‹ Terug naar overzicht

6 Verantwoording

Downloaden als PDF
HCD_Gouda (afdrukkwaliteit)-65

6.1 Verantwoording Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent een diversiteit in de samenstelling waardoor de inbreng van verschillende deskundigheden en maatschappelijke achtergronden worden gewaarborgd. De samenstelling van de Raad was op 31 december 2020 als volgt:

 • H.T. Groenendijk, voorzitter, manager bij een advies- en ingenieursbureau;
 • Ds. A.A. Egas, vice-voorzitter, predikant;
 • J. Kuijers, secretaris, directeur van een basisschool;
 • H.J. van den Berg MSc, lid raad van bestuur van een zorggroep;
 • Dr. R. Bisschop, lid Tweede Kamer namens de SGP;
 • W.J. Frens RA, algemeen directeur/eigenaar van een advies- en accountantskantoor;
 • Mr. A. Weggeman, directeur advisering Raad van State.

In 2020 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. De heer G.R.J. van Heukelom is afgetreden, vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. De heer dr. R. Bisschop is toegetreden tot de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het College van Bestuur de school naar behoren bestuurt en de identiteit van de school bewaakt. De beloning van het College van Bestuur is binnen de norm.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Aftredend termijn 1 Aftredend termijn 2
H.T. Groenendijk 2021
Ds. A.A. Egas 2022
J. Kuijers 2023
W.J. Frens R.A. 2024
H.J. van den Berg MSc 2022 2026
Mr. A. Weggeman 2022 2026

Bijeenkomsten
Voor het uitoefenen van de toezichthoudende taak heeft de Raad van Toezicht regelmatig overleg met het College van Bestuur. Een deel van het werk wordt verricht in de voorbereidingswerkgroepen financiën en onderwijs. In 2020 hebben de werkgroepen onderwijs en financiën elk tweemaal vergaderd.
De Raad van Toezicht brengt werkbezoeken aan de schoollocaties. Vanwege de coronapandemie konden de geplande locatiebezoeken in 2020 niet doorgaan.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2020 vijf, daarnaast is ook vijfmaal vergaderd met het College van Bestuur. Er is een themabijeenkomst belegd met de Identiteitsraad. Het onderwerp van deze bijeenkomst was “ouders en de reformatorische school - de betrokkenheid van ouders als gezinsopvoeder in relatie tot de school”. Verder heeft de Raad een vergadering bijgewoond van de ondernemingsraad en van de studentenraad. Het thema van de themabijeenkomst van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur was “ouderbetrokkenheid”.

Governance code en toezicht
Bij de uitvoering van de toezichthoudende taak hanteert de Raad van Toezicht de governance code van de bve en houdt zij toezicht op de naleving van de identiteit van de school en de wettelijke verplichtingen. Tevens houdt de Raad toezicht op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. De Raad van Toezicht heeft richting het College van Bestuur een klankbordfunctie en een adviserende rol. Naast de bovengenoemde taken heeft de Raad van Toezicht in het achterliggende jaar aandacht besteed aan onder meer:

 • De resultaten van het onderwijs;
 • De kwaliteit van het onderwijs;
 • Kwaliteitszorg;
 • Geconsolideerde jaarrekening 2019;
 • Financiële overzichten 2020;
 • Begroting 2021;
 • Benoeming lid college van bestuur;
 • Benoeming lid raad van toezicht;
 • Voorbereiden externe zelfevaluatie raad van toezicht.

De Raad van Toezicht werkt ook actief aan de eigen professionalisering, onder meer door contacten in het Platform van Raden van Toezicht mbo-instellingen en het platform raden van toezicht reformatorisch vo van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

De Raad van Toezicht is alle medewerkers van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, de vele verrichte werkzaamheden én de behaalde resultaten.

H.T. Groenendijk
Voorzitter Raad van Toezicht

6.2 Verantwoording Verenigingsbestuur / Identiteitsraad

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God is het fundament van ons onderwijs. Ouders en studenten voelen zich verbonden aan deze grondslag. De identiteitsraad is een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school. De Identiteitsraad adviseert het College van Bestuur op het gebied van identiteit en bestuurt de schoolvereniging (VVORG). De VVORG is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. In het verslagjaar is het aantal leden van de schoolvereniging gestegen van 1.896 naar 1.918.

De Identiteitsraad bestond per 31 december 2020 uit de volgende personen:

 • ds. A.C. Rijken, voorzitter, Haaften
 • J.M. Verwijs, secretaris, Ommeren
 • G.P. Landwaart, penningmeester, Maartensdijk
 • E. Blankestijn, Barneveld
 • J.H. Dek, Yerseke
 • ds. D. Heemskerk, Uddel
 • J.A. Jobse, Elspeet
 • L.D. van Klinken, Veenendaal
 • L. Kisteman, De Klomp
 • E.J. de Korte, Wolphaartsdijk
 • ds. G. Pater, Ouddorp
 • J. Rijfers, Scherpenzeel
 • P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel
 • ds. A.C. Uitslag, Urk
 • N. Verdouw, Gouda
 • ds. A. Verschuure, Capelle a/d IJssel
 • L.A. Wijnmaalen, Urk

De Identiteitsraad heeft een belangrijke stem over de identiteit van de school. In 2020 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in:

 • het participeren in toelatings-, bezwaar- en beroepsgesprekken (ouders) en benoemings­gesprekken (personeel);
 • betrokkenheid bij de totstandkoming van readers voor het vak Godsdienst.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging die in september is gehouden, hebben de collega’s A.C.H. van Vuuren (Hoornbeeck College) en C. van den Bosch (Van Lodenstein College) een korte uiteenzetting gegeven over ‘Onze leerlingenzorg’. Beide collega’s zijn intensief betrokken bij zowel het beleid als de uitvoering van leerlingen- en studentenzorg.

De Identiteitsraad heeft in 2020 twee keer vergaderd met het College van Bestuur. Deze vergaderingen hebben als gevolg van de coronacrisis digitaal plaatsgevonden. Verder heeft er een themavergadering plaatsgevonden met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Na het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 hebben er geen locatiebezoeken meer plaatsgevonden. Normaal gesproken bezoekt een delegatie van de Identiteitsraad (samen met het College van Bestuur en een delegatie van de Raad van Toezicht) een aantal schoollocaties per jaar waarbij lessen worden bezocht en gesprekken worden gevoerd.

In december 2020 is oud-bestuurslid ds. M. Mondria overleden na een korte periode van ziekte. Ds. Mondria heeft onze scholen van 1988 tot 2014 gediend als lid van het schoolbestuur en later de Identiteitsraad.

Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school. Vanuit dit perspectief krijgen jongeren een moreel kompas mee voor hun toekomstig functioneren in onze samenleving. De Identiteitsraad hoopt van harte dat de Heere God Zijn zegen aan het onderwijs wil verbinden.

ds. A.C. Rijken,
voorzitter Identiteitsraad

6.3 Zelfevaluatie College van Bestuur - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

Zelfevaluatie college van bestuur SORG
Elk jaar evalueert het college van bestuur zijn functioneren. Bij de evaluatie wordt teruggekeken naar wat er is bereikt, vooruitgekeken naar wat er nog moet worden bereikt en kijken we naar de samenwerking met verschillende stakeholders.

Verklaring van Bevoegd Gezag
Het college van bestuur streeft naar goed en Bijbelgetrouw onderwijs binnen de mogelijkheden en kaders van de overheid. Het college van bestuur is van oordeel dat de opleidingen van onze scholen voldoen aan de wettelijke eisen. Het college van bestuur hanteert de branchecodes goed bestuur van het mbo en het vo. We vormen een collegiaal college van bestuur. De werkwijze van het college van bestuur is vastgelegd in een besturingsfilosofie die afgestemd is met de raad van toezicht en de beide schooldirecties.

Bij de jaarlijkse zelfevaluatie heeft het college van bestuur teruggeblikt op het bijzondere jaar 2020. Inderdaad bijzonder, want door de plotselinge coronacrisis met de dreiging van besmetting met het gevaarlijke covid-19 virus is dit jaar, vanaf 16 maart 2020, in veel opzichten een heel ander jaar geworden. Dit heeft ook voor het bestuurlijk handelen gevolgen gehad. Daarbij werd de heer Van Leeuwen per 1 augustus 2020 als nieuwe bestuurder benoemd, waardoor het college van bestuur van 1 augustus tot en met 31 december 2020 uit drie personen bestond. Deze benoeming heeft geleid tot een herschikking van portefeuilles tussen de heren De Potter en Van Leeuwen. 

De evaluatie is opnieuw gedaan aan de hand van het functieprofiel van het college van bestuur met zeven kernactiviteiten. Als hoofdpunten willen we het volgende melden:

 • Het college van bestuur constateert met dankbaarheid dat er binnen de scholen hard is gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, ondanks de coronacrisis.
 • Er is vanuit het college van bestuur opnieuw veel aandacht gegeven aan de vormende waarde van het onderwijs. Bij onze scholen heeft dat direct met onze identiteit te maken. De herontdekking van het gedachtengoed van ds. Golverdingen speelt een belangrijke rol bij deze vernieuwde aandacht voor de identiteit. Helaas heeft vorming in het primaire proces dit jaar onder druk gestaan door het vele online onderwijs dat is gegeven.
 • In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg en examinering. Dat mondde uit in een positief oordeel van een verkort inspectieonderzoek.

Zelfevaluatie college van bestuur
Het College van Bestuur heeft, met inachtneming van de overeengekomen portefeuilleverdeling, zorggedragen voor onder meer:

 1. Het integraal bestuur van de scholen van de stichting
  In 2020 heeft het college van bestuur aandacht besteed aan een verdere verbetering van de planning- en controlcyclus. Bij het Hoornbeeck College is in de plancyclus de nieuwe kwaliteitsagenda opgenomen. Deze beweging kreeg in dit jaar een testcase door het geplande grote instellingsonderzoek van de inspectie op beide scholen. Door de coronacrisis werd dit een afgeslankt meest digitaal onderzoek, dat goed verliep. De hierboven beschreven beweging dat het college van bestuur weet moet hebben van de uitvoering van het strategisch beleid tot op teamniveau werd door dit inspectieonderzoek onderzocht en als voldoende beoordeeld.
  Van cruciaal belang is een sterke directie- en managementstructuur. Bij het Hoornbeeck College is het college van bestuur in 2020 bezig geweest met de  doorontwikkeling van de organisatie, waarbij we als college van bestuur meer ‘voeling’ gaan houden met het beleid van de school. De centrale diensten ondersteunen de scholen en het college van bestuur. In het verslagjaar is gewerkt aan de versterking van de centrale diensten er zijn enkele benoemingen geweest die de continuïteit van deze afdeling moeten waarborgen.
 2. Het onderwijsbeleid van de scholen
  In 2020 is het beleid voor het volwassenonderwijs afgerond. Deze nieuwe loot aan de stam van het Hoornbeeck College onder de noemer van llo (leven lang ontwikkelen).
  Bij veel lessen komt christelijke persoonsvorming aan de orde. Door het vele digitale lesgeven is er opnieuw het besef gegroeid dat de vormende waarde alleen goed tot uiting komt in het persoonlijke contact tussen de docent en student. Helaas is dat in het coronajaar 2020 onvoldoende naar voren kunnen komen.
  Anderzijds heeft de coronacrisis tot een “digitale revolutie” op beide scholen geleid. Ineens bleek het mogelijk om afstandsonderwijs te kunnen geven. Alle collega’s werden in zeer korte tijd meer digitaal vaardig. Het practoraat van het Hoornbeeck College heeft hier een stimulerende rol in gespeeld.
 3. Het leerlingen-/studenten(zorg)beleid binnen de scholen
  Cruciaal is dat er op beide scholen een veilig pedagogisch klimaat is en veel aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Bij het Hoornbeeck College staat studentenzorg op hoog niveau.
 4. Het kwaliteitszorgbeleid van de scholen
  Mede door een aantal landelijke incidenten over examinering in de afgelopen jaren is het college van bestuur veel nadrukkelijker betrokken bij de kwaliteitszorg op onze scholen. Het achterliggende jaar hebben we vooral aandacht gehad voor de examinering van beide scholen. Daarnaast vormt de examenorganisatie een voortdurend aandachtspunt. Ook dit jaar heeft het college van bestuur het initiatief genomen voor diverse audits.
 5. Profilering, positionering en vertegenwoordiging van de scholen/stichting op basis van portefeuilleverdeling
  Het college van bestuur vertegenwoordigt onze scholen bij de diverse organisaties, zoals sectorraden. We spelen daarin een actieve rol om invloed te hebben op het toekomstig beleid en ook om ons reformatorisch onderwijs goed op de landelijke kaart te krijgen. Deze participatie kost tijd en energie maar geeft ons ook inspiratie.
 6. Een doelmatige bedrijfsvoering van de scholen
  Wij hanteren het principe van een lage overhead voor de scholen. Zoveel mogelijk geld naar het primaire proces. Er moet echter steeds meer geregeld worden waardoor er een zekere druk staat op dit principe. De scholen zijn ‘in control’, wel is er een zekere kwetsbaarheid als het gaat over de bezetting.
 7. Het personeelsbeleid binnen de scholen
  De kwaliteit van de kandidaten die solliciteren op vacatures is wisselend. Soms kun je op grond van kwaliteit en identiteit niet een goede keus maken, terwijl docenten voor sommige vakken wel hard nodig zijn. Dit kan spanning geven.
  Er wordt op beide scholen veel geïnvesteerd in personeel. De opleidingskosten zijn hoog. 
  Het College van Bestuur ziet terug op een goede samenwerking, zowel in de oude als in de nieuwe samenstelling. We zijn dankbaar dat we ons werk voor de scholen in goede gezondheid en onderlinge harmonie hebben mogen doen. We voelen we ons afhankelijk van de Heere om de kracht en de wijsheid te ontvangen om ons mooie, maar ook verantwoordelijke werk te kunnen doen.
 8. Stakeholders
  Het College van Bestuur hecht veel waarde aan een goede relatie met de vele stakeholders. Ook is er veel aandacht voor de diverse vormen van intern en extern toezicht. Wij zien de medezeggenschapsorganen als een middel om de kwaliteit van de besluitvorming binnen de scholen te verbeteren. Er zijn levendige discussies en er wordt meegedacht. De medezeggenschapsraad, ondernemingsraad en studentenraad hebben geen vacatures.
  De raad van toezicht is in de praktijk van onze scholen een sterke sparringspartner voor het college van bestuur met een heldere opvatting over haar rol. De samenstelling van de raad van toezicht is stabiel, omdat er zeven leden zijn met een zittingsduur van acht jaar. Gestreefd wordt dat per jaar 1 lid van de raad van toezicht aftreedt.
  De (reformatorische) achterban van de scholen is, naast andere betrokkenheid, ook vertegenwoordigt in een schoolvereniging (VVORG). Het bestuur van de vereniging (de identiteitsraad) heeft een belangrijke adviesfunctie richting het College van Bestuur.