‹ Terug naar overzicht

Voorwoord

Downloaden als PDF
2020-09-16 Hoornbeeck Apeldoorn (originele kwaliteit)-32.jpg

Een bijzonder jaar

2020 was een bijzonder jaar. Door de coronapandemie is het jaar anders verlopen dan andere jaren. Vanaf maart hebben de studenten de lessen digitaal gevolgd. Net voor de zomer mochten ze de lessen weer op school volgen, maar met de helft van de klas. Aan het einde van 2020 werden de lessen weer online gegeven.

In dit jaarverslag kijken we terug op stages, schoolresultaten en diploma’s. Ook blikken we terug op kwaliteitszorg, ict, huisvesting en financiën van de school. Allemaal zaken die belangrijk zijn en waarover aan onze overheid moet worden gerapporteerd. Maar de kern van de school bestaat uit studenten die het onderwijs volgen en docenten die het onderwijs geven. Deze kern wordt ondersteund door conciërges, ondersteunend personeel en leidinggevenden. Op al deze mensen heeft de coronapandemie een grote impact gehad. Studenten konden hun klasgenoten niet ontmoeten, docenten gaven hun lessen veelal digitaal, conciërges en ondersteunend personeel waren druk met de maatregelen van de anderhalve-meter-school en hygiëne.

Maar er was ook een andere kant. Docenten hebben een leercurve doorgemaakt in het ontwikkelen van digitale vaardigheden die de beste cursus niet had bereikt. Studenten die in de klas nooit durfden te spreken, waren ineens vrijmoediger.

Dit is niet alleen een jaarverslag van een ‘coronajaar’. Het is ook een jaarverslag van een reformatorische middelbare beroepsschool. Een school waarin de Bijbel elke dag opengaat, waar de Bijbelse normen en waarden het uitgangspunt zijn. Een school waar persoons- en beroepsvorming hoog in het vaandel staan. Vorming van mensen door mensen op een Bijbelse basis. Dit jaar is dat in dit jaarverslag zichtbaar gemaakt door een aantal ‘verhalen’ op te nemen van studenten en personeelsleden. Bijzondere verhalen van gewone mensen in een bijzonder jaar.

De Bijbel is ook dit jaar opengegaan, al was dat vaak achter het beeldscherm. Hoewel het een bijzonder jaar was, heeft het Hoornbeeck College binnen de mogelijkheden die er waren, ingezet op persoonsvorming van studenten. Ondanks de coronapandemie heeft onze school veel kunnen doen, maar niet alles wat we hadden willen doen. De inzet en flexibiliteit van het personeel was groot. Ook van studenten is veel gevraagd. Zij hebben samen met de docenten er veel aan gedaan om de achterstanden te beperken.

De Heere regeert. In afhankelijkheid van God hebben we ons werk het achterliggende jaar willen doen. Ook in het jaar 2021 kunnen we ons werk niet doen zonder de hulp, wijsheid en gezondheid die God ons geeft.

Het College van Bestuur,

G.R. van Leeuwen
W.J. de Potter

“Hij brengt redding voor verloren mensen, daarvoor kwam Hij naar onze wereld”
Verhaal_Ben de Greef.jpg

Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. We stellen het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op onze website. Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag inzien op www.hoornbeeck.nl/jaarverslag-2020. Op aanvraag wordt een geprint exemplaar verstrekt.

Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur.

  • Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de strategische koers van de school. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de code goed bestuur en het profiel van het college. Tot slot wordt ingegaan op de werkzaamheden van het lectoraat en het thema communicatie.
  • Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opbrengsten en van de activiteiten rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ook thema’s als taal- & rekenonderwijs, internationalisering, burgerschap, klachtenafhandeling en de beroepskolom komen aan de orde.
  • Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van ons onderwijs en onze organisatie door studenten, ouders en leerbedrijven. De tevredenheidsscores van het personeel komen ook aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de waardering van en beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College in het verslagjaar. Daarbij gaat het om duurzaamheid, huisvesting, arbo & veiligheid, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en medezeggenschap.
  • Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de instelling.
  • Hoofdstuk 6 bevat de verantwoordingen van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad.

Dit jaarverslag vormt, samen met het jaarverslag van het Van Lodenstein College en de jaarrekening, het geïntegreerd jaardocument waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders.

Wilt u reageren op dit verslag of meer informatie? Neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl.