Jaarverslag 2017
4.1
Duurzaamheid en huisvesting

Duurzaamheid

Duurzaamheid zien we als een onderdeel van het Bijbelse rentmeesterschap. Ook vanuit de overheid krijgen we de opdracht om producten, gebouwen en diensten te verwerven die nu en later goed zijn voor mens en milieu. We richten onze aandacht op dit moment vooral op:

 • een gezonde werk- en leeromgeving;
 • een aanvaardbaar geluidsniveau van de ventilatiesystemen;
 • lagere energiekosten door energiebesparende maatregelen en optimaal gebruik van daglicht; het efficiënt inzetten en verwarmen van ruimten;
 • het hergebruiken of doneren van materialen en meubels.

Naast deze duurzame maatregelen heeft het Hoornbeeck College ook een Energiebesparingsplan (EBP). In 2030 wil de school 35% van alle energie duurzaam opwekken. Voor de komende jaren hebben we de volgende stappen kunnen zetten.

Algemeen

 • Energieverbruik op alle locaties wordt gemonitord.
 • Alle technische installaties worden beheerd op afstand via een gebouwbeheersysteem.
 • De ring van de warmwatervoorziening in Amersfoort en Rotterdam is afgekoppeld.
 • Op alle locaties is de stooklijn geoptimaliseerd.
 • Door gerichte maatregelen, zoals ledverlichting, het tijdig uitschakelen van componenten enz. is ons elektriciteit gebruik gedaald met ca. 20%.
 • Gestart is met de voorbereidingen voor het duurzaam opwekken van energie d.m.v. zonnepanelen.

Amersfoort

 • Het ruim 100 jaar oude pand is voorzien van dubbelglas en deels van een nieuw pannendak.
 • De ingezette optimalisatieslag m.b.t. het energieverbruik wordt voortgezet. Ten opzichte van de start van ons EBP in het jaar 2009 is ons energieverbruik voor warmteopwekking gehalveerd.
 • 70% van de bovengenoemde warmteopwekking is CO2-neutraal door het stoken met biomassa.
amersfoort

Gerealiseerd bij nieuwbouw in Goes, Kampen en Rotterdam 

 • Moderne isolatie.
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem (Kampen).
 • Ledverlichting in de verkeersruimten.
 • Regeling verlichting en warmtevraag per ruimte bij aanwezigheid.
 • Warmte-koude-opwekking middels hoogrenderende warmtepompen.

 

Huisvesting

Algemeen
Het Hoornbeeck College realiseert het schoonmaken van de gebouwen voor een groot deel in eigen beheer. We constateren dat hierdoor beter wordt schoongemaakt en dat er beter toezicht wordt gehouden. Alleen de leslokalen worden door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd.

Amersfoort
De kapel van de locatie Amersfoort is van binnen gerenoveerd. Daarbij is ervoor gekozen om de binnenruimte terug te brengen in de oorspronkelijke kleuren. Een groot groot deel van de dakpannen is vervangen en tevens is dakisolatie aangebracht.
De Hoge Kleiweg is van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Op de planning 2018 van de provincie Utrecht staat, na het opknappen van de N237, het aanbrengen van een fietstunnel onder de Stichtse rotonde voor een veiligere bereikbaarheid van onze locatie voor fietsers. Om de veiligheid voor onze fietsers te borgen is de fietsingang verplaatst. Er is een nieuwe ontsluiting voor fietsers gerealiseerd naast de hoofdingang.

Apeldoorn
Op het dak zijn boven warme lokalen Roofclix geplaatst. Deze Roofclixpanelen zorgen voor een betere warmteafvoer en isolatie. De cv-installatie is vervangen en aangesloten op het gebouwbeheersysteem. De inmiddels zichtbare besparingscijfers geven aan dat de maatregelen voldoen aan onze verwachtingen.

Goes
De huurtermijn van de nevenlocatie aan de Lijnbaan is inmiddels afgelopen.
Daarom zijn drie woningen gekocht (aangrezend aan de hoofdlocatie) en is een uitbreiding gerealiseerd van de bestaande hoofdlocatie. Hiermee is alles onder één dak gebracht.

Gebouw HCD_Noordelijk Halfrond

Gouda
Door de toename van het studentenaantal is besloten om vervroegd een nieuwe vestiging te openen in Gouda. In twaalf weken tijd is een kantoorpand aan de Rijsselseweg 1 omgebouwd tot een Hoornbeeck-waardig onderwijsgebouw. Dit gebouw is vanaf het cursusjaar 2015-2016 in gebruik

Gezien de slechte energetische eigenschappen van dit pand, is ook dit gebouw aangesloten op ons gebouwbeheersysteem en is elk lokaal voorzien van een individueel gestuurd verwarmings-koelingssysteem.
Door de grotere groei dan voorzien, bleek al snel dat extra ruimte was gewenst. Dit is gerealiseerd door ingebruikname van een deel van een kantoorpand aan het Noordelijk Halfrond 10. Inmiddels is dit kantoorpand gekocht met het voornemen om dit pand in 2019 als school in gebruik te nemen.

Kampen
Halverwege 2014 is de nieuwbouw aan de Willem Hendrik Zwart Allee opgeleverd. Al snel bleek de studentenpopulatie verder te groeien en is besloten om het gebouw verder uit te breiden. In december 2015 zijn tien extra lokalen opgeleverd en in gebruik genomen.

Rotterdam
Voor het Hoornbeeck College in Rotterdam wordt het ruimtegebrek steeds groter. Ook de uitbreiding van ons onderwijsaanbod techniek vraagt om extra ruimte. De verwachte afname in de groei van studenten, door de opening van onze nieuwe vestiging in Gouda, blijkt minimaal te zijn. In december 2015 zijn wij eigenaar geworden van de aangrenzende Carnissetuin.

In april 2016 is gestart met de nieuwbouw van een complete vleugel die wij in 2017 in gebruik hebben genomen. Voor een deel van de techniek opleiding wordt nog gebruik gemaakt van een ruimte van het Wartburg College, locatie De Swaef.

Het bestaande pand is in de zomervakantie 2016 gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. Met name de ventilatie is onder handen genomen, zodat de studenten en docenten in frisse ruimten en lokalen kunnen werken en lesgeven.

HCRotterdam hoogte (afdrukkwaliteit)-1
4.2
Arbo en veiligheid

In 2017 zijn er op de locaties risico-inventarisaties uitgevoerd door preventiemedewerkers en een externe veiligheidsdeskundige. Het geheel van deze inventarisaties laat zien dat risico’s goed in beeld zijn en dat tijdig actie wordt ondernomen op mogelijke tekortkomingen. Blijvend aandachtspunt is wel ‘beïnvloeding van gedrag’.

In aansluiting op 2016 is er in 2017 veel aandacht geweest voor beeldschermergonomie. Ook zijn er werkplekonderzoeken uitgevoerd. De in 2016 opgestelde Instructie Beeldschermwerk heeft nogmaals aandacht gekregen. Daarnaast is erop gewezen dat de collega’s thuis met de Instructie Beeldschermwerk aan de slag kunnen.

De richtlijn voor een inruimingsalarm, die in 2016 opgesteld is, werd in 2017 verder uitgewerkt. Op alle locaties is een inruimingsoefening gedaan. Deze oefeningen zijn geëvalueerd en krijgen in 2018 een vervolg. Naast een inruimingsalarm is gewerkt aan cameratoezicht in en rondom de school.

In 2017 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Arbowet. Deze wijzigingen brachten geen ingrijpende aanpassingen mee voor het Hoornbeeck College. In samenwerking met Perspectief zijn de wijzigingen doorgevoerd. Op verschillende locaties is er gestart met de Health Challenges: collega’s kunnen met een coach werken aan gestelde doelen op het gebied van gezondheid.

Preventiemedewerkers volgen jaarlijks bijscholing en samen met een gecertificeerde deskundige is een begin gemaakt aan het herzien van het beleidsplan veiligheid voor het Hoornbeeck College. De plannen van aanpak die worden opgesteld naar aanleiding van de risico-inventarisatie, worden ook verwerkt in het beleidsplan. Het beleidsplan wordt uitgevoerd door de veiligheidscoördinator. De veiligheidsorganisatie van het Hoornbeeck College wordt hieronder schematisch weergegeven:

4.2_arbo-veiligheid
4.3
ICT

Het jaar 2017 stond grotendeels in het teken van project MMA: Mijn Mobiel Apparaat. Vanuit dit project worden alle medewerkers voorzien van een zelfgekozen laptop en toebehoren. Medewerkers op de locaties Apeldoorn, Goes, Gouda en Kampen hebben hun apparaat al in ontvangst genomen. Over enkele maanden volgen Amersfoort en Rotterdam. 

Het werken op mobiele devices hoort bij een meer efficiënte en flexibele inrichting van de ICT-voorzieningen. Hiervoor zijn in 2017 belangrijke stappen genomen.

HCD_Gouda (afdrukkwaliteit)-28
 • Verouderde en niet-webbased applicaties zijn en worden vervangen door webbased applicaties;
 • Het studentenportaal van HOI is in gebruik genomen. Een pilot van het docentenportaal is gestart;
 • Er is een pilot gestart met de Onderwijslogistiek module van HOI. Met behulp van deze module kunnen studenten keuzedelen kiezen en kan de keuze goedgekeurd en vastgelegd worden;
 • Het project Innovatief Onderwijs is gestart. Een project wat bestaat uit vier deelprojecten:
  • Continuïteit en capaciteit van het netwerk: er is een aanbestedingstraject geweest om te komen tot een nieuw netwerk zodat alle studenten en medewerkers gebruik kunnen maken van webbased applicaties en wifi. In 2018 zal het verouderde netwerk worden vervangen;
  • Organisatie rond ICT: van beheer naar regie en van techniek gedreven naar service georiënteerd. Technisch en specialistisch beheer wordt uitbesteed aan leveranciers en ondersteuning wordt gegeven zo veel mogelijk op de schoollocaties; centraal georganiseerd maar decentraal uitgevoerd.
  • ICT-Deskundigheid: medewerkers hebben behoefte aan meer ICT-vaardigheden. Dit komt door de toenemende mate van ICT in het onderwijs. Het dit jaar gestarte practoraat Onderwijs Online vervult hierin een grote rol met een eerste kennismeting en de oprichting van een kenniskring van I-coaches.
  • Digitaal samenwerken en curriculum: dit project wat in september gestart is, wil het digitaal samenwerken en ontwikkelen van digitale content faciliteren. Dit door het aanbieden van een digitale leerwerkomgeving en door samenwerkinsgverbanden binnen en buiten het onderwijs te versterken en te creëren. 
4.4
Kwaliteitszorg
4.4.1
PDCA-cyclus

Voor de doorlopende verbetering van kwaliteitszorg hanteren we de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Deze cyclus komt terug in ons managementmodel dat is gebaseerd op het INK-model. Dat model is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. De kern van het INK-model wordt gevormd door werken aan samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model.

4.4.3_pdca cyclus
4.4.2
Planvorming en managementrapportages

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n).

4.4.4_plan zelfevaluatie

In 2017 is de systematiek in het kader van doorontwikkeling geëvalueerd.

Er zal onder meer aandacht worden gegeven aan

 • Het aspect van dynamische plannen met halfjaarlijks een peilmoment. Deze input wordt gebruikt bij de managementrapportagegesprekken.
 • In het eerste deel van de managementrapportagegesprekken zal naast het gesprek met de manager ook een gesprek met (een afvaardiging van) het team plaatsvinden. Het tweede deel alleen met de manager.
 • De inhoud van het plan wordt aangevuld met de visie op onderwijs en de visie op kwaliteit van het team.
 • Het scholingsplan wordt enerzijds vereenvoudigd. Anderzijds zal worden ingezet op een verder toegroeien naar de situatie dat teamscholing meer is dan een optelsom van de scholingen die plaatsvinden binnen een team naar een team wat bewust scholing inzet om de teamdoelen te kunnen verwezenlijken en de kwaliteit van de ‘going concern’-zaken minimaal gelijk te houden.

Daarnaast is het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College geactualiseerd.  

4.4.3
Ontwikkelingen kwaliteitszorg

In 2017 hebben we gewerkt aan een aantal ontwikkelingen rond kwaliteitszorg:

 • ondersteuning en advisering op de locaties;
 • toegankelijk management dashboard;
 • nadere uitwerking risicoanalyse;
 • proces(her)ontwerp van onder meer keuzedelen, examinering een aanmelding, toelating, intake en plaatsing;
 • uitvoeren van interne audits en audits bij andere ROC’s in verband met deelname aan de auditpool Diagonaal en het kwaliteitsnetwerk MBO;
 • actueel houden bestaande procedures.

De Hoornbeeck Quality Tool is ingezet om bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijk weer te geven. De afdeling Kwaliteitszorg is betrokken bij de inrichting van applicaties als het studentvolgsysteem, applicaties voor begeleiding, bpv, presentieregistratie en een dashboard applicatie.

Meerjarenplanning onderzoeken
Activiteiten Frequentie 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Medewerkerstevredenonderzoek (landelijk onderzoek) 1x per 2 cursusjaren ~ ~ X ~ X ~
Studententevredenheidsonderzoek JOB-monitor (landelijk onderzoek) 1x per 2 cursusjaren X ~ X ~ X ~
Alumnionderzoek - pilot MBO Raad 1x per cursusjaar ~ X X ~ X ~
Alumnionderzoek (BVE Monitor (m.i.v. 2017-2018, tot die tijd MBO Kaart) -> jaarlijks CBS-onderzoek; nog onduidelijk wijze rapportage (vindt overleg plaats CBS-OCW-MBO Raad plus extern bureau) 1x per cursusjaar ~ X X X X X
Onderwijs Ex (in vervolg op landelijk onderzoek verzamelen uitstroomredenen / vervolg na diploma) 1x per cursusjaar X X X X X X
BPV-enquête - docenten/studenten/leerbedrijven (daarnaast hoogstwaarschijnlijk landelijke BPV-monitor onder docenten/studenten/leerbedrijven) 1x per jaar (frequentie vanwege bpv-plan) / continu X X X X X X
Enquête binnenschoolse examinering* 1x per 3 cursusjaren ~* X ~ ~ X ~
Enquête werving t/m benoeming (CvB) 1x per 3 cursusjaren i.p.v. 1x per 2 cursusjaren ~ ~ X ~ ~ X
Enquête begeleiding nieuwe docenten (in overleg met contactpersonen opleidingsschool): behoefteonderzoek schoolopleiders + startende docenten 1x per cursusjaar ~ ~ X X X X
Ouderenquête 1x per 3 cursusjaren ~ ~ X ~ ~ X
Tevredenheid ICT Incidenteel X ~ ~ ~ ~
Werkverdelingsbeleid Incidenteel
Onderzoek tevredenheid studenten o.b.v. wet BIO Optioneel
Lesevaluatie Vrijwillig X X X X
Op aanvraag
*Verplaatst naar 2016-2017 i.v.m. enquête bpv onder studenten en docenten als input voor bpv-plan. Docenten en studenten worden gesproken over binnenschoolse examinering bij audit examinering.
4.4.4
Auditing

Samenwerking
Samen met Kwaliteitsnetwerk MBO werken we aan de onderwijskwaliteit op instellingsniveau. Mbo-instellingen ondersteunen elkaar door kennisdeling en het ontwikkelingen van een goede auditsystematiek. We maken ook deel uit van de auditpool Diagonaal. Dit is een samenwerkingsverband van achttien mbo-instellingen waarin auditoren worden uitgewisseld, aan professionalisering van auditoren wordt gewerkt en intervisie- en kennisdelingsbijeenkomsten woden gehouden. Op die manier worden kwalitatief goede onafhankelijke beoordelingen gefaciliteerd.

Audits 2017
In 2017 hebben bij het Hoornbeeck College zowel interne als externe audits plaatsgevonden. Thema-audits naar diplomering en examinering en een audit op aanvraag naar Gildeleren. Daarnaast een teamaudit bij de sector Gezondheidszorg en Dienstverlening. Bij de teamaudit worden met als referentiekader het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College drie teams per sector onderzocht en daarnaast sectorbreed de thema’s curriculumontwikkeling, beroepspraktijkvorming, examinering en kwaliteitsborging.

Tevens heeft de instellingsaudit door het kwaliteitsnetwerk MBO plaatsgevonden aan de hand van het dialoogmodel. Hierbij is onderzoek gedaan naar de volgende onderzoeksvraag: “Zijn binnen het Hoornbeeck het bewustzijn en de ambitie in alle geledingen voldoende ontwikkeld in lijn met het strategisch plan, zodat vertrouwen in de verdere ontwikkelingen gerechtvaardigd is?”

De strategische planperiode 2015-2020 is eind 2017 halverwege. Vanuit de veronderstelling dat bij het Hoornbeeck College de basis op orde is heeft het ROC behoefte aan een mid-term en ontwikkelingsgerichte review op de strategische ambities. De gestelde deelvragen zijn:

 1. Zijn er voldoende mogelijkheden om de verdere ontwikkeling van het onderwijs te ondersteunen (in termen van professioneel vermogen, passende randvoorwaarden, effectieve besturing)?
 2. Zijn in het onderwijs een aantal prioriteiten voor de studenten merkbaar geëffectueerd; het betreft de inpassing van de identiteit in het curriculum, de actuele aansluiting op ontwikkelingen in het werkveld (verder reikend dan het kwalificatiedossier), meer maatwerk (goede zorg voor kwetsbare studenten, ruimte voor excellentie).

In januari 2018 vindt de feedbackdialoog plaats en zal de rapportage verschijnen.

Meerjarenplanning audits (intern/extern)
Activiteiten Frequentie 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 2020- 2021
WOT en portretten HC (Teamaudit)*/** 1x per 3 cursusjaren X (extern) E X (extern) G, D X (extern) W, T&ICT X (extern) E X (extern) G, D X (extern) W, T&ICT (B/E)
Instellingsaudit (Kwaliteitsnetwerk MBO) 1x per 4 cursusjaren (i.p.v. 1x per 3 cursusjaren) - 1 jaar voorafgaand aan SvI; afspraak KNW momenteel 1x per 3 cursusjaren ~ ~ X (extern) ~ ~ X (extern)
Examinering 1x per 2 cursusjaren, tijdelijk frequênter X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Examinering Entree op VO 1x per 2 cursusjaren, tijdelijk frequênter X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) ~ X (intern)
Verzuim en VSV 1x per 2 cursusjaren i.p.v. 1x per 3 cursusjaren ~ X (intern) ~ X (intern) ~ X (intern)
Onderwijstijd 1x per 3 cursusjaren i.p.v. 1x per 2 cursusjaren ~ X (intern) ~ X (intern) ~ X (intern)
Steekproef CE 1x per cursusjaar X (IC) X (IC)*** X (IC) X (IC) X (IC) X (IC)
Curriculum verpleegkundige op aanvraag
Gildeleren Kampen op aanvraag X (intern)**
Examinering Welzijn, Gouda op aanvraag X (intern)
Passend Onderwijs op aanvraag X (intern)
HC Connect op aanvraag X (intern)
*Waaronder/alleen met leden auditpool Diagonaal
**Externe voorzitter
*** Vindt eenmalig in oktober cursusjaar erop plaats
4.4.5
Onderwijstijd/urennorm

In de laatste drie jaar zijn de wijzigingen rondom de normen onderwijstijd voor de bol-opleidingen geïmplementeerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Met ingang van 2014-2015 gelden nieuwe normen voor de binnenschools verzorgde onderwijstijd, de beroepspraktijkvorming en de totale hoeveelheid uren onderwijstijd. Het aantal klokuren onderwijstijd stijgt van 850 naar 1000 per cursusjaar.
 • Bol-opleidingen krijgen een norm voor de totale opleidingsduur in plaats van per cursusjaar.
 • Bbl-opleidingen moeten vanaf cursusjaar 2013-2014 verplicht minimaal 200 klokuren binnenschools aanbieden – eerder was dit 120 uur.

Gemotiveerde afwijkingen van de vereiste urennorm kunnen worden aangevraagd als de resultaten van de opleiding goed zijn en de studentenraad ermee instemt. Deze aanvraag heeft plaatsgevonden onderstaande opleidingen. Dit op basis van een pedagogisch-didactische argumentatie en passend binnen de Hoornbeeck visie op onderwijs. Randvoorwaarde is tevredenheid van de studenten, de medewerkers en het bedrijfsleven en daarnaast een voldoende jaar- en diplomaresultaat van de desbetreffende crebo’s.

Uitzonderingen aangevraagd voor onderwijstijd
Opleiding Crebo Cohort Afwijking
Dienstverlening
Helpende zorg en welzijn 25498 2016/2017 Leerjaar 1: BOT 600 uur ipv 700 en BPV 400 uur ipv 300
Medewerker facilitaire dienstverlening 25499 2016/2017 BOT totaal: 1150 ipv 1250.
Helpende zorg en welzijn 25498 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 600 uur ipv 700 en BPV 400 uur ipv 300
Medewerker facilitaire dienstverlening 25499 2017/2018 BOT totaal: 1150 ipv 1250.
Economie
Verkoopspecialist niveau 3 25155 2016/2017 Leerjaar 1: Geen wijziging Leerjaar 2: 1.115 i.p.v. 1.249 OWT totaal: Geen wijziging
Verkoopspecialist niveau 3 25155 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 615 ipv 700 BOT totaal: 1.025 ipv 1.250 OWT totaal: Geen wijziging
Junior Accountmanager niveau 3 25132 2016/2017 Leerjaar 1: BOT 650 uur ipv 700 BOT totaal: 1700 ipv 1799 OWT totaal: Geen wijziging
Junior Accountmanager niveau 3 25132 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 650 uur ipv 700 BOT totaal: 1.700 ipv 1.800 OWT totaal: Geen wijziging
Managementassistent/Directiesecretaresse 22157/23069 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 650 uur ipv 700 BOT totaal: 1.700 ipv 1.800 OWT totaal: Geen wijziging
Bedrijfsadministrateur 25138/25140 2017/2018 Leerjaar 1: BOT 650 uur ipv 700 BOT totaal: 1.700 ipv 1.800 OWT totaal: Geen wijziging
Gezondheidszorg
Verpleegkundige 25480 2017/2018 Geen normverdeling BOT en BPV. OWT totaal: Geen wijziging, dus 4000 uur. Er wordt voldaan aan de urenvereisten in het kader van de wet BIG.
Verzorgende-ig/Maatschappelijke Zorg (Gildeleren, Kampen) 25491/23181 2017/2018 Geen afwijking voor BOT of BPV, maar 440 uur hybride leren. OWT totaal: geen wijziging

Wijze van interne bewaking
Via managementrapportages van de gerealiseerde onderwijstijd door de kwaliteitszorggroep wordt periodiek gecontroleerd of voldoende onderwijstijd wordt aangeboden. Risico’s worden specifiek benoemd. Hierop wordt door de desbetreffende opleidingsmanager bijgestuurd.

Bij de opleidingen met een goedgekeurde aanvraag uitzondering onderwijstijd wordt met ingang van het cursusjaar 2017-2018 in plaats van 1x per 2 jaar een studenttevredenheidsonderzoek in de vorm van de JOB Monitor ieder jaar dit onderzoek afgenomen (het ene jaar de JOB Monitor en het andere jaar door het Hoornbeeck College). Aan de hand hiervan bewaakt het Hoornbeeck College voor deze opleidingen jaarlijks of de studenttevredenheid op orde blijft.

4.4.6
Examinering

Algemeen
In 2017 is de examenkwaliteit geëvalueerd aan de hand van de indicatoren met bijbehorende portretten in het Kwaliteitskader Hoornbeeck College (waarin ook opgenomen het toezichtskader inspectie 2012) bij het maken van de team-, sector- en portefeuilleplannen. Daarnaast is de examenkwaliteit geëvalueerd door het houden van interne thema-audits diplomering en examinering. Bij deze audits zijn ook de beoordelaars uit de leerbedrijven betrokken. Uitgangspunt bij de audits zijn zowel het kwaliteitskader Hoornbeeck College als de uitwerking hiervan in het Handboek Examinering. Na een oorzaaksanalyse worden de verbeterpunten opgenomen in de team-, sector- en/of portefeuilleplannen, al naar gelang het karakter van het desbetreffende verbeterpunt. Tenslotte is de kwaliteit van het Handboek Examinering geëvalueerd door deze voor feedback voor te leggen aan het servicepunt examinering mbo en de gekregen feedback te verwerken.

De belanghebbenden zijn/worden bevraagd op hun tevredenheid over examinering via de JOB Monitor, enquête leerbedrijven en enquête binnenschoolse examinering (zie par. 4.4.5 voor de meerjarenplanning). Het verwerken van de uitkomsten hiervan verloopt op dezelfde wijze als bij de thema-audits.

Aandachtspunten:

 • toezichthoudende rol examencommissie
 • deskundigheid van betrokkenen bij examinering
 • examinering in de beroepspraktijk
 • examinering mondelinge examens

De inhoud en voortgang van de team-, sector- en portefeuilleplannen wordt gemonitord via de tweejaarlijkse managementrapportagegesprekken.

Voor wat betreft inkoop en/of zelf ontwikkelen examens werkt het Hoornbeeck College in navolging van de afspraak zoals gemaakt in de Examenagenda conform het beleid ‘inkoop, tenzij…’

Examenorganisatie
Daarnaast is in nauw overleg met alle betrokkenen gewerkt aan de implementatie van de wet op de examencommissies. Hierbij is de wet niet als uitgangspunt genomen, maar als randvoorwaarde. Op basis van wat goed gaat en wat beter moet of kan zijn wijzigingen vormgegeven. Daarnaast is gekozen voor een scheiding tussen ‘zorgen’ en ‘borgen’ die enerzijds duidelijk is, maar anderzijds ook hanteerbaar is.

examenorg dia
examenorg schema.jpg

Scholing
De leden van de examencommissies worden jaarlijks geschoold, hetzij door interne, hetzij door externe deskundigen op het gebied van examinering. Tevens vindt scholing plaats van toetsconstructeurs en toetsvaststellers.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de deskundigheid van assessoren uit de school als assessoren afkomstig uit de beroepspraktijk.

4.5
Personeel

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2017 3,28%. Hiermee blijft het verzuimpercentage op gelijk niveau ten opzichte van 2016. Het gemiddelde verzuimpercentage binnen de mbo-sector ligt boven de 5% (2016). De meldingsfrequentie was in 2017 0,98 ten opzichte van 1,22 in 2016. Dat betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 0,98 keer ziek gemeld heeft in 2017. De gemiddelde frequentie binnen de mbo-sector is 1,05 (2016). Het gelijkblijvend verzuimpercentage en een dalende meldingsfrequentie wijzen op een afname van het kortdurend verzuim en een toename van langdurend verzuim.

personeel fulltime-parttime
personeel man-vrouw

Begeleiding ex-medewerkers met WW-, WIA- en ZW-uitkering
De school is eigenrisicodrager voor de kosten van WW-, WIA- en ZW-uitkeringen van ex-medewerkers. Dat betekent dat de door het UWV uitbetaalde uitkeringen voor rekening van de school komen. Als eigenrisicodrager heeft de school eveneens een verplichting in het begeleiden van deze ex-medewerkers. Tot 2017 werd deze begeleiding alleen vormgegeven voor ex-medewerkers met een ZW-uitkering. In 2017 is een bureau geselecteerd die ook de begeleiding van ex-medewerkers met een WIA- en WW-uitkering voor ons oppakt. De eerste ervaringen met deze trajecten zijn positief. Enerzijds wordt door deze begeleiding voorkomen dat medewerkers werkloos raken/blijven en anderzijds kan een goed begeleidingstraject leiden tot besparing van de uitkeringskosten.

Seniorenbeleid
De stijgende AOW-leeftijd zorgt ervoor dat medewerkers langer moeten doorwerken. Tegelijk lopen zij bij het ouder worden tegen grenzen aan (fysiek, mentaal). In dat kader is in 2017 gewerkt aan een seniorenbeleid waarbij we streven naar maatregelen die ervoor moeten zorgen dat oudere medewerkers langer en op een duurzame manier het werk kunnen blijven doen. Daarbij is maatwerk soms geboden. Binnen dit beleid is oog voor zowel de verantwoordelijkheid van de werkgever als van de medewerker zelf. Concreet worden de mogelijkheden voor een aanvulling op de regeling seniorenverlof onderzocht en ook wordt ingezet op communicatie over reeds bestaande mogelijkheden. Het is de bedoeling dat hier in 2018 verder invulling aan wordt gegeven. Uiteindelijk moet het seniorenbeleid in een breder perspectief worden geplaatst waarbij we rekening houden met duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

personeel fte aantal 31-12-2017
personeel leeftijdsopbouw 2017

Cao-mbo
Op 30 september 2017 verliep de cao-mbo. Omdat de cao-partijen de cao niet hebben opgezegd is deze nog steeds van toepassing. Werkgevers en vakbonden zijn op dit moment in gesprek over het afsluiten van een nieuwe cao-mbo.

Personeel niet in loondienst (PNIL)
Vanwege de omvang van onze uitbetalingen via de financiële administratie aan personeel niet in loondienst (surveillanten, simulanten) is in 2017 besloten dit anders te gaan organiseren. De cao-MBO biedt niet veel ruimte voor de inzet van flexibele krachten. De surveillanten worden per 1 augustus 2018 uitbetaald conform de vrijwilligersregeling. Tot die tijd is er een overbruggingsregeling, waarbij de uren door de salarisadministratie uitbetaald worden. Simulanten hebben met ingang van november 2017 een contract met Adhocdocent, onze payrollspecialist, gekregen. In het najaar van 2017 zijn de nieuwe administratieve processen in werking getreden en de betreffende surveillanten en simulanten geïnformeerd.

personeel verdeling dir-man-op-obp
personeel onderwijsbevoegdheid OP 2017

Functiebouwwerk
In 2016 is besloten het functiegebouw te actualiseren. Dit betekent dat alle functiebeschrijvingen aangepast zullen worden aan de huidige werkwijze en de inschalingen opnieuw tegen het licht zullen worden gehouden. In 2017 is een start gemaakt met de beschrijving van facilitaire en administratieve functies. In 2018 zal dit verder worden uitgerold.

Participatiewetgeving
De afgelopen jaren zijn op de verschillende locaties inspanningen gedaan om medewerkers te benoemen in het kader van de Participatiewet. Voor diverse locaties is dit een punt van zorg: ondanks contacten met scholen voor speciaal onderwijs, bemiddelingsbureaus en kerkenraden is het niet op elke locatie mogelijk gebleken om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te benoemen. Landelijk is deze trend ook zichtbaar: het blijft lastig in het kader van deze wetgeving de juiste personen te vinden. Het gestelde quotum in 2017 (6,2 fte) is door onze school gehaald. Het wordt een uitdaging om ook de komende jaren voldoende collega’s te kunnen benoemen in het kader van de Participatiewet. In 2023 moet onze school 15,5 fte benoemd hebben.

Health challenges
In 2015 en 2016 hebben wij healthchecks aangeboden aan onze medewerkers met als doel de vitaliteit te bevorderen. Inmiddels is een verdiepingsslag gemaakt: ca. 35 collega’s zijn gestart met een health challenge. Zij volgen een coachingstraject om te werken aan verbetering van hun gezondheid in relatie tot duurzame inzetbaarheid in hun functie. Thema’s waaraan gewerkt kan worden zijn bijvoorbeeld hoe vind ik een gezonde balans tussen werk en privé en hoe verbeter ik mijn energieniveau. Evenals bij de healthcheck-trajecten vindt financiering deels plaats door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

personeel in-uitstroom 2016
personeel in-uitstroom 2017
4.6
Medezeggenschap
4.6.1
Studentenraad

Het bestuur en de schoolleiding willen op een open manier met studenten spreken over de gang van zaken op school. Er is daarom structureel overleg met de studentenraad. Deze raad heeft als taak om namens de studenten overleg te voeren met het College van Bestuur over het beleid van de gehele school. De raad kent een evenredige vertegenwoordiging van de locaties en wordt ondersteund door een beleidsondersteuner van het directieteam. In het verslagjaar heeft de studentenraad o.a. feedback gegeven op lesevaluaties, boekenlijsten en de ICT-plannen van de school. Verder hebben zij ingestemd met de begroting en de voorgekomen aanvragen afwijking onderwijstijd. Daarnaast hebben zij een aantal eigen onderwerpen ter sprake gebracht.

De raad functioneert op basis van een reglement waarin rechten en plichten zijn vastgelegd. De adviesrechten zijn vastgelegd met inachtneming van de Bijbelse visie ten aanzien van de positie en verantwoordelijkheid die schoolleiding en studenten ten opzichte van elkaar hebben. De studentenraad vergaderde in 2017 driemaal met het College van Bestuur. De studentenraad heeft in 2017 ook overlegd met de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad.

Foto studentenraad 2017
4.6.2
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergaderde in 2017 maandelijks met een afvaardiging van het College van Bestuur en het Directieteam. De raad is daarbij over een groot aantal onderwerpen geïnformeerd. Op diverse punten is door de ondernemingsraad advies uitgebracht of instemming gegeven. De ondernemingsraad heeft in 2017 ook vergaderd met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Tevens is er aandacht besteed aan scholing. De ondernemingsraad brengt over zijn werk in 2017 een eigen jaarverslag uit.

4.7
Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Zij probeert dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. In het jaar 2017 heeft de stichting zich ingezet om ouders die geconfronteerd worden met hoge vervoerskosten te ondersteunen. Hiertoe is een rekenmodule ontwikkeld die online beschikbaar is. Door de komst van de ov-kaart voor mbo- studenten is het bestuur op dit moment haar activiteiten aan het heroverwegen. De stichting stelt een eigen jaarverslag op.

logo sshc stichting steunfonds hoorbeeck college
Jaarverslag 2017
1015