‹ Terug naar overzicht

4 Bedrijfsvoering

Downloaden als PDF
entree HCK

4.1 Duurzaamheid en huisvesting

Duurzaamheid

Duurzaamheid zien we als een onderdeel van het Bijbelse rentmeesterschap. Ook vanuit de overheid krijgen we de opdracht om producten, gebouwen en diensten te verwerven die nu en later goed zijn voor mens en milieu. We richten onze aandacht op dit moment vooral op:

 • een gezonde werk- en leeromgeving;
 • een aanvaardbaar geluidsniveau van de ventilatiesystemen;
 • lagere energiekosten door energiebesparende maatregelen en optimaal gebruik van daglicht; het efficiënt inzetten en verwarmen van ruimten;
 • het hergebruiken of doneren van materialen en meubels.

Naast deze duurzame maatregelen heeft het Hoornbeeck College ook een Energiebesparingsplan (EBP). In 2030 wil de school 35% van alle energie duurzaam opwekken. Voor de komende jaren hebben we de volgende stappen kunnen zetten.

Algemeen

 • Energieverbruik op alle locaties wordt gemonitord.
 • Alle technische installaties worden beheerd op afstand via een gebouwbeheersysteem.
 • Vijf locaties zijn voorzien van zonnepanelen (totaal meer dan 2000 stuks)
 • Op alle locaties is de stooklijn geoptimaliseerd.
 • Door gerichte maatregelen, zoals ledverlichting, het tijdig uitschakelen van componenten enz. is ons elektriciteitsgebruik gedaald met ca. 30%.
 • Vermindering van energieverbruik is een doorgaand proces.
 • Alle locaties zijn of worden voorzien van laadpalen ten behoeve van e-voertuigen.

Amersfoort

 • Het ruim 110 jaar oude pand is voorzien van dubbelglas en deels van een nieuw pannendak en hoogwaardige isolatie.
 • De ingezette optimalisatieslag m.b.t. het energieverbruik wordt voortgezet. Ten opzichte van de start van ons EBP in het jaar 2009 is ons energieverbruik voor warmteopwekking gehalveerd.
 • 70% van de bovengenoemde warmteopwekking is CO2-neutraal door het stoken met biomassa.
 • Onze ambitie is om in 2030 geheel CO2 neutraal te zijn.

Gerealiseerd bij nieuwbouw in Goes, Kampen en Rotterdam 

 • Moderne isolatie
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem (Kampen)
 • Ledverlichting in de verkeersruimten
 • Regeling verlichting en warmtevraag per ruimte bij aanwezigheid
 • Warmte-koude-opwekking middels hoogrenderende warmtepompen.

Huisvesting

Algemeen
Het Hoornbeeck College realiseert het schoonmaken van de gebouwen voor een groot deel in eigen beheer. We constateren dat hierdoor beter wordt schoongemaakt en dat er beter toezicht wordt gehouden. Alleen de leslokalen worden door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd. 

Amersfoort
De kapel van de locatie Amersfoort is van binnen gerenoveerd. Daarbij is ervoor gekozen om de binnenruimte terug te brengen in de oorspronkelijke kleuren. Een groot deel van de dakpannen is vervangen en tevens is dakisolatie aangebracht. De platte daken zijn voorzien van zonnepanelen.

De Hoge Kleiweg is van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Op de planning 2020-2025 van de provincie Utrecht staat, na het opknappen van de N237, het aanbrengen van een fietstunnel onder de Stichtse rotonde voor een veiligere bereikbaarheid van onze locatie voor fietsers. Om de veiligheid voor onze fietsers te borgen is de fietsingang verplaatst. Er is een nieuwe ontsluiting voor fietsers gerealiseerd naast de hoofdingang.

4.1_HCA

Barneveld
In Barneveld is een pand in gebruik genomen voor techniekopleidingen.
BTO (Barneveldse Techniek Opleiding) is een coöperatie van samenwerkende techniekbedrijven in regio Barneveld. In het eigen opleidingscentrum werkt BTO samen met MBO locatie De Meerwaarde - onder verantwoordelijkheid van MBO Amersfoort - en het Hoornbeeck College.

Hoevelaken
Op het terrein van Lodenstein College Hoevelaken is een noodgebouw geplaats voor onze opleiding transport en mobiliteit en in september 2019 in gebruik genomen. De dependance biedt Mobiliteit-opleidingen aan binnen de sector Technologie. Waar de studenten voorheen les kregen in het Van Lodenstein College, heeft het Hoornbeeck College nu eigen leslokalen gerealiseerd. Ook beschikt de school nu over een Techniekhal waar de studenten de theorie direct kunnen toepassen in de praktijk.

Apeldoorn
Op het dak zijn boven warme lokalen Roofclix geplaatst. Deze Roofclixpanelen zorgen voor een betere warmteafvoer en isolatie. Op het dak zijn ook zonnepanelen aangebracht. De cv-installatie is vervangen en aangesloten op het gebouwbeheersysteem. De inmiddels zichtbare besparingscijfers geven aan dat de maatregelen voldoen aan onze verwachtingen. Dit jaar is gestart met de transitie van het gebouw.

Goes
Er is een uitbreiding gerealiseerd van de bestaande hoofdlocatie. Hiermee is alles onder één dak gebracht. De ‘oudbouw’ heeft voor de energie ook een transitie ondergaan door het vervangen van de TL-verlichting in LED-verlichting. Het dak is vol gelegd met zonnepanelen en ook is de ventilatie van het bestaande bouwdeel geoptimaliseerd zodat de studenten en docenten in frisse ruimten en lokalen kunnen werken en lesgeven.

Gouda
Door de groei van het studenten aantal en de toename van onderwijsvraag is het pand aan het Noordelijk halfrond, het voormalig leasplangebouw, door ons gekocht en een totale transitie van kantoorgebouw naar schoolgebouw gerealiseerd, het pand is in 2019 als school in gebruik genomen. De oude cv-ketels zijn vervangen in hoogrendement ketels en de verlichting is omgebouwd naar LED-verlichting. Voor het jaar 2021 staat het aanbrengen van zonnepanelen gepland. 

Kampen
Het inmiddels 5 jaar jonge pand aan de Willem Hendrik Zwart Allee voldoet goed aan onze verwachtingen. Wij zijn in onze locatie Kampen gestart met een uniek type gebouwbeheerssysteem t.w. de Cloud Energy Optimizer hiermee hebben wij een verhoogd comfort gerealiseerd met een besparing op het energiegebruik van 50%. Cloud Energy Optimizer werkt door middel van zelflerende software die vooruit denkt. Hiermee wordt de energievraag van een gebouw voorspeld, waardoor vraag en aanbod van warmte en de hiervoor benodigde energie veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
Er wordt online verbinding met het gebouwbeheersysteem (GBS) gemaakt om de gebouwdynamiek te bepalen en de technische installatie aan te sturen. Dit samen met slimme zelflerende algoritmes, die gevoed worden door comfortwensen, weersvoorspelling en eigenschappen van de aanwezige energiebronnen, zorgt voor een efficiëntere aansturing van de installatie.

Rotterdam
Voor het Hoornbeeck College in Rotterdam is in 2017 een compleet nieuwe vleugel in gebruik genomen. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht. oor een deel van de techniekopleiding is een nieuwe hal geplaatst op het terrein van de De Swaef van het Wartburg College. Er is een samenwerkingsverband met de Swaef aangegaan voor het gezamenlijk gebruik van dure machines en technische apparatuur. Het bestaande pand is aansluitend gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. Met name de ventilatie is onder handen genomen, zodat de studenten en docenten in frisse ruimten en lokalen kunnen werken en lesgeven.

2018-09-11 Hoornbeeck Rotterdam (afdrukkwaliteit)-60.jpg

4.2 Arbo en veiligheid

In 2020 is extra aandacht besteed aan de veiligheid van studenten en medewerkers, zowel fysiek als sociaal – op afstand. In verband met de toegenomen hoeveelheid aan beeldschermwerk, ook voor studenten, zijn de ontwikkelde richtlijnen voor gezond beeldschermwerk diverse keren extra onder de aandacht gebracht van zowel studenten als medewerkers.

In de schoolgebouwen leverden studenten van de opleiding Beveiliger een actieve bijdrage aan de (fysieke) veiligheid van studenten en medewerkers. Het protocol Cameratoezicht is aangepast zodat deze beveiligers binnen de gestelde kaders hun werk goed kunnen uitvoeren.

In 2020 zijn evenals de vorige jaren de risico-inventarisaties op de locaties uitgevoerd. Daarvoor is overgegaan op een digitale vorm van melden, waarbij meldingen van andere locaties ook zichtbaar zijn om zo overzicht te creëren. Het geheel van de inventarisaties laat zien dat risico’s goed in beeld zijn en dat tijdig actie wordt ondernomen op mogelijke tekortkomingen. Blijvend aandachtspunt is wel ‘beïnvloeding van gedrag’.

In 2020 is het project Rookvrije school verder uitgevoerd. Daarnaast is een nieuwe serie Health Checks voorbereid voor uitvoering in 2021. Ook werd voortdurend gewerkt aan de duurzaamheid binnen de school, wat raakvlakken heeft met de fysieke veiligheid in de school.

Het beleidsplan Schoolveiligheid is weer bijgesteld. Ook is een samenvatting daarvan besproken met de studentenraad. Structurele (beleids)wijzigingen naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn ook verwerkt in het beleidsplan. De veiligheidsorganisatie van het Hoornbeeck College wordt hieronder schematisch weergegeven:

4.2_arbo-veiligheid

4.3 ICT

In 2020 is voor ICT gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 • ICT-Deskundigheid: het e-learning systeem is verder uitgebreid met meerdere modules. Door de coronapandemie is er vele maanden onderwijs op afstand gegeven door middel van Microsoft Teams. Dit heeft een enorm positief effect gehad op de ICT-deskundigheid.
 • Digitaal samenwerken en curriculum: In 2020 is een digitaal platform operationeel geworden. Dit platform biedt de organisatie één omgeving van waaruit de medewerker digitale content kan vinden, toegang heeft tot interne en externe programma’s en samenwerkingsomgevingen.
 • Nieuw Studenten Informatie Systeem (SIS) voor het Hoornbeeck College: heel 2020 is er gewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie van een nieuw SIS, wat naar verwachting medio 2021 zal plaatsvinden.
 • De technische infrastructuur van ICT is verhuisd naar een nieuw datacenter.
 • Er zijn meer beheeractiviteiten belegd bij IT-leveranciers om de continuïteit en beschikbaarheid nog verder te verbeteren.
 • In verband met de omschakeling naar online onderwijs door de coronamaatregelen zijn er enkele initiatieven en projecten geweest die deze vorm van onderwijs beter ondersteunden. Zo zijn er op veel locaties camera’s aangeschaft om onderwijs en diplomeringen op afstand mogelijk te maken.

4.4 Kwaliteitszorg

4.4.1
Evenwicht tussen systemen en genen

Het Hoornbeeck College werkt aan kwaliteitszorg met aandacht voor zowel het kwaliteitssysteem als voor kwaliteitscultuur. Beiden zijn gericht op kwalitatief goed onderwijs.

4.4.1 evenwicht kwal.zorg

In 2019 is het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College geactualiseerd. Er is naar gestreefd de grootte waar mogelijk te beperken. Het strategisch meerjarenplan 2018-2022 en de kwaliteitsagenda 2019-2022 is erin geïntegreerd en onderdelen die verbonden waren met het beëindigde kwaliteitsplan zijn eruit verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn. 

Door de afdeling Kwaliteitszorg is in 2019 de workshop ‘Zo werken wij!’ verzorgd aan de teams, waarbij het team reflecteert op de gang van zaken binnen het team aan de hand van het kwaliteitskader Hoornbeeck College. Dit zou in 2020 worden vervolgd met de workshop ‘Samen werken aan kwaliteit’, die gericht is op bewustwording van de kwaliteitscultuur van het team met daaropvolgend een verdiepende workshop in 2021, die in het tweede halfjaar van 2020 als pilot zou worden verzorgd. Door Covid-19 is deze workshop uitgesteld. Het thema leent zich niet voor bespreking op afstand. Daarom zijn deze workshops verschoven naar 2021 met de verdiepende workshop in 2022.

4.4.2
Planvorming en managementrapportages

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n).

4.4.4_plan zelfevaluatie

In 2020 is gewerkt aan de implementatie van de doorontwikkelde systematiek. Te denken valt aan onder meer:

 • Het aspect van dynamische plannen met halfjaarlijks een peilmoment. Deze input wordt gebruikt bij de managementrapportagegesprekken.
 • In het eerste deel van de managementrapportage is naast het gesprek met de manager ook een gesprek met (een afvaardiging van) het team. In het tweede deel alleen met de manager.
 • De inhoud van het plan wordt aangevuld met de visie op onderwijs en de visie op de kwaliteit van het team.
 • Het scholingsplan wordt enerzijds vereenvoudigd. Anderzijds zal worden ingezet op een verder toegroeien naar de gedachte dat teamscholing meer is dan een optelsom van de scholingen die plaatsvinden binnen een team naar een team wat bewust scholing inzet om de teamdoelen te kunnen verwezenlijken en de kwaliteit van de ‘going concern’-zaken minimaal gelijk te houden.
4.4.3
Ontwikkelingen kwaliteitszorg

In samenhang met het benutten van de professionele ruimte door de teams, wat onder meer het eigenaarschap en de responsiviteit vergroot wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van kwaliteitszorg. Dit thema past binnen de gehele doorontwikkeling van de organisatie van het Hoornbeeck College. Dit is dan ook als onderdeel van de totale doorontwikkeling van de organisatie expliciet aan de orde geweest op de managementdagen in 2020 en wordt in 2021 verder uitgewerkt door gesprekken met alle medewerkers in een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van directie (Hoornbeeckbreed en locatie) en docenten met daarnaast de beleidsadviseur kwaliteitszorg. Het onderstaande zal onder meer worden doordacht:

 • Het binnen kaders vrijgeven van het format van het teamplan;
 • Het vernieuwend vormgeven van de managementrapportage;
 • Het aanpassen van de P&C-cyclus aan de doorontwikkeling van de organisatie

In 2020 is onder meer gewerkt aan

 • de doordenking van het bovenstaande
 • de totstandkoming van een managementdashboard. Deze zal naar verwachting in april 2021 toegankelijk zijn.
 • het stimuleren en faciliteren van de lesevaluaties door docenten
 • het actueel houden van bestaande procedures
 • de professionalisering van onderwijsontwikkelaars
 • het uitvoeren van interne audits en audits bij andere ROC’s in verband met deelname aan de auditpool Diagonaal en het Kwaliteitsnetwerk MBO;
 • het adviseren en ondersteunen van de onderwijsteams en bijbehorend management op de locaties
 • de borging en verantwoording van de onderwijskwaliteit in de situatie van Covid-19
 • het onderzoeken van de kwaliteit van afstandsonderwijs op het Hoornbeeck College en ondersteunen van de directie bij het monitoren van de verbeteracties
 • een risicogericht onderzoek naar de kwaliteit van de Plannen van Inzet
 • het starten met de onderwijsscan van de Onderwijsspiegel (een vorm van 360 graden feedback voor het team, door het gelijktijdig combineren van onderzoeken bij diverse doelgroepen als studenten, docenten, examencommissie, beroepenveld en ouders); het team kan over deze uitkomsten het gesprek voeren met input voor de zelfevaluatie
 • het ondersteunen van het directieteam bij het bewaken van de voortgang van de kwaliteitsagenda
 • de aanvraag van erkenning van derde leerweg voor meerdere opleidingen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen
 • de doordenking van de communicatie over kwaliteitszorg wat in 2021 concreet gestalte zal krijgen.
Meerjarenplanning onderzoeken
Activiteiten Frequentie 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Medewerkerstevredenonderzoek (landelijk onderzoek) 1x per 2 cursusjaren ~ X ~ X ~ X
Studententevredenheidsonderzoek JOB-monitor (landelijk onderzoek) 1x per 2 cursusjaren ~ X ~ X ~ X
Alumnionderzoek – Het echte schoolsucces 1x per cursusjaar X ~ X ~ X ~
Vervolg na diploma Bij diplomering X X X X X X
Onderwijsscan (360-graden-feedback over thema’s uit kwaliteitskader Hoornbeeck College 1x per 2 cursusjaren ~ ~ X ~ X ~
Lesevaluatie Vrijwillig X X X X X X
Vakevaluatie X ~ X
Afstandsonderwijs (onder studenten en docenten) X X
Op aanvraag
4.4.4
Auditing

Samenwerking
Samen met Kwaliteitsnetwerk MBO werken we aan de onderwijskwaliteit op instellingsniveau. Mbo-instellingen ondersteunen elkaar door kennisdeling en het  ontwikkelen van een goede auditsystematiek. We maken ook deel uit van de auditpool Diagonaal. Dit is een samenwerkingsverband van achttien mbo-instellingen waarin auditoren worden uitgewisseld, auditoren worden geprofessionaliseerd en intervisie- en kennisdelingsbijeenkomsten worden gehouden. Op die manier worden kwalitatief goede onafhankelijke beoordelingen gefaciliteerd.

Audits 2020
In 2020 hebben bij het Hoornbeeck College zowel interne als externe audits plaatsgevonden. Het betroffen thema-audits naar examinering & diplomering. Daarnaast teamaudits bij de sector Gezondheidszorg en de sector Dienstverlening. Bij de teamaudit worden met als referentiekader het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College drie teams per sector onderzocht waarbij ook wordt gesproken met de locatiemanager; daarnaast vindt sectorbreed onderzoek plaats naar de thema’s curriculumontwikkeling, beroepspraktijkvorming, examinering en kwaliteitsborging en wordt gesproken met een lid van het College van Bestuur.

De instellingsaudit door het kwaliteitsnetwerk MBO zal plaatsvinden in december 2021 t/m januari 2022 in plaats van in december 2020 t/m januari 2021. Dit vanwege de situatie rondom Covid-19. De samenvatting van de auditrapportage van de instellingsaudit uit 2018 is terug te vinden op https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/auditsrapportage/

De uitkomst hiervan is verwerkt in de actualisering van het strategisch meerjarenplan van het Hoornbeeck College en in de kwaliteitsagenda. Het resultaat hiervan wordt gevolgd via de reguliere P&C-cyclus.

Meerjarenplanning audits (intern/extern)

Activiteiten Frequentie 2018- 2019 2019- 2020 2020- 2021 2021- 2022 2022- 2023 2023- 2024
Kwaliteitskader Hoornbeeck College (Teamaudit)*/** 1x per 3 cursusjaren X (extern) E X (extern) G, D X (extern) W, T&ICT X (extern) E X (extern) G, D X (extern) G, D
Instellingsaudit (Kwaliteitsnetwerk MBO) 1x per 4 cursusjaren ~ ~ X (extern) ~ ~ ~
Productaudit OER’s X (intern) ~ X (intern)
Examinering 1x per 2 cursusjaren, tijdelijk frequênter X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Examinering entree op VO Jaarlijks X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Diplomering Jaarlijks X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Verzuim en VSV 1x per 2 cursusjaren X (intern) ~ X (intern) ~ X (intern) ~
Onderwijstijd 1x per 3 cursusjaren ~ vanwege Covid-19 verplaatst vanwege Covid-19 verplaatst X (intern) ~ ~
Passend Onderwijs op aanvraag X (intern)
Pedagogisch-dicactisch handelen, locatie Kampen op aanvraag X (intern)
HC Connect op aanvraag X (intern)
*Met leden auditpool Diagonaal
**Externe voorzitter
4.4.5
Onderwijstijd/urennorm

In de laatste drie jaar zijn de wijzigingen rondom de normen onderwijstijd voor de bol-opleidingen geïmplementeerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Met ingang van 2014-2015 gelden nieuwe normen voor de binnenschools verzorgde onderwijstijd, de beroepspraktijkvorming en de totale hoeveelheid uren onderwijstijd. Het aantal klokuren onderwijstijd stijgt van 850 naar 1000 per cursusjaar.
 • Bol-opleidingen krijgen een norm voor de totale opleidingsduur in plaats van per cursusjaar.
 • Bbl-opleidingen moeten vanaf cursusjaar 2013-2014 verplicht minimaal 200 klokuren binnenschools aanbieden – eerder was dit 120 uur.

Gemotiveerde afwijkingen van de vereiste urennorm kunnen worden aangevraagd als de resultaten van de opleiding goed zijn en de studentenraad ermee instemt. Deze aanvraag heeft plaatsgevonden voor onderstaande opleidingen. Dit op basis van een pedagogisch-didactische argumentatie en passend binnen de Hoornbeeck visie op onderwijs. Randvoorwaarde is tevredenheid van de studenten, de medewerkers en het bedrijfsleven en daarnaast een voldoende jaar- en diplomaresultaat van de desbetreffende crebo’s.

Uitzonderingen aangevraagd voor onderwijstijd

Klik hier voor het overzicht met de uitzonderingen onderwijstijd.

Wijze van interne bewaking
In het cursusjaar 2018-2019 is de Qlikview-app Onderwijstijd gebouwd. Sinds augustus 2019 kan via dit middel de onderwijstijd realtime worden gemonitord door de betrokkenen. Tot op dat moment was men aangewezen op periodieke rapportages of het zelf genereren van overzichten. Wat als complex werd gezien is het anticiperen op de stand van zaken aan het einde van de opleiding gelet op de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen. Hierop is nu eenvoudiger zicht en kan daardoor beter tijdig worden bijgestuurd. Het thema is onderdeel van de managementrapportagegesprekken.

Bij de opleidingen met een goedgekeurde aanvraag uitzondering onderwijstijd wordt met extra aandacht aan de hand van de uitkomsten van de JOB Monitor bewaakt of de studenttevredenheid op orde blijft en zo niet, of de achtergrond is gelegen in de afwijking onderwijstijd of in een andere oorzaak.

Door de situatie rondom Covid-19 is er landelijk een versoepeling aangebracht in de criteria voor onderwijstijd. Dit vanwege het noodgedwongen afstandsonderwijs en het bij sommige opleidingen wegvallen van stageplaatsen.

4.4.6
Examinering

Algemeen
In 2020 is de examenkwaliteit geëvalueerd met als referentie het Kwaliteitskader Hoornbeeck College (waarin ook opgenomen het onderzoekskader inspectie 2017) bij het maken van de team-, sector- en portefeuilleplannen en het jaarverslag examinering van de examencommissie. Daarnaast is de examenkwaliteit geëvalueerd door het houden van interne thema-audits examinering en diplomering. Deze keer is gekozen voor de focus op de wisselwerking tussen de examencommissie, het team en het examenbureau op de locatie. Uitgangspunt bij de audits zijn zowel het kwaliteitskader Hoornbeeck College als de uitwerking hiervan in het Handboek Examinering. Na een oorzaaksanalyse worden de verbeterpunten opgenomen in de team-, sector- en/of portefeuilleplannen, al naar gelang het karakter van het betreffende verbeterpunt en verwerkt in het jaarverslag examinering van de examencommissie. Ten slotte zijn de procedures diplomering doorontwikkeld.

De belanghebbenden zijn/worden bevraagd op hun tevredenheid over examinering via de JOB Monitor en de onderwijsscan in het cursusjaar 2020-2021. Het verwerken van de uitkomsten hiervan verloopt op dezelfde wijze als bij de thema-audits.

Aandachtspunten:

 • toezichthoudende rol examencommissie
 • examinering in de beroepspraktijk
 • examinering mondelinge examens
 • diplomadossiers

De inhoud en voortgang van de team-, sector- en portefeuilleplannen wordt gemonitord via de halfjaarlijkse managementrapportagegesprekken.

Op grond van geconstateerd risico bij de thema-audit diplomering in 2018 is deze audit in 2019 geïntensiveerd op het aspect van de diplomadossiers. Te zien is dat in de eerste helft van 2019 stappen zijn gezet om de diplomadossiers transparant en compleet te maken. Bij de audits is gezien dat dit daadwerkelijk is gebeurd. Met behulp van de uitkomsten van de geïntensiveerde audit op de diplomadossiers is in de tweede helft van 2019 gewerkt aan de verdere completering en kwaliteit van de inhoud van de diplomadossiers. Bij de audits in 2020 is geconstateerd dat de diplomadossiers inmiddels sterk verbeterd zijn en dat er nog slechts een laatste verbeterslag nodig is, met ook aandacht voor het proces van diplomering.

Ter ondersteuning van de adviesgroep van de examencommissie ‘teamexamengroep (TEG)’ is er op iedere locatie een ‘locatie examenbureau (LEB)’ in het leven geroepen. Deze ondersteunt de TEG ondermeer bij de archivering en controleert of van ieder ingevuld examenresultaat in het leerlingvolgsysteem een bewijsstuk in het diplomadossier aanwezig is.

Voor wat betreft inkoop en/of zelf ontwikkelen van examens werkt het Hoornbeeck College in navolging van de afspraak zoals gemaakt in de Examenagenda conform het beleid ‘inkoop, tenzij…’

Examenorganisatie
Daarnaast is in nauw overleg met alle betrokkenen gewerkt aan de implementatie van de wet op de examencommissies. Hierbij is de wet niet als uitgangspunt genomen, maar als randvoorwaarde. Op basis van wat goed gaat en wat beter moet of kan zijn wijzigingen vormgegeven. Daarnaast is gekozen voor een scheiding tussen ‘zorgen’ en ‘borgen’ die enerzijds duidelijk , maar anderzijds ook hanteerbaar is.

Project Examinering
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van audits examinering en diplomering is een project examinering opgezet waarin gewerkt wordt aan verhoging van de kwaliteit van examinering vanuit verschillende invalshoeken, te weten

 • Cultuur
 • ICT en administratie
 • Professionalisering
 • Controlemechanisme
 • Structuur

Scholing
De leden van de examencommissies worden jaarlijks geschoold, hetzij door interne, hetzij door externe deskundigen op het gebied van examinering. Tevens vindt scholing plaats van toetsconstructeurs en toetsvaststellers.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de deskundigheid van assessoren uit de school en van assessoren afkomstig uit de beroepspraktijk.

Doorontwikkeling visie examinering
In 2020 is de visie op examinering doorontwikkeld met expliciete aandacht voor de rol van formatief evalueren en ontwikkelingsgericht toetsen als onderdeel van het onderwijs enerzijds en de rol van examinering anderzijds. In 2021 wordt deze visie geïmplementeerd.

4.5 Personeel

Instroom en uitstroom personeel
In het kalenderjaar 2020 zijn er 93 nieuwe personeelsleden bij het Hoornbeeck College in dienst gekomen, waarvan 70 personeelsleden met een vaste werktijdfactor en 23 personeelsleden met een invalcontract. In 2020 zijn er ook 50 personeelsleden bij het Hoornbeeck College uit dienst gegaan. In de twee cirkelgrafieken hieronder is zichtbaar hoe de instroom en uitstroom in percentages is verdeeld over de locaties.

In de collegakring is in 2020 ook rouw in de school gekomen door twee collega’s die ons zijn ontvallen. In maart is mevrouw J. van Moorselaar, medewerkster van de Centrale Diensten, na een korte ernstige ziekte overleden.In augustus overleed onverwachts de heer H. Visscher, docent aan het Hoornbeeck College, locatie Amersfoort.

Overleg met personeelsorganisaties
Conform de huidige cao dient de werkgever jaarlijks overleg te voeren met de betrokken vakbonden (artikel 11.6). In het addendum van de Rechtspositieregeling Reformatorisch BeroepsOnderwijs (RRBO) is toegelicht dat dit voor het Hoornbeeck College gaat om personeelsorganisaties zoals KLS (Kontaktverening van Leerkrachten en Studenten) en RMU (Reformatorisch Maatschappelijke Unie)/sector onderwijs GOLV (Gereformeerde Onderwijzers- en LerarenVereniging). Ook in 2020 heeft het College van Bestuur met vertegenwoordigers van KLS en RMU/GOLV overleg gevoerd over: cao MBO (looptijd 1 juli 2020 tot 15 mei 2021), jaarverslag, continuïteitsparagraaf uit jaardocument, begroting, personeelsrapportage, werkdrukplan en sociaal statuut .

Gevolgen Corona
Begin 2020 kreeg het Covid-19 virus ook voet aan de grond in Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat ook het onderwijs binnen het Hoornbeeck abrupt overging van fysiek naar digitaal. Een omschakeling die voor zowel de studenten als docenten voor uitdagingen hebben gezorgd. Aangezien het onderwijs in het MBO een theoretische en een praktische component heeft stelde en stelt dat samen met de afnemende beroepspraktijkvormingsplaatsen het Hoornbeeck voor een moeilijke opgave.

Nadat er deels weer fysiek onderwijs mogelijk was, is het digitale onderwijs ook nog een belangrijke factor gebleven. Vanwege de Covid-19 beperkingen zijn klassen gesplitst en hebben we te maken gehad met afwezigheid vanwege verzuim en quarantainemaatregelen. Al deze ontwikkelingen hebben een extra belasting op het personeel gelegd. Om medewerkers het gevoel te geven ‘gezien’ te worden is er op verschillende momenten aandacht gegeven aan de tomeloze inzet en flexibiliteit. Door middel van berichten op PZN, verstrekte attenties en waar nodig extra persoonlijke aandacht door de leidinggevende.

“Hij is nog steeds een God van wonderen”
Verhaal_dHeer.jpg

Ontwikkelingen Team P&O
Afgelopen jaar is er door uitbreiding van het team ruimte ontstaan om te werken aan professionalisering. De ambities die hierbij zijn opgesteld hebben betrekking op het efficiënter en effectiever uitvoeren van gestandaardiseerde processen en het groeien naar een tactischer en meer strategische positie van P&O binnen de organisatie.
n het kader hiervan is het van belang dat de basis op orde is. Een personeelsinformatiesysteem dient hierin een faciliterende rol te spelen en doorontwikkeling van E-HRM is in 2020 dan ook een belangrijk thema geweest. Doordat RAET de cao’s VO en MBO niet meer ondersteunde, was een aanbesteding noodzakelijk. Deze heeft in 2020 plaatsgevonden en is dit perceel aan AFAS-software gegund. Dit bracht met zich mee dat in kwartaal 3 en 4 van 2020 de implementatie van AFAS veel inspanning heeft gevergd om op 1 januari 2021 het nieuwe systeem te kunnen gebruiken. Verdere doorontwikkeling van AFAS staat gepland voor 2021.

2020 heeft op het gebied van personeelsbezetting wijzigingen opgeleverd. Een deel van het jaar heeft dan ook in het licht gestaan van inwerken van nieuwe collega’s. Voor D.V. 2021 is de hoop dat er een stabiele personele basis is om door te bouwen aan een professionele en tactische rol binnen de organisatie.

Functiegebouw
Elke organisatie, ook het Hoornbeeck College, verandert en dat betekent dat functies veranderen. Daardoor is de wens ontstaan om functies opnieuw te beschrijven en te toetsen of de salarisinschalingen nog passend zijn. Daarnaast was in de loop der jaren een veelheid aan functies ontstaan en beoogd is functies zo veel mogelijk te bundelen, zodat een overzichtelijk functiegebouw ontstaat.
In 2018/2019 zijn de facilitaire en administratieve functies beschreven en opnieuw gewogen conform het FUWA-systeem. In 2020 is op beperkte schaal een aantal functies tegen het licht gehouden. In 2021 wordt dit verder opgepakt voor de overige functies.

Werkdruk
De werkgroep werkgeluk is ook in 2020 verdergegaan met het ontwikkelen van voorstellen om de werkdruk te reduceren. Onderwerpen waaraan gewerkt is, zijn een nieuwe PVI-rapportage, een post ‘Coördinatie en beheer’ en informatiestructurering. Alle drie de onderwerpen zijn nog niet afgerond. De werkgroep zal in het komende jaar verder gaan met de drie genoemde onderwerpen en ook andere onderwerpen uit het werkdrukplan oppakken.

Cao
Eerder dan verwacht is er in juni 2020 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao gesloten. De cao loopt tot mei 2021. Belangrijke onderwerpen zijn het carrièreperspectief van de docenten, modernisering van het FUWA-systeem en het onderwerp ‘wendbaarheid’ wat ook in de cao 2018-2020 is opgenomen. Verder waren er salarisverhogingen.

Salarismix
In het voorjaar van 2020 is, voor het eerst sinds 2017, weer een LC-sollicitatieronde gehouden. Vanwege natuurlijk verloop was er 7,5 fte beschikbaar. Er is wel een wijziging ten opzichte van het verleden. Het management heeft voor het eerst besloten een quotum per locatie in te stellen. Hierbij is gekeken naar de reeds ingevulde LC-functies. Er is tijdelijk 10 fte extra beschikbaar gesteld om achterstanden op locaties in één keer te kunnen compenseren. Het beschikbare quotum van 17,5 fte is verdeeld over de locaties Gouda, Rotterdam, Apeldoorn en Goes.  De locaties Kampen en Amersfoort zaten bovengemiddeld en hebben daarom deze ronde geen LC-docenten benoemd. Uiteindelijk is 14,6 fte benoemd op de vier locaties. Vanaf 2021 wordt jaarlijks per locatie gekeken welke ruimte er is, locaties kunnen dan zelf een ronde starten als er voldoende quotum beschikbaar is.

Banenafspraak
Ook in 2020 zijn er op verschillende locaties inspanningen verricht om medewerkers in het kader van de banenafspraak te benoemen. Jaarlijks worden er medewerkers uit het doelgroepen-register benoemd. Het is de afgelopen jaren ondanks contacten met scholen voor speciaal onderwijs, bemiddelingsbureaus en kerkenraden niet mogelijk gebleken om ons quotum voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt helemaal in te vullen. Ook landelijk gezien worden de doelstellingen in het bedrijfsleven wel behaald maar bij de overheidssector niet. Eind december 2020 heeft het HC 9 fte in dienst, dat is 50% van ons quotum voor 2020. Dit punt heeft blijvende aandacht.

Werkkostenregeling
We hebben vijf regelingen binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling waaraan medewerkers (geheel vrijblijvend) mee kunnen doen:

 • fietsregeling;
 • regeling vakbondscontributie;
 • kliksafevergoeding;
 • uitruilregeling € 300 voor diverse doeleinden: RD-abonnement (1), (medisch) fitnessabonnement (2), boeken op vakgebied/identiteit (3), gefilterd internet (4), lidmaatschap van een beroepsvereniging (5), kosten cursussen/opleidingen identiteit (6) en mobile device (7);
 • uitruilregeling eindejaarsuitkering voor vergoeding reiskosten woon-werk­verkeer.

In 2020 is de regeling inhoudelijk op één punt gewijzigd. De kosten binnen de fietsregeling namen jaarlijks toe. Om hier grip op te hebben en een eindheffing te voorkomen is er vanaf 2020 voor de fietsregeling een maximum bedrag van € 65.000,- per jaar beschikbaar gesteld. De medewerkers vragen een akkoord van de P&O afdeling voorafgaand aan de aanschaf van een fiets. 
De benutting van de vrije ruimte is in 2020 ten opzichte van de jaren ervoor wat afgenomen als gevolg van de coronacrisis.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2020 gemiddeld op jaarbasis 3,18%. Ten opzichte van 2019 is het gemiddelde verzuimpercentage licht gestegen. In 2019 bedroeg het gemiddelde verzuimpercentage namelijk 3,06% . Binnen de mbo-sector was (in 2019) het gemiddelde verzuimpercentage 5,74%.
De meldingsfrequentie was in 2020 0,58. Dat betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 0,58 keer heeft ziekgemeld in 2020. In 2019 was de meldingsfrequentie 0,96.  Binnen de mbo-sector was de gemiddelde meldingsfrequentie 0,89 (in 2019). De meldingsfrequentie was het afgelopen jaar uitzonderlijk laag. Dit cijfer schommelt al vele jaren rond de 1.

Het percentage nulverzuim (het percentage medewerkers dat zich het hele jaar niet heeft ziekgemeld) was het afgelopen jaar uitzonderlijk hoog, namelijk 65,06%. Al jaren schommelde dit cijfer rond de 50%.

Verzuimpercentage, meldingsfrequentie en percentage nulverzuim zijn wat moeilijk te duiden in het licht van het achterliggende coronajaar. Verwacht werd dat het verzuim gestegen zou zijn, zoals landelijke cijfers laten zien. Ook binnen onze school zijn heel wat collega’s besmet geraakt met Covid-19, waar mogelijk hebben zij ondanks dat doorgewerkt vanaf hun thuiswerkplek. Hoe het zij: we mogen met verwondering constateren dat ondanks een bijzonder jaar collega’s zich bijzonder hebben ingezet om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

Het verzuimpercentage van het Hoornbeeck College is in totaliteit vrij stabiel; per sector en locatie kan het percentage verschillen tussen circa 1% en bijna 6%. Voor meer en specifiekere informatie kan de bijlage geraadpleegd worden.

De getallen achter de medewerkers van het Hoornbeeck College op 31-12-2020
De verhouding man/vrouw bij het Hoornbeeck College is nagenoeg gelijk, 52% van het personeel is man en 48% van de medewerkers vrouw. We zien echter wel een groot verschil in de verdeling qua leeftijdsopbouw. Gezien de opbouw van het personeelsbestand zal dit echter binnen enkele jaren veranderen en zullen er verhoudingsgewijs meer vrouwen werken bij het Hoornbeeck College dan mannen.

Ten aanzien van het aantal fulltime (1,00 fte) en parttime zien we dat ongeveer 2/3 van het totale personeelsbestand parttime werkt. Zoomen we in op de verhouding fulltime/parttime naar geslacht dan zien we dat er meer mannen fulltime werken dan vrouwen en dat in de categorie vrouwen 85% parttime werkt.

De verhouding onderwijsgevend personeel (medewerkers met de functie van docent) en onderwijsondersteunend personeel (alle andere medewerkers) is 71% onderwijsgevend. Zouden we de medewerkers die direct betrokken zijn bij het onderwijs (zoals instructeurs) meetellen in deze verhoudingen dan zien we dat 79% van alle medewerkers van het Hoornbeeck College direct een betrokkenheid hebben bij het onderwijs.

4.6 Medezeggenschap

4.6.1
Studentenraad

Het bestuur en de schoolleiding willen op een open manier met studenten spreken over de gang van zaken op school. Er is daarom structureel overleg met de studentenraad. Deze raad heeft als taak om namens de studenten overleg te voeren met het College van Bestuur over het beleid van de gehele school. De raad kent een evenredige vertegenwoordiging van de locaties en wordt ondersteund door de beleidsadviseur van het directieteam. In het verslagjaar heeft de studentenraad met het bestuur gesproken over o.a. schoolkosten, Engels, internationalisering, studieloopbaanbegeleiding en duurzaamheid. Verder hebben de leden ingestemd met de begroting en de voorgenomen aanvragen afwijking onderwijstijd. Daarnaast hebben zij een aantal eigen onderwerpen ingebracht ter bespreking met het College van Bestuur, waaronder studiepunten en examens. Bovendien heeft de studentenraad met het bestuur en de ondernemingsraad herhaaldelijk de gang van zaken rondom het afstandsonderwijs geëvalueerd.

De basis van de studentenraad is een reglement waarin de verschillende rechten en plichten zijn vastgelegd. De adviesrechten zijn vastgelegd met inachtneming van de Bijbelse visie ten aanzien van de positie en verantwoordelijkheid die schoolleiding en studenten ten opzichte van elkaar hebben. De studentenraad vergaderde in 2020 vijf keer met het College van Bestuur. De studentenraad heeft in 2020 ook overlegd met de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad.

4.6.2
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergaderde in 2020 maandelijks met een afvaardiging van het College van Bestuur en het Directieteam. De raad is daarbij over een groot aantal thema’s geïnformeerd. Over diverse onderwerpen is door de ondernemingsraad advies uitgebracht of instemming gegeven. Ook heeft de raad in 2020 vergaderd met een afvaardiging van de Raad van Toezicht en waren er gezamenlijke vergaderingen met de studentenraad. Tevens is er aandacht besteed aan scholing van de leden. De ondernemingsraad brengt over zijn werk in 2020 een eigen jaarverslag uit.

4.7 Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. In het verslagjaar is de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer J.T. van den Berg, overleden. De Stichting probeert hun doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. In het jaar 2020 heeft de stichting zich ingezet om ouders die geconfronteerd worden met hoge vervoerskosten te ondersteunen. Hiertoe is een rekenmodule ontwikkeld die online beschikbaar is. Door de komst van de ov-kaart voor mbo- studenten heroverweegt het bestuur op dit moment haar activiteiten. De stichting stelt een eigen jaarverslag op.