Jaarverslag 2016
5.1
Financiële positie en beleid Hoornbeeck College

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste elementen ten aanzien van de financiële positie van het Hoornbeeck College onder de aandacht gebracht. De financiële positie van het Hoornbeeck College is goed. Dit blijkt uit de balansopstelling en de financiële kengetallen. Het exploitatieresultaat is positief en het meerjarenperspectief laat een positief beeld zien. Het beleid is erop gericht om, middels het toevoegen van een positief exploitatieresultaat aan het vermogen, de schuldpositie te verlagen.

Balanspositie

5_financ.positie
5.2
Kasstroomoverzicht

Een kasstroom geeft inzicht in de ontwikkeling van de geldmiddelen. Uit het volgende overzicht blijkt dat het Hoornbeeck College een negatieve kasstroom heeft. Dit kan worden samengevat in:

  • de investeringen in huisvesting zijn hoger dan de afschrijvingen en de bijzondere waardevermindering als gevolg van de uitbreiding van de schoolgebouwen in Rotterdam en Goes;
  • de schulden op lange termijn nemen toe in verband met de financiering van de bouwactiviteiten.
5.2_kasstroomoverzicht
5.3
Exploitatie

De volgende tabel geeft een overzicht van de staat van baten en lasten. Naast het verslagjaar 2016 wordt inzicht verschaft over het voorgaande jaar 2015 en is ook de begroting 2017 opgenomen.

5.3_exploitatie

De rijksvergoeding is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meevallende indexering en aanvullende subsidies zoals studiewaarden en scholingsgelden.
De salariskosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een verdere groei van het Hoornbeeck College met ca. 3,5%. Daarnaast werd voor opbouw van de nieuwe onderwijslocatie in Gouda en dient ten gevolge de daling van het aantal studenten in Rotterdam extra formatie ingezet.
De afschrijvingslasten zijn hoger door de uitbreiding van het onderwijsaanbod in Gouda.
In 2016 zijn de aangekochte woningen in Goes die plaats hebben gemaakt voor de uitbreiding van het schoolgebouw aldaar afgewaardeerd.
De overige lasten zijn hoger als gevolg van hogere personele lasten zoals scholing- en begeleidingskosten.
De rentelasten zijn hoger dan begroot omdat extra financieringsruimte noodzakelijk was voor bouwplannen in Rotterdam en Goes.

5.4
Treasurybeleid en externe financiering

Het beleid van het van de SORG is erop gericht om uit overtollige liquide middelen een optimaal rendement te behalen. Het College van Bestuur heeft besloten om daarbij uitsluitend gebruik te maken van deposito’s en spaarrekeningen bij financiële instellingen met minimaal een A-rating als kredietwaardigheid.

De oorspronkelijk afgesloten kredietfaciliteit van 20,0 miljoen euro wordt ten dele benut. Per ultimo 2015 wordt 8,1 miljoen euro geleend bij externe kredietinstellingen ter financiering van investeringen in huisvesting. De rente over deze leningen bedraagt gemiddeld 4,1% en heeft een rentevaste periode van 5 tot 10 jaar.

5.5
Kengetallen

Onderstaande kengetallen geven een beeld van de financiële positie van het Hoornbeeck College:

5.5_solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding aan van het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal. Het Hoornbeeck College hanteert voor solvabiliteitsondergrens van 40%

De liquiditeit is de verhouding tussen de kortlopende schulden en de som van de vorderingen en liquide middelen. De liquiditeit is relatief laag. Dit wordt gecompenseerd door een overeenkomst met de Rabobank waarin een kredietfaciliteit is overgekomen van 5,0 miljoen euro.

Het Hoornbeeck College wordt samen met het van Lodenstein College bestuurd vanuit de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische grondslag (SORG). Daarnaast bestaat een schoolvereniging (VVORG) met een eigen financiële positie. De geconsolideerde jaarrekening betreft het geheel van SORG en VVORG. Op dit geconsolideerde niveau is de continuïteitsparagraaf geschreven.

5.6
Vooruitblik

Voor de komende jaren wordt, na een periode van groei van het aantal studenten, een zekere stabilisatie verwacht. Als gevolg daarvan zullen de exploitatielasten stabiliseren terwijl de baten in verband met de zogenaamde t-2 financiering nog een jaar zullen toenemen. Daardoor wordt in 2017 een exploitatieoverschot verwacht. Ook de jaren daarna wordt een positief exploitatieresultaat verwacht. Dit is noodzakelijk om toekomstige investeringen in huisvesting in Rotterdam, Goes en Gouda te kunnen financieren.

De komende jaren wil het Hoornbeeck College zijn financiële positie versterken door het verder terugdringen van de schuldpositie. Dit maakt de afhankelijkheid van banken kleiner, evenals de gevoeligheid voor toekomstige renteschommelingen.

Jaarverslag 2016
915