‹ Terug naar overzicht

Voorwoord

Downloaden als PDF
Schermafbeelding 2020-03-02 om 14.03.56.png

Veranderen en stilstaan

‘Alles verandert’. ‘Er is niets nieuws onder de zon’.
Twee ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken. Toch zijn beide uitspraken van toepassing op onze school.

Ook in het verslagjaar 2019 is het Hoornbeeck College weer veranderd. Nieuwe studenten zijn gekomen, studenten met een diploma zijn gegaan. Hoewel we als school gelukkig weinig verloop in ons personeel hebben, zijn er wel mutaties geweest. Ook de inhoud van het onderwijs verandert, omdat de maatschappij verandert.  Mede omdat de overheid ieder jaar weer nieuwe dingen van ons vraagt. We veranderen ook om te verbeteren. Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden.

In het verslagjaar 2019 is ook veel hetzelfde gebleven. Gelukkig wel. Voor een student en dus voor de school is rust belangrijk. Niet iedere verandering is altijd een verbetering. Van veel veranderingen geldt: heb ik dat al eens eerder gezien of gehoord?

Dit jaarverslag geeft een inkijkje wat er op school gebeurt. Het is een inkijkje door de bril van wat wettelijke kaders van ons eisen, wat regelgeving rondom governance van ons vraagt. Het geeft een beeld van welk type onderwijs we bieden, welke doelen we onszelf stellen en welke resultaten we hebben bereikt. We zijn ook eerlijk: wat ging er goed, maar ook: wat kon beter. Het is een opsomming van activiteiten, doelen en cijfers. Om ons te verantwoorden richting onze overheid en de talloze belanghebbenden;  Kortom: onze stakeholders.

We willen veel met u delen in dit jaarverslag en toch is het niet volledig, zelfs een beetje eenzijdig. Het echte beeld laat zich zien in de klas en op het schoolplein. De ontwikkeling van een student laat zich niet altijd vangen in een resultaat of cijfer.

De vormende kant van het onderwijs heeft gelukkig nog steeds veel aandacht in Nederland. Daarbij komt dat voor onze reformatorische school die vormende kant van het onderwijs ons bestaansrecht is. Onze grondslag ligt in de Bijbel. Die houdt ons voor dat ieder mens, iedere student Coram Deo leeft, voor het Aangezicht van de Heere God. Een  student is in dit leven een pelgrim die op weg is naar de eeuwigheid aan het einde van het leven. Dat geeft het onderwijs als mede-opvoedende taak een extra gewicht. Het betekent dat iedere student met de hem of haar geschonken gaven, mede  geholpen door ons onderwijs, tot Gods eer zou moeten leven en dienstbaar zijn aan de naaste.

U vindt in dit verslag veel data, maar we hopen dat u achter die data ook af en toe iets proeft van die vormende waarde van ons onderwijs, de wereld achter de cijfers.

Deze verantwoording krijgt een bijzondere betekenis als we beseffen dat we het werk doen voor Gods aangezicht, in de hoop en verwachting dat Hij Zijn zegen wil geven over het onderwijs.

Het College van Bestuur,
W.J. de Potter, voorzitter
D. van Meeuwen, lid

Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. We stellen het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op onze website. Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag inzien op www.hoornbeeck.nl/jaarverslag-2019. Op aanvraag wordt een geprint exemplaar verstrekt.

Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur.

  • Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de strategische koers van de school. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de code goed bestuur en het profiel van het college. Tot slot wordt ingegaan op de werkzaamheden van het lectoraat en het thema communicatie.
  • Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opbrengsten en van de activiteiten rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ook thema’s als taal- & rekenonderwijs, internationalisering, burgerschap, klachtenafhandeling en de beroepskolom komen aan de orde.
  • Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van ons onderwijs en onze organisatie door studenten, ouders en leerbedrijven. De tevredenheidsscores van het personeel komen ook aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de waardering van en beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College in het verslagjaar. Daarbij gaat het om duurzaamheid, huisvesting, arbo & veiligheid, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en medezeggenschap.
  • Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de instelling.
  • Hoofdstuk 6 bevat de verantwoordingen van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad.

Dit jaarverslag vormt, samen met het jaarverslag van het Van Lodenstein College en de jaarrekening, het geïntegreerd jaardocument waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders.

Wilt u reageren op dit verslag of meer informatie? Neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl.

studentenrij