Jaarverslag 2017
5.1
Financiële positie en beleid Hoornbeeck College

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste elementen ten aanzien van de financiële positie van het Hoornbeeck College onder de aandacht gebracht. De financiële positie van de SORG, waar het Hoornbeeck College onderdeel van uit maakt, is goed. Dit blijkt uit de balansopstelling en de financiële kengetallen die u kunt terugvinden in de rekening en verantwoording van de SORG en is als afzonderlijk document beschikbaar.

Het exploitatieresultaat van het Hoornbeeck College is positief en het meerjarenperspectief laat een positief beeld zien. Het beleid is erop gericht om, middels het toevoegen van een positief exploitatieresultaat aan het vermogen, de schuldpositie te verlagen.

5.2
Exploitatie

De volgende tabel geeft een overzicht van de staat van baten en lasten. Naast het verslagjaar 2017 wordt inzicht verschaft over het voorgaande jaar 2016 en is ook de begroting 2018 opgenomen.

Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Baten
Rijksbijdragen 48 128 897 48 800 000 50 691 305 52 225 000
Overige overheidsbijdragen en subsidies 155 567 185 000 214 974 200 000
College, cursus, les en examengelden 602 464 563 000 755 077 800 000
Overige baten 1 364 716 1 073 500 1 393 729 1 270 000
50 251 644 50 621 500 53 055 084 54 495 000
Lasten
Personele lasten 33 084 309 35 157 000 35 332 106 38 000 000
Afschrijvingen 3 255 822 3 175 000 3 386 970 3 500 000
Bijzondere waardeverminderingen 1 069 017 0 0 0
Huisvestingslasten 2 435 086 2 450 000 2 677 182 2 310 000
Overige lasten 8 035 101 7 214 500 8 484 720 8 020 000
47 879 335 47 996 500 49 880 977 51 830 000
Saldo baten en lasten 2 372 309 2 625 000 3 174 107 2 665 000
Financiele baten en lasten
Rentebaten 0 25 000 0 25 000
Rentelasten -446 783 -400 000 -533 004 -440 000
-446 783 -375 000 -533 004 -415 000
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1 925 525 2 250 000 2 641 103 2 250 000

De rijksvergoeding is 3,8% hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meevallende indexering en aanvullende subsidies. Daarnaast wordt voorzichtigheidshalve 2/3 deel van de perstatiebekostiging opgenomen. Het Hoornbeeck College heeft aan alle voorwaarden voldaan en de volledige vergoeding ontvangen.

De salariskosten komen vrijwel (0,5% hoger) overeen met de begroting. De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot in verband met het vervroegd bijeindigen van een huurcontract en hogere onderhoudskosten. Daarnaast zijn er extra advieskosten gemaakt voor de juiste locatiekeuze in voor het toekomstige onderwijsgebouw in Gouda.

De overige kosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere scholings- en begeleidingskosten. Daarnaast waren kosten voor leer- en hulpmiddelen hoger in verband met de uitbreiding van de locatie’s Gouda en Rotterdam.

De rentelasten zijn hoger dan begroot omdat extra financieringsruimte noodzakelijk was voor bouw- en inrichting van de schoolgebouwen in Rotterdam en Goes.

5.3
Vooruitblik

Voor de komende jaren wordt, na een periode van groei van het aantal studenten, een zekere stabilisatie verwacht. Als gevolg daarvan zullen de exploitatielasten stabiliseren terwijl de baten in verband met de zogenaamde t-2 financiering nog een jaar zullen toenemen. Daardoor wordt ook in komen jaren een exploitatieoverschot verwacht. Het exploitatieoverschot zal echter afnemen omdat het verdeelmodel van de overbekostiging wijzigd. Vanaf 2019 wordt de cascade in de bekostiging afgeschaft en spitst de prestatiebekostiging zich toe op de studenten van niveau 2.  Beide elementen zijn nadelig voor het Hoorbeeck College. Om het effect van de dalende bekostiging te temporiseren wordt door het ministerie van OCW overgangsmaatregelen genomen voor de komende 3 jaar.

Jaarverslag 2017
1024