‹ Terug naar overzicht

2 Onderwijs

Downloaden als PDF
HCRotterdam (afdrukkwaliteit)-11

2.1 Opleidingen

Het Hoornbeeck College biedt ongeveer zesentachtig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren:

  • Dienstverlening: opleidingen voor beveiliging, facilitair en helpende zorg & welzijn.
  • Economie: opleidingen voor commercieel, financieel, logistiek, retail en office- en managementsupport.
  • Zorg & Welzijn: opleidingen voor verzorgende, mbo-verpleegkundige, doktersassistent, maatschappelijke zorg, sociaal werk, pedagogisch werk en onderwijsassistent.
  • Technologie: opleidingen voor bouwkunde, elektrotechniek, ict, mobiliteit en werktuigbouwkunde.

De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus, in verschillende leerwegen en met diverse uitstroomprofielen. Daardoor komen we uit op ongeveer honderdendertig opleidingsvarianten.

Het uitgangspunt bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio van bestaande en nieuwe opleidingen is dat de opleidingen voldoende arbeidsmarktperspectief moeten hebben en doelmatig zijn: dat is onze zorgplicht naar onze studenten. De wet Macrodoelmatigheid die in 2015 van kracht werd, is voor ons overigens bij het samenstellen van ons opleidingenportfolio wel een belemmerende factor en vraagt veel overleg en bestuurlijke afstemming met de andere ROC’s in de verschillende regio’s.

Een ander aspect is dat de leerlingenaantallen op het reformatorisch voortgezet onderwijs in het algemeen daalt. Nu nog in geringe mate, maar de verwachting is dat die daling zich doorzet. Dat heeft betekenis voor ons studentenaantal en daarmee ook de samenstelling van ons opleidingenportfolio.

Verdeling studenten over sectoren

Verloop van studentenstroom rondom 1 oktober (= teldatum)

Overzicht van de studenten die relatief snel na 1 oktober de instelling verlaten
In de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 zijn 153 studenten uitgeschreven met de volgende redenen:

Uitgeschreven van 01-10-2020 t/m 31-12-2020 Aantal studenten
Examendeelnemer 8
Keuze andere school 8
Met diploma 83
Overige ongediplomeerde uitstroom 54
Eindtotaal 153

Het aantal studenten dat in de periode 2 oktober t/m 31 december 2020 aan een opleiding is begonnen bedraagt 60.

2.2 Opbrengsten

2.2.1
Diploma- en jaarresultaat

Benchmark mbo

Net als in voorgaande jaren heeft het Hoornbeeck College goede resultaten geboekt in de benchmark mbo, een vergelijking met andere mbo-scholen. In de benchmark van het mbo wordt een onderscheid gemaakt tussen drie resultaten:

  1. Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma mbo-niveau 2 t/m 4 de school verlaat.
  2. Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten op mbo-niveau 2 t/m 4 dat de school verlaat of doorstroomt.
  3. Startersresultaat: de spiegel van uitval eerstejaars op mbo-niveau 2 t/m 4

Studiesucces naar opleidingscategorieën

U ziet hieronder het jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat in 2019, weergegeven naar opleidingscategorie. (Instellingsrapportage MBO Raad juni 2020)

2.2.1 Resultaten jaar-dipl-starters niveau-vooropleiding.png
Jaarresultaat (#) 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (*)
Hoornbeeck College 87,6% 87,7% 88,2%
Mbo Landelijk 71,1% 70,5% 73,0%
Diplomaresultaat (#) 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (*)
Hoornbeeck College 89,2% 89,9% 89,0%
Mbo Landelijk 71,8% 71,2% 73,4%
Startersresultaat 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (**)
Hoornbeeck College 95% 95% 94%
Mbo Landelijk 84% 84% 85%

(#)  Bron: Benchmark mbo 2019, bouwsteen studiesucces (Instellingsrapportage Hoornbeeck College), juli 2020
(*) MBO-indicatoren per instelling 2021 DUO, maart 2021 (dit betreft voorlopige data)
(**) BrIndicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling 2020 (DUO), versie 19 april 2021

Het overzicht laat zien dat de resultaten voor het Hoornbeeck College bovengemiddeld waren. Hieronder is de trend te zien van het Hoornbeeck College en de trend van het mbo.

Het Hoornbeeck College monitort deze kengetallen per team. Het uitgangspunt hierbij is kijken naar het verhaal achter de cijfers en wanneer nodig en mogelijk hierop bijsturen met het belang van de student op het oog.


Trend diploma-, jaar- en startersresultaat

Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten op mbo-niveau 2 t/m 4 dat de school verlaat of doorstroomt.

2.2.1 Trend jaarresultaat

Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met mbo-diploma 2 t/m 4 de school verlaat.

2.2.1 Trend diplomaresultaat

Startersresultaat: de spiegel van uitval eerstejaars op mbo-niveau 2 t/m 4

2.2.1 Trend startersresultaat
2.2.2
Passende plaatsing en kwalificatiewinst

Passende plaatsing geeft weer of de plaatsing van de eerstejaars studenten op een mbo-niveau 2 t/m 4 overeenkomt met wat passend wordt geacht op basis van de vooropleiding.
Een passend diploma geeft aan of bij instellingsverlaters het niveau van het behaalde diploma passend wordt geacht bij de vooropleiding. Het verschil met passende plaatsing is dat voor studenten zonder vmbo-diploma een diploma op niveau 2 (starkwalifcatie) passend wordt geacht.
Opstroom geeft weer in hoeverre studenten uit niveau 2 en 3 zijn doorgestroomd naar een hoger mbo-niveau in de instelling.
Kwalifcatiewinst is het verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het mbo en het niveau van de vooropleiding in het vo. Deze indicator heeft uitsluitend betrekking op gediplomeerde schoolverlaters en niveau 2 t/m 4.

Onderstaand schema geeft weer welk mbo-niveau passend wordt geacht.

2.2.2 Passende plaatsing niveau-vooropleiding.png
Passende Plaatsing 2017 2018 2019
Hoornbeeck College 89,9% 88,6% n.n.b.
Mbo Landelijk 90,9% 91,3% n.n.b.
Passend Diploma 2017 2018 2019
Hoornbeeck College 72,5% 71,0% 72,8%
Mbo Landelijk 62,0% 60,8% 60,4%
Opstroom 2017 2018 2019
Hoornbeeck College 26,5 27,1 21,6
Mbo landelijk 23,1 22,5 21,5
Kwalficatiewinst 2017 2018 2019
Hoornbeeck College 83,3% 82,1% 83,8%
Mbo Landelijk 86,9% 87,6% 87,9%

# Instellingsrapportage MBO Raad juni 2020
* Bron: Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling 2020 (DUO), versie 19 april 2021

 

Trend passende plaatsing (grafiek links 1), daaronder trend passend diploma (grafiek rechts 1), trend opstroom (grafiek links 2) en kwalificatiewinst (grafiek rechts 2)

Passende plaatsing, passend diploma en kwalificatiewinst naar opleidingscategorieën

U ziet hieronder de kengetallen passende plaatsing en passend diploma in 2019, weergegeven naar opleidingscategorie.(#)
Het Hoornbeeck College monitort deze kengetallen op opleidingsniveau. Het uitgangspunt hierbij is kijken naar het verhaal achter de cijfers en wanneer nodig en mogelijk hierop bijsturen met het belang van de student op het oog.

# Instellingsrapportage MBO Raad juni 2020

2.2.2 Passende plaatsing-diploma-kwal.winst naar opleidingscategorie
2.2.3
Voortijdige schoolverlating

Van voortijdig schoolverlaten (VSV) is sprake wanneer een student die jonger is dan 23 jaar de school verlaat zonder startkwalificatie. Voortijdige schoolverlaters onderbreken hun leerloopbaan en zijn daardoor kansarmer op de arbeidsmarkt. Het Hoornbeeck College scoort op dit punt lager dan gemiddeld. Dat betekent dat er op het Hoornbeeck College weinig VSV’ers zijn. De oorzaak hiervan is onder andere dat wij een warme overdracht hebben vanuit het toeleverend voortgezet onderwijs, er sprake is van een zorgvuldige intake met bijbehorende loopbaanadvies en vervolgens bij de student passende begeleiding. Bovendien vinden wij het heel belangrijk dat de student minimaal met een startkwalificatie afstroomt met het oog op de arbeidsmarkt.

VSV Hoornbeeck College Gemiddelde ROC’s
2017-2018 1,0% 5,3%
2018-2019 1,4% 5,6%
2019-2020* 1,6% 4,7%

Bron: DUO
* Voorlopige cijfers 

2.3 Uitstroom

2.3.1
Het echte studiesucces

Het Hoornbeeck College heeft aan de start van het onderzoek ‘Het echte schoolsucces’ gestaan, samen met 5 andere ROC’s. Inmiddels is het aantal deelnemende ROC’s vergroot. Dit vindt plaats in MBO Raad-verband. Het Hoornbeeck College heeft inmiddels drie keer aan dit onderzoek meegewerkt. Het meest recent is het onderzoek in 2019 gehouden onder schoolverlaters van 2016.

Het onderzoek is ontwikkeld vanuit het besef dat de kernfunctie van het mbo-onderwijs gelegen is in het meegeven van bagage waar studenten later succes kunnen boeken: in hun beroep, in hun verdere opleiding, in hun bedrijf, in hun leven. Het gaat niet alleen om kennis en vaardigheden die ze in hun latere beroep inzetten, maar ook om de vraag of de opgedane ervaringen op het mbo hen daadwerkelijk verder helpen in vervolgstudie of beroep. Daarbij speelt de onzekerheid over de toekomst van sommige beroepen mee.

De gedachte is dat de bevraging van alumni onderdeel gaat vormen van een breder alumnibeleid dat op mbo-scholen zal worden uitgebreid. Stappen zijn gezet om dit alumnibeleid een vast onderdeel te laten zijn van de processen op de scholen. Het alumni-onderzoek is hierbij evenals het onderzoek onder personeel, studenten, ouders en bedrijven een ankerpunt voor zelfbeoordeling. Hieruit vloeit voert het werken aan behoud en waar nodig werken aan verbetering.

Tevens is HoornBack opgezet en wordt dit inmiddels uitgebreid als community voor alumni van het Hoornbeeck College. Informatie hierover is te vinden op www.hoornback.nl

In 2021 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar ‘Het echte studiesucces’ en dan onder de schoolverlaters in 2017/2018 en 2018/2019.

De afgestudeerden zijn voor hun huidige situatie ingedeeld in zes hoofdgroepen: ‘loondienst’, ‘ondernemer’, ‘werkloos’, ‘vervolgopleiding’, ‘zorg- of gezinstaken’ en ‘anders’.

2.3.1 studiesucces alumni

Vergeleken met het landelijk gemiddelde werken de Hoornbeeck-alumni meer en studeren zij minder vaak door. Zij zijn minder werkloos en voeren wat meer zorg- of gezinstaken uit.

2.3.2
Doorstroom HBO

Voor het onderdeel ‘doorstroom HBO’ verwijzen wij ook naar paragraaf 3.7 van het jaarverslag.

Voor gediplomeerden is nagegaan in welke mate zij in oktober na het afronden van hun opleiding staan ingeschreven in het hbo.

Gediplomeerden van het Hoornbeeck College stromen aanzienlijk minder door naar het hbo dan het landelijk gemiddelde en gaan over het algemeen direct na afronding van hun opleiding werken. Het Hoornbeeck College werkt aan het stimuleren van doorstuderen op hbo. Eén van de manieren is het samenwerken met hbo-instellingen aan AD-trajecten. Deze korter durende trajecten kunnen de drempel verlagen om door te studeren.

2.3.2 doorstroom hbo.png
2.3.3
Waardering schoolverlaters: bijdrage opleiding aan ontwikkeling competenties

De belangrijkste bijdrage van de opleiding aan de afgestudeerden is het helpen om zelfstandiger te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. De grootste bijdrage die de opleiding heeft geleverd is het leren samenwerken. Dit geldt zowel voor het Hoornbeeck College als voor het landelijk totaal.

Op vrijwel alle competenties schatten Hoornbeeck-alumni de bijdrage van hun opleiding hoger in dan landelijk gemiddeld.

De opleiding heeft mij geholpen bij…

mijn persoonlijke ontwikkeling (schaal van 1 t/m 4, gemiddeldes)

2.3.3 waardering schoolverlaters_pers.ontwikk

Mijn sociaal-creatieve ontwikkeling (schaal van 1 t/m 4, gemiddeldes)

2.3.3 waardering schoolverlaters_sociaal-creatieve ontwikk
2.3.4
Godsdienstonderwijs/identiteitsvorming

Alle Hoornbeeck-afgestudeerden kregen vragen over de bijdrage van de school aan de identiteitsvorming en de rol van het godsdienstonderwijs en studieloopbaanbegeleiding daarbij. We zien dat verbetering hierin mogelijk is. Daar is en wordt aan gewerkt door het doorontwikkelen van de readers godsdienst, een eigen methode voor burgerschap, zowel voor niveau 2 als niveau 3/4, en de didactiek hierbij.

2.3.4 waardering schoolverlaters_GD-id
2.3.5
Keuzegids Mbo 2020

In 2020 is het Hoornbeeck College voor de elfde keer op rij uitgeroepen tot de beste mbo-school van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Mbo 2020.

Deze gids helpt jongeren en hun begeleiders bij de keuze voor een mbo- opleiding. Om tot een evenwichtig oordeel te komen, gebruikten de opstellers van de lijst cijfers over de tevredenheid van studenten, doorstroomcijfers, slagingspercentages en oordelen van de onderwijsinspectie.

De top 10 van mbo-scholen uit de Keuzegids Mbo 2020

Beste scholen_mbo2020 keuzegids.png

2.4 Onderwijs

2.4.1
Algemeen

Het Hoornbeeck College bereidt studenten zo goed mogelijk voor op de beroepspraktijk. Dat wordt gedaan door in samenwerking met het werkveld de juiste kennis en vaardigheden aan te leren. Het Hoornbeeck College geeft echter vorming met meerwaarde door ook veel aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke toerusting, vorming en burgerschap. Om de medewerkers daarin te ondersteunen, zijn de visiedocumenten ‘Uitvoerend werk – Een pedagogische handreiking’ en ‘Lesgeven in het mbo – Een didactische handreiking’ voor docenten in het mbo opgesteld.

In 2020 heeft het Hoornbeeck College gewerkt aan de afronding van de (herziene) kwalificatiestructuur, keuzedelen en de voorbereiding van de uitbreiding van het opleidingenaanbod. Om de veranderingen in de kwalificatiestructuur en –dossiers zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft elke sector eigen onderwijsontwikkelaars. Samen vormen de ontwikkelaars de ontwikkelgroepen die aangestuurd worden door leden van het sectormanagement. Het visiedocument ‘Onze Koers – Een onderwijskundige handreiking’, is daarbij een hulpmiddel. Sinds 2017 richten alle sectoren zich in de onderwijsontwikkeling vooral op de concretisering van de nieuwe kwalificatiedossiers die per 1 augustus 2016 voor alle opleidingen zijn ingevoerd. Voor veel opleidingen is er in 2019 voor het eerst gediplomeerd op basis van de herziene kwalificatiestructuur, een enkele opleiding eerst in 2020. Sommige opleidingen hebben bijgestelde en nieuwe kwalificatiedossiers gekregen die per 1 augustus 2021 moeten worden ingevoerd. Gecombineerd met de input vanuit de werkvelden blijft de ontwikkeling van het onderwijs daarmee voortdurend in beweging.

“Qua geloof mis ik net als velen het naar de kerk gaan, ondanks de dankbaarheid voor alle digitale mogelijkheden”
Verhaal_Mekelenkamp.jpg
2.4.2
Kwaliteitsagenda

In 2020 is de kwaliteitsagenda 2019-2022 verder uitgevoerd. De kwaliteitsagenda’s vloeit voort uit het Bestuursakkoord dat minister Van Engelshoven in 2018 sloot met de MBO Raad. In dit akkoord is onder andere afgesproken dat scholen in de regio de ruimte krijgen om samen met bedrijven, instellingen, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het onderwijs. De regio is gedefinieerd als het werkgebied van de betreffende school. Voor het Hoornbeeck College is dit heel Nederland, gezien de door het land verspreid liggende locaties. De inspanningen in het kader van de kwaliteitsagenda worden deels gefinancierd uit investeringsgelden en deels uit resultaatgelden die het Hoornbeeck College hiervoor ontvangt op basis van de geldende criteria.

2.4.2 kwaliteitsplan overzicht 2018-2023

De kwaliteitsagenda 2019-2022 sluit aan bij het strategisch meerjarenplan 2019-2022. Klik hier om te zien wat in dit kader is gebeurd.

2.4.3
Sector Dienstverlening

De sector Dienstverlening heeft een eigen pedagogisch-didactische aanpak ontwikkeld voor niveau 2. Zo zijn er speciale niveau 2 teams samengesteld en is er lesmateriaal ontwikkeld dat is afgestemd op niveau 2 studenten. Op de meeste locaties startte een wijkleerbedrijf waarin de studenten ervaring in de praktijk kunnen opdoen. Dit heeft tevens een meerwaarde voor de buurt waarin de school staat. De sector Dienstverlening heeft op vier locaties haar opleidingenaanbod uitgebreid met de opleiding Beveiliging op niveau 2 en 3. Er wordt gewerkt aan een opleiding op niveau 4. 

De sector heeft ook de opleiding Zelfstandig werkend Gastheer/Gastvrouw ontwikkeld. Deze wordt aangeboden in Rotterdam en Apeldoorn. Het vinden van stageplaatsen was in 2020 voor deze opleiding erg moeilijk vanwege de corona-omstandigheden.

2.4.4
Sector Economie

De sector Economie is in 2020 bezig geweest met het vernieuwen van haar curricula. Daarbij zijn de volgende speerpunten geformuleerd: uitdagend beroepsgericht onderwijs, goede aansluiting tussen lessen en toetsen, werken met echte opdrachten vanuit het bedrijfsleven, aandacht voor feedback en persoonlijke ontwikkeling, overzichtelijk bpv-materiaal.  Tevens is de sector bezig geweest met de verdere uitbouw van de opleidingen Logistiek (met name in de bbl-variant). De opleidingen Retail hebben te maken met een snel veranderend werkveld. Deze ontwikkelingen zijn in het curriculum geïncorporeerd.

2.4.5
Sector Gezondheidszorg & Welzijn

Om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de beroepspraktijk heeft de sector Gezondheidszorg & Welzijn in 2020 gewerkt aan de afronding van de invoering van de herziene kwalificatiestructuur en de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers. De invoering van nieuwe dossiers geeft een goede gelegenheid om de opleidingen opnieuw in te richten en elementen toe te voegen waar verschillende branches om vragen. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om werknemers die zowel zijn opgeleid in de zorg- als in de welzijnssector. Dat vraagt om meer samenwerking in alle opleidingen zonder voorbij te gaan aan de specifieke vaardigheden van Gezondheidszorg en van Welzijn. Daarom heeft het Hoornbeeck College de afgelopen jaren bewust ingezet op combinaties van opleidingen als Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg, de SBB heeft nu een nieuw kwalificatiedossier gemaakt waarin de genoemde combinatie als een nieuwe opleiding is gedefinieerd. Per 1 augustus 2020 is dit dossier ingevoerd. Het Hoornbeeck College is hier content mee: voor het onderwijs zijn de hokjes tussen de opleidingen weggevallen waardoor er meer vanuit een integrale zorgbenadering het curriculum kan worden vormgegeven en voor de administratie worden hiermee processen vereenvoudigd.

Beide opleidingen gebruiken examenmateriaal van een gevalideerde examenleverancier (P2M). Door deelname aan de klankbordbijeenkomsten van de examenleverancier blijven de betrokkenen als onderwijsontwikkelaars en bpv-beleidscoördinator goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen ook input leveren op de producten. Het maken van goede toetsen en examens is een vak apart. Ook wordt de inzet van ict bij de afname van de toetsen een steeds belangrijkere factor. Daarom zijn met name de opleidingen van Welzijn aangesloten bij de Kennistoetsenbank. Door middel van pilots wordt ervaring opgedaan met het inzetten van ict voor de afname en beoordeling van toetsen. In 2020 zijn de pilots uitgebreid. De afname van toetsen ten tijde van de lockdown kon daarmee doorgaan. Voor examinering is het systeem nog niet geschikt. Daar wordt nu aan gewerkt door de leverancier. In het nieuwe jaar willen we de Kennistoetsenbank ook inzetten voor examinering onder de daarvoor vereiste condities.

Het aantal voltijdstudenten Gezondheidszorg was het afgelopen jaar opnieuw groot. Dit levert vrijwel alleen uitdagingen op door het beperkte aantal stageplaatsen voor de opleidingen Verpleegkunde en Doktersassistent (niveau 4). De arbeidsmarkt voor met name niveau 3 en 4 trekt sterk aan en er ontstaan weer tekorten. Het aantal stageplaatsen neemt toe, met name in de wijk- en ouderenzorg. Er ontstaan ook allerlei andere initiatieven waarbij het mes aan twee kanten snijdt: kwalitatief wordt het onderwijs beter en kwantitatief kunnen meer studenten hun stage lopen. De fenomenen Gildeleren en Bedrijfsscholen zijn hierin interessant: het onderwijs wordt geheel in de instelling verzorgd, wat een contextrijke leeromgeving realiseert. Ondanks de lockdownperiode en de gevolgen van de coronamaatregelen konden de stages – zij het af en toe wat haperend – toch plaatsvinden en behoefde er in de examinering weinig te worden aangepast in overleg met de examenleverancier.

Binnen de opleidingen van Welzijn speelt het stageprobleem niet of nauwelijks. We zien ook daar dat de branches steeds meer vragen om breder gekwalificeerde beroepsbeoefenaars. In de opleidingen geven we daar vorm en inhoud aan door zo veel als mogelijk is de overlap tussen kwalificatiedossiers c.q. opleidingen in een gezamenlijke cursus aan te bieden en een zo breed mogelijk palet van uitstroomprofielen aan te bieden. Ook worden steeds meer in overleg met leerbedrijven en instellingen opleidingen aangeboden die breed worden aangeboden, maar worden toegespitst op doelgroepen als bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. Dit betreft dan vooral BBL-opleidingen. Ondanks de coronasituatie konden binnen de opleidingen van Welzijn de stages toch worden afgerond en de examens worden afgenomen.

De verbinding met de branches en instellingen is sterker geworden door de invoering van het landelijk Zorgpact en de regionale uitwerkingen daarvan. Het Hoornbeeck College is partner in de zorgpacten die in de regio’s van onze locaties worden uitgerold. Ook participeren wij in werkgeversverenigingen: werkgeversvereniging Oost en Zuid-Holland-Zuid. Tevens zijn samen met instellingen voor gehandicaptenzorg keuzedelen ontwikkeld, toegesneden op specifieke vragen vanuit de instellingen, en verzorgen zij trainingen voor onze docenten. Ook instellingen als Ontmoeting en Leger des Heils verzorgen beroepsgerichte trainingen voor onze docenten. Meestal worden deze trainingen ook gekoppeld aan docentenstages in die instellingen. Goed beroepsonderwijs is een verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven/instellingen samen. Het fenomeen Bedrijfsschool (Leger des Heils) en het Gildeleren (Adullam) leveren daartoe ook een belangrijke bijdrage.

De sector Gezondheidszorg & Welzijn krijgt in het kader van herintreders, zij-instromers en het opleiden voor een hoger niveau steeds meer vraag naar maatwerktrajecten. Tegelijkertijd verandert de studentenpopulatie: er komen steeds meer oudere studenten. Volwassenonderwijs heeft al binnen het Hoornbeeck College een plaats, maar die plaats wordt steeds groter. Dat vereist een ander didactisch en pedagogisch handelen van de docenten. Een aantal docenten is hierop geschoold. Op de locatie Rotterdam is een grote populatie volwassenstudenten. Daar wordt een pilot uitgevoerd binnen de opleiding Verpleegkunde om vorm en inhoud te geven aan het volwassenonderwijs, met name gericht op het didactische concept.

De sector Gezondheidszorg & Welzijn participeert volop in de MBO Raad. Daardoor is er op deelvlakken goede samenwerking met andere mbo-scholen, ook in de diverse regio’s. Met het hbo wordt ook samengewerkt in het keuzedeel doorstroom mbo-hbo. Met Driestar Educatief wordt samengewerkt in het traject ‘Goed voorbereid naar de Pabo’ voor studenten van de opleiding Onderwijsassistent. Ook participeren wij in overleggen over het vorm en inhoud geven aan Associated Degree-opleidingen (hbo-opleidingen op niveau 5) die aansluiten bij onze opleidingen. In 2018 startte een gezamenlijk ontwikkelde AD Social Work met de CHE, in 2019 is de gezamenlijk ontwikkelde AD Pedagogisch Educatief Professional gestart bij Driestar Educatief. Ook docenten van het Hoornbeeck College zijn daar gedetacheerd om in die opleiding onderwijs te verzorgen. In 2020 is het plan opgezet om de doorstroom van studenten in de sector Gezondheidszorg naar het hbo te bevorderen in samenwerking met de CHE. In 2021 zal dit concreet worden gemaakt in een mogelijk verkort traject voor onze studenten.

In de sector Gezondheidszorg is in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd en de verdeling daarvan tussen begeleide onderwijstijd en de stage/beroepspraktijkvorming. Ook in 2021 zal een nieuwe aanvraag worden gedaan.

“Door corona zijn we dankbaarder voor de kleine dingen geworden. En een dag naar school gaan, dat waardeer je nu veel meer.”
Verhaal_vriendschap-3stud.jpg
2.4.6
Sector Technologie

Het Hoornbeeck wil ook jonge mensen opleiden voor de prachtige technologische beroepen. Geleidelijk aan waaiert het opleidingenpalet zich verder en breder uit over het land. Daarbij geldt dat wij de BOL-opleidingen vooral vormgeven in Amersfoort en Rotterdam, terwijl de BBL-opleidingen op bijna alle locaties worden aangeboden. De BOL-ICT opleidingen worden op 4 locaties aangeboden.

Ook in 2020 is het opleidingsaanbod verder verbreed. Zo hebben de Infra-opleidingen een steviger positie gekregen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de Infra-bedrijven. In Rotterdam wordt de start van de BOL-opleiding Bouwkunde niveau 4 voorbereid. Er blijft een enorme vraag naar gekwalificeerd personeel in die branche.

Inmiddels zijn er meer BBL-studenten dan BOL-studenten binnen technologie. Wij hebben de ambitie om ook het in-schools BBL-onderwijs (waar studenten 4 dagen werken en 1 dag naar school komen) praktisch en relevant te maken. Onze vakbekwame docenten zien het als mooie taak om de nodige theorie levend te maken voor deze studenten.

Op een aantal locaties wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van niveau 4 BBL-opleidingen. Deze opleidingen zijn niet bedoeld voor vmbo-schoolverlaters, maar voor mensen die hun professionaliteit verder willen ontwikkelen. Daarom zien wij dit ook als invulling van onze opdracht om wat te betekenen voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Binnen de opleidingen Technologie vinden wij de begeleiding van de studenten van groot belang. Daarom wordt er, in samenwerking met andere sectoren, een nieuwe LOB-methode voorbereid.

In Amersfoort is in 2020 een Plan van Aanpak tot stand gekomen voor een Hoornbeeck TechCentrum. Bij dit initiatief willen we samen het bedrijfsleven en andere scholen ons technologieonderwijs een impuls geven en daarmee meer jonge mensen interesseren voor een baan in de techniek.

2.4.7
Keuzedelen

Het Hoornbeeck College maakt sinds 2016 gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de keuzedeelverplichting ten behoeve van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Het vak Godsdienst is voor het Hoornbeeck College een kernvak dat sterk verbonden is aan onze missie en visie. De Bijbel is leidend voor de levensbeschouwelijke vorming van onze studenten in de drieslag: gezin, kerk en school. Het vak Godsdienst wordt daarom gevolgd door al onze studenten, in alle opleidingen en opleidingsvarianten. Het aantal studiebelastingsuren (SBU) bedraagt 240 uur, waarin begeleide onderwijstijd en zelfstudie is opgenomen. In de SBU is geen bpv opgenomen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Onderwijsovereenkomst (OOK). De kwaliteit van dit keuzedeel wordt bewaakt door een beleidscommissie Godsdienst en Burgerschap, die het lesmateriaal, de toetsen en opdrachten samenstelt in samenwerking met vakdocenten. De vaststelling van toetsen gebeurt door de Hoornbeeckbrede vaststellingscommissie en de resultaten worden vastgesteld in de Centrale Examen Commissie (CEC).

In 2020 zijn er 384 verzoeken voor niet-gekoppelde keuzedelen binnengekomen. Niet-gekoppelde keuzedelen zijn keuzedelen die niet behoren bij de kwalificatie van de opleiding waar de student voor ingeschreven staat. Deze verzoeken zijn allen toegewezen. Daarbij heeft het doelmatigheidsaspect geen rol gespeeld. Dit is verklaarbaar omdat het Hoornbeeck College met relatief weinig opleidingen een beperkte hoeveelheid keuzedelen aanbiedt.

Overzicht niet-gekoppelde keuzedelen

Aantal niet-gekoppelde keuzedelen per sector per locatie
Amersfoort Apeldoorn Goes Gouda Kampen Rotterdam Eindtotaal
Dienstverlening 1 11 2 1 15
Economie 47 2 37 22 12 52 172
Gezondheidszorg 33 1 34
Technologie 25 4 2 8 39
Welzijn 6 5 54 30 16 13 124
Eindtotaal 78 11 92 98 31 74 384
2.4.8
Taal- en rekenonderwijs

In 2020 heeft het Hoornbeeck College opnieuw geïnvesteerd in toets- en lesplannen voor taal- en rekenonderwijs. De resultaten van onze studenten voor Nederlands en rekenen liggen voor alle niveaus hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoewel het vereiste instroomniveau door veel studenten nog niet wordt gehaald, is een duidelijke vooruitgang zichtbaar. Daarom besteden we buiten de lessen om extra aandacht aan de studenten die dat nodig hebben. Zo is de inzet van taal- en rekencoaches succesvol gebleken. Deze taal- en rekencoaches hebben ook zitting in de  beleidscommissies. Hiermee houden we de wet- en regelgeving bij, houden we de aandacht voor taal en rekenen op de locaties levend en ontplooien we allerlei initiatieven die aansluiten bij het niveau en ambitie van de studenten. Voorbeelden zijn meer aandacht voor lezen ter vergroting van de woordenschat, debat-, reken- en dicteewedstrijden.

De Taskforce Engels (nu Beleidscommissie Engels) heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een stevige basis rondom het vak Engels. Aandachtspunten daarbij zijn geweest het implementeren van een nieuwe methode, het op de kaart zetten van Hoornbeeck College als Cambridge instituut en het toerusten van collega’s voor het vak Engels. De opdracht van de taskforce is afgerond en sinds september 2019 is deze voortgezet in de beleidscommissie Engels. De nieuwe onderwijsmethodes zijn succesvol ingevoerd en vragen de komende jaren om verankering en verdieping. Ook vraagt de invoering van meer beroepsgericht Engels, ook in het curriculum van generiek Engels, dit jaar en komend jaar veel aandacht. We willen Engels attractief maken voor studenten die gefocust zijn op hun toekomstige beroep. Op alle locaties kunnen studenten Cambridge Engels volgen op hun eigen niveau en zijn docenten opgeleid om Cambridge te geven. Dit gebeurt zowel voor interne als externe doelgroepen zoals bedrijven. Er is continue aandacht geweest voor het toerusten van collega’s rondom Engels. De werkweken naar Engeland die hiervoor zijn bedoeld, konden dit jaar helaas niet doorgaan door de coronamaatregelen.

2.4.9
Passend Onderwijs

Basisondersteuning
Passend Onderwijs begint voor elke student bij het loopbaanadviesgesprek waarin de ondersteuningsbehoefte wordt vastgesteld. Al onze studenten kunnen vervolgens rekenen op basisondersteuning door de studieloopbaanbegeleiders en de docenten.

Extra ondersteuning
Waar nodig is daarnaast extra ondersteuning ingezet. Op alle locaties is er een Team Extra Ondersteuning werkzaam die deze ondersteuning indiceert en arrangeert. Bij deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk de basisondersteuning betrokken. Net zoals voorgaande twee jaren kreeg 14% van onze studenten extra ondersteuning. De ondersteuningsbehoefte verschilde (opnieuw) behoorlijk per opleiding. In het oog springen de opleidingen voor ICT, Doktersassistent, Dienstverlening en Maatschappelijke zorg. In deze opleidingen kreeg 18 tot 27 procent van de studenten extra ondersteuning. De ondersteuningsbehoefte nam in alle opleidingen in de loop van de schoolloopbaan af.

Problematiek en arrangementen
Studenten worden begeleid in verband met een beperking of een psychosociale problematiek. Verreweg de meeste problemen houden verband met dyslexie, plannen en organiseren, concentratie en geestelijke gezondheid. Vooral het laatstgenoemde vraagt tijd en aandacht. 6% van de studenten kreeg een aanpassing in de examens. De aanpassingen waren zeer divers, maar meestal betrof het extra tijd. Zo’n 9% van de studenten kreeg extra aandacht in verband met een beperking of een psychosociale problematiek. De aangegeven problematiek rond de geestelijke gezondheid nam opnieuw toe. Het aantal problemen in leef- en gezinsomstandigheden neemt verder af. De complexiteit van de problematiek neemt enigszins toe.

Beleid en kwaliteit
In 2020 hebben wij geïnvesteerd in de beleidsontwikkeling en de kwaliteit van Passend Onderwijs. Binnen de expertisegroepen basisondersteuning en extra ondersteuning wordt beleid voorbereid en geëvalueerd. Hoornbeeckbreed ligt de coördinatie bij de staffunctionaris Passend Onderwijs. Zo is er beleid gemaakt over de inrichting van de module begeleiding in het nieuwe informatiesysteem en de samenwerking met ketenpartners in de hulpverlening via de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. Een belangrijke ontwikkeling betreft studieloopbaanbegeleiding. Er is een Hoornbeeckbreed visiedocument voor studieloopbaanontwikkeling geschreven en op basis daarvan wordt een Hoornbeeckbrede leerlijn voor loopbaanontwikkeling geschreven.

Het Hoornbeeck College heeft een eigen jaaroverzicht voor extra ondersteuning.

2.5 Internationalisering

Vanwege de corona-pandemie konden in 2020 maar weinig studenten naar het buitenland. Nagenoeg alle activiteiten kwamen stil te liggen vanwege de negatieve reisadviezen. Het gaf ons wel de gelegenheid ons beleid te actualiseren en opnieuw onder de aandacht te brengen van de collega’s. Vanwege het verbeterde beleid kunnen we nu ook eenvoudiger subsidieaanvragen doen bij Erasmus+. Zodra de omstandigheden het toelaten kunnen onze studenten weer buitenlandervaring opdoen. Dat geldt overigens ook voor onze docenten.

Buitenlandervaring opdoen hoeft overigens niet te betekenen dat je al die tijd ook werkelijk in het buitenland bent. Studenten kunnen ook prima vanuit Nederland contacten onderhouden met het buitenland. Vaak resulteert dat dan uiteindelijk in een bezoek aan het buitenland.

2.6 Burgerschap

Het Hoornbeeck College besteedt vanuit de Bijbelse identiteit aandacht aan vorming van studenten. Deze vorming richt zich op hoofd, hart en handen, oftewel: kennis, houding en vaardigheden. De vakken Godsdienst en Burgerschap nemen een bijzondere plaats in op het Hoornbeeck College. Bij deze vakken wordt gewerkt aan de kerndoelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de visie en missie van de school:

  • Studenten laten wortelen in Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan.
  • Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaars in de 21e eeuw.
  • Studenten vormen en toerusten tot verantwoordelijke burgers in de huidige maatschappij.

De nationale kwalificatie-eisen voor Burgerschap kennen vier dimensies: sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap. Het Hoornbeeck College heeft daar een vijfde dimensie aan toegevoegd: reformatorische identiteit. Rondom deze extra dimensie zijn in het verslagjaar voor het vak Godsdienst verschillende readers geschreven en/of herschreven. 

Daarnaast zijn er specifiek voor de doelgroep niveau 2 eigen readers gemaakt. Deze methode kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en de afwisseling tussen korte theorieblokken en praktische opdrachten. Voor het vak Burgerschap is een apart boek gemaakt voor niveau 2 studenten. Het boek voor niveau 3/4 is geheel herzien. Ook is er een e-learning module ontwikkeld die geschikt is voor het volwassenonderwijs.

2.7 Klachten en klachtenafhandeling

Klachten rond examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar 2019-2020 is er een bezwaar tegen een uitslag naar tevredenheid afgehandeld. Verder zijn er geen klachten bij deze commissies binnengekomen. Er is in het verslagjaar ook geen beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep.

Bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van de klachtenregeling. Bij het Hoornbeeck College zijn op grond van de klachtenregeling voor elke locatie vanwege de toegankelijkheid een man en een vrouw als vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersonen hebben een brugfunctie tussen ouder(s)/studenten en medewerkers van de school enerzijds en, zo nodig, de klachtencommissie anderzijds. In het verslagjaar zijn enkele klachten gemeld. Deze zijn intern afgehandeld, zodat doorgeleiding van een klacht naar de externe klachtencommissie niet aan de orde was. Daarnaast worden de vertrouwenspersonen regelmatig door collega’s, ouders of studenten geconsulteerd met een vraag om een advies over hoe te handelen in een bepaalde situatie.

In het verslagjaar zijn er bij de commissie integriteit geen meldingen gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling