Jaarverslag 2019
4.1
Duurzaamheid en huisvesting

Duurzaamheid

Duurzaamheid zien we als een onderdeel van het Bijbelse rentmeesterschap. Ook vanuit de overheid krijgen we de opdracht om producten, gebouwen en diensten te verwerven die nu en later goed zijn voor mens en milieu. We richten onze aandacht op dit moment vooral op:

 • een gezonde werk- en leeromgeving;
 • een aanvaardbaar geluidsniveau van de ventilatiesystemen;
 • lagere energiekosten door energiebesparende maatregelen en optimaal gebruik van daglicht; het efficiënt inzetten en verwarmen van ruimten;
 • het hergebruiken of doneren van materialen en meubels.

Naast deze duurzame maatregelen heeft het Hoornbeeck College ook een Energiebesparingsplan (EBP). In 2030 wil de school 35% van alle energie duurzaam opwekken. Voor de komende jaren hebben we de volgende stappen kunnen zetten.

Algemeen

 • Energieverbruik op alle locaties wordt gemonitord.
 • Alle technische installaties worden beheerd op afstand via een gebouwbeheersysteem.
 • Vijf locaties zijn voorzien van zonnepanelen (totaal meer dan 2000 stuks)
 • Op alle locaties is de stooklijn geoptimaliseerd.
 • Door gerichte maatregelen, zoals ledverlichting, het tijdig uitschakelen van componenten enz. is ons elektriciteitsgebruik gedaald met ca. 30%.
 • Vermindering van energieverbruik is een doorgaand proces.
 • Alle locaties zijn of worden voorzien van laadpalen ten behoeve van e-voertuigen.

Amersfoort

 • Het ruim 100 jaar oude pand is voorzien van dubbelglas en deels van een nieuw pannendak en hoogwaardige isolatie.
 • De ingezette optimalisatieslag m.b.t. het energieverbruik wordt voortgezet. Ten opzichte van de start van ons EBP in het jaar 2009 is ons energieverbruik voor warmteopwekking gehalveerd.
 • 70% van de bovengenoemde warmteopwekking is CO2-neutraal door het stoken met biomassa.
 • Onze ambitie is om in 2030 geheel CO2 neutraal te zijn.

Gerealiseerd bij nieuwbouw in Goes, Kampen en Rotterdam 

 • Moderne isolatie
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem (Kampen)
 • Ledverlichting in de verkeersruimten
 • Regeling verlichting en warmtevraag per ruimte bij aanwezigheid
 • Warmte-koude-opwekking middels hoogrenderende warmtepompen.

Huisvesting

Algemeen
Het Hoornbeeck College realiseert het schoonmaken van de gebouwen voor een groot deel in eigen beheer. We constateren dat hierdoor beter wordt schoongemaakt en dat er beter toezicht wordt gehouden. Alleen de leslokalen worden door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd. 

Amersfoort
De kapel van de locatie Amersfoort is van binnen gerenoveerd. Daarbij is ervoor gekozen om de binnenruimte terug te brengen in de oorspronkelijke kleuren. Een groot deel van de dakpannen is vervangen en tevens is dakisolatie aangebracht.

De Hoge Kleiweg is van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Op de planning 2020-2025 van de provincie Utrecht staat, na het opknappen van de N237, het aanbrengen van een fietstunnel onder de Stichtse rotonde voor een veiligere bereikbaarheid van onze locatie voor fietsers. Om de veiligheid voor onze fietsers te borgen is de fietsingang verplaatst. Er is een nieuwe ontsluiting voor fietsers gerealiseerd naast de hoofdingang.

4.1_HCA

Barneveld
In Barneveld is een pand in gebruik genomen voor techniekopleidingen.
BTO (Barneveldse Techniek Opleiding) is een coöperatie van samenwerkende techniekbedrijven in regio Barneveld. In het eigen opleidingscentrum werkt BTO samen met MBO locatie De Meerwaarde - onder verantwoordelijkheid van MBO Amersfoort - en het Hoornbeeck College.

Hoevelaken
Op het terrein van Lodenstein College Hoevelaken is een noodgebouw geplaats voor onze opleiding transport en mobiliteit en in september 2019 in gebruik genomen. De dependance biedt Mobiliteit-opleidingen aan binnen de sector Technologie. Waar de studenten voorheen les kregen in het Van Lodenstein College, heeft het Hoornbeeck College nu eigen leslokalen gerealiseerd. Ook beschikt de school nu over een Techniekhal waar de studenten de theorie direct kunnen toepassen in de praktijk.

4.1_Barneveld BTO
4.1_HC Hoevelaken mobiliteit

Apeldoorn
Op het dak zijn boven warme lokalen Roofclix geplaatst. Deze Roofclixpanelen zorgen voor een betere warmteafvoer en isolatie. De cv-installatie is vervangen en aangesloten op het gebouwbeheersysteem. De inmiddels zichtbare besparingscijfers geven aan dat de maatregelen voldoen aan onze verwachtingen. Dit jaar wordt gestart met de transitie van het gebouw.

Goes
Er is een uitbreiding gerealiseerd van de bestaande hoofdlocatie. Hiermee is alles onder één dak gebracht. Ook is de ventilatie van het bestaande bouwdeel geoptimaliseerd zodat de studenten en docenten in frisse ruimten en lokalen kunnen werken en lesgeven..

Apeldoorn
4.1 HCG

Gouda
Door de groei van het studenten aantal en de toename van onderwijsvraag is het pand aan het Noordelijk halfrond, het voormalig leasplangebouw, door ons gekocht en een totale transitie van kantoorgebouw naar schoolgebouw gerealiseerd, het pand is in 2019 als school in gebruik genomen.  

Kampen
Het inmiddels 5 jaar jonge pand aan de Willem Hendrik Zwart Allee voldoet goed aan onze verwachtingen. Wij zijn in onze locatie Kampen gestart met een uniek type gebouwbeheerssysteem t.w. de Cloud Energy Optimizer hiermee hebben wij een verhoogd comfort gerealiseerd met een besparing op het energiegebruik van 50%. Cloud Energy Optimizer werkt door middel van zelflerende software die vooruit denkt. Hiermee wordt de energievraag van een gebouw voorspeld, waardoor vraag en aanbod van warmte en de hiervoor benodigde energie veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
Er wordt online verbinding met het GBS gemaakt om de gebouwdynamiek te bepalen en de technische installatie aan te sturen. Dit samen met slimme zelflerende algoritmes, die gevoed worden door comfortwensen, weersvoorspelling en eigenschappen van de aanwezige energiebronnen, zorgt voor een efficiëntere aansturing van de installatie.

4.1 HCD
4.1 HCK

Rotterdam
Voor het Hoornbeeck College in Rotterdam is in 2017 een compleet nieuwe vleugel in gebruik genomen. Voor een deel van de techniekopleiding is een nieuwe hal geplaatst op het terrein van de De Swaef van het Wartburg College. Er is een samenwerkingsverband met de Sweaf aangegaan voor het gezamenlijk gebruik van dure machines en technische apparatuur. Het bestaande pand is aansluitend gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. Met name de ventilatie is onder handen genomen, zodat de studenten en docenten in frisse ruimten en lokalen kunnen werken en lesgeven.

2018-09-11 Hoornbeeck Rotterdam (afdrukkwaliteit)-60.jpg
4.2
Arbo en veiligheid

In 2019 voerden we op de locaties risico-inventarisaties uit door preventiemedewerkers en een externe veiligheidsdeskundige. Het geheel van deze inventarisaties laat zien dat risico’s goed in beeld zijn en dat tijdig actie wordt ondernomen op mogelijke tekortkomingen. Blijvend aandachtspunt is wel ‘beïnvloeding van gedrag’. De preventiemedewerkers volgen jaarlijks bijscholing.

In 2019 is, in samenwerking met de ondernemingsraad en de studentenraad, het project Rookvrije school voortgezet. Ook wordt voortdurend gewerkt aan de duurzaamheid binnen de school.

In de Commissie Arbo en Veiligheid is extra aandacht besteed aan privacy en de AVG. Daarnaast is nagedacht over de vormgeving van de BHV-organisatie. Dit onderwerp wordt in 2020 verder uitgewerkt. Ook is de afweging gemaakt voor de implementatie van een manier om sociale veiligheid te monitoren.

Op de managementoverleggen is het crisismanagementplan onder de aandacht gebracht, met de aanbeveling voor training. Het beleidsplan is voortdurend bijgesteld. Ook is een samenvatting daarvan besproken met de studentenraad. De plannen van aanpak die worden opgesteld naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn ook verwerkt in het beleidsplan. Het beleidsplan wordt uitgevoerd en voortdurend bijgewerkt door de veiligheidscoördinator. De veiligheidsorganisatie van het Hoornbeeck College wordt hieronder schematisch weergegeven:

4.2_arbo-veiligheid
4.3
ICT

In 2019 is verder gewerkt aan project-IO: Innovatief Onderwijs. Een project dat bestaat uit vier deelprojecten:

 • Continuïteit en capaciteit van het netwerk: nadat in 2018 het netwerk is vervangen, is dit in 2019 afgerond met enkele laatste aanpassingen om de kwaliteit, capaciteit, continuïteit en beschikbaarheid te borgen.
 • Organisatie rond ICT: de nieuwe functies zijn in 2019 effectief geworden.
 • ICT-Deskundigheid: medewerkers hebben behoefte aan meer ICT-vaardigheden. Dit komt door de toenemende mate van ICT in het onderwijs. Het in 2018 gekozen e-learning systeem is in gebruik genomen en er zijn meerdere modules aan toegevoegd.
 • Digitaal samenwerken en curriculum: er is meer behoefte aan kennisdeling en betere nieuwsvoorziening. Ook missen veel medewerkers en studenten overzicht over alle beschikbare applicaties. Er is een nieuw platform geïmplementeerd waarop in 2019 al enkele locaties (docenten en studenten) werken. Inmiddels werken alle locaties ermee. Op dit platform wordt kennis gedeeld, nieuws geplaatst en krijgen studenten notificaties over behaalde resultaten.

Verder is er vanuit ICT in 2019 gewerkt aan:

 • AVG: Er zijn extra voorzieningen en maatregelen ingevoerd. De mogelijkheid tot het veilig versturen van vertrouwelijke mail en een extra beveiliging op de inlog in systemen waar privacygevoelige informatie wordt opgeslagen.
 • BTO: Barnevelds Techniek Onderwijs: in samenwerking met het bedrijfsleven en enkele andere Mbo’s uit de regio is er een geheel nieuwe opleiding gestart in Barneveld.
 • Project YOD: alle studenten in Gouda en Rotterdam zijn op laptops gaan werken. Binnen de technologie sector werken de studenten eveneens op laptops. Op deze laptops kunnen de studenten alle benodigde software zelf installeren. De komende jaren wordt dit concept uitgebreid met andere locaties en sectoren.
 • Studievoortgang Eduarte: voor studenten is in hun studentenportaal nu inzichtelijk hoeveel studiepunten behaald zijn en/of behaald moeten worden. De studievoortgang is hiermee inzichtelijk geworden en op een laagdrempelige wijze te raadplegen. 
 • Aanbesteding Student Informatie Systeem (SIS): uit de aanbesteding met 8 andere scholen is in 2018 het pakket Osiris geselecteerd. Heel 2019 is gebruikt voor de doorontwikkeling van het pakket. In 2020 zal op de scholen het pakket geïmplementeerd worden.
4.4
Kwaliteitszorg
4.4.1
Evenwicht tussen systemen en genen

Het Hoornbeeck College werkt aan kwaliteitszorg met aandacht voor zowel het kwaliteitssysteem als voor kwaliteitscultuur. Beiden zijn gericht op kwalitatief goed onderwijs.

4.4.1 evenwicht kwal.zorg

In 2019 is het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College geactualiseerd. Er is naar gestreefd de grootte waar mogelijk te beperken. Het strategisch meerjarenplan 2018-2022 en de kwaliteitsagenda 2019-2022 is erin geïntegreerd en onderdelen die verbonden waren met het beëindigde kwaliteitsplan zijn eruit verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn. 

Door de afdeling Kwaliteitszorg is de workshop ‘Zo werken wij!’ verzorgd aan de teams. In deze workshop reflecteert het team op de gang van zaken binnen het team aan de hand van het kwaliteitskader Hoornbeeck College. In 2019 is tevens een pilot gedaan met de workshop ‘Samen werken aan kwaliteit’, die gericht is op bewustwording van de kwaliteitscultuur van het team. Het streven is dat deze in 2020 wordt gegeven aan alle teams. Er wordt gewerkt aan de opzet van een verdiepende workshop in 2021, die in het tweede halfjaar van 2020 als pilot kan worden verzorgd.

4.4.2
Planvorming en managementrapportages

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n).

4.4.4_plan zelfevaluatie

In 2019 is gewerkt aan de implementatie van de doorontwikkelde systematiek. Te denken valt aan onder meer:

 • Het aspect van dynamische plannen met halfjaarlijks een peilmoment. Deze input wordt gebruikt bij de managementrapportagegesprekken.
 • In het eerste deel van de managementrapportagegesprekken is naast het gesprek met de manager ook een hgesprek met (een afvaardiging van) het team . In het tweede deel alleen met de manager.
 • De inhoud van het plan wordt aangevuld met de visie op onderwijs en de visie op kwaliteit van het team.
 • Het scholingsplan wordt enerzijds vereenvoudigd. Anderzijds zal worden ingezet op een verder toegroeien naar de gedachte dat teamscholing meer is dan een optelsom van de scholingen die plaatsvinden binnen een team naar een team wat bewust scholing inzet om de teamdoelen te kunnen verwezenlijken en de kwaliteit van de ‘going concern’-zaken minimaal gelijk te houden.
4.4.3
Ontwikkelingen kwaliteitszorg

In 2019 is gewerkt aan een aantal ontwikkelingen rond kwaliteitszorg:

 • de ondersteuning en advisering op zowel de locaties als bij sectorbrede en Hoornbeeckbrede vragen;
 • toegankelijk management dashboard;
 • nadere uitwerking van de risicoanalyse met daaraan toegevoegd een kwalitatief deel;
 • uitvoeren van interne audits en audits bij andere ROC’s in verband met deelname aan de auditpool Diagonaal en het kwaliteitsnetwerk MBO;
 • de invoering van lesobservaties als één van de informatiebronnen over het pedagogisch-didactisch klimaat bij een teamaudit;
 • het stimuleren en faciliteren van de lesevaluaties door docenten;
 • actueel houden bestaande procedures
 • professionalisering onderwijsontwikkelaars.

De Hoornbeeck Quality Tool is ingezet om bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijk weer te geven. De afdeling Kwaliteitszorg is betrokken bij de inrichting van applicaties als het studentvolgsysteem, applicaties voor begeleiding, bpv, presentieregistratie en een dashboard applicatie.

Meerjarenplanning onderzoeken
Activiteiten Frequentie 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Medewerkerstevredenonderzoek (landelijk onderzoek) 1x per 2 cursusjaren X ~ X ~ X ~
Studententevredenheidsonderzoek JOB-monitor (landelijk onderzoek) 1x per 2 cursusjaren X ~ X ~ X ~
Alumnionderzoek – Het echte schoolsucces 1x per cursusjaar X X ~ X ~ X
Vervolg na diploma Bij diplomering X X X X X X
BPV-enquête - docenten/studenten/leerbedrijven 1x per 2 jaar X ~ X ~ X ~
Enquête begeleiding nieuwe docenten (behoefte onderzoek schoolopleiders en startende docenten – i.o.m. opleidingsschool) 1x per cursusjaar X X X X X X
Ouderenquête 1x per 3 cursusjaren X ~ ~ X ~ ~
Lesevaluatie Vrijwillig X X X X X X
Op aanvraag
4.4.4
Auditing

Samenwerking
Samen met Kwaliteitsnetwerk MBO werken we aan de onderwijskwaliteit op instellingsniveau. Mbo-instellingen ondersteunen elkaar door kennisdeling en het  ontwikkelen van een goede auditsystematiek. We maken ook deel uit van de auditpool Diagonaal. Dit is een samenwerkingsverband van achttien mbo-instellingen waarin auditoren worden uitgewisseld, auditoren worden geprofessionaliseerd en intervisie- en kennisdelingsbijeenkomsten worden gehouden. Op die manier worden kwalitatief goede onafhankelijke beoordelingen gefaciliteerd.

Audits 2019
In 2019 hebben bij het Hoornbeeck College zowel interne als externe audits plaatsgevonden. Het betroffen thema-audits naar diplomering en examinering, verzuim & vsv en een audit op aanvraag naar Passend Onderwijs. Ook heeft een produktaudit OER’s plaatsgevonden. Daarnaast teamaudits bij de sector Welzijn en de sector Techniek. Bij de teamaudit worden met als referentiekader het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College drie teams per sector onderzocht en daarnaast sectorbreed de thema’s curriculumontwikkeling, beroepspraktijkvorming, examinering en kwaliteitsborging.

De instellingsaudit door het kwaliteitsnetwerk MBO zal plaatsvinden in december 2020 t/m januari 2021. De samenvatting van de rapportage van de auditrapportage van de instellingsaudit uit 2018 is terug te vinden op www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/auditsrapportage

De uitkomst hiervan is verwerkt in de actualisering van het strategisch meerjarenplan van het Hoornbeeck College en in de kwaliteitsagenda. Het resultaat hiervan wordt gevolgd via de reguliere P&C-cyclus.

Meerjarenplanning audits (intern/extern)

Activiteiten Frequentie 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 2020- 2021 2020- 2021
WOT en portretten HC (Teamaudit)*/** 1x per 3 cursusjaren X (extern) W, T&ICT X (extern) E X (extern) G, D X (extern) W, T&ICT X (extern) E
Instellingsaudit (Kwaliteitsnetwerk MBO) 1x per 4 cursusjaren (i.p.v. 1x per 3 cursusjaren) - 1 jaar voorafgaand aan SvI; afspraak KNW momenteel 1x per 3 cursusjaren X (extern) ~ ~ ~ X (extern)
Examinering 1x per 2 cursusjaren, tijdelijk frequênter X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Examinering entree op VO Jaarlijks X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Diplomering Jaarlijks X (intern) X (intern) X (intern) X (intern) X (intern)
Verzuim en VSV 1x per 2 cursusjaren i.p.v. 1x per 3 cursusjaren ~ X (intern) ~ X (intern) ~
Onderwijstijd 1x per 3 cursusjaren i.p.v. 1x per 2 cursusjaren ~ ~ ~ X (intern) ~
Examinering Welzijn, Gouda op aanvraag X (intern)
Passend Onderwijs op aanvraag X (intern)
HC Connect op aanvraag X (intern)
Pedagogisch-dicactisch handelen locatie Kampen op aanvraag X (intern)
*Waaronder/alleen met leden auditpool Diagonaal
**Externe voorzitter
4.4.5
Onderwijstijd/urennorm

In de laatste drie jaar zijn de wijzigingen rondom de normen onderwijstijd voor de bol-opleidingen geïmplementeerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Met ingang van 2014-2015 gelden nieuwe normen voor de binnenschools verzorgde onderwijstijd, de beroepspraktijkvorming en de totale hoeveelheid uren onderwijstijd. Het aantal klokuren onderwijstijd stijgt van 850 naar 1000 per cursusjaar.
 • Bol-opleidingen krijgen een norm voor de totale opleidingsduur in plaats van per cursusjaar.
 • Bbl-opleidingen moeten vanaf cursusjaar 2013-2014 verplicht minimaal 200 klokuren binnenschools aanbieden – eerder was dit 120 uur.

Gemotiveerde afwijkingen van de vereiste urennorm kunnen worden aangevraagd als de resultaten van de opleiding goed zijn en de studentenraad ermee instemt. Deze aanvraag heeft plaatsgevonden onderstaande opleidingen. Dit op basis van een pedagogisch-didactische argumentatie en passend binnen de Hoornbeeck visie op onderwijs. Randvoorwaarde is tevredenheid van de studenten, de medewerkers en het bedrijfsleven en daarnaast een voldoende jaar- en diplomaresultaat van de desbetreffende crebo’s.

Uitzonderingen aangevraagd voor onderwijstijd

Klik hier voor het overzicht met de uitzonderingen onderwijstijd.

Wijze van interne bewaking
In het cursusjaar 2018-2019 is de Qlikview-app Onderwijstijd gebouwd. Sinds augustus 2019 kan via dit middel de onderwijstijd realtime worden gemonitord door de betrokkenen. Tot op dat moment was men aangewezen op periodieke rapportages of het zelf genereren van overzichten. Wat als complex werd gezien is het anticiperen op de stand van zaken aan het einde van de opleiding gelet de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen. Hierop is nu eenvoudiger zicht en kan daardoor beter tijdig worden bijgestuurd. Het thema is onderdeel van de managementrapportagegesprekken.

Bij de opleidingen met een goedgekeurde aanvraag uitzondering onderwijstijd wordt met extra aandacht aan de hand van de uitkomsten van de JOB Monitor bewaakt of de studenttevredenheid op orde blijft en zo niet, of de achtergrond is gelegen in de afwijking onderwijstijd of in een andere oorzaak.

4.4.6
Examinering

Algemeen
In 2019 is de examenkwaliteit geëvalueerd aan de hand van de indicatoren met bijbehorende portretten in het Kwaliteitskader Hoornbeeck College (waarin ook opgenomen het onderzoekskader inspectie 2017) bij het maken van de team-, sector- en portefeuilleplannen. Daarnaast is de examenkwaliteit geëvalueerd door het houden van interne thema-audits examinering en diplomering. Bij deze audits zijn ook de beoordelaars uit de leerbedrijven betrokken. Uitgangspunt bij de audits zijn zowel het kwaliteitskader Hoornbeeck College als de uitwerking hiervan in het Handboek Examinering. Na een oorzaaksanalyse worden de verbeterpunten opgenomen in de team-, sector- en/of portefeuilleplannen, al naar gelang het karakter van het desbetreffende verbeterpunt. Tenslotte zijn de procedures examinering en diplomering geactualiseerd.

De belanghebbenden zijn/worden bevraagd op hun tevredenheid over examinering via de JOB Monitor en de enquête leerbedrijven. Het verwerken van de uitkomsten hiervan verloopt op dezelfde wijze als bij de thema-audits.

Aandachtspunten:

 • toezichthoudende rol examencommissie
 • examinering in de beroepspraktijk
 • examinering mondelinge examens
 • diplomadossiers

De inhoud en voortgang van de team-, sector- en portefeuilleplannen wordt gemonitord via de tweejaarlijkse managementrapportagegesprekken.

Op grond van geconstateerd risico bij de thema-audit diplomering in 2018 is deze audit in 2019 geïntensiveerd op het aspect van de diplomadossiers. Te zien is dat in de eerste helft van 2019 stappen zijn gezet om de diplomadossiers transparant en compleet te maken. Bij de audits is gezien dat dit daadwerkelijk is gebeurd. Met behulp van de uitkomsten van de geïntensiveerde audit op de diplomadossiers is in de tweede helft van 2019 gewerkt aan de verdere completering en kwaliteit van de inhoud van de diplomadossiers.

Ter ondersteuning van de adviesgroep van de examencommissie ‘teamexamengroep (TEG)’ is er op iedere locatie een ‘locatie examenbureau (LEB)’ in het leven geroepen. Deze ondersteunt de TEG ondermeer bij de archivering en controleert of van ieder ingevuld examenresultaat in het leerlingvolgsysteem een bewijsstuk in het diplomadossier aanwezig is.

Voor wat betreft inkoop en/of zelf ontwikkelen examens werkt het Hoornbeeck College in navolging van de afspraak zoals gemaakt in de Examenagenda conform het beleid ‘inkoop, tenzij…’

Examenorganisatie
Daarnaast is in nauw overleg met alle betrokkenen gewerkt aan de implementatie van de wet op de examencommissies. Hierbij is de wet niet als uitgangspunt genomen, maar als randvoorwaarde. Op basis van wat goed gaat en wat beter moet of kan zijn wijzigingen vormgegeven. Daarnaast is gekozen voor een scheiding tussen ‘zorgen’ en ‘borgen’ die enerzijds duidelijk , maar anderzijds ook hanteerbaar is.

Project Examinering
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van audits examinering en diplomering is een project examinering opgezet waarin gewerkt wordt aan verhoging van de kwaliteit van examinering vanuit verschillende invalshoeken, te weten

 • Cultuur
 • ICT en administratie
 • Professionalisering
 • Controlemechanisme
 • Structuur
examenorg schema.jpg

Scholing
De leden van de examencommissies worden jaarlijks geschoold, hetzij door interne, hetzij door externe deskundigen op het gebied van examinering. Tevens vindt scholing plaats van toetsconstructeurs en toetsvaststellers.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de deskundigheid van assessoren uit de school en van assessoren afkomstig uit de beroepspraktijk.

Doorontwikkeling visie examinering
In 2019 is in de beleidscommissie examinering gestart met de doorontwikkeling van de visie op examinering, met expliciete aandacht voor enerzijds de rol van formatief evalueren en anderzijds de rol van examineren en wat dit impliceert voor het Hoornbeeck College.

4.5
Personeel

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2019 gemiddeld op jaarbasis 3,06%. Ten opzichte van 2018 is het gemiddelde verzuimpercentage licht gedaald. In 2018 bedroeg het gemiddelde verzuimpercentage namelijk 3,17% . Binnen de mbo-sector was (in 2018) het gemiddelde verzuim-percentage 5,68%.

De meldingsfrequentie was in 2019 0,96. Dat betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 0,96 keer heeft ziek gemeld in 2019. In 2018 was de meldingsfrequentie 0,97.  Binnen de mbo-sector was de gemiddelde meldingsfrequentie 0,97 (in 2018).

Het  verzuimpercentage van het Hoornbeeck College is in totaliteit vrij stabiel; per sector en locatie kan het percentage verschillen tussen circa 1% en ruim 6%. Voor meer en specifiekere informatie kan de bijlage geraadpleegd worden.

4.5_fulltime-parttime
4.5_verdeling man-vrouw

Eigenrisicodragerschap WW-, WIA- en ZW-uitkeringen
De school is eigenrisicodrager voor de kosten van WW-, WIA- en ZW-uitkeringen van oud-medewerkers. Dat betekent dat de door het UWV uitbetaalde uitkeringen voor rekening van de school komen. Als eigenrisicodrager heeft de school eveneens een verplichting in het begeleiden van deze oud-medewerkers. De laatste jaren is actief ingezet op de begeleiding, met name van degenen die een WW-uitkering ontvangen. De kosten hiervan zijn in het achterliggende jaar teruggebracht van ruim € 10.000,00 per maand naar een kleine € 3.000,00 per maand (inclusief bovenwettelijke WW-uitkeringen). De kosten van de WGA-uitkeringen zijn echter gestegen van circa € 3.000,00 naar bijna € 15.000,00 per maand.

InstellingsGericht Overleg
Conform de huidige cao dient de werkgever jaarlijks overleg te voeren met de betrokken vakbonden (artikel 11.6). In de addendum van de Rechtspositieregeling Reformatorisch BeroepsOnderwijs (RRBO) is toegelicht dat dit voor het Hoornbeeck College gaat om personeelsorganisaties zoals KLS (Kontaktverening van Leerkrachten en Studenten) en RMU (Reformatorisch Maatschappelijke Unie)/sector onderwijs GOLV (Gereformeerde Onderwijzers- en LerarenVereniging). Ook in 2019 heeft het College van Bestuur met vertegenwoordigers van KLS en RMU/GOLV overleg gevoerd over diverse onderwerpen. In onderling overleg is besloten dat het sterk verouderde IGO-protocol niet herzien wordt. De cao/RRBO is leidend in de jaarlijkse bespreking. De volgende documenten worden (op basis van artikel 11.6 cao) door de werkgever jaarlijks voorafgaand aan het overleg aan de personeelsorganisaties verstrekt: jaarverslag, continuïteitsparagraaf uit jaardocument, begroting, personeelsrapportage, werkdrukplan.

4.5_in-uitstroom pers.2018
4.5_in-uitstroom pers.2019

Accreditatie Hodos
Het merendeel van de opleidingen voor het behalen van een onderwijsbevoegdheid wordt gegeven vanuit het samenwerkingsverband Hodos. Dit betekent dat de opleidingen door zowel Driestar hogeschool als door schoolopleiders van het Hoornbeeck College worden verzorgd. Tot voor kort was Hodos een aspirantopleidingsschool. In de achterliggende jaren is gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en is dit aantoonbaar geborgd. Vorig jaar heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit van de opleidingen beoordeeld. De NVAO is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert.

In het voorjaar ontvingen we van het NVAO-panel een positief besluit over de kwaliteit van de opleidingsschool. Daarmee is Hodos een geaccrediteerde opleidingsschool geworden.

Functiegebouw
Elke organisatie, ook het Hoornbeeck College, verandert en dat betekent dat functies veranderen. Daardoor is de wens ontstaan om functies opnieuw te beschrijven en te toetsen of de salarisinschalingen nog passend zijn. Daarnaast was in de loop der jaren een veelheid aan functies ontstaan en beoogd is functies zo veel mogelijk te bundelen, zodat een overzichtelijk functiegebouw ontstaat.

De facilitaire en administratieve functies die op de diverse locaties worden uitgeoefend, zijn beschreven en opnieuw gewogen conform het FUWA-systeem. Voor een aantal medewerkers heeft dit geleid tot een hogere salarisinschaling.

Werkdruk
Naar aanleiding van de cao mbo 2018-2020 is binnen het Hoornbeeck College een ‘werkgroep werkdrukvermindering’ gevormd. In deze werkgroep zijn docenten, OR, management en P&O vertegenwoordigd. De werkgroep heeft een kleinschalig onderzoek uitgevoerd aan de hand van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek (MO) van 2018. Hierbij is ingegaan op de werkdrukgerelateerde onderwerpen. Op basis van het onderzoek en de verschillende bevindingen van de leden van de werkgroep is een werkdrukplan opgesteld. Dit werkdrukplan is rond de zomer van 2019 geaccordeerd door de directie en de OR. Hiermee is het werkdrukplan vastgesteld.Een aangepaste vorm van de werkgroep gaat de komende jaren werken aan de uitvoering van de gemaakte afspraken.

4.5_leeftijdsopbouw pers
4.5_pers.bestand 31-12-2019

Afschaffing payroll invalmedewerkers
Door de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) was het Hoornbeeck College genoodzaakt te stoppen met de payrollconstructie zoals die werd ingezet voor de Invalmedewerkers en de Simulanten. Er is voor gekozen om de actieve medewerkers over te nemen op de loonlijst van het Hoornbeeck College. Door deze doelgroep zelf te gaan verlonen worden extra, relatief hoge kosten vermeden en kan de gelijke behandeling geborgd worden. De overgang van Adhoc naar de eigen loonlijst heeft veel werk met zich meegebracht. Het komende jaar zal de verloning van deze doelgroep verder verbeterd worden.

Vrijwilligersvergoeding       
Per 1 januari 2019 heeft de overheid de maximale, onbelaste vrijwilligersvergoeding met € 200 per jaar verhoogd. Vrijwilligers kunnen hierdoor een maximale onbelaste vergoeding krijgen van € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. Het uurtarief is vanaf deze datum aangepast naar € 5,00 per uur (of € 2,75 voor vrijwilligers jonger dan 22 jaar).

Declaraties postcode – postcode
Uit overleg met de Belastingdienst is gebleken dat onze declaratieformulieren niet specifiek genoeg zijn:

 • de onderbouwing van een reis moet plaatsvinden van postcode naar postcode;
 • op het huidige declaratieformulier is niet voldoende inzichtelijk dat de woon-werk vergoeding van de dienstreizen afgehaald moet worden, als de dienstreis een woon-werkreis vervangt. Kilometers mogen namelijk niet dubbel vergoed worden.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn in Youforce nieuwe declaratieformulieren geplaatst. In deze nieuwe formulieren moet expliciet ‘van postcode’ en ‘naar postcode’ ingevuld worden. Ook is het bedrag voor woon-werkvergoeding per dag op het declaratieformulier opgenomen. Medewerkers kunnen deze vergoeding, indien van toepassing, aftrekken van de dienstreis.

4.5_verdeling dir-op-obp
4.5_onderwijsbevoegdheid OP

Salarismix
In de loop van 2019 is door het vertrek c.q. de pensionering van LC-docenten weer quotum beschikbaar gekomen om een LC-ronde te houden. De laatste ronde is gehouden in het voorjaar van 2017. De  nieuwe sollicitatieronde zal in het voorjaar van 2020 gehouden worden.  Hierover zal in het jaarverslag 2020 verdere verslaglegging gedaan worden.

Participatiewetgeving
Ook in 2019 zijn er, net als in de afgelopen jaren, op verschillende locaties inspanningen verricht om medewerkers in het kader van de Participatiewet te benoemen. Deze doelgroep blijft een punt van aandacht, het is de afgelopen jaren ondanks contacten met scholen voor speciaal onderwijs, bemiddelingsbureaus en kerkenraden niet mogelijk gebleken om ons quotum voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt helemaal in te vullen, al zijn er jaarlijks wel medewerkers benoemd. Landelijk is deze trend ook zichtbaar: het blijft lastig in het kader van deze wetgeving de juiste personen te vinden. De overheid heeft daarom ook maatregelen genomen. Zo is de quotumregeling opgeschort. Hierdoor krijgen werkgevers nog geen boete als er niet voldaan wordt aan het quotum. Daarnaast is het onderscheid tussen markt en overheid vervallen. Dit betekent dat overheids- en onderwijswerkgevers meer mogelijkheden krijgen om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Zo werden banen via inkoop van diensten meegeteld bij de sector markt (van waaruit de werknemers worden ingehuurd); met het verdwijnen van het onderscheid markt/overheid worden deze banen meegeteld bij de overheidswerkgevers. Overheidswerkgevers blijven wel verantwoordelijk voor hun aandeel van 25.000 in het totaal van 125.000 extra banen. Dit punt heeft blijvend de aandacht om te komen tot een verdere invulling van vacatures met medewerkers uit het doelgroepregister.

4.6
Medezeggenschap
4.6.1
Studentenraad

Het bestuur en de schoolleiding willen op een open manier met studenten spreken over de gang van zaken op school. Er is daarom structureel overleg met de studentenraad. Deze raad heeft als taak om namens de studenten overleg te voeren met het College van Bestuur over het beleid van de gehele school. De raad kent een evenredige vertegenwoordiging van de locaties en wordt ondersteund door de beleidsondersteuner van het directieteam. In het verslagjaar heeft de studentenraad o.a. zijn mening en advies gegeven  over de tegemoetkoming van studiekosten, schoolkosten, Engels en het studentenstatuut van de school. Verder hebben de leden ingestemd met de begroting en de voorgenomen aanvragen afwijking onderwijstijd. Daarnaast hebben zij een aantal eigen onderwerpen ingebracht ter bespreking met het College van Bestuur.

4.6.1 Studentenraad.jpg

De raad functioneert op basis van een reglement waarin rechten en plichten zijn vastgelegd. De adviesrechten zijn vastgelegd met inachtneming van de Bijbelse visie ten aanzien van de positie en verantwoordelijkheid die schoolleiding en studenten ten opzichte van elkaar hebben. De studentenraad vergaderde in 2019 vijfmaal met het College van Bestuur. De studentenraad heeft in 2019 ook overlegd met de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad.

4.6.2
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergaderde in 2019 maandelijks met een afvaardiging van het College van Bestuur en het Directieteam. De raad is daarbij over een groot aantal thema’s geïnformeerd. Over diverse onderwerpen is door de ondernemingsraad advies uitgebracht of instemming gegeven. Ook heeft de raad in 2019 vergaderd met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Tevens is er aandacht besteed aan scholing van de leden. De ondernemingsraad brengt over zijn werk in 2019 een eigen jaarverslag uit.

4.7
Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Zij probeert dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. In het jaar 2019 heeft de stichting zich ingezet om ouders die geconfronteerd worden met hoge vervoerskosten te ondersteunen. Hiertoe is een rekenmodule ontwikkeld die online beschikbaar is. Door de komst van de ov-kaart voor mbo- studenten heroverweegt het bestuur op dit moment haar activiteiten. De stichting stelt een eigen jaarverslag op.

logo sshc stichting steunfonds hoorbeeck college
Jaarverslag 2019
1183