J. de Potter; drs. D. van Meeuwen was tot en met 2020 bestuurslid. Per 1 augustus 2020 is G.R. van Leeuwen aangetreden als lid van het College van Bestuur. Beide scholen worden ondersteund door centraal georganiseerde diensten als financiën, ict en personeelszaken.

De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuurlijk handelen van het College van Bestuur. Daarnaast is er een Identiteitsraad die betrokken is bij identiteitsbepalende onderwerpen als toelating van studenten en benoeming van personeel. Het Hoornbeeck College heeft een eigen directieteam: drs. A.G. Blonk (voorzitter), drs. S. Nentjes (lid) en drs. M.W. van Winkelen MBA (lid).

1.2.2
Governance code

De ‘Branchecode goed bestuur’ van de Mbo Raad is door de onderwijssector zelf vastgesteld. Deze code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en voorziet in onderwijsgerelateerde procedures. Het Hoornbeeck College houdt zich aan deze code en dit is op meerdere plaatsen in het jaarverslag terug te vinden. In 2019 zijn de statuten en reglementen grondig herzien en in lijn gebracht met de actuele wet- en regelgeving.

1.2.3
Relevante (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht

Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vervullen. Bij het aangaan van een nevenfunctie houdt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria:

 • De nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg.
 • Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

Nevenfuncties Raad van Toezicht

H.J. van den Berg MSc

 

 • Bestuurder Leliezorggroep
 • Vice-voorzitter van het bestuur van Stichting Palliatieve Leerhuizen Rotterdam
 • Penningsmeester van het bestuur van Korsakov Kenniscentrum Nederland
 • Lid van het bestuur van Conforte (Bracheorganisatie zorg in Rotterdam)
Dr. R. Bisschop
 • Lid van de Tweede Kamer namens de Staatkundig Gereformeerde Partij
 • Voorzitter van het Gezelschap van Christelijke Historici
 • Lid van de Commissie Opleiding en Vorming van de Hersteld Hervormde Kerk
 • Lid van het bestuur van de Bond tegen vloeken
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Ds. A.A. Egas

 • Predikant Christelijk Gereformeerde Kerk
 • Lid van de Raad van Advies Kliksafe te Nunspeet
 • Lid hoofdbestuur Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

W.J. Frens RA

 • Algemeen directeur / mede-eigenaar Van Asselt Adviseurs & Accountants

H.T. Groenendijk

 

 • Manager bij een ingenieursbureau
 • Parttime docent deeltijd Hogeschool Rotterdam
 • Lid stuurgroep Green Deal Duurzaam GGW
 • Visitator accreditatie hbo

G.R.J. van Heukelom

 

 • Vice-voorzitter raad van toezicht Crowdfundingfonds ZIB 
 • Voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie Zeeuwland
 • Voorzitter Stichting Sociale Delta Zeeland
 • Voorzitter Steunstichting Huize Winterdijk
 • Lid Adviesraad van de kerken van het Calvijn College

J. Kuijers

 

 • Directeur Koning Willem-Alexanderschool te Staphorst (primair onderwijs)
 • Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba
 • Lid stuurgroep Samen Opleiden – Hogeschool De Driestar
 • Lid stuurgroep Voorliggend Veld – Gemeente Staphorst

Mr. A. Weggeman

 

 • Directeur Advisering Raad van State
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Voorzitter van de identiteitscommissie van de Vereniging tot Bevor­dering van Schoolonderwijs op gereformeerde grondslag (VBSO)
 • Plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Vlaardingen
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van RST-zorgverleners
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ressort Wonen

Nevenfuncties College van Bestuur

G.R. van Leeuwen MES
 • Lid deputaatschap Kerk en Overheid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland
 • Scribent kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland
 • Lid van de partijadviesraad van de Staatkundig Gereformeerde Partij
 • Secretaris van Stichting Bethlehem
 • Voorzitter van de Stichting meer personeel in primair onderwijs/voortgezet onderwijs
 • Lid bestuur Samenfoort
Drs. D. van Meeuwen
 • Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep
 • Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
 • Lid Partijadviesraad Staatkundig Gereformeerde Partij

Drs. W.J. de Potter

 

 • Uitsluitend functies die direct zijn gerelateerd aan de werkzaamheden voor het Hoornbeeck College en voor het Van Lodenstein College, zoals  diverse activiteiten in de MBO Raad, de VO Raad en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).
 • Sinds 2018 voorzitter van het overleg van bestuurders van de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs.

1.3 Betrokkenheid

Het Hoornbeeck College heeft veel contacten en onderhoudt actief relaties met verschillende doelgroepen. Om onze directe contacten met medewerkers en studenten te stimuleren is er een ondernemingsraad en een studentenraad. De ouders van studenten worden regelmatig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen de school. Het Hoornbeeck College heeft een actieve schoolvereniging (VVORG) waarvan ouders lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Identiteitsraad die zich inzet voor het behoud van het reformatorische karakter van de school. Het College van Bestuur vergadert een aantal keer per jaar met de Identiteitsraad en daarnaast is er jaarlijks een ledenvergadering van de schoolvereniging.

Via stage- en werkgeverscontacten heeft het Hoornbeeck College veel contacten met organisaties. Daarnaast is er een netwerk met bedrijven en instellingen, getiteld Ondernemend onderwijs. De school onderhoudt contacten met onder meer de VRO (Vereniging Reformatorische Ondernemers), de VRCL (een reformatorische zakenvereniging), de RMU (organisatie voor werkgevers en werknemers) en de ROV (Reformatorische Oudervereniging). In het verslagjaar zijn er vanwege de coronapandemie geen themabijeenkomsten met kerkenraden gehouden.

Onze studenten komen voor het grootste deel van de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Met deze scholen onderhouden we goede contacten, evenals met diverse hogescholen. Het Hoornbeeck College participeert actief in de brancheorganisatie MBO Raad. Ook wordt vanuit de school geparticipeerd in de kenniskring van de bijzondere leerstoel onderwijsrecht van het beroepsonderwijs aan de Vrije Universiteit.

1.4 Toekomstperspectief 2021

Kwaliteit
Het Hoornbeeck College werkt continu aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat wordt opgemerkt door studenten, ouders en ook het beroepenveld. Maar het Hoornbeeck College kan niet achteroverleunen. De komende jaren willen we veel aandacht blijven besteden aan de kwaliteit en dan met name de kwaliteit in de klas. Dat betekent:

 • Waar mogelijk de kwaliteit van de lessen verbeteren door het inzetten van lesevaluaties door studenten;
 • Zorgen voor afwisseling, stimuleren en motiveren van studenten;
 • Meer lessen laten verzorgen door gastsprekers;
 • Vergroten van de afstemming tussen de vakken;
 • Adequate toerusting en vorming, met name naar aanleiding van onze alumni-onderzoeken;
 • Doelgerichte en verantwoorde inzet van ICT in de didactiek van het onderwijs: de ervaringen met het online lesgeven in de coronatijd hebben duidelijk gemaakt dat hierin veel is bereikt, maar dat professionalisering op dit gebied gewenst is;
 • Aandacht voor Engels: extra certificaten, de mogelijkheden bezien van beperkte vormen van tweetaligheid en meer beroepsgerichte invulling geven aan de generieke taaleis;
 • Aandacht voor de kwaliteit van het lesgeven aan volwassenen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Ook het delen van kennis binnen school kan bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van de docent en het onderwijs. Het kenniscentrum dat het Hoornbeeck College is gestart in 2020 wordt verder uitgebouwd tot een platform waar docenten kennis kunnen brengen, kennis kunnen halen en met elkaar het gesprek kunnen aangaan over onderwijs.

Thema’s die de komende jaren verder onze aandacht vragen zijn opgenomen in onze kwaliteitsagenda, waarin bovengenoemde onderdelen ook een plaats hebben gekregen. In genoemde kwaliteitsagenda is ook aandacht voor de zorgplicht, het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid. Vanuit dit perspectief wordt ingezoomd op jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie, op gelijke kansen in het onderwijs en op onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. Met als extra de verdere kwaliteitsverbetering van examinering en diplomering en het kwalitatief op orde hebben en houden van de administratieve processen.

Achterban en samenwerking
Het Hoornbeeck College wil er zijn voor de reformatorische achterban. We willen een ruim aanbod aan opleidingen bieden, zodat veel jongeren de mogelijkheid hebben om middelbaar beroepsonderwijs op reformatorische grondslag te volgen.
In het cursusjaar 2021-2022 willen we enkele bestaande opleidingen aanbieden op meerdere locaties. Ook de opleidingen voor niveau 2 (met een mogelijk vervolg van een opleiding op niveau 3) willen we uitbreiden om iedere jongere zo mogelijk een passende opleiding te kunnen aanbieden. De komende jaren wil het Hoornbeeck College ook het techniekonderwijs verbreden. Locatie Amersfoort heeft reeds een groot aanbod techniekopleidingen, zoals bijvoorbeeld via BTO (Barneveldse Techniekopleidingen). In Rotterdam biedt het Hoornbeeck College de techniekopleidingen aan in samenwerking met locatie De Swaef van het reformatorische Wartburg College. Zij hebben een gezamenlijke hal gerealiseerd voor techniekopleidingen.

Een steeds groter wordende groep herintreders op de arbeidsmarkt volgt een opleiding van het Hoornbeeck College via Hoornbeeck Connect, aanbieder van ons contractonderwijs. De komende jaren willen we deze vorm van volwassenonderwijs verder uitbreiden. Daarmee wordt ingespeeld op de wens van herintreders in de achterban om opnieuw de arbeidsmarkt op te gaan. We sluiten daarbij aan op de initiatieven binnen de maatschappelijke ontwikkeling rondom het Leven Lang Ontwikkelen.

De uitbreiding van onze opleidingen staat wel onder druk. De wet Macrodoelmatigheid in het mbo vereist veel overleg in de regio’s met andere ROC’s. Zij kunnen ook uitbreidingsplannen blokkeren. Een ander aspect is dat de leerlingenaantallen op het reformatorisch voortgezet onderwijs in het algemeen daalt. Nu nog in geringe mate, maar de verwachting is dat die daling zich doorzet. Dat heeft betekenis voor ons studentenaantal en daarmee ook de levensvatbaarheid van sommige opleidingen. Het Hoornbeeck College bezint en heroriënteert zich op dit thema.

Het Hoornbeeck College heeft een goede band met bedrijven en instellingen waar onze studenten stagelopen. Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om deze relatie verder te versterken. In enkele situaties wordt het onderwijs gezamenlijk vormgegeven door instellingen en het Hoornbeeck College. De werkveldinnovaties zorgen voor meer beroepsgericht onderwijs: onderwijs dat aantrekkelijk is voor onze studenten.
De achterliggende jaren is veel geïnvesteerd in de samenwerking met de toeleverende vo-scholen. Deze relatie blijft ook voor de toekomst van belang. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan de relaties met het hbo. Om zo de niveau-4 studenten nog beter te kunnen voorbereiden op het succesvol volgen van een opleiding aan het hbo.

Onderwijs met een plus
De docent is de sleutel van ons onderwijs. In de komende jaren zal verder worden gewerkt aan de toerusting en het werkklimaat, zodat de docenten optimaal hun werk kunnen doen. Het Hoornbeeck College is gezegend met veel mensen die gedreven zijn om het goede voor de studenten te zoeken. We blijven ook kijken waar we de kwaliteit van de school nog verder kunnen verbeteren in het proces van doorontwikkeling. Onder de paraplu van het thema “Inspirerend Onderwijs” lichten wij het Hoornbeeck College door: het gaat goed, maar het kan altijd beter. In deze doorontwikkeling staat het team centraal als eigenaar van het onderwijs en direct betrokkene op de studenten en hun toekomstig beroep. Dat impliceert dat de locaties meer decentrale bevoegdheden krijgen om verantwoordelijk te kunnen zijn voor het onderwijs en de relaties met de achterban en in de regio te intensiveren.
In het jaar 2021 zal het Hoornbeeck College het in 2018 herijkte strategisch meerjarenplan verder uitvoeren. Het voertuig hiervoor is de kwaliteitsagenda 2019-2022. Deze kwaliteitsagenda behoort bij het in februari 2018 afgesloten bestuursakkoord tussen de mbo-sector en de minister van OCW. Eind 2018 is de agenda gereedgekomen en ingediend bij de minister. In 2019 hebben wij hierop en in 2020 op een midterm-review een positieve beoordeling ontvangen. De kwaliteitsagenda heeft inmiddels zijn weg gevonden binnen het Hoornbeeck College via de onderling afgestemde plannen van de instelling/sectoren, locaties en teams. De monitoring vindt plaats via onder andere de managementrapportages. In 2021 zal er opnieuw een midtermreview plaatsvinden voor een tussentijdse beoordeling.

Overige doelstellingen
Andere aspecten waarop het Hoornbeeck College zijn aandacht zal richten zijn:

 • Een verdere uitbouw van contract- en scholingsactiviteiten in het kader van de maatschappelijke ontwikkeling  Leven Lang Ontwikkelen;
 • Het intensiveren van de contacten met het hbo om een goede doorstroom mbo-hbo te bevorderen;
 • Het intensiveren van de contacten met het werkveld ten gunste van het primaire proces;
 • Het stimuleren van resultaatverantwoordelijke teams en de teams de mogelijkheid geven om hierin te groeien.

1.5 Structuur

1.5.1
Managementstructuur

De dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College is in handen van een directieteam. Dit team stuurt het centrale beleid aan. Naast de thema’s onderwijs, personeel en bedrijfsvoering hebben de directieleden ook sectorportefeuilles in beheer:

 • Drs. A.G. Blonk: sectoren Gezondheidszorg & Welzijn
 • Drs. S. Nentjes: sectoren Economie en Dienstverlening
 • Drs. M.W. van Winkelen MBA: sector Technologie

Locatie- en opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de zes Hoornbeeck-locaties en vormen het gezicht van de school in de verschillende regio’s. De locatiemanagers zijn:

 • H.J. Bart: locatiemanager Kampen
 • J.G. Lindhoud (tot 1 oktober 2020), M.W. van Winkelen (vanaf 01-10-2020 ad interim; benoemd 18-12-2020): locatiemanager Apeldoorn
 • Drs. J.G. Lindhoud: locatiemanager Apeldoorn
 • Drs. W.K. Petersen: locatiemanager Amersfoort
 • Drs. A. van Kralingen: locatiemanager Rotterdam
 • E.W. Timmerman: locatiemanager Goes
 • Drs. G. van Veldhuizen: locatiemanager Gouda

In 2020 is er binnen het Hoornbeeck College een proces van doorontwikkeling gestart onder de werktitel “Inspirerend onderwijs”. Dit zal het komend jaar ook gevolgen hebben voor de directiestructuur.

organogram_200129_def.png
“Ik dacht wel eens: wie leert nu meer van wie? Studenten en collega’s van mij of ik van hen?”
Verhaal_Lindhoud.jpg
1.5.2
Spreiding

In het verslagjaar geeft het Hoornbeeck College onderwijs op zes locaties. Deze locaties bevinden zich in regio’s waar veel van onze studenten wonen. Die locaties sluiten bovendien zo veel mogelijk aan op de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs in die regio. Door de regionale spreiding is de reistijd voor de meeste studenten acceptabel en is het ook mogelijk om goed samen te werken met toeleverend onderwijs, bedrijven en instellingen.

De locatie Amersfoort heeft dependances in Hoevelaken (mobiliteit), Kesteren (economie), Barneveld (techniek) en Gorinchem (niveau 2 zorg en welzijn, economie en techniek), de locatie Apeldoorn heeft in samenwerking met het ROC van Twente een dependance in Rijssen (Gezondheidszorg niveau 3, BBL).

Naast de vele studenten die het onderwijs hebben gevolgd, is er ook rouw gekomen in de school. In 2020 zijn drie studenten overleden van het Hoornbeeck College. In maart overleed, na een ziekte, Charlotte Aarnoudse (student locatie Goes). In mei is Benny van Herk (student locatie Gouda) overleden en in augustus Benjamin Heuvelman (student locatie Rotterdam), beiden ten gevolge van een ongeval.

Aantal studenten per locatie
2020 2019 2018 2017
Aantal studenten per locatie BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL
Amersfoort 1395 1105 1392 1077 1470 1004 1513 899
Apeldoorn 352 179 372 142 403 108 388 78
Goes 506 159 511 164 549 167 591 110
Gouda 621 285 627 228 620 148 587 126
Kampen 533 128 522 124 557 106 599 99
Rotterdam 1180 633 1191 669 1164 603 1160 459
7076 7019 6899 6609

1.6 Kenniscentrum

Het Hoornbeeck College heeft recent een Kenniscentrum opgericht. Het Kenniscentrum is een vervolg op lectoraat ‘Vorming bij de Bron’, maar heeft een bredere focus. In dit lectoraat stond de identiteitsontwikkeling van de jongere centraal, het Kenniscentrum richt zich op ‘De lerende & delende leraar’.

Na de afronding van het lectoraat ‘Vorming bij de Bron’ was er een moment van bezinning over een vervolg. Het lectoraat heeft goede inzichten gegeven over het thema identiteitsontwikkeling. Deze uitkomsten wilde het bestuur van het Hoornbeeck verder uitwerken en toepasbaar maken voor de praktijk van het onderwijs. Tegelijk leefden er meer vragen. Het Hoornbeeck is een grote mbo-school met landelijke spreiding. Er werken veel mensen met ervaring uit andere sectoren en dit brengt een grote diversiteit aan kennis met zich mee. Zo ontstond er behoefte om deze kennis meer te delen en vindbaar te maken in de organisatie.

Het Kenniscentrum wil het thema ‘De lerende & delende leraar’ op meer manieren uitwerken. Allereerst als stimulans voor leraren om te studeren, niet alleen voor hun bevoegdheid, maar ook door continue professionalisering in teams en verdere studie. Daarnaast wordt een platform gebouwd dat het delen van kennis in de organisatie faciliteert. Alle medewerkers kunnen hun eigen kennisprofiel inrichten en actuele informatie over cursussen of relevante literatuur delen.
Naast het stimuleren van studie en faciliteren van netwerken, vormt het Kenniscentrum een onderzoeksgroep die zich richt op vorming in het mbo. Ook organiseert zij activiteiten om kennis te delen. Zo is als laagdrempelige en ludieke start een kennisspel gestart, waarbij elke dag aan al onze docenten per mail een onderwijskundige vraag wordt gesteld. De vragen komen van de docenten zelf (uit scripties die zij hebben geschreven bijvoorbeeld) en staan dicht bij de lespraktijk. Mooi is dat 85% van de docenten meedoet en de thema’s uit de vragen regelmatig in gesprekken terug komen. Een geslaagde activiteit om te leren en kennis te delen, en zo gezamenlijk te werken aan nog beter reformatorisch beroepsonderwijs.
Mevrouw drs. A.H. Middelkoop-Stijsiger werkt als coördinator van het Kenniscentrum. We zijn bezig met het inrichten van een groep docenten rond het Kenniscentrum die werken als ‘kennisverkenners’ en ‘expertleden’.

1.7 Practoraat

Een practoraat is een expertiseplatform met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-instelling. De kern van een practoraat is te definiëren als ‘het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en een beter beroepsperspectief) en docenten (professionalisering binnen het vakgebied en onderzoekende houding) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert. De kern van het practoraat Onderwijs Online wordt gevormd door de zes i-coaches die zijn benoemd op iedere locatie. Zij zijn voor minimaal één dagdeel per week werkzaam om de mediawijsheid van docenten te bevorderen middels het verzorgen van workshops en docenten online te trainen via de ontwikkelde site www.mediawijzedocent.nl. Daarnaast is er voor twee dagen in de week een practor benoemd: J. van der Laan. Hij is het gezicht van het practoraat, stuurt de i-coaches aan, volgt de nieuwste ontwikkelingen, werkt aan meningsvorming en houdt intern en extern lezingen en workshops.

Het practoraat is met de volgende thema’s (in volgorde van prioriteit) aan de slag:

 • Het bevorderen van mediawijsheid van docenten
 • Het verhogen van digitale didactische vaardigheden van docenten
 • Het vertalen van ontwikkelingen in het beroepenveld naar het onderwijs
 • Het analyseren van trends en ontwikkelingen om het onderwijs toekomstgericht vorm te geven
 • Het bevorderen van mediawijsheid van studenten.

De focus ligt vooral op het bevorderen van de mediawijsheid van Hoornbeeck-docenten. Maar het practoraat werkt ook nauw samen met de werkgroep mediawijsheid, waardoor op deze wijze de docenten van het Hoornbeeck College en ook alle docenten van het Van Lodenstein College worden bediend. Daarnaast is het practoraat er ook voor de hele reformatorische achterban. Dit blijkt uit het feit dat het practoraat de afgelopen jaren bijna wekelijks (maar nauwelijks tijdens de COVID-crises) ergens een presentatie heeft gegeven bij uiteenlopende organisaties. Van jeugdverenigingen tot kerken en van bijeenkomsten bij een internetprovider tot wetenschappelijke congressen. Daarnaast levert het practoraat ook een bijdrage aan publicaties ten gunste van de reformatorische achterban.

1.8 Communicatie

Uitwerking positioneringstraject
Waar 2019 het jaar was van het positioneringstraject, is dit traject in 2020 verder uitgewerkt. De communicatiestrategie van het Hoornbeeck College richt zich op de uitwerking van de geformuleerde kernwaarden. Daar wordt op de nieuwe website, social media en in andere uitingen invulling aan gegeven. Het unieke karakter van het Hoornbeeck College op deze kanalen is de aandacht voor onze christelijk-reformatorische identiteit.

Coronacommunicatie
2020 was ook het jaar van de ‘coronacommunicatie’. Voor en tijdens de eerste lockdown zijn nieuwe vormen van communicatie ingezet, of bestaande vormen intensiever gebruikt. Daarbij was het doel om studenten en medewerkers zo compleet mogelijk te informeren. De coronamaatregelen hebben ook weerslag gehad op de manier waarop we nieuwe studenten werven. Zo is er gebruik gemaakt van Youtube-livestreams en sessies via Microsoft Teams.

Focus communicatieafdeling
Ook in 2020 heeft de communicatieafdeling weer stappen gezet in het focussen op interne facilitering en kwaliteitsbewaking. Locaties kunnen zich het sterkst profileren in hun eigen regio als zij daar zelf de ruimte en middelen voor krijgen. Vanuit de centrale communicatieafdeling worden daarvoor middelen aangeschaft en beheerd. In 2020 is daarvoor een overleg opgestart met de onlangs aangestelde locatie-communicatie-medewerkers. In dit overleg wordt geinvesteerd in kwalitatieve slagkracht op het gebied van communicatie op locatieniveau.