‹ Terug naar overzicht

5 Financiën

Downloaden als PDF
accountant2

5.1 Financiële positie en beleid Hoornbeeck College

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste elementen ten aanzien van de financiële positie van het Hoornbeeck College onder de aandacht gebracht. De financiële positie van de SORG, waar het Hoornbeeck College onderdeel van uit maakt, is goed. Dit blijkt uit de balansopstelling en de financiële kengetallen die u kunt terugvinden in de rekening en verantwoording van de SORG en is als afzonderlijk document beschikbaar.

Het exploitatieresultaat van het Hoornbeeck College is positief en het meerjarenperspectief laat een positief beeld zien. Het beleid is erop gericht om, middels het toevoegen van een positief exploitatieresultaat aan het vermogen, de schuldpositie te verlagen.

5.2 Exploitatie

De volgende tabel geeft een overzicht van de staat van baten en lasten. Naast financiële gegevens van het verslagjaar 2020 wordt inzicht verschaft over het voorgaande jaar 2019 en is ook de begroting 2021 opgenomen.

Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
BATEN
Rijksbijdragen 56.762.027 57.050.000 59.138.805 58.850.000
Overige overheidsbijdragen en subsidies 200.595 200.000 436.186
College, cursus, les en examengelden 1.165.942 100.0000 989.114 885.000
Overige baten 1.313.131 150.0000 1.138.217 1.390.000
59.441.696 59.750.000 61.702.322 61.125.000
LASTEN
Personele lasten 43.376.433 44.700.000 45.846.647 47.100.000
Afschrijvingen 3.327.402 3.925.000 3.785.101 3.610.000
Huisvestingslasten 2.196.825 2.150.000 2.396.051 2.175.000
Overige lasten 7.442.046 7.650.000 6.744.383 7.165.000
56.342.706 58.425.000 58.772.182 60.050.000
Saldo baten en lasten 3.098.990 1.325.000 2.930.140 1.075.000
Financiele baten en lasten
Rentebaten 0 0 0
Rentelasten 443.322 325.000 396.272 325.000
443.322 325.000 396.272 325.000
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.655.667 1.000.000 2.533.868 750.000

De rijksvergoeding is 3,7% hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door aanvullende vergoeding ter bestrijding van onderwijsachterstanden als gevolg van de Corona. Daarnaast was er sprake van meevallende indexering van de basislumpsum. Het Hoornbeeck neemt voorzichtigheidshalve 2/3 deel van de prestatiebekostiging opgenomen in de begroting. Het Hoornbeeck College heeft aan alle voorwaarden voldaan en de volledige vergoeding ontvangen.

De salariskosten zijn 2,6% hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere doctatieaan de voorziening voor wachtgeld en het treffen van een aanvullende voorziening voor het seniorenbeleid.

De begroting van de afschrijvingslasten in 2020 is bij het opstellen van de begroting te hoog vastgesteld.
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot in verband uitvoeren van extra onderhoud en verhoogde lasten onroerend zaak belasting.
De overige kosten zijn hoger belangrijk lager dan begroot. De oorzaak hiervan is de verminderde lesactiviteiten  tijdens de lockdown als gevolg van corona pandemie. Ook de scholingskosten en de reiskostenvergoeding van het personeel viel belangrijk lager uit.

5.3 Vooruitblik

Het gaat goed maar het kan beter
Het Hoornbeeck College doet het als school goed. De school staat al jaren als beste roc vermeld in de Keuzegids. De onderwijsresultaten zijn voor een groot deel in orde, de studenten zijn tevreden. Maar vanuit verschillende externe deskundigen, sectorale audits, de instellingsaudit en ook vanuit onze ondernemingsraad zijn er ook geluiden dat het beter kan.

Deze signalen zijn geanalyseerd en zijn op basis van een integrale benadering is tot de volgende denkrichtingen gekomen om een volgende stap in de ontwikkeling te maken:

 • Verantwoordelijkheden helder maken (een matrixorganisatie is complex, spanning locatie-sector, wat moet en wat kan/wat is de ruimte).
 • Versterken professionele kwaliteitscultuur (te weinig kritische dialoog, daadkracht, ruimte benutten).
 • Versterken van de ondersteuning (van proceduregericht naar servicegericht).
 • Verbeteren van de processen.

Het motto van het verandertraject dat het Hoornbeeck College inzet is: Inspirerend onderwijs. Dit proces van doorontwikkeling moet leiden tot:

 • Inspirerend onderwijs; meer energie en beweging in het onderwijs voor de studenten.
 • Meer autonomie voor docenten over de lesinhoud en aanpak, ‘ervan zijn’.
 • Meer onderwijs op maat voor studenten, meer gemotiveerde en tevreden studenten, betere leerprestaties.
 • Ondersteuning van teams op maat vanuit servicebureaus.
 • Minder centraal regelen, minder bureaucratie, minder knellende formats.

In 2021 gaat het Hoornbeeck College de thema’s uitwerken met concrete afspraken over het ‘wat’ van:

 • Onderwijsontwikkeling
 • Examinering
 • Kwaliteitszorg
 • Organisatiestructuur.

Het Hoornbeeck College werkt altijd vanuit hun missie en visie. Bij het vertalen van de bedoeling naar de dagelijkse praktijk en de nieuwe organisatiestructuur hanteert de school een aantal sleutelprincipes om de organisatie beter en slagvaardiger te maken. Deze sleutelprincipes zijn niet bedoeld om alles aan de voorzijde ‘dicht te timmeren’, maar om houvast te geven bij het maken van keuzes en het kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Voorbeelden van deze sleutelprincipes zijn:

 • De grondslag van de school is leidend voor het handelen
 • Eén school, maar teamgericht; in de teams ligt kracht en kwaliteit
 • Het werk bezien vanuit het perspectief van de studenten en het werkveld
 • Iedere collega neemt eigenaarschap, kent zijn speelruimte, neemt zijn verantwoordelijkheid en legt daar (periodiek) verantwoording over af.

Onderweg zal steeds worden gekeken naar de bedoeling en de sleutelprincipes. Wordt het beter? Wordt het inderdaad meer inspirerend en motiverend, minder werk, slagvaardiger, met behoud van of zelfs met betere kwaliteit? In 2022 zal de school onderzoeken of de gewenste ontwikkeling op gang is gekomen.

Naast dit veranderproces zet het Hoornbeeck College ook in op stabilisatie. Het opleidingenaanbod is volgroeid. De school verwacht geen grote veranderingen meer. De huisvesting van alle locaties is in de achterliggende jaren locaties vernieuwd. Dus ook op dit terrein zijn er geen grote ontwikkelingen. De school heeft weinig vacatures en relatief weinig personeelsverloop. Er zal worden ingezet op de verdere ontwikkeling van het personeel.

“Ik heb me dus laten testen, maar voor ik de uitslag kreeg, werd ik koortsig en nog benauwder. ’s Avonds werd ik gebeld: positief.”
Verhaal_Aafke Heijboer.jpg